Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 15.4.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.4.2021 15.18
Tiedote 232/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Ritva Järvinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 366
- Valtioneuvoston kanslian istuntoasiainneuvoksen (valtioneuvoston kanslian lainsäädäntöjohtaja) määräaikainen virkasuhde

Ulkoministeriö

Maria Guseff, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 158
- Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Kimmo Sinivuori, kaupallinen neuvos p. 0295 350 061
- Valtioneuvoston asetus sijoitusten suojelusta Suomen ja Unkarin kansantasavallan välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Timo Makkonen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 230
- Eduskunnan kirjelmä tiedusteluvalvontavaltuutetun vuodelta 2019 antaman kertomuksen johdosta (EK 6/2021 vp; K 14/2020 vp)

Lena Andersson, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 244
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 074
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Virkavapauden myöntäminen oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta

Sisäministeriö

Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
- Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön pelastusosaston neuvottelevalle virkamiehelle

Puolustusministeriö

Hannu Antikainen, hallintojohtaja p. 0295 140 500
- Puolustusministeriön henkilöstöjohtajan viran täyttäminen

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön kaupallisen neuvoksen viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Kristina Sarjo, finanssineuvos p. 0295 530 055
- Suomen valtion edustus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnassa

Johanna Makkonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 587
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 2 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2021 (lisäbudjetti 2/2021; Euroopan unioni)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Satu Paasilehto, hallitusneuvos p. 0295 330 240
- Valtioneuvoston asetus Kiinan kulttuurikeskuksen perustamisesta Suomeen Kiinan kanssa tehdystä sopimuksesta

Kirsi Lamberg, hallitussihteeri p. 0295 330 397
- 1) Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta 3) Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 5 §:n kumoamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- 1) Valtioneuvoston asetus eläinperäisten elintarvikkeiden viranomaisvalvontaa tekevien henkilöiden pätevyys- ja kielitaitovaatimuksista 2) Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Leena Arpiainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 238
- Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen vahvistaminen ajalta 1.1.-31.12.2020 ja Metsähallituksen voiton tuloutuksesta päättäminen

Teemu Nikula, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 055
- 1) Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Irja Vesanen-Nikitin, hallitusneuvos p. 0295 342 544
- Hallituksen esitys laiksi vesiliikennelain muuttamisesta

Hanna Perälä, liikenneneuvos p. 0295 342 007
- Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032

Eero Salojärvi, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 123
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Suvi Kankare, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 105
- Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Henri Backman, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 581
- Huoltovarmuuskeskuksen vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteerin viran täyttäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Maria Huttunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 417
- Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Milla Mustamäki, hallitussihteeri p. 0295 163 261
- Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2025 päättyväksi toimikaudeksi

Emmi Äärynen, hallitussihteeri p. 0295 163 517
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ympäristöministeriö

Johanna Korpi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 278
- Valtioneuvoston asetus Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista

 
Sivun alkuun