Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tasavallan presidentin esittely 17.12.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
17.12.2015 13.52
Tiedote 679/2015

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 17.12.2015 seuraavat lait:

Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 36/2015 vp). Savukkeiden, sikarien ja pikkusikarien, piippu- ja savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotetaan keskimäärin 24 prosenttia. Korotukset kohdistuvat pääosin tupakkatuotteiden yksikköveroon. Korotukset toteutetaan kahden vuoden aikana neljässä vaiheessa siten, että ensimmäinen korotus tehdään vuoden 2016 alusta, toinen heinäkuun 2016 alusta, kolmas vuoden 2017 alusta ja neljäs korotus heinäkuun 2017 alusta. Korotukset ovat senttimääräisesti yhtä suuria kaikissa vaiheissa. Sovellettava verotaulukko muuttuu puolen vuoden välein. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (VM hallitusneuvos Merja Sandell 0295 530 191)

Vuoden 2016 tuloveroasteikkolaki, laki tuloverolain muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta, laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, laki ennakkoperintälain 15 §:n muuttamisesta, laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta ja laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta (HE 31/2015 vp). Vuoden 2016 tuloveroasteikon tulorajoja korotetaan noin 1,2 prosentilla. Lisäksi asteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä alarajaa alennetaan 90 000 eurosta 72 300 euroon. Tuloverolakia muutetaan siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 1 025 eurosta 1 260 euroon, vähennyksen kertymäprosenttia korotetaan 8,6 prosentista 11,8 prosenttiin ja poistumaprosenttia 1,2 prosentista 1,46 prosenttiin. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2 970 eurosta 3 020 euroon. Asuntovelan korkovähennyksen määrää alennetaan asteittain siten, että vuonna 2016 vähennyskelpoinen määrä on 55 prosenttia, 45 prosenttia vuonna 2017, 35 prosenttia vuonna 2018 ja 25 prosenttia vuonna 2019. Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio on jatkossa vähennyskelpoinen myös muista pääomatuloista. Myös luonnollisille henkilöille säädetään oikeus vähentää yliopistolle tai korkeakoululle tehty rahalahjoitus. Finpro ry:n muuttuessa rekisteröidystä yhdistyksestä valtion omistamaksi osakeyhtiöksi tuloverolaissa oleva maininta muutetaan Finpro Oy:ksi. Pääomatulon ylempää verokantaa korotetaan 33 prosentista 34 prosenttiin. Perintö- ja lahjaverolakia muutetaan siten, että maksamatta olevalle verolle suoritettavasta viivekoron vähimmäismäärästä luovutaan. Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettua lakia muutetaan siten, että lain soveltamisaikaa jatketaan vuosina 2016-2019 alkaneeseen työskentelyyn. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Tuloverolain asuntovelan korkovähennysoikeutta koskeva väliaikainen säännös on voimassa vuoden 2018 loppuun. (VM neuvotteleva virkamies Timo Annala 0295 530 318)

Laki oikeustulkkirekisteristä (HE 39/2015 vp). Oikeustulkkirekisteriin merkitsemiseksi tulkilta edellytetään joko oikeustulkin erikoisammattitutkinnon suorittamista taikka soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittamista ja riittävän määrän oikeustulkkausopintojen suorittamista. Oikeustulkkirekisteriin merkitsemisen edellytyksenä on lisäksi, että tulkki antaa kirjallisen vakuutuksen, jossa hän sitoutuu tulkin työtä koskevien lakien ja ammattieettisten säännösten noudattamiseen. Oikeustulkkirekisteriin merkitsemisestä ja rekisterimerkinnän poistamisesta päättää Opetushallituksen yhteydessä toimiva oikeustulkkirekisterilautakunta, jonka Opetushallitus nimittää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.  Laki tulee voimaan 1.4.2016. (OKM hallitussihteeri Aino Still 0295 330 396)

Laki kirkkolain muuttamisesta (HE 63/2015 vp). Kirkkolain kirkonkirjoja ja seurakunnan arkistoa koskevaa lukua muutetaan siten, että kirkkohallitukselle annetaan oikeus käyttää kirkon yhteistä jäsenrekisteriä sille säädettyjen tai kirkkolain nojalla sille määrättyjen vastuiden mukaisesti. Hallintomenettelyä ja muutoksenhakua koskeviin säännöksiin tehdään muutoksia, jotka pohjautuvat hallintolain ja hallintolainkäyttölain uudistuksiin. Lain poikkeusoloja koskevia säännöksiä ajantasaistetaan ja otetaan uusi säännös poikkeusoloihin ja kriisitilanteisiin varautumisesta ja varautumisen johtamisesta. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 28/2015 vp). Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka ovat tarpeen ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin muutosten täytäntöön panemiseksi. Hakemusten liiteasiakirjoja koskevat muutokset hieman keventävät eläinlääkäreiden laillistamismenettelyä. Lakiin lisätään säännökset hälytysmekanismista, jonka avulla jäsenvaltiot vaihtavat keskenään tietoja eläinlääkäreiden ammattitoimintaa koskevista kielloista ja rajoituksista. Lakiin lisätään myös säännökset eläinlääkärinammatin harjoittajia koskevien kantelujen käsittelystä. Uhkasakon käyttöalaa Elintarviketurvallisuusviraston antamien määräysten tehosteena lisätään, minkä lisäksi laista kumotaan painetun eläinlääkäriluettelon julkaisemista koskevat säännökset. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)

Laki eläintautilain muuttamisesta (HE 68/2015 vp). Eläintautilakiin tehdään maatalousalaa ja vesiviljelyalaa koskevista uusista Euroopan unionin valtiontukisäännöistä johtuvat muutokset. Laissa säädetään muun muassa rajauksista, joilla tarvittavilta osin suljetaan eläintaudeista maksettavien korvausten ulkopuolelle vaikeuksissa olevat yritykset sekä muut kuin pienet ja keskisuuret yritykset. Eläinten sperman varastointilaitosten hyväksymiseen sekä porojen kuljetukseen liittyviä vaatimuksia muutetaan hallinnollisen taakan keventämiseksi. Lisäksi tehdään vähäisiä muutoksia säännöksiin, jotka koskevat aluehallintoviraston ja kunnaneläinlääkärin välistä toimivallanjakoa, vesieläinten kuljetusta sekä vientitodistusmaksujen perintää. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)

Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 42/2015 vp). Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain varojen käyttötarkoitusta koskevia säännöksiä täydennetään siten, että pyyntilupamaksuina kertyviä varoja voidaan käyttää myös riistavahinkorekisteristä, muista hirvieläinten metsästyksen hallinnointiin liittyvistä tietojärjestelmistä ja hirvieläinkantojen hoidosta aiheutuviin menoihin sekä muihin vastaaviin menoihin. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (MMM neuvotteleva virkamies Sami Niemi 0295 162 391)
Tiedote

Laki paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain muuttamisesta (HE 83/2015 vp). Paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain muutoksella toteutetaan ne muutokset INSPIRE-direktiivin kansallisessa täytäntöönpanossa, joita Suomen ja komission asiasta käymän tietojenvaihdon perusteella edellytetään. Lain terminologiaa myös muutetaan vastaamaan direktiivin täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteen toimivuuden osalta annetun Euroopan unionin asetuksen mukaista terminologiaa. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (MMM hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen 0295 162 379)

Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 44/2015 vp). Valtion televisio- ja radiorahastosta annettua lakia muutetaan siten, että valtion talousarviosta valtion televisio- ja radiorahastolle Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannusten kattamiseen suoritettavaan määrärahaan ei vuodelle 2016 tehdä indeksin mukaista vuotuista korotusta. Laki tulee voimaan 1.1.2016 ja se on voimassa 31.12.2016 saakka. (LVM viestintäneuvos Elina Normo 0295 342 463)

Laki joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta (HE 110/2015 vp). Joukkoliikennelakia muutetaan siten, että Kotkan seudulla linja-autoliikenteen ja kevyen raideliikenteen toimivaltaisena viranomaisena toimii Kotkan kaupunki ja Meri-Lapin alueella Meri-Lapin seudullinen kunnallinen joukkoliikenneviranomainen. Kotkan kaupungin toimivalta-alueeseen kuuluvat sen oman alueen ohella Haminan ja Pyhtään kuntien alueet. Meri-Lapin seudullisen joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueeseen kuuluvat Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Tornion kuntien alueet Tornion kaupungin toimiessa keskuskuntana. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (LVM ylitarkastaja Iida Huhtanen 0295 342 613)

Laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, laki saariston kehityksen edistämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta ja laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 86/2015 vp). Maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annettua lakia muutetaan sisällyttämällä lakiin myös saariston tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä säätämällä yhteistyöryhmistä. Saariston kehityksen edistämisestä annettua lakia muutetaan siten, että saaristoasiain neuvottelukunta toimii maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä. Lisäksi muutetaan alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettua lakia poistamalla siitä valtakunnallista maaseudun kehittämis- ja tutkimusrahaa ja maakunnan kehittämisrahaa koskevat säädökset sekä lisäämällä tarvittavat säädökset alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen -määrärahan hakemisesta, myöntämisestä, maksamisesta ja seurannasta. Eräitä maaseudun ja saariston kehittämiseen liittyviä tehtäviä siirretään työ- ja elinkeinoministeriöstä maa- ja metsätalousministeriöön. Työ- ja elinkeinoministeriölle alueiden kehittämisestä vastaavana ministeriönä kuuluu edelleen saariston ja maaseudun kehittämisen yhteensovitus muun alueiden kehittämisen kanssa. Siirrettäviin tehtäviin kuuluvat myös kansallisin varoin tapahtuva maaseudun kehittämistä koskevien valtakunnallisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitus sekä Suomen kylätoiminta ry:n valtionavustuksen hallinnointi. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 0295 063 719)

Laki kuluttajaturvallisuuslain muuttamisesta ja laki terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta (HE 46/2015 vp). Kuluttajaturvallisuuslakia muutetaan siten, että kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta valtiollistetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). Myös aluehallintovirastojen kuluttajaturvallisuusvalvontaa koskeva ohjaustehtävä poistetaan. Muutoksen myötä kuluttajaturvallisuusvalvonta ja sitä koskeva lainsäädäntö irrotetaan ympäristöterveydenhuollon kokonaisuudesta. Tämän vuoksi myös terveydenhuoltolakia vähäiseltä osin tarkistetaan. Lisäksi poistetaan eräitä kuluttajapalveluita tarjoavien uusien toiminnanharjoittajien velvollisuus tehdä toiminnastaan ilmoitus valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Lait tulevat voimaan 1.5.2016. (TEM vanhempi hallitussihteeri Laura Holkko 0295 060 092)
Tiedote

Laki palkkaturvalain 11 ja 11 a §:n kumoamisesta, laki merimiesten palkkaturvalain 2 §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta, laki vuorotteluvapaalain 20 §:n muuttamisesta ja laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 ja 23 §:n muuttamisesta (HE 64/2015 vp). Palkkaturvalakia ja merimiesten palkkaturvalakia muutetaan siten, että palkkaturva-asioiden käsittely voidaan myöhemmin annetulla valtioneuvoston asetuksella keskittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Lisäksi lakkautetaan työttömyysturvalaissa säädetyn työttömyysturva-asiamiehen tehtävä, koska erilliselle valtion etua valvovalle työttömyysturva-asiamiehelle ei ole enää tarvetta. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annettuun lakiin tehdään eräitä vähäisiä työ- ja elinkeinohallinnon organisaatioon liittyviä muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)

Laki tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista ja laki tilintarkastuslain 11 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 47/2015 vp). Lailla tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista säädetään tilintarkastajana toimivien luonnollisten henkilöiden, tilintarkastusyhteisöjen, JHTT-tilintarkastajien sekä JHTT-yhteisöjen vuosimaksuista sekä laadunvalvonnan perusmaksusta. Kyseisessä laissa säädetään myös yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastavilta tilintarkastajilta tai tilintarkastusyhteisöiltä perittävästä laadunvarmistuksen valvontamaksusta. Muista tilintarkastajamaksuista säädetään tilintarkastuslain 11 luvun 2 §:ssä. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (TEM hallitussihteeri Paula Laine-Nordström 0295 047 110)

Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta annetun lain muuttamisesta ja laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 97/2015 vp). Vakuutusyhtiölain muuttamisesta annettuun lakiin otetaan siirtymäsäännös siitä, että Finanssivalvonta voi vuoden 2017 loppuun asti vaatia, että vakuutusyhtiöt, jotka laskevat vakavaraisuuspääomavaatimuksen sisäisellä mallilla, laskevat vakavaraisuuspääomavaatimuksen vähimmäispääoman laskentaa varten ainoastaan standardikaavalla. Vakuutusyhtiölain muuttamisesta annettuun lakiin otetaan myös siirtymäsäännös siitä, että vakuutusyhtiön on toimiluvan peruuttamisen uhalla täytettävä vähimmäispääomavaatimus 31.12.2016 mennessä, jos vakuutusyhtiö ei täytä vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista vähimmäispääomavaatimusta muutoslain voimaan tullessa, mutta se täyttää muutoslain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaiset toimintapääomavaatimukset. Vakuutusyhtiölakiin otetaan myös täsmällisemmin Solvenssi II -direktiiviä vastaavia säännöksiä yhteisön rinnakkaisvakuutuksesta. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (STM neuvotteleva virkamies Juha Jokinen 0295 163 594)

Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 124/2015 vp). Toimeentulotuesta annetussa laissa säädettyä perusosan määrää korotetaan, jotta kansaneläkeindeksillä tarkistettu toimeentulotuen perusosan määrä säilyy vuonna 2016 vuoden 2015 tasolla kansaneläkeindeksin 0,4 prosentin alenemisesta huolimatta. Toimeentulotuen perusosa kuukautta kohti on yksin asuvalla henkilöllä 448,89 euroa. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (STM neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen 0295 163 434)
Tiedote

