Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 14.5.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 13.5.2020 15.19
Tiedote 332/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Oikeusministeriö

Timo Makkonen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 230
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Markus Tervonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 558
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevista väliaikaisista toimenpiteistä

Nina Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 404
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Sisäministeriö

Hanne Huvila, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 313
- Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Tarja Jaakkola, hallitusneuvos p. 0295 140 410
- Vientiluvan myöntäminen Boomeranger Boats Oy:lle Australiaan

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön tietohallintojohtajan viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Anna Hyvärinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 405
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 4 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission ehdotuksesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi (lisäbudjetti 4/2020; Euroopan unioni)

Tuukka Taipale, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 523
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistetusta käyttöönotosta ja muutoksista valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä (vakausmaksuja koskevan sopimuksen muuttaminen)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsi Lamberg, hallitussihteeri p. 0295 330 397
- Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Markus Lounela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 052
- Valtioneuvoston asetus maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 494
- Valtioneuvoston asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta yhden kalastusmatkan aikana yhteen silakan kiintiöalueeseen

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
- Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Valtioneuvoston asetus 1) valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta 2) valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Päivi-Maria Virta, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 342 185
- Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta

Maija Mansikkaniemi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 016
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa

Työ- ja elinkeinoministeriö

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain 3 ja 93 §:n sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Kari Virtanen, kaupallinen neuvos p. 0295 047 707
- Suomen Teollisuussijoitus Oy:n oman pääoman korottaminen

Anna Bruun, neuvotteleva virkamies p. 0295 048 254
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta

Anne Rothovius, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 532
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta

Nico Steiner, hallitusneuvos p. 0295 049 001
- Eduskunnan kirjelmä väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä annetun valtioneuvoston asetuksen johdosta (EK 19/2020 vp – M 16/2020 vp)

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Työ- ja elinkeinoministeriön kaupallisen neuvoksen viran täyttäminen

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Prokon Wind Energy Finland Oy:lle
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fingrid Oyj:lle

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hannu Ijäs, johtaja p. 0295 163 248
- Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan päätoimisen puheenjohtajan tehtävän täyttäminen

Tiina Muinonen, hallitussihteeri p. 0295 163 185
- Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 13.1.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Emmi Äärynen, hallitussihteeri p. 0295 163 517
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Palaa sivun alkuun