Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 9.2.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.2.2023 15.17
Tiedote 68/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Johanna Isoaho, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 213
- Valtioneuvoston asetus rautatiematkustajien oikeuksia koskevista poikkeuksista eräillä lähijunaliikenteen yhteysväleillä

Tiia Viitasalo, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 088
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Sisäministeriö

Hannele Taavila, poliisijohtaja p. 0295 488 568
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi lentomatkustajia koskevien ennakkomatkustustietojen keräämisestä ja siirtämisestä (API-asetukset)

Janne Juujärvi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 440
- Sisäministeriön virkamiesten määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi

Sanna Leinonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 458
- Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriö

Frans Peltonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 021
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Nammo Lapua Oy:lle Yhdysvaltoihin
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Kanadaan

Valtiovarainministeriö

Timo Hattinen, budjettineuvos p. 0295 530 157
- Eduskunnan kirjelmä EK 38/2021 vp - K 21/2020 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020
- Eduskunnan kirjelmä EK 62/2022 vp - K 21/2022 vp Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2022

Urpo Hautala, finanssineuvos p. 0295 530 276
- Fingrid Oyj:n osakkeiden luovuttaminen Huoltovarmuuskeskukselta valtiolle

Jouni Sinivuori, finanssineuvos p. 0295 530 463
- Valtioneuvoston asetus Viroon sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Inka Näkkäläjärvi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 052
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lentoliikenteestä Kambodžan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 292/2022 vp; EV 235/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Valtioneuvoston periaatepäätös vedystä

Mika Björklund, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 586
- Kirjanpitolautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Sirpa Hautala, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 684
- Myöntämisvaltuuden jako Hämeen ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi momentin 32.30.42 mukaisiin avustuksiin

Maria Kekki, neuvotteleva virkamies p. 0295 047 108
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi markkinoiden korjausmekanismin perustamiseksi kansalaisten ja talouden suojaamiseksi kohtuuttoman korkeilta kaasun hinnoilta
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisvastuun lisäämisestä kaasuhankintojen paremman koordinoinnin, rajat ylittävän kaasukaupan ja luotettavien viitehintojen avulla

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Järvi-Suomen Energia Oy:lle

Elina Hautakangas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 116
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi koordinoiduista kaasun kysynnän vähentämistoimenpiteistä
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi korkeisiin energianhintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä

Stiina Löytömäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 050 591 9646
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mallin oikeudellisesta suojasta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) 6/2002 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) 2246/2002 kumoamisesta (mallisuoja)

Outi Vilén, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 016
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kehyksestä uusiutuvan energian käyttöönoton nopeuttamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Riitta-Maija Jouttimäki, hallitusneuvos p. 0295 163 383
- Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen Romanipoliittisesta ohjelmasta 2023-2030