Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 4.4.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 3.4.2019 15.17
Tiedote 186/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, lähetystöneuvos p. 0295 350 038
- Valtioneuvoston asetus diplomaattisen, konsuli-, sotilas-, hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten ansiotyön tekemisestä Brasilian kanssa tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Anu Koivuluoma, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 228
- Tuomioistuinviraston johtokunnan asettaminen viisivuotiskaudeksi 4.4.2019 – 3.4.2024

Sisäministeriö

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston asetus Neuvostoliiton kanssa tehdyn yhteistyöstä torjuttaessa öljyn ja muiden vahingollisten aineiden vahinkotapauksissa aiheuttamaa Itämeren pilaantumista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n kumoamisesta
- Valtioneuvoston asetus Viron kanssa yhteistyöstä torjuttaessa pilaantumisvahinkoja merellä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n kumoamisesta

Reijo Lahtinen, rajavartioylitarkastaja, esittelijä p. 0295 421 604
- Sisäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Valtiovarainministeriö

Hannu Mäkinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 330
- Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020-2023

Marja Isomäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 414
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta (HE 278/2018 vp; EV 316/2018 vp)

Laura Vartia, finanssineuvos p. 0295 530 228
- Eurooppa 2020 -strategia, Suomen kansallinen uudistusohjelma, kevät 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
- Opintotuen muutoksenhakulautakunnan sivutoimisten jäsenten ja varajäsenten asettaminen toimikaudeksi 1.5.2019–30.4.2022

Esko Ranto, ylijohtaja p. 0295 330 115
- a) Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston liikuntapolitiikasta antaman selonteon johdosta (EK 52/2018 vp - VNS 6/2018 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät kannanotot

Maa- ja metsätalousministeriö

Risto Lampinen, kalatalousneuvos p. 0295 162 458
- Euroopan unionin rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden jakaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille vuoden 2019 talousarviossa momentille 30.40.62 myönnetyistä määrärahoista.

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
- Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2019 noudatettavasta menettelystä

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 15 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2019

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ulla Kaleva, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 088
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Kaisa Kuukasjärvi, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 030
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta (EK 44/2018 vp; VNS 8/2018 vp)

Sirkku Jaakkola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 099
- Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen VI tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Henri Backman, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 581
- Huoltovarmuuskeskuksen vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Riitta Vartia, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 966
- Euroopan naapuruusvälineen rajayhteistyöosiota (ENI CBC) 2014-2020 toteuttavien rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien vuoden 2019 valtion rahoitusosuuden jako ohjelmien hallintoviranomaisina toimivien maakuntien liittojen käytettäväksi
- Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) -tavoitetta 2014-2020 toteuttavien rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien vuoden 2019 valtion rahoitusosuuden jako rahoitusta myöntävien maakuntien liittojen käytettäväksi

Pauliina Kanerva, hallitusneuvos p. 0295 060 160
- 1) Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 osan 2 muuttamisesta 3) Valtioneuvoston asetus tulenaran selluloidin varastossapidosta, käsittelystä ja kuljetuksesta annetun asetuksen kumoamisesta

Palaa sivun alkuun