Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittely 5.5.2017

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 5.5.2017 11.24
Tiedote 213/2017

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentti vapautti 5.5.2017 ulkoasiainministeri Timo Juhani Soinin käsittelemästä valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita, oikeus- ja työministeri Jari Tapani Lindströmin käsittelemästä oikeusministeriön toimialaan kuuluvia asioita sekä maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Kalevi Tiilikaisen käsittelemästä maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Lisäksi tasavallan presidentti määräsi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Kaisa Grahn-Laasosen käyttämään opetusministerin nimikettä, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Kalevi Tiilikaisen käyttämään asunto-, energia- ja ympäristöministerin nimikettä ja käsittelemään myös työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvia asioita, elinkeinoministeri Mika Tapani Lintilän käsittelemään myös valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita, sekä oikeus- ja työministeri Jari Tapani Lindströmin käyttämään työministerin nimikettä. Edelleen tasavallan presidentti nimitti ja määräsi lakimies, kansanedustaja Antti Edvard Häkkäsen valtioneuvoston jäseneksi ja oikeusministeriksi, filosofian maisteri, kansanedustaja Sampo Johannes Terhon valtioneuvoston jäseneksi ja eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeriksi opetus- ja kulttuuriministeriöön ja käsittelemään valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita, sekä maanviljelijä, kansanedustaja Jari Juhani Lepän valtioneuvoston jäseneksi ja maa- ja metsätalousministeriksi. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)
Tiedote
Uutinen

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 5.5.2017 seuraavat lait:

Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta (HE 188/2016 vp). Lakia täsmennetään niin, että voidaan varmistaa omakustannusperiaatteen toteutuminen yhteispalvelun järjestämisestä aiheutuvien kustannusten jaossa toimintaan osallistuvien viranomaisten kesken. Toimeksiantajien velvollisuutta perehdyttää ja kouluttaa yhteispalvelun palveluneuvojia sekä antaa näille asiantuntijatukea täsmennetään ja laajennetaan. Yhteispalvelussa hoidettavien tehtäviä uudistetaan ja sääntelyssä korostetaan sähköisten palveluiden käyttöä sekä käytön neuvontaa ja tukea. Lakiin lisätään säännökset uusista yhteispalvelun antamisen tavoista. Palveluja voidaan antaa käyntiasioinnin lisäksi tieto- ja viestintäteknisten käyttöyhteyksien avulla ja käyttäen hyväksi myös palvelumenettelyjä ja -keinoja, jotka eivät edellytä kiinteää toimitilaa. Yhteispalvelussa voidaan lisäksi järjestää teknisen käyttöyhteyden avulla asiakkaalle pääsy toimeksiantajan antamaan henkilökohtaiseen asiakaspalveluun. Yhteispalvelusopimuksen sisältöä koskevaa sääntelyä päivitetään ja lisätään sopimista edellyttävien asioiden luetteloon teknisen käyttöyhteyden käyttöön, salassa pidettävien tietojen käsittelyyn sekä kielellisten oikeuksien turvaamiseen liittyvät asiat. Myös yhteispalvelurekisteriä koskevaa sääntelyä täsmennetään. Lisäksi ohjausjärjestelmää uudistetaan siten, että valtiovarainministeriön tukena ohjauksessa toimii valtioneuvoston asettama yhteispalvelun neuvottelukunta. Myös toimeksiantajien ja niitä ohjaavien viranomaisten toimivaltaa ja vastuuta palveluiden ohjauksessa, seurannassa ja valvonnassa vahvistetaan. Laki tulee voimaan 1.6.2017. (VM hallitusneuvos Ilkka Turunen 0295 530 097)
Tiedote

Laki tieliikennelain muuttamisesta (HE 22/2017 vp). Tieliikennelakiin lisätään ajoneuvojen suurimpia sallittuja massoja ja mittoja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät säännökset ajoneuvon painon etätunnistusjärjestelmästä ja kontin ja vaihtokorin painoa koskevien tietojen antamisesta kuormaa kuljettavalle liikenteenharjoittajalle ja valvoville viranomaisille. Laki tulee voimaan 7.5.2017. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342 503)

