Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 26.8.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.8.2021 15.24
Tiedote 479/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoitusmalli - hankkeen asettaminen

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, hallintojohtaja p. 0295 351 413
- Valtioneuvoston asetus ulkoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1171/2005) 2 §:n muuttamisesta

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvokselle

Pasi Tuominen, konsulipäällikkö p. 0295 351 202
- Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen muuttamisesta.

Maria Guseff, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 158
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 51/2021 vp; EV 102/2021 vp)

Oikeusministeriö

Päivi Tiainen-Hyrkäs, hallitusneuvos p. 0295 150 262
- Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Riitta Haapasaari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 139
- Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen
- Asiantuntijajäsenten ja varajäsenten määrääminen Turun hallinto-oikeuteen
- Asiantuntijalääkärin määrääminen vakuutusoikeuteen
- Asiantuntijajäsenen varajäsenen määrääminen vakuutusoikeuteen

Valtiovarainministeriö

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Ahvenanmaan valtuuskunnan erityistä avustusta koskevan päätöksen vahvistaminen
- Eduskunnan kirjelmä EK 18/2021 vp - K 19/2020 vp Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2020

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Keskusverolautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Joni Hiitola, hallitusneuvos p. 0295 330 108
- Kansallismuseon saamelaiskokoelman luovuttaminen Saamelaismuseo Siidalle

Maa- ja metsätalousministeriö

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 494
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin vesille pääsyä koskevista rajoituksista

Työ- ja elinkeinoministeriö

Pauliina Kanerva, hallitusneuvos p. 0295 060 160
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hanna-Maria Urjankangas, johtava asiantuntija p. 0295 063 739
- Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista vuonna 2021

Minna Laherto, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 029
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta

Mirjami Tanner, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 167
- Valtion ydinjätehuoltorahaston johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 1.9.2021–31.8.2024

Sosiaali- ja terveysministeriö

Joni Komulainen, hallitusneuvos p. 0295 163 453
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 212/2020 vp; EV 71/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta (HE 96/2021 vp; EV 116/2021 vp)

Milja Tiainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 579
- Sosiaaliturvakomitean kokoonpanon muuttaminen 31.3.2027 päättyväksi toimikaudeksi

Tanja Ylitöyrä, hallitussihteeri p. 0295 163 402
- Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liisa Mäenpää, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 223
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Ympäristöministeriö

Anu Karjalainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 067
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain 32 ja 89 §:n muuttamisesta

Kirsi White, erityisasiantuntija p. 0295 250 264
- Valtioneuvoston asetus avustuksista öljylämmityksestä luopumiseen pientaloissa

Milla Reinilä, kehittämispäällikkö p. 0295 250 110
- Ympäristöministeriön hallitussihteerin määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

 
Sivun alkuun