Laki jätelain 117 a ja 124 §:n muuttamisesta (HE 113/2015 vp). Lailla selkeytetään jätehuollon tarkastuksia koskevia säännöksiä. Lisäksi lakiin lisätään säännökset valvontaviranomaisten velvollisuudesta laatia riskinarviointiin perustuva suunnitelma sellaisten laitosten ja yritysten tarkastuksista, joiden toimintaan liittyy tai voidaan perustellusti olettaa liittyvän jätteen kansainvälisiä siirtoja. Tarkastettavat laitokset ja yritykset säilyvät ennallaan. Täsmennetyt valvontatoimet perustuvat jätteiden siirtoja koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen, jossa säädetään yksityiskohtaisesti tarkastuksia koskevan suunnitelman laatimisesta ja jätehuollon tarkastusten toteuttamisesta. Laki tulee voimaan 1.1.2016. Tarkastuksia koskevat suunnitelmat on laadittava viimeistään 1.1.2017.  (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister 0400 143 908)

Tasavallan presidentti päätti irtisanoa Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 104/2015 vp).  Suomi irtisanoo Pariisissa vuonna 2001 tehdyn Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen. Järjestöstä erotaan lähinnä taloudellisista syistä.  Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295 162 488)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.12.2015 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti päätti Suomen osallistumisen jatkamisesta Naton Resolute Support -operaatiossa Afganistanissa. Suomi jatkaa osallistumista Resolute Support -operaatioon Naton suunnittelun mukaisella tavalla pitäen joukon kokonaisvahvuuden nykytasolla, noin 40 sotilasta. (UM lähetystöneuvos Minna Laajava 0295 351 194)

Tasavallan presidentti hyväksyi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-2, VI ja XI-1 lukuun ja liitteen lisäykseen tehdyt muutokset sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 ESP-säännöstöön tehdyt muutokset. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea (MSC) hyväksyi 94. istunnossaan päätöslauselmat MSC.380(94) ja MSC381(94), joilla muutetaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus, SopS 11/1981) liitteen II-2, VI ja XI-1 lukua ja liitteen lisäystä sekä yleissopimukseen liittyvää vuoden 2011 ESP-säännöstöä. Päätöslauselman MSC380(94) muutokset koskevat vaahtosammutuslaitteiden vaatimuksia, merikonttien punnitusta ja kannettavia ilmantestauslaitteita. Lisäksi päätöslauselmalla tehdään teknisiä muutoksia lastialusten turvallisuuskirjan varusteluetteloon. Päätöslauselmalla MSC381(94) tehdään teknisiä muutoksia vuoden 2011 ESP-säännöstöön (International Code on the Enhanced Programme of Inspections During Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers), jota soveltavat valtuutetut luokituslaitokset. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja yleiseltä merkitykseltään vähäisiä. (LVM neuvotteleva virkamies Jenni Rantio 0295 342 003)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 17.12.2015 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle alusten painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, merenkulun ympäristönsuojelulain sekä alusturvallisuuslain muuttamisesta (HE 122/2015 vp) sekä hallituksen esitys eduskunnalle biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehdyn Nagoyan pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta (HE 126/2015 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti ratkaisi yhdeksän armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295 150 556)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.12.2015 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen hallintoneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTT, VT Janne Erkki Ilmari Aer ja määräaikainen hallintoneuvos, veroasiantuntija, OTT, VT Vesa-Pekka Nuotio korkeimman hallinto-oikeuden kahteen hallintoneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien. (OM osastopäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Määräaikainen hallintoneuvos, johtava lakimies, OTK, VT Heikki Juhani Harjula ajalle 1.1.–30.6.2016, valiokuntaneuvos, OTK, VT Petri Tuomas Helander ajalle 1.3.-31.12.2016, apulaisoikeuskansleri, OTL, VT Mikko Ilari Puumalainen ajalle 1.6.-31.12.2016 ja esittelijäneuvos, OTT, VT Anne Johanna Nenonen ajalle 1.5.–31.12.2016 korkeimman hallinto-oikeuden neljään määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan. (OM osastopäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Eversti Pertti Immoselle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi RSM (Resolute Support Mission) kriisinhallintatehtävään Afganistanissa annetun määräyksen peruuttaminen 16.1.2016 lukien. RSM-operaatiossa toimiva suomalainen kriisinhallintajoukko Afganistanissa muuttuu 16.1.2016 lukien Suomen osastoksi Afganistanissa (SOA). (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Kaartin jääkärirykmentin komentajan, prikaatikenraali Pekka Juhani Toverin määrääminen erityistehtävään pääesikunnassa 1.4.2016 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Sivun alkuun