Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 22.4.2021

Valtioneuvoston viestintäosasto
21.4.2021 15.20
Tiedote 251/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Anu Laamanen, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 762
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Ukrainan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 190/2020 vp; EV 7/2021 vp)

Oikeusministeriö

Anne Hartoneva, hallitusneuvos p. 0295 150 344
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Terhi Salmela, hallitusneuvos p. 0295 150 203
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta (HE 34/2021 vp; EV 33/2021 vp)

Tanja Innanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 338
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevien määräysten soveltamisesta sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Jussi Päivärinne, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 122
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, saatavien perinnästä annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja luottotietolain 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Turun hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 3) Helsingin käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T13) täyttäminen
- Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T13) täyttäminen
- Asiantuntijajäsenen varajäsenen määrääminen vakuutusoikeuteen 31.12.2024 päättyvän toimikauden loppuun
- Tuomarinkoulutuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Laura Nurminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 008
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:ien väliaikaisesta muuttamisesta

Sisäministeriö

Pauliina Eskola, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 263
- Esitys Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ohjelmakauden 2014–2020 kansallisen toimeenpano-ohjelman muuttamisesta

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
- Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Puolustusministeriö

Katariina Kuhanen, hallitussihteeri p. 0295 140 042
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Päivi Nerg, alivaltiosihteeri p. 0295 530 149
- Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimitusjohtajan viran täyttäminen

Janne Öberg, hallitusneuvos p. 0295 530 473
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2019 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen
- Hakemus Antti Juhani Tallqvistin jäämistöstä
- Hakemus ja ilmoitus Börje Ingvald Nygårdin jäämistöstä
- Hakemukset ja ilmoitus Jukka Tapio Hännisen jäämistöstä

Jarmo Huotari, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 418
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 41/2021 vp; EV 37/2021 vp)

Timo Moilanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 455
- Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.5.2021 - 30.4 2025

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Valtiovarainministeriön osastopäällikön määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Antti Sinkman, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 817
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain 8 §:n sekä tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Antti Randell, hallitusneuvos p. 0295 330 173
- Opintotukiasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.5.2021–30.4.2024

Maa- ja metsätalousministeriö

Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö p. 0295 162 184
- Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikön viran täyttäminen

Risto Lampinen, kalatalousneuvos p. 0295 162 458
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 256/2020 vp; EV 21/2021 vp)

Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- Valtioneuvoston asetus vakavaa eläintautivaaraa koskevasta tiedottamisesta Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2021 noudatettavasta menettelystä

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta
- Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 15 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2021

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468
- Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2020 suoritettavista korvauksista

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Liikenne- ja viestintävirastoon sijoitetun rautatiealan sääntelyelimen päällikön viran täyttäminen

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen

Sini Wirén, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
- Hallituksen esitys eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Liisa Huhtala, hallitusneuvos p. 0295 047 062
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta (EK 15/2021 vp - M 6/2021 vp)

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtajan viran täyttäminen

Eeva Vartio, hallitussihteeri p. 0295 047 082
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Maija Lönnqvist, johtava asiantuntija, lakimies p. 0295 047 105
- Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Oy Soinin Tuuli Ab:lle

Sosiaali- ja terveysministeriö

Lassi Kauttonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 577
- Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan sekä sen arviointi- ja avustusjaoston asettaminen toimikaudeksi 23.4.2021 - 22.4.2025

Hanna Tossavainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 005
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Mari Lauren-Häussler, hallitussihteeri p. 0295 163 762
- Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Ympäristöministeriö

Juhani Damski, kansliapäällikkö p. 0295 250 445
- Ympäristöministeriön lainsäädäntöjohtajan viran täyttäminen

 
Sivun alkuun