Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 14.11.2019

13.11.2019 15.16
Tiedote 590/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Katja Ahlfors, lähetystöneuvos p. 0295 350 191
- Valtioneuvoston asetus kehityspoliittisesta toimikunnasta

Oikeusministeriö

Pekka Timonen, kansliapäällikkö p. 09 160 67502
- Oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston osastopäällikön viran täyttäminen määräajaksi 1.1.2020 - 31.12.2024

Satu-Maaria Natunen, hallitussihteeri p. 0295 150 456
- Lapsiasianeuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 1.12.2019 - 30.11.2024

Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, hallinto –ja kehitysjohtaja p. 0295 530 247
- Valtiovarainministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Ismo Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 231
- Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Hakemukset Jouko Juhani Seppäsen jäämistöstä
- Hakemukset Ritva Sisko Helena Ahokkaan jäämistöstä

Isamaria Mäkiaho, neuvotteleva virkamies p. 0295 16001
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Toni Tuomainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 16001
- Valtiovarainministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Antti Sinkman, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 817
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 sekä laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pasi Rentola, talouspäällikkö p. 0295 330 211
- Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2020

Maa- ja metsätalousministeriö

Eeva Pystynen, hallintojohtaja p. 0295 162 357
- Maa- ja metsätalousministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Katja Viertävä, hallitusneuvos p. 0295 16001
- Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja IV lukuun, eräisiin edellä mainittuun yleissopimukseen liittyviin säännöstöihin sekä mainittuun yleissopimukseen ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvään IS-säännöstöön tehdyistä muutoksista
- Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisuuden varmistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Mira Karppanen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 094
- Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 3 muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tarja Kröger, hallitusneuvos p. 0295 048 937
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Valtioneuvoston asetus sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönotosta

Tarja Reivonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 942
- Alueiden uudistumisen neuvottelukunnan asettaminen pääministeri Rinteen hallituksen toimikaudeksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2020

Kirsi Päivänsalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 195
- Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta

Tuula Andersin, hallitussihteeri p. 0295 163 506
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä

Marko Leimio, hallitussihteeri p. 0295 163 564
- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomuksen 2018 johdosta (EK 13/2019 vp – K 9/2019 vp)

Ympäristöministeriö

Heikki Korpelainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 135
- Luonnonsuojelulain 66 §:n mukainen valtioneuvoston päätös koskien Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä Sallatunturin matkailupalvelujen alueen laajentamisen osalta
- Valtioneuvoston asetus Etelä-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Valtuuskunnan asettaminen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 25. konferenssiin, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan osapuolten 15. kokoukseen sekä Pariisin sopimuksen toiseen osapuolikokoukseen
- Puheenjohtajan ja jäsenten määrääminen Suomen ja Viron välisen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn sopimuksen ympäristövaikutusten arviointikomissioon

Palaa sivun alkuun