Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 12.4.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.4.2018 15.16
Tiedote 185/2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Sisäministeriö

Tuija Saari, johtava asiantuntija p. 0295 488 566
- Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön poliisiosaston neuvottelevalle virkamiehelle

Puolustusministeriö

Riikka Pitkänen, erityisasiantuntija p. 0295 140 421
- Vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Yhdysvaltoihin.
- Vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Uuteen-Seelantiin.

Valtiovarainministeriö

Antero Toivainen, hallitusneuvos p. 0295 530 098
- Hallituksen esitys eduskunnalle tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi Portugalin kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomiseksi

Kirsi Äijälä, hallitusneuvos p. 0295 530 172
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Pekka Morén, finanssineuvos p. 0295 530 290
- Suomen valtion edustus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnassa

Armi Taipale, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 399
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Timo Annala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 318
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koiraverosta annetun lain kumoamisesta

Ulla Westermarck, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 420
- Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Janne Öberg, hallitusneuvos p. 0295 330 348
- Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Matti Sillanmäki, hallitussihteeri p. 0295 330 193
- Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Leena Arpiainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 238
- Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen vahvistaminen ajalta 1.1.-31.12.2017 ja Metsähallituksen voiton tuloutuksesta päättäminen

Juha Vanhatalo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ari-Pekka Manninen, yksikön johtaja, liikenneneuvos p. 0295 342 626
- Hallituksen esitys eduskunnalle MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Kreetta Simola, viestintäneuvos p. 0295 342 609
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta sekä laeiksi laivaväen luetteloimisesta annetun lain ja merityösopimuslain 1 luvun 3 §:n 5 momentin kumoamisesta

Johanna Tuohino, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 018
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

Eeva Ovaska, ylitarkastaja p. 0295 342 354
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Katariina Vuorela, ylitarkastaja p. 0295 342 029
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Anja Liukko, hallitusneuvos p. 0295 062 078
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Henri Backman, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 581
- Huoltovarmuuskeskuksen vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen

Mikko Huuskonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 732
- 1) Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016–2020 annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta 3) Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta 4) Valtioneuvoston asetus maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin tuotantoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja Business Finland Oy:n tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta

Nico Steiner, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 049 001
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

Paula Laine-Nordström, hallitussihteeri p. 0295 047 110
- Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Harri Roudasmaa, johtava asiantuntija p. 0295 047 114
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Tarja Virkkunen, ylitarkastaja p. 0295 048 252
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Inka Hassinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 187
- Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta

Pekka Paaermaa, hallitussihteeri p. 0295 163 180
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Koulutusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä aikuiskoulutustuesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Merituuli Mähkä, erityisasiantuntija p. 0295 163 575
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Palaa sivun alkuun