Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 30.3.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.3.2023 15.18
Tiedote 153/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Elina Normo, istuntoasiainneuvos p. 0295 160 885
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Liisa Reunanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 424
- Asiantuntijaneuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 1.4.2023-31.3.2029

Oikeusministeriö

Anne Hallavainio, hallitusneuvos p. 0295 150 049
- Valtioneuvoston asetus yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa annetun lain voimaantulosta

Maaria Rubanin, hallitusneuvos p. 0295 150 140
- Valtioneuvoston asetus talousosaamisen neuvottelukunnasta

Katri Törnroth, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 084
- 1) Valtioneuvoston asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen 3 ja 3 a §:n muuttamisesta

Sisäministeriö

Annika Parsons, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 279
- Valtioneuvoston asetus hätäkeskustoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Teemu Eriksson, finanssineuvos p. 0295 530 177
- Valtioneuvoston asetus Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen ylimääräisten kustannusten korvaamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen viran täyttäminen

Antti Randell, hallitusneuvos p. 0295 330 173
- Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos p. 0295 330 086
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 108/2022 vp; EV 334/2022 vp)

Juha-Pekka Suomi, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 354
- Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Markus Lounela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 052
- Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta

Johanna Kallio, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 011
- Valtioneuvoston asetus vesihuollon ja patojen turvallisuuden, toimintavarmuuden ja varautumisen hankkeisiin vuosina 2023–2035 myönnettävästä valtionavustuksesta

Lasse Saarela, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 155
- Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta rahoituskaudella 2023-2027

Liikenne- ja viestintäministeriö

Päivi Marttila, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 342 180
- Liikenne- ja viestintäministeriön viestintäneuvoksen viran täyttäminen

Sara Österberg, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 041
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien muuttamisesta uusille raskaille ajoneuvoille (raskaan kaluston CO2-raja-arvoasetus)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Tapani Mattila, teollisuusneuvos p. 0295 060 066
- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään määrääminen

Riikka Aaltonen, kaivosylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 216
- Geologian tutkimuskeskuksen johtokunnan nimittäminen toimikaudeksi 1.4.2023 – 28.2.2026

Tarja Krakau, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 308
- Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Linda Kumpula, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 060 125
- Lupa Fortum Power and Heat Oy:n matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen käyttöön

Stiina Löytömäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 050 591 9646
- 1) Valtioneuvoston asetus yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdystä sopimuksesta 2) Valtioneuvoston asetus patenttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta 3) Valtioneuvoston asetus oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta annetun lain 7 luvun 4 §:n 6 ja 7 momentin voimaantulosta 4) Valtioneuvoston asetus todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain muuttamisesta annetun lain 7 b §:n 3 ja 4 momentin voimaantulosta 5) Valtioneuvoston asetus ulosottokaaren 1 luvun 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta 6) Valtioneuvoston asetus rikoslain 15 luvun 12 §:n ja 49 luvun 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Jyri Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 123
- Valtioneuvoston asetus kaupparekisteristä

Sosiaali- ja terveysministeriö

Elina Palola, johtaja p. 0295 163 595
- Valtioneuvoston asetus adoptiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Merituuli Mähkä, hallitusneuvos p. 0295 163 575
- Valtioneuvoston asetus raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Mikko Horko, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 344
- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomuksen 2021 johdosta (EK 85/2022 vp - K 8/2022 vp)

Katariina Pursimo, hallitussihteeri p. 0295 163 372
- Valtioneuvoston asetus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Marika Lahtivirta, lakimies, esittelijä p. 0295 163 605
- Esitys valtioneuvoston asetuksiksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun valtionneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, steriloimisasetuksen 1 ja 6 §:n muuttamisesta ja seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Katariina Haavanlammi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 072
- Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta