Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 4.3.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 3.3.2021 15.28
Tiedote 133/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (ministeri Haatainen)

Minna Pajumaa, finanssineuvos p. 0295 160 147
- Valtionyhtiön pääomittaminen Valtioneuvoston kanslian oikeuttaminen Suomen valtion puolesta pääomittamaan Finavia Oyj:tä

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Tarja Kangaskorte, lähetystöneuvos p. 0295 350 292
- Yhdistyneiden kansakuntien naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) 65. istunto 15.3.-26.3.2021 New Yorkissa

Oikeusministeriö

Susanna Siitonen, lainsäädäntöjohtaja, yksikönpäällikkö p. 0295 150 083
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävissä siviili- ja rikosoikeudellisissa menettelyissä käytettävästä tietokoneistetusta viestintäjärjestelmästä (e-CODEX-järjestelmä) ja asetuksen (EU) 2018/1726 muuttamisesta

Lauri Rautio, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 380
- Valtioneuvoston päätös selitysten antamisesta keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen

Virpi Koivu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 071
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi puitepäätöksen 2002/465/YOS ja direktiivin 2014/41/EU muuttamisesta niiden mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin

Puolustusministeriö

Riikka Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 054
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Kanadaan
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Etelä-Afrikkaan
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Robonic Ltd Oy:lle Intiaan

Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 247
- Eduskunnan kirjelmä Suomen kestävän kasvun ohjelma (EK 7/2021 vp - VNS 6/2020 vp

Ismo Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 231
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi

Jukka Kekkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 269
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tullialan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta (EU:n tullialan yhdennetty palveluympäristö)

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 248
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla annetun asetuksen (EU) No 389/2012 muuttamisesta sähköisten rekisterien sisällön osalta (hallinnollinen yhteistyö valmisteverotuksen alalla)

Jonna Kuparinen, hallitussihteeri p. 0295 530 182
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Antti Randell, hallitusneuvos p. 0295 330 173
- Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Erkki Arnkil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 127
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Leo Olkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 300
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Eero Salojärvi, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 123
- Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen toisesta lisäpöytäkirjasta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Seija Jalkanen, johtava asiantuntija p. 0295 048 952
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 341. hallintoneuvoston kokoukseen 15. - 27.3.2021

Maija Lönnqvist, johtava asiantuntija (lakimies) p. 0295 047 105
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Riitta Kokko-Herrala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 345
- Hallituksen esitys eduskunnalle eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Marko Leimio, hallitussihteeri p. 0295 163 564
- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomuksen 2019 johdosta (EK 4/2021 vp – K 7/2020 vp)

Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Valtuuskunnan asettaminen Itämeren suojelukomission (HELCOM) 42. vuosikokoukseen 17.–18.3 2021

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen viran täyttäminen
- Ympäristöministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

 
Sivun alkuun