Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 20.10.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.10.2022 15.21
Tiedote 607/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Elina Normo, istuntoasiainneuvos p. 0295 160 885
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Päivi Pietarinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 354
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Kiuru)

Oikeusministeriö

Terhi Salmela, hallitusneuvos p. 0295 150 203
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lauri Rautio, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 380
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pakkokeinolain ja esitutkintalain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Antti Laitila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 081
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain, kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain 13 §:n ja oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n muuttamisesta

Miia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 112
- Valtakunnansyyttäjän toimiston valtionsyyttäjän määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Perttu Wasenius, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 106
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta annetun lain 88 ja 126 §:n muuttamisesta

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Asiantuntijajäsenten määrääminen hallinto-oikeuksiin ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen toimikaudeksi 1.11.2022-31.10.2027

Sisäministeriö

Roope Jokinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 362
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Puolustusministeriö

Esa Pulkkinen, kansliapäällikkö p. 160 88101
- Puolustusministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Kosti Honkanen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 607
- Hallituksen esitys eduskunnalle sotilasajoneuvolaiksi ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Joona Lapinlampi, hallitussihteeri p. 0295 140 033
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain ja etuostolain 1 §:n muuttamisesta

Sabina Mansurow, hallitussihteeri p. 0295 140 171
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Yhdysvaltoihin
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Uuteen-Seelantiin

Satu Ylikorpi, hallitussihteeri p. 0295 140 075
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Jarkko Levasma, ICT-johtaja, ylijohtaja p. 0295 530 117
- Valtioneuvoston selonteko Suomen digitaalisesta kompassista

Pia Kivimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 183
- Hallituksen esitys eduskunnalle automaattista päätöksentekoa verotus- ja tulliasioissa koskevaksi lainsäädännöksi

Antti Kurikka, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 535
- Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi

Pauliina Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 395
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Antti Sinkman, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 817
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain muuttamisesta sekä peitellyn osingonjaon verotuksen laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Marjaana Larpa, hallitusneuvos p. 0295 330 480
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 ja 50 §:n muuttamisesta

Maria Soininen, hallitussihteeri p. 0295 150 072
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta lihan ja vuodelta 2021 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2022 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta

Petriina Wäre, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 115
- Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin myönnettävästä väliaikaisesta valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 26 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kimmo Kiiski, lainsäädäntöjohtaja, liikenneneuvos p. 0295 342 304
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Työ- ja elinkeinoministeriön kolmen virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
- Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) liittäminen Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan

Katariina Särkänne, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 440
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä maakaasumarkkinalain ja huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Mikko Horko, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 344
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 25 a §:n ja yleisestä asumistuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta ja 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta sähkötuesta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annika Juurikko, hallitussihteeri p. 0295 163 242
- Hallituksen esitys eduskunnalle ostovoiman vahvistamista vuonna 2023 koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Emmi Vettenranta, asiantuntija, esittelijä p. 0295 163 772
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta

Karoliina Vieler-Porter, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 588
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerille

Ympäristöministeriö

Sari Rapinoja, lainsäädäntöneuvos p. 050 432 7320
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain muuttamisesta

Outi Kumpuvaara, hallitussihteeri p. 0295 250 225
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmastolain muuttamisesta

 
Sivun alkuun