Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 16.5.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.5.2024 15.15
Tiedote 239/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Hallintojohtaja Pirjo Tulokas, p. 0295 351 413
- Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Lähetystöneuvos Johanna Salovaara-Dean, p. 0295 350 593
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta ja rikoslain 46 luvun 1 ja 12 §:n muuttamisesta

Oikeusministeriö

Lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, p. 0295 150 486
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ympäristönsuojelua rikosoikeudellisin keinoin koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen neuvottelemisesta

Lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, p. 0295 150 558
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain 8 luvun muuttamisesta

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. 0295 150 283
- Korkeimman oikeuden kahden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Sisäministeriö

Poliisijohtaja Hannele Taavila, p. 0295 488 568
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä raja-alueen poliisiyhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta (HE 92/2023 vp; EV 25/2024 vp)

Ylitarkastaja Noora Nihtinen, p. 0295 421 612
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain 34 g §:n muuttamisesta (HE 1/2024 vp; EV 22/2024 vp)

Puolustusministeriö

Hallitusneuvos Sinikka Vahvaselkä, p. 0295 140 431
- Kenraalin virkaan nimittämisiä Puolustusvoimissa

Erityisasiantuntija Petri Laurila, p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Finanssineuvos Kristina Sarjo, p. 0295 530 055
- Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muutosten hyväksyminen

Finanssineuvos Laura Vartia, p. 0295 530 228
- Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman päivitys

Neuvotteleva virkamies Pertti Nieminen, p. 0295530461
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ennakkoperintälain muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Marja Niiranen, p. 0295 530 238
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Erityisasiantuntija Laura Kolinen, p. 0295 530 403
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 4/2024 vp; EV 18/2024 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, p. 0295 330 079
- Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen
- Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen
- Kymenlaakson steinerkoulun kannatusyhdistys ry:n perusopetuksen järjestämislupahakemus
- Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Hallitusneuvos Henna Närhi, p. 0295 330 006
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 0295 162 494
- Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenneneuvos Risto Saari, p. 0295 342 311
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 95/2023 vp; EV 23/2024 vp)

Erityisasiantuntija Laura Rantanen, p. 0295 342 175
- Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua EU:n asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Ylitarkastaja Väinö Pitkänen, p. 0295 342 127
- Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitean 107. istunnon päätöslauselmilla STCW-yleissopimukseen ja STCW-säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos Kari Klemm, p. 0295 063 523
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Hallitusneuvos Nico Steiner, p. 0295 049 001
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 12/2024 vp; EV 29/2024 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Johtava asiantuntija Anne Rothovius, p. 0295 063 532
- Yritystukineuvottelukunnan kokoonpanon muutos

Ylitarkastaja Johanna Juvonen, p. 0295 064 220
- Lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntäminen EPV Alueverkko Oy:lle

Erityisasiantuntija Miia Lehmus-Niemi, p. 0295 047 381
- Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitusneuvos Hanna-Mari Pekuri, p. 0295 163 459
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä tehdyn Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 89/2023 vp; EV 12/2024 vp)

Ympäristöministeriö

Neuvotteleva virkamies Johanna Mäki, p. 0295 250 091
- Ympäristöministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi