Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 23.3.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.3.2023 15.28
Tiedote 141/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Päivi Rissanen, hallitusneuvos p. 0295 160234
- Tradenomi Jouni Hoppanian erivapaushakemus valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen (valtioneuvoston tietoturvapäällikkö) virkaan vaadittavasta tutkinnosta

Päivi Pietarinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 354
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Jukka Salovaara, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 350 431
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 315/2022 vp; EV 327/2022 vp) Edellä mainittuihin sopimuksiin sitoutuminen

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle

Ann-Sofie Stude, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 531
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta pohjoismaisista rajaesteistä EK 65/2022 vp – VNS 11/2022 vp

Annika Naskila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 157
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 b §:n muuttamisesta (HE 271/2022 vp; EV 330/2022 vp)

Oikeusministeriö

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 502
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 251/2022 vp; EV 284/2022 vp)

Outi Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 260
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 172/2021 vp; EV 285/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 015
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain, kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain 13 §:n ja oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 218/2022 vp; EV 294/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Petteri Jartti, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 076
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 145/2022 vp; EV 303/2022 vp)

Joni Korpinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 012
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi pakkokeinolain ja esitutkintalain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 217/2022 vp; EV 305/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Tiia Viitasalo, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 088
- Oikeusministeriön määräaikaisen lainsäädäntöneuvoksen virkasuhteen täyttäminen

Sami Demirbas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 233
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksi (HE 98/2022 vp; EV 304/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Elina Siljamäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 248
- Eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2022 aluevaaleissa antaman kertomuksen johdosta (EK 72/2022 vp; K 23/2022 vp)

Aleksi Heikkilä, tutkija, esittelijä p. 0295 16001
- 1) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen
- 1) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Lapin käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin viran (T 12) täyttäminen 4) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Ilpo Helismaa, hallitusneuvos p. 0295 488 422
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta (HE 184/2022 vp; EV 317/2022 vp)

Annika Parsons, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 279
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 149/2022 vp; EV 307/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi pelastuslain 40 ja 48 §:n muuttamisesta (HE 31/2022 vp; EV 293/2022 vp)

Heidi Aliranta, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 367
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta; (HE 275/2022 vp; EV 316/2022 vp)

Janne Juujärvi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 440
- Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Apulaissotilasedustajien tehtävään määräämisiä
- Sotilasedustajan ja apulaissotilasedustajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Juha Sarkio, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 031
- Eräiden sopimuspalkkojen tarkistaminen

Jari Salokoski, hallitusneuvos p. 0295 530 437
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi (HE 320/2022 vp; EV 324/2022 vp)

Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos p. 0295 530 066
- Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosina 2023–2025

Susanna Ikonen, finanssineuvos p. 0295 530 049
- Suomen kansallinen uudistusohjelma 2023

Paula Kirppu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 552
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sijoituspalvelulain ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 278/2022 vp; EV 302/2022 vp)

Seppo Orjasniemi, finanssineuvos p. 0295 530 343
- Eduskunnan kirjelmä EK 75/2022 vp - K 25/2022 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportti 2019-2022

Maarit Pihkala, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 310
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta (HE 236/2021 vp; HE 323/2022 vp; EV 311/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Minna Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 291
- Tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Ranskan tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Peppiina Huhtala, hallitussihteeri p. 0295 530 129
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain, valtion liikelaitoksista annetun lain ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta (HE 53/2022 vp; EV 319/2022 vp)

Helka Kärkkäinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 417
- Valtioneuvoston asetus sähköenergialaskujen maksuajan pidentämiseen liittyvien sähköyhtiöille väliaikaisesti myönnettävien valtiontakausten keskeisistä ehdoista

Tea Niiranen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 319
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen maksupalveluntarjoajien tiedonantovelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 317/2022 vp; EV 297/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 285
- Akateemikon arvonimen myöntäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos p. 0295 162 404
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta (HE 285/2022 vp; EV 263/2022 vp)

Juha Keski-Koukkari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 196
- Myönnetään valtuudet tehdä poroaitojen sijoittamisesta Angelin ja Vanhan Karigasniemen välisellä osuudella noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 432
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta (HE 288/2022 vp; EV 336/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Tiina Pullola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 108
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 186/2022 vp; EV 331/2022 vp) b) eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Liikenne- ja viestintäministeriö

Saara Reinimäki, yksikön johtaja, liikenneneuvos p. 0295 342 087
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 291/2022 vp; EV 290/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Kimmo Kiiski, lainsäädäntöjohtaja, liikenneneuvos p. 0295 342 304
- Eduskunnan vastaus hallituksen esityksiin laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä (HE 220/2021 vp; HE 231/2022 vp; EV 287/2022 vp)

Tiina Ranne, hallitusneuvos p. 0295 342 036
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen luotsauslaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 293/2022 vp; EV 306/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Fanni Thessler, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 267
- Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen vuonna 2023

Työ- ja elinkeinoministeriö

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 318/2022 vp; EV 318/2022 vp)

Tapani Mattila, teollisuusneuvos p. 0295 060 066
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan ja myöntämisvaltuuden alueellinen jako

Sirpa Hautala, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 684
- Myöntämisvaltuuden jako Hämeen ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi momentin 32.30.42 mukaisiin avustuksiin

Marko Laiho, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 215
- Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään määrääminen
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 14 §:n muuttamisesta

Kirsi Hyttinen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 048 263
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 207/2022 vp; EV 332/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Maria Hauptmann, johtava asiantuntija p. 0295 047 334
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 a luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 267/2022 vp; EV 321/2022 vp)

Riikka Aaltonen, kaivosylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 216
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kaivoslain muuttamisesta (HE 126/2022 vp; EV 295/2022 vp b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Nathalie Dahl, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 232
- Valtiontakuurahaston vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Tarja Krakau, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 308
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta (HE 175/2022 vp; EV 288/2022 vp)

Jyri Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 123
- Valtioneuvosto asetus yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta annetun lain ja uskonnonvapauslain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 244/2022 vp; EV 320/2022 vp)

Mirjami Tanner, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 167
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yhteisvastuutoimenpiteistä kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi Viron kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 296/2022 vp; EV 296/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Merituuli Mähkä, hallitusneuvos p. 0295 163 575
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 319/2022 vp) täydentämisestä (HE 319/2022 vp, HE 328/2022 vp; EV 314/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Eva Aalto, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 125
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 301/2022 vp; EV 308/2022 vp)

Kaisu Harju-Kolkka, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 245
- Sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan kokoonpanon muuttaminen 30.6.2025 päättyväksi toimikaudeksi

Noora Silmonen, lakimies, esittelijä p. 0295 163 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain muuttamisesta (HE 307/2022 vp; EV 322/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Liisa Meritähti-Lustig, hallitussihteeri p. 0295 250 376
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 248/2022 vp; EV 283/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma
- Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, hallitussihteeri p. 0295 250 397
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 270/2022 vp; EV 329/2022 vp).
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta (HE 308/2022 vp; EV 286/2022 vp)

 
Sivun alkuun