Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 23.11.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.11.2023 15.20
Tiedote 523/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Erityisasiantuntija Nina Brander, p. 0295 160 347
- Saamelaisten totuus- ja sovintokomission toimikauden jatkaminen

Neuvotteleva virkamies Jouni Varanka, p. 0295 160 177
- Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN)

Ulkoministeriö

Ulkoasiainneuvos Kirsti Pohjankukka, p. 0295 350 038
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvokselle
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle

Oikeusministeriö

Osastopäällikkö, ylijohtaja Johanna Suurpää, p. 0295 150 534
- Valmisteluelimen asettaminen käsittelemään eräitä pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmassa kirjattuja äänestämiseen ja vaaleihin liittyviä käytäntöjä toimikaudeksi 23.11.2023 - 31.12.2025.

Johtava asiantuntija Kati Pärnänen, p. 0295 150 288
- Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen (VT 21) määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Hallitusneuvos Päivi Tiainen-Hyrkäs, p. 0295 150 262
- Valtioneuvoston asetus edunvalvojan palkkion suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, p. 0295 150 181
- Saamelaiskäräjien jäsenten ja varajäsenten määrääminen tehtäväänsä toimikaudeksi 2024 - 2027

Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, p. 0295 150 502
- Oikeusministeriön kahden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Erityisasiantuntija Tiia Viitasalo, p. 0295 150 088
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. 0295 150 283
- Tuomioistuinviraston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

Sisäministeriö

Neuvotteleva virkamies Hannele Taavila, p. 0295 488 568
- Valtuuskunnan asettaminen Interpolin yleiskokouksen 91. istuntoon 28.11.– 1.12.2023 Wienissä

Johtava asiantuntija Linda Viitala, p. 0295 488 299
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 104 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Mika Niemelä, p. 0295 530 525
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2023 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 15/2023 vp; EK 14/2023 vp)
- Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2024 talousarvioesityksen (HE 41/2023 vp) täydentämisestä

Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, p. 0295 530 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 43/2023 vp; HaVM 4/2023 vp; EV 19/2023 vp)
- Hallituksen esitys eduskunnalle kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 ja 47 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 42/2023 vp) täydentämisestä

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, p. 0295 530 239
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta (HE 39/2023 vp; EV 16/2023 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Neuvotteleva virkamies Tiina Saukko, p. 0295 530 039
- Valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen hyväksyminen ja alistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitusneuvos Marjaana Larpa, p. 0295 330 480
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 66/2023 vp; EV 17/2023 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Timo-Ville Nieminen, p. 0295 162 379
- Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen, p. 0295 162 238
- Valtioneuvoston periaatepäätös yleisillä vesialueilla sijaitsevien valtion omistamien alueiden luovuttamista tuulivoimahankekehitykseen ja -rakentamiseen koskevan hankkeen käynnistämisestä

Liikenne- ja viestintäministeriö

Yksikön johtaja Tiina Kaunisto, p. 0295 342 511
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Hallitusneuvos Katja Viertävä, p. 0295 342 612
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskevan kansainvälisen turvallisuussäännöstön hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta (HE 10/2023 vp; EV 13/2023 vp)

Erityisasiantuntija Inka Näkkäläjärvi, p. 0295 342 052
- Suomen tasavallan hallituksen ja Saudi-Arabian kuningaskunnan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, p. 0295 047 139
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tiettyjen toimialojen ja tiettyjen kolmansien maiden yritysten kestävyysraportointistandardien hyväksymisen määräaikojen osalta (COM(2023) 596 final)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission luonnoksesta delegoiduksi direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta mikroyritysten, pienten, keskisuurten ja suurten yritysten tai konsernien kokoluokkien raja-arvojen muutosten osalta (C(2023) 7020 final)

Johtava asiantuntija Petra Metsälä, p. 0295 047 422
- Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 34 §:n muuttamisesta

Erityisasiantuntija Anni Kaukoranta, p. 0295 047 072
- Kansallinen Lääkekehityskeskus Oy –nimisen osakeyhtiön oman pääoman korottaminen

Erityisasiantuntija Katariina Särkänne, p. 0295 047 440
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä annetun lain, tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja Energiavirastosta annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitusneuvos Jaana Huhta, p. 0295 163 407
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 54/2023 vp, EV 21/2023 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Hallitusneuvos Hanna-Mari Pekuri, p. 0295 163 459
- Hallituksen esitys eduskunnalle väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä tehdyn Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Neuvotteleva virkamies Mirka-Tuulia Kuoksa, p. 0295 163 079
- Valtioneuvoston asetus Maailman terveysjärjestön kansainväliseen terveyssäännöstöön (2005) tehdyistä muutoksista

Neuvotteleva virkamies Laura Terho, p. 0295 163 550
- Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Hallitussihteeri Titta Honkala, p. 0295 163 457
- Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuonna 2024