Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 25.5.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.5.2022 15.22
Tiedote 335/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Nina Brander, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 347
- Saamelaisten totuus- ja sovintokomission kokoonpanon muutos

Maija Räsänen, erityisasiantuntija p. 0295 160 966
- Valtioneuvoston kanslian määräaikaisesti täytettävän lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Leena Gardemeister, ulkoasiainneuvos p.  0295 35 0460
- Valtuuskunnan asettaminen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerikokoukseen 9.-10.6.2022

Saija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202
- Ulkoministeriön konsulipäällikön tehtävään määrääminen
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle

Heikki Yrjölä, kaupallinen neuvos p. 0295 351 141
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansallisesta vientilupaviranomaisesta

Johanna Lahti, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 709
- Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Kirta Heine, hallitusneuvos p. 0295 150 214
- Jäsenen nimittäminen oikeudenkäyntiavustajalautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2022-31.12.2024

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 238/2021 vp; EV 51/2022 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Vaasan hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen

Sisäministeriö

Kirsi Pimiä, kansliapäällikkö p. 0295 418 803
- Virkamiehen asettaminen valtioneuvoston käytettäväksi

Heidi Aliranta, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 367
- Valtioneuvoston asetus Puolustusvoimien virka-avusta poliisille

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston asetus Rajavartiolaitoksen vaativasta virka-avusta poliisille

Puolustusministeriö

Timo Tuurihalme, hallitussihteeri p. 0295 140 119
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Joona Lapinlampi, hallitussihteeri p. 0295 140 033
- Valtioneuvoston asetus naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

Leila Maïche-Plathan, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 438
- Puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Anniina Melasniemi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 440
- Puolustusministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Valtiovarainministeriö

Mika Niemelä, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 062 135
- Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi

Seppo Tanninen, hallitusneuvos p. 0295 530 224
- Suomen valtion edustajan määrääminen ehdokkaaksi Aasian infrastruktuuri-investointipankin johtokunnan varajäseneksi

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Hallituksen esitys eduskunnalle maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi

Minna Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 291
- Tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Albanian tasavallan ministerineuvoston välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Saara Rahko, hallitussihteeri p. 0295 163 126
- Hakemukset Varpu-Liisa Maija Liljan jäämistöstä
- Hakemukset ja ilmoitukset Ahti Armas Issulan jäämistöstä
- Hakemukset ja ilmoitus Esa Pietari Rossin jäämistöstä

Maa- ja metsätalousministeriö

Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- Hallituksen esitys eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2022

Maija Heinonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 082
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n maantieteellisiä merkintöjä koskevien sääntöjen uudistamisesta

Päivi Marttila, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 004
- Maa- ja metsätalousministeriön kolmen virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Päivi Jämsä, hallitusneuvos, esittelijä p. 0295 342 138
- Valtioneuvoston asetus Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Mira Karppanen, johtava asiantuntija p. 0295 047 293
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

Nicoleta Kaitazis, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 067
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eriika Melkas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 134
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista ja direktiivin 2009/125/EY kumoamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Arja Ruponen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 169
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 19/2022 vp, EV 46/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Milla Mustamäki, hallitussihteeri p. 0295 163 261
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta

Mira Saloheimo, hallitussihteeri p. 0295 163 038
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien määräysten soveltamisesta (HE 40/2022 vp; EV 53/2022 vp)

Minna Lehmuskero, ylimatemaatikko, esittelijä p. 0295 163 342
- Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävien vakioiden arvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Eeva Nurmi, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 209
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista (otsoniasetus)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi fluoratuista kasvihuonekaasuista (F-kaasuasetus)

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien valtamerikonferenssiin Lissabonissa 27.6.-1.7.2022

 
Sivun alkuun