Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 25.1.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.1.2024 15.17
Tiedote 27/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Osastopäällikkö Jari Luoto, p. 050 468 5949
- Valtioneuvoston periaatepäätös EU-ennakkovaikuttamisen järjestämisestä ja ennakoivasta kannanmuodostuksesta EU-asioissa

Erityisasiantuntija Merja Saaritsa-Lantta, p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Hallintojohtaja Pirjo Tulokas, p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Erivapauden antaminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksista
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran täyttäminen

Lähetystöneuvos Aleksi Vakkuri
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen Gibraltaria koskevan sopimuksen neuvottelemisesta

Lähetystöneuvos Katja Luopajärvi, p. 0295 350 687
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta (COM(2023) 642 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1806 muuttamisesta keskeyttämismekanismin tarkistamisen osalta.

Lähetystöneuvos Miia Lahti, p. 0295 350 543
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Länsi-Balkanin uudistus- ja kasvuvälineen perustamisesta

Oikeusministeriö

Hallitusneuvos Anne Hartoneva, p. 0295 150 344
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Hallitusneuvos Satu-Maaria Natunen, p. 0295 150 456
- Valtioneuvoston asetus Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta

Kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, p. 0295 150 181
- Pohjoismaisen saamelaisasiain virkamieselimen Suomen valtuuskunnan kokoonpanon muuttaminen 30.4.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, p. 0295 150 486
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 2014/62/EU muuttamisesta tiettyjen raportointivaatimusten osalta COM(2023) 582 final

Lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakos, p. 0295 150 054
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, p. 0295 150 071
- Eduskunnan kirjelmä tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomuksen 2022 johdosta (EK 8/2023 vp; K 14/2023 vp)

Neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist, p. 0295 150 112
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen, Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) ja rikosasioissa tehtävästä oikeudellisesta yhteistyöstä vastaavien Armenian tasavallan toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta sekä kyseisen sopimuksen tekemisestä
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Kansainvälisestä yhteistyöstä joukkotuhontarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, sotarikosten ja muiden kansainvälisten rikosten tutkinnassa ja syytteeseenpanossa tehdyn Ljubljanan-Haagin yleissopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Neuvotteleva virkamies Petteri Jartti, p. 0295 150 076
- Arviointikriteerilautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.2.2024-31.12.2027

Erityisasiantuntija Nina Oksanen, p. 0295 150 404
- Oikeusministeriön hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikön viran täyttäminen määräajaksi

Erityisasiantuntija Tiia Viitasalo, p. 0295 150 088
- Virkavapauden myöntäminen oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. 0295 150 283
- 1) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Helsingin käräjäoikeuden viiden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen
- Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Sisäministeriö

Neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, p. 0295 488 432
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista ja siihen liittyviksi laeiksi

Erityisasiantuntija Pekka Vasara, p. 0295 488 547
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliisiyhteistyön tehostamiseksi ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan ehkäisemisessä, havaitsemisessa ja tutkimisessa sekä Europolin tuen tehostamiseksi tällaisten rikosten ehkäisemisessä ja torjumisessa, sekä asetuksen 2016/794 muuttamisesta

Puolustusministeriö

Osastopäällikkö Tarja Jaakkola, p. 0295 140 400
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Patria Land Oy:lle Saudi-Arabiaan

Erityisasiantuntija Frans Peltonen, p. 0295 140 021
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Teknikum Oy:lle Isoon-Britanniaan
- Puolustustarvikkeiden kauttakuljetusluvan myöntäminen KOTRA:lle Etelä-Koreasta Suomen kautta Viroon

Valtiovarainministeriö

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, p. 0295 530 247
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2022 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Alivaltiosihteeri Susanna Huovinen, p. 0295 530 199
- Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan viran täyttäminen
- Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan viran täyttäminen
- Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan viran täyttäminen

Hallitusneuvos, yksikön päällikkö Karri Safo, p. 0295 530 223
- Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Anu Ranta, p. 0295 530 510
- Valtiovarainministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Neuvotteleva virkamies Jere Lumme, p. 0295 530 041
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Minnamaria Korhonen, p. 0295 530 586
- Valtioneuvoston päätös Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 lainanottovaltuuden muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Henkilöstöpäällikkö Anita Patoluoto, p. 0295 330 175
- Opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan virkaan nimittäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallintojohtaja Pia Nyblom, p. 0295 162 224
- Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista

Liikenne- ja viestintäministeriö

Yksikön johtaja Silja Pasanen, p. 0295 342 059
- Suomen pysyvän edustajan määrääminen Maailman ilmatieteen järjestöön

Yksikön johtaja Tiina Kaunisto, p. 0295 342 511
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Viestintäneuvos Mirka Meres-Wuori, p. 0295 342 061
- Valtioneuvoston päätös taajuuksien käyttöoikeuden vuokraamisen hyväksymisestä

Ylitarkastaja Eveliina Uusitalo, p. 0295 342 028
- Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksesta ja eräistä muista sopimuksista

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitusneuvos Erkki Papunen, p. 0295 163 298
- Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista tavoitteista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle vuosina 2023-2026 annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Hallitussihteeri Katariina Pursimo, p. 0295 163 372
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2027 päättyväksi toimikaudeksi

Hallitussihteeri Emmi Äärynen, p. 0295 163 515
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 b §:n muuttamisesta

Erityisasiantuntija Liisa Mäenpää, p. 0295 163 223
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen

Lakimies Noora Silmonen, p. 0295 163 266
- Hallituksen esitys eduskunnalle lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Hallitussihteeri Johanna Routio, p. 0295 250 137
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (HE 81/2023 vp; EV 72/2023 vp)

Hallitussihteeri Satu Eronen, p. 0295 250 180
- Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 a §:n muuttamisesta