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta, laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, laki luonnonsuojelulain 65 §:n muuttamisesta, laki ympäristönsuojelulain 39 ja 83 §:n muuttamisesta, laki vesilain muuttamisesta, laki maa-aineslain muuttamisesta, laki kaivoslain 34 ja 56 §:n muuttamisesta, laki ydinenergialain 23 ja 25 §:n muuttamisesta, laki maantielain 18 ja 29 §:n muuttamisesta, laki ratalain 11 ja 24 §:n muuttamisesta, laki ilmailulain 79 §:n muuttamisesta, laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta, laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain muuttamisesta, laki sähkömarkkinalain 14 ja 15 §:n muuttamisesta ja laki maakaasumarkkinalain 6 luvun 6 §:n muuttamisesta (HE 259/2016 vp). Laeilla pannaan täytäntöön tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun Euroopan unionin direktiivin 2011/92/EU muutos (2014/52/EU) sekä sujuvoitetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja eräitä muita ympäristöllisiä menettelyjä. Lait tulevat voimaan 16.5.2017. (YM hallitussihteeri Eriika Melkas 0295 250 170)

Tasavallan presidentti hyväksyi matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan ja päätti ilmoituksen antamisesta sekä vahvisti lain matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain merilain muuttamisesta ja lain valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta (HE 271/2016 vp). Pöytäkirjalla määrätään muun muassa rahdinkuljettajan vastuusta ja vakuuttamisvelvollisuudesta matkustajien ja matkatavaran kansainvälisissä merikuljetuksissa. Euroopan unionissa pöytäkirjan aineelliset määräykset on pääosin sisällytetty merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksissa annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (ns. Ateena-asetus), jota sovelletaan kansainvälisten kuljetusten lisäksi myös eräisiin kotimaan merikuljetuksiin. Pöytäkirjan ja Ateena-asetuksen mukainen sääntely ulotetaan Suomessa koskemaan myös sisävesiliikennettä ja kotimaan meriliikennettä pienemmillä matkustaja-aluksilla. Tällöin rahdinkuljettajan vastuu on yhtenäinen riippumatta siitä, onko kuljetus tapahtunut sisävesillä vai merialueilla, mikä on matkustajan oikeusturvan kannalta perusteltua. Lisäksi varustajan vastuun yleistä enimmäismäärää matkustajiin kohdistuvista henkilövahingoista nostetaan vastaamaan Ateena-asetuksen mukaista rahdinkuljettajan pakollisen vakuutuksen määrää 250 000 erityistä nosto-oikeutta (SDR). Muutoksella parannetaan matkustajien oikeutta korvauksiin. Matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan hyväksymiskirjan tallettamisen jälkeen annettava ilmoitus: Suomi käyttää merioikeudellisia vaateita koskevaan vastuun rajoittamisesta vuonna 1976 tehdyn yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1996 pöytäkirjalla, 15 artiklan 3 bis kohdan mukaista mahdollisuutta ja säätää kansallisesti vastuunrajoitusjärjestelmän, jota sovelletaan aluksen matkustajien kuolemasta ja ruumiinvammasta johtuviin vaatimuksiin. Suomen kansallisen lainsäädännön mukainen korkeampi vastuun raja aluksen matkustajien kuolemasta ja ruumiinvammasta johtuvien vaatimusten osalta on 250 000 erityisnosto-oikeutta. Lait tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana saman aikaan kun pöytäkirja tulee Suomen osalta voimaan. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

Tasavallan presidentti hyväksyi alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteisiin tehdyt muutokset sekä vahvisti lain alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I, II, IV ja V liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 3/2017 vp). Merenkulun ympäristönsuojelulakia muutetaan yleissopimuksen liitteisiin tehtyjen muutosten edellyttämällä tavalla. Lakiin tehdään myös eräitä Euroopan unionin lainsäädännön edellyttämiä muutoksia. Lakiin lisätään myös säännökset hyväksyttyjen luokituslaitosten toimivallasta antaa aluksille todistuskirjoja sekä eräitä hyväksyntöjä. Keskeisiä muutoksia ovat vuonna 2011 hyväksytyt muutokset käymäläjätevesiä koskevaan yleissopimuksen IV liitteeseen, jossa Itämeri nimetään käymäläjätevesipäästöjen erityisvalvonta-alueeksi, sekä kiinteitä jätteitä koskevan V liitteen kokonaisuudistus. Yleissopimuksen I liitteen muutokset liittyvät öljysäiliöalusten lastinsiirtoja koskeviin määräyksiin. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM ylitarkastaja Laura Sarlin 0295 342 052)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 5.5.2017 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainneuvos Päivi Laivola Donin de Rosièren valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä Wienissä 1.6.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoministeri Timo Soinin tai hänen estyneenä ollessaan arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkösen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus kansainvälisen arktisen tiedeyhteistyön edistämisestä. (OKM opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen 0295 330 247)

Polaarisilla alueilla purjehtivia aluksia koskevan säännöstön pakottavien osien ja ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XIV luvun hyväksyminen. (LVM ylitarkastaja Laura Sarlin 0295 342 052)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 5.5.2017 seuraavat asiat:

Lakimies Hannele Vettaisen määrääminen työtuomioistuimen asiantuntijajäseneksi 1.6.2017 lukien 31.12.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta (HE 51/2004 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Veto-oikeuden käyttämättä jättäminen seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla ja maakuntalaki Ahvenanmaan kunnallislain muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti ratkaisi 14 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Johanna Nyberg 0295 150 068)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 5.5.2017 seuraavat nimitysasiat:

Teheranin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Harri Kämäräisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2017 ja Windhoekin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Anne Salorannan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2017. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Keijo Norvanto Teheranissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Pirkko-Liisa Kyöstilä Windhoekissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään sekä ulkoasiainneuvos Anna-Kaisa Heikkinen Ramallahissa olevan yhteystoimiston päällikön tehtävään 1.9.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Kairon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Laura Kansikas-Debraisen sivuakkreditointi Sudaniin. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Määräaikainen oikeusneuvos, valiokuntaneuvos, OTK, VT Petri Tuomas Helander 1.6.2017 lukien, määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Kari Vesa Tornikoski 1.8.2017 lukien, määräaikainen oikeusneuvos, OTT, OTL, OTK, VT Timo Tuomas Kuokkanen 1.9.2017 lukien ja määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK Taina Tuulikki Pyysaari 1.10.2017 lukien korkeimman hallinto-oikeuden neljään oikeusneuvoksen virkaan. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Kari Vesa Tornikoski 1.7.-31.7.2017, määräaikainen oikeusneuvos, OTT, OTL, OTK, VT Timo Tuomas Kuokkanen 1.7.-31.8.2017, määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK Taina Tuulikki Pyysaari 1.7.-30.9.2017, määräaikainen oikeusneuvos, apulaisoikeuskansleri, OTL, OTK, LLM, VT Mikko Ilari Puumalainen 1.7.-31.12.2017, määräaikainen oikeusneuvos, esittelijäneuvos, OTT, OTL, OTK, VT Anne Johanna Nenonen 1.7.-31.12.2017, määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Antti Nestori Pekkala 1.7.-31.12.2017, määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, LLM, VT Maarit Leila Elina Lindroos 1.7.-31.12.2017, määräaikainen apulaisprofessori, esittelijäneuvos, OTT, OTL, OTK Kirsti Anneli Kurki-Suonio 1.8.-31.12.2017, valiokuntaneuvos, OTL, OTK, MMK Jaakko Ilmari Autio 1.8.-31.12.2017 ja johtava hallintovirkamies, OTT, OTL, OTK, LLM, VT Pekka Sakari Aalto 1.9.-31.12.2017 korkeimman hallinto-oikeuden kahdeksaan määräaikaisen oikeusneuvoksen virkasuhteeseen. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Majuri Sami Roikonen puolustusministeriön osastoesiupseerin virkaan 21.8.2017-31.12.2021. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Komentaja Jyri Kopare puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.6.2017-31.5.2020. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)

 
Sivun alkuun