Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 2.12.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.12.2021 15.21
Tiedote 693/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Kari)

Taina Kulmala, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 184
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta – Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa antamasta selonteosta (EK 37/2021 vp; VNS 3/2020 vp)

Piia Nyström, hallitussihteeri p. 0295 161 096
- Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan asettaminen 3.1.2022 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi

Ulkoministeriö

Pekka Puustinen, alivaltiosihteeri p. 0295 350 228
- Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 §:n ja liitteen muuttamisesta.

Anna Salovaara, lähetystöneuvos p. 0295 350 018
- Suomen osallistuminen EU:n sotilaallisen kriisinhallinnan koulutusoperaatioon (EUTM Mozambique) Mosambikissa

Katja Kalamäki, lähetystöneuvos p. 0295 351 518
- Eduskunnan kirjelmä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomuksesta 2020 EK 34/2021 vp – K 7/2021 vp

Johanna Ala-Nikkola, kaupallinen neuvos p. 0295 351 122
- Valtioneuvoston asetus sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta Kroatian kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta

Johanna Lahti, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 709
- Myönnetään valtuudet tehdä Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston (UNICEF) toimiston asemasta kirjeenvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja UNICEFin välillä.

Oikeusministeriö

Kati Pärnänen, johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö p. 0295 150 288
- Vanhusasiavaltuutetun viran täyttäminen

Katariina Jahkola, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150246
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Anna Kiiskinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 134
- Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliskielistrategiasta

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Jari Salokoski, hallitusneuvos p. 0295 530 437

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tuloverolain 44 §:n muuttamisesta (HE 210/2021 vp; EV 176/2021 vp)

Merja Sandell, hallitusneuvos p. 0295 530 191
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta (HE 143/2021 vp; EV 166/2021 vp)

Anu Ranta, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 510
- Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Jouko Hämäläinen, hallitusneuvos p. 0295 530 486
- Valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen hyväksyminen ja alistaminen

Harri Joiniemi, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 105
- Suomen tasavallan ja Iranin islamilaisen tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Pauliina Pekonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 081
- Valtioneuvoston periaatepäätös valtion toimitilastrategiaksi
- Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kiinteistöstrategiaksi 2030

Peppiina Huhtala, hallitussihteeri p. 0295 530 129
- Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
- Valtioneuvoston periaatepäätös etätyön käyttöä koskevan suosituksen antamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Pirjo Tomperi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 234
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 101/2021 vp; EV 162/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sabina Lindström, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 342 576
- Radiolupahakemus

Katja Peltola, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 031
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta (HE 196/2021 vp; EV 171/2021 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta (HE 161/2021 vp; EV 158/2021 vp)
- Työ- ja elinkeinoministeriön neljän virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Nadine Hellberg-Lindqvist, johtava asiantuntija p. 0295 047 023
- Tilintarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2022 - 31.12.2024

Samuli Miettinen, johtava asiantuntija p. 0295 047 364
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta (valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen)

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi energian alkuperätakuista (HE 87/2021 vp; EV 161/2021 vp)

Mirjami Tanner, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 167
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ydinvastuulain ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 117/2021 vp; EV 164/2021 vp)
- Vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta muuttavan, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan ratifioiminen sekä vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta täydentävää, Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 1963 tehtyä lisäyleissopimusta muuttavan, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan ratifioiminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tuula Helander, johtaja p. 0295 163 480
- Valtion erityistehtäväyhtiön perustaminen

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Valtioneuvoston asetus covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvaustaksasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Eva Aalto, hallitussihteeri p. 0295 163 125
- Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2022
- Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2022 maksettavasta rintama-avustuksesta

Annika Juurikko, hallitussihteeri p. 0295 163 242
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta (HE 152/2021 vp; EV 160/2021 vp)

Laura Terho, lakimies p. 0295 163 550
- Valtioneuvoston asetus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Tom Strandström, erityisasiantuntija p. 0295 163 430
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen tarjoamista ja jakelua koskevan Euroopan unionin asetuksen täydentämisestä sekä Finanssivalvonnasta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

 
Sivun alkuun