Hyppää sisältöön

Tutkimus: Ennakoiva sopeutuminen ilmastonmuutokseen kannattaa

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintavaltioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2022 8.43
Tiedote 266/2022
Kuva: NOAA | Unsplash

Ennakoiva varautuminen ilmastonmuutokseen vähentää tappioita suhteessa reaktiiviseen sopeutumiseen, jossa toimitaan vasta ensimmäisten vahinkojen jälkeen. Valtioneuvoston tilaamassa ”Kustannusarviointi ilmastonmuutokseen liittyvästä toimimattomuudesta (KUITTI)” -hankkeessa kootaan yhteen tietämys ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksista Suomelle.

Suomen ilmastokestävyys edellyttää ennakoivaa sopeutumista. Jos ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeudutaan ennakoivasti, kertyy vuoteen 2070 mennessä noin 5–8 miljardia euroa vähemmän tappioita kuin jos sopeutuminen on reaktiivista.

Suomessa on tärkeä varautua erityisesti pysyviin toimintaolosuhteiden muutoksiin

Suomessa ilmastonmuutoksen suurimmat taloudelliset vaikutukset aiheutuvat toimintaolosuhteiden pysyvistä muutoksista eri toimialoille, kuten maa- ja metsätaloudelle ja matkailulle. Toimintaolosuhteiden muutoksiin vaikuttaa pääasiassa keskimääräisten lämpötilojen nousu ja sademäärien pitkän aikavälin kasvu. Suomessa ilmastonmuutos ei lisää merkittävästi sään ääri-ilmiöiden aiheuttamia kustannuksia.

”Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen kansantalouteen ovat kaiken kaikkiaan lievästi negatiivisia ainakin vuoteen 2070 asti, mutta se ei ole syy olla tekemättä sopeutumistoimia”, toteaa KUITTI-hankkeen koordinaattori, Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Adriaan Perrels. ”On kuitenkin selvää, että sopeutumistoimien lisäksi myös hillintätoimilla on kiire, sillä jos ilmastonmuutoksen keikahduspisteet ylitetään, vaikutukset voivat olla maailmanlaajuisesti katastrofaalisia”, Perrels jatkaa.

Hankkeen tuottama arvio vaikutuksista sisältää kuitenkin epävarmuuksia. Esimerkiksi niin sanotut bioottiset riskit, kuten vieraslajit, taudit ja tuholaiset, voivat aiheuttaa merkittävästi tämänhetkistä arviota enemmän taloudellista haittaa Suomelle.

Ilmastonmuutos vaikuttaa joka puolella Suomea, mutta eri tavoin. Vaikutusten suuruusluokkaan vaikuttavat muun muassa alueiden toimialarakenteet.

”Vahvasti metsäsektoriin keskittyneet alueet voivat kärsiä ilmastonmuutoksesta muita voimakkaammin. Vastaavasti alueen monipuolinen toimialarakenne auttaa sopeutumaan ilmastonmuutoksesta aiheutuneisiin menetyksiin”, toteaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin väitöskirjatutkija Susanna Kujala.

Riskitietojen saatavuudessa parannettavaa

Ennakoivat ja koordinoidut sopeutumistoimet edellyttävät hyvää ja helposti saatavilla olevaa tietoa mahdollisista ja toteutuneista vahingoista, kustannuksista ja ratkaisujen hyödyistä.

Näiden tietojen avoimuus on tärkeää, jotta voidaan sopeutua tehokkaasti. Toisaalta on myös tärkeää, että eri asiantuntijapalvelut pystyvät panostamaan tietopalvelujen kehittämiseen joko markkinoiden kautta tai julkisella avustuksella.

KUITTI-hankkeen tulokset tukevat osaltaan kansallisen sopeutumissuunnitelman valmistelua ja ilmasto- ja energiastrategiaa. Tutkimuksen laskelmat perustuvat tammikuussa 2022 valmistuneisiin skenaariolaskelmiin.

KUITTI-hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hanketta koordinoi Ilmatieteen laitos, minkä lisäksi hankkeeseen osallistuivat Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, LUT-yliopisto ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Lisätietoja: Tutkimusprofessori Adriaan Perrels, Ilmatieteenlaitos, p. 050 583 8575, [email protected], erikoistutkija Johanna Pohjola, Suomen ympäristökeskus, p. 029 5251 518, [email protected], johtava hydrologi Noora Veijalainen, Suomen ympäristökeskus, p. 029 5251 159, [email protected], tutkimusprofessori Heikki Lehtonen, Luonnonvarakeskus, p. 029 532 6316, [email protected], tutkijaopettaja Juha Haakana, LUT-yliopisto, p. 040 833 7848, [email protected], väitöskirjatutkija Susanna Kujala, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, p. 029 4140 720, [email protected], erikoistutkija Jussi Lintunen, Luonnonvarakeskus, p. 029 5322 569, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.