Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 16.12.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.12.2021 15.29
Tiedote 732/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Kari Peltonen, hallitusneuvos p. 0295 160 288
- Valtioneuvoston kanslian erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ulkoministeriö

Titta Maja, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 017
- Suostumuksen antaminen ulkoministeriölle luovuttaa vastikkeetta Johnson & Johnsonin COVID-19-rokotteita EU:n jäsenvaltiokoordinaattori Belgian välityksellä rokoteallianssi Gaville COVAX AMC -mekanismiin.

Maria Guseff, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 158
- Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen 7 artiklan mukaisen valtuuskunnan asettaminen Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuoden 2025 rajankäyntiä ja rajanhoitosopimusta (SopS 56/2007) varten.

Anu Vuori-Kiikeri, lähetystöneuvos p. 0295 350 141
- Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdyn sopimuksen hyväksyminen.

Arto Haapea, lähetystöneuvos p. 0295 350 416
- Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattaminen

Oikeusministeriö

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja p. 0295 150128

Eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2020 antaman kertomuksen johdosta (EK 39/2021 vp; K 2/2021 vp)

Kati Pärnänen, johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö p. 0295 150 288
- Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan viran täyttäminen

Terhi Salmela, hallitusneuvos p. 0295 150 203
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 178/2021 vp; EV 177/2021 vp)

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- Sotilasjäsenten määrääminen korkeimpaan oikeuteen toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2023
- 1) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin (maaoikeusasioiden vastuutuomari) viran (T 13) täyttäminen 4) Keski-Suomen käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden yhdeksän hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Asiantuntijajäsenen määrääminen vakuutusoikeuteen
- Tuomarinkoulutuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2026

Sisäministeriö

Jouko Huhtamäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 556
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain muuttamisesta (HE 45/2021 vp; EV 129/2021 vp)

Jorma Kantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 215
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 162/2021 vp; EV 186/2021 vp)

Petri Knape, yksikön johtaja p. 0295 488 235
- Valtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstä

Nina Routti-Hietala, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 242
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027 (HE 136/2021 vp; EV 170/2021 vp)

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, hallitusneuvos p. 0295 140 431
- Pääesikunnan päällikön virkaan nimittäminen

Joona Lapinlampi, hallitussihteeri p. 0295 140 033
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta (HE 183/2021 vp; EV 167/2021 vp)

Marikaisa Tiilikainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 351
- Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 24.1.2022-23.1.2025

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Anu Nousiainen, hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja p. 0295 530 326
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2024

Jari Salokoski, hallitusneuvos p. 0295 530 437
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025 annetun lain sekä varainsiirtoverolain 56 c §:n muuttamisesta (HE 186/2021 vp; EV 210/2021 vp)

Merja Sandell, hallitusneuvos p. 0295 530 191
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 144/2021 vp; EV 211/2021 vp)

Marketta Henriksson, finanssineuvos p. 0295 530 441
- Suomen elpymis- ja palautumistukivälineestä saamaa rahoitusosuutta koskeva sopimus

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 145/2021 vp, HE 218/2021 vp; EV 198/2021 vp)

Leena Aine, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 032
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 188/2021 vp; EV 197/2021 vp)

Timo Annala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 318
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta (HE 142/2021 vp; EV 184/2021 vp)

Pia Kivimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 183
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta (HE 175/2021 vp; EV 189/2021 vp)

Jaana Mikkola, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 665
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain ja tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 204/2021 vp; EV 188/2021 vp)

Minna Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 291
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 184/2021 vp; EV 181/2021 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 185/2021 vp; EV 182/2021 vp)

Pauliina Pekonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 081
- Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kiinteistöstrategiaksi 2030
- Valtioneuvoston periaatepäätös valtion toimitilastrategiaksi

Markus Teräväinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 719
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi autoverolain 10 §:n ja liitteen sekä ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta (HE 176/2021 vp; EV 190/2021 vp)

Paula Laakso, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 370
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 189/2021 vp; EV 191/2021 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 102
- Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksyminen

Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 147/2021 vp; EV 175/2021 vp)

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (HE 165/2021 vp; EV 180/2021 vp)

Kirsi Lamberg, hallitusneuvos p. 0295 330 397
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta (HE 148/2021 vp; EV 195/2021 vp)

Sami Aalto, hallitusneuvos p. 0295 330 082
- Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2023 päättyväksi toimikaudeksi
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 191/2021 vp; EV 196/2021 vp)

Henna Närhi, hallitussihteeri p. 0295 330 006
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 155/2021 vp; EV 179/2021 vp)

Cecilia Magnusson, hallitussihteeri p. 0295 330 358
- Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Jari Rutanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 330 011
- Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 16001
- Suomen esitys Suomen CAP-suunnitelmaksi 2023—2027

Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 162
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 156/2021 vp; EV 204/2021 vp)

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Aino Koskinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 224
- Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 195/2021 vp, EV 169/2021 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Anja Liukko, hallitusneuvos p. 0295 062 078
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta (HE 158/2021 vp; EV 202/2021 vp)

Tuula Manelius, hallitusneuvos p. 0295 064 909
- Hallituksen kirjelmä eduskunnalle hallituksen esityksen (HE 211/2020 vp) peruuttamisesta

Mika Björklund, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 586
- Valtioneuvoston asetus kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaostosta

Inkalotta Nuotio-Osazee, hallitusneuvos p. 0295 047 051
- Valtiontakuurahaston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Jarmo Tiukkanen, hallitussihteeri p. 0295 047 355
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Elenia Oy:lle
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fingrid Oyj:lle

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Valtioneuvoston asetus Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointeja vuosina 2022–2026 koskevasta tuesta

Stiina Löytömäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 050 591 9646
- Työsuhdekeksintölautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2022 - 31.12.2024
- Työsuhdekeksintölautakunnan yhteydessä korkeakouluissa tehtäviä keksintöjä koskevia asioita varten olevan jaoston asettaminen toimikaudeksi 1.1.2022 - 31.12.2024

Jyri Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 123
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta (HE 151/2021 vp; EV 168/2021 vp)

Petra Stenfors, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 282
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) määrärahan jakaminen Jämsän äkilliseen rakennemuutostilanteeseen ja Utsjoen tilanteeseen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön ylimatemaatikon määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Lassi Kauttonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 577
- Valtioneuvoston asetus elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisista sosiaali- ja terveysalan valtionavustuksista vuosina 2021-2025

Vesa Pekkola, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 282
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta (HE 140/2021 vp, EV 163/2021 vp)

Sirpa Sarlio, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 328
- Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen 1.1.2022 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi

Marko Leimio, hallitussihteeri p. 0295 163 564
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta (HE 200/2021 vp; EV 174/2021 vp)

Pekka Paaermaa, hallitussihteeri p. 0295 163 180
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 201/2021 vp; EV 173/2021 vp)

Ympäristöministeriö

Sara Viljanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 315
- Valtioneuvoston päätös päivitetystä Suomen merenhoitosuunnitelmasta

Piia Kähkölä, hallitussihteeri p. 0295 250 254

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Tommi Laanti, asuntoneuvos p. 0295 250146
- Valtioneuvoston selonteko asuntopoliittisesta kehittämisohjelmasta vuosiksi 2021-2028

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Ympäristöministeriön viestintäpäällikön määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Turo Hjerppe, erityisasiantuntija p. 0295 250 204
- Valtioneuvoston päätös Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen−Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen−Saaristomeren−Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen−Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon−Näätämöjoen−Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022−2027

 
Sivun alkuun