Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 14.1.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.1.2021 15.18
Tiedote 10/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmän asettaminen
- Pääministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Maaret Suomi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 030
- Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen

Oikeusministeriö

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 233/2020 vp; EV 213/2020 vp)

Lauri Rautio, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 380
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 184/2020 vp; EV 220/2020 vp)

Anna Kiiskinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 134
- Ohjausryhmän asettaminen kansalliskielistrategian valmisteluun

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen ja yli-insinöörineuvoksen tehtäviin määrääminen
- 1) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T13) täyttäminen 3) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminen

Sisäministeriö

Hannele Taavila, poliisijohtaja p. 0295 488 568
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 235/2020 vp; EV 205/2020 vp)

Krista Sirén, asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 287
- Sisäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2021 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2021 talousarvioesityksen (146/2020 vp) täydentämisestä (HE 227/2020 vp; EK 53/2020 vp) vuodelle 2021

Milla Kouri, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 056
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Risto Lampinen, kalatalousneuvos p. 0295 162 458
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Susanna Paakkola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 448
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 25 §:n, asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n ja huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 219/2020 vp.; EV 214/2020 vp)

Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- 1) Valtioneuvoston asetus porovahinkolautakunnasta 2) Valtioneuvoston asetus poronhoitoasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 175/2020 vp; EV 208/2020 vp)

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2021

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468
- Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Sara Vänttinen, hallitussihteeri p. 0295 162 065
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta (HE 220/2020; EV 222/2020 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sabina Lindström, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 342 576
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta

Jenni Rantio, hallitusneuvos p. 0295 342 075
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 177/2020 vp; EV 215/2020 vp)

Risto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Valtioneuvoston asetus biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sarita Friman, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 349
- Maailman terveysjärjestö WHO:n hallintoneuvoston 148. kokous 18.-26.1.2021

Liisa Holopainen, hallitussihteeri p. 0295 163 593
- Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Saara Rahko, hallitussihteeri p. 0295 163 126
- Vakuutustakuun myöntäminen Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle

Ympäristöministeriö

Juhani Damski, kansliapäällikkö p. 0295 250 445
- Metsähallituksen luontopalvelujohtajan viran täyttäminen

 
Sivun alkuun