Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 10.2.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.2.2022 15.22
Tiedote 81/2022

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija p. 0295 160270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään määrääminen ja valtuutus
- Ulkoministeriön osastopäällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen (sijaisuus)

Pasi Tuominen, konsulipäällikkö p. 0295 351 202
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 122/2021 vp; EV 209/2021 vp)

Kimmo Sinivuori, kaupallinen neuvos p. 0295 350 061
- Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Oikeusministeriö

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Sisäministeriö

Jouko Huhtamäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 556
- 1) Valtioneuvoston asetus turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta 2) Valtioneuvoston asetus katsojien väkivaltaa ja epäsopivaa käyttäytymistä urheilutilaisuuksissa ja erityisesti jalkapallo-otteluissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta 3) Valtioneuvoston asetus kokoontumislain 12 ja 20 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Jani Järäinen, rajaturvallisuusasiantuntija, komentaja p. 0295 421 134
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 (Schengenin rajasäännöstö) muuttamisesta

Hannele Taavila, poliisijohtaja p. 0295 488 568
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisestä tietojenvaihdosta, jolla kumotaan neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Nina Routti-Hietala, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 242
- Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021—2027

Kia Vertio, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 374
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta asetukseksi automaattisesta tietojenvaihdosta poliisiyhteistyössä (Prüm II)

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Marika Paavilainen, hallitusneuvos p. 0295 530 302
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nimikirjalain 1 §:n muuttamisesta

Jaana Mikkola, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 665
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi konsernien globaalin verotuksen vähimmäistason varmistamisesta unionissa

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Meeri Karlsson, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 289
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien pöytälaatikkoyhtiöiden väärinkäytön estämistä verotuksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö p. 0295 330 182
- Suomen Akatemian pääjohtajan viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 162
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen liittyvien hyödykkeiden ja tuotteiden asettamisesta saataville unionin markkinoilla ja viennistä unionin ulkopuolelle sekä asetuksen (EU) N:o 995/2010 kumoamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Altti Iiskola, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 076
- Suomen ja Ruotsin välillä kansainvälisestä taksiliikenteestä tiellä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtajan viran täyttäminen

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Henri Backman, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 581
- Muutos Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen kokoonpanossa

Stiina Löytömäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 050 591 9646
- Valtioneuvoston asetus yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

Kaisa Saarinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 001
- Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman ja Eurooppalaisen naapuruusvälineen rajayhteistyöosiota (ENI CBC) 2014–2020 toteuttavan Karelia ENI CBC -ohjelman myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2022
- Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja ohjelmakauden 2021–2027 Interreg-ohjelmien myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2022

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan viran täyttäminen

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos p. 0295 163 463
- Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

 
Sivun alkuun