Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 4.11.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 3.11.2021 15.17
Tiedote 628/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Sisäministeriö

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Seppo Sivula, poliisitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXV-36 - XXXV-46 hyväksyminen

Puolustusministeriö

Anna Gau, hallitussihteeri p. 0295 140 085
- Kutsunta-asiain keskuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.1.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 neljänneksi lisätalousarvioksi

Jari Salokoski, hallitusneuvos p. 0295 530 437
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 44 §:n muuttamisesta

Tarja Järvinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 089
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a ja 18 b §:n muuttamisesta

Leo Parkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 372
- Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Valtiovarainministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Antti Sinkman, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 817
- Hallituksen esitys eduskunnalle verontilityslain 12 ja 12 f §:n, tuloverolain 124 ja 124 b §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsi Lamberg, hallitusneuvos p. 0295 330 397
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 113/2021 vp; EV 139/2021 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468
- Valtioneuvoston asetus koltta-asetuksen 17 ja 38 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin (EU) 2014/53 muuttamisesta (COM(2021) 547 final).

Katja Viertävä, hallitusneuvos p. 0295 342 612
- Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII lukuun liittyvään vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehtyjen muutosten hyväksyminen

Kirsi Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 342 570
- Tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 1 artiklan muuttamisen ja 34 bis artiklan lisäämisen hyväksyminen

Veera Kojo, hallitussihteeri p. 0295 342 130
- Eduskunnan kirjelmä Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston yhtiön toiminnasta vuodelta 2020 antaman kertomuksen johdosta (K 14/2021 vp; EK 30/2021 vp)

Helinä Teittinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 017
- Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Henna Huhtamäki, hallitusneuvos p. 0295 163 072
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta (HE 103/2021 vp; EV 137/2021 vp)

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön lakimiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Mari Leinonen, hallitussihteeri p. 0295 163 509
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta (HE 94/2021 vp; EV 138/2021vp)

Tom Strandström, erityisasiantuntija p. 0295 163 430
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (SOLVENSSI II) uudelleen tarkastelemisesta sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutusyritysten ja jälleenvakuutusyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä

Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, hallitusneuvos p. 0295 250 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ympäristönsuojelulain, jätelain ja EU-ympäristömerkistä annetun lain sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 153/2021 vp; EV 136/2021 vp)

Anu Karjalainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 067
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain 32 ja 89 §:n muuttamisesta

Pekka Virkamäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 073
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 121/2021 vp, EV 144/2021 vp)

 
Sivun alkuun