Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 10.7.2017

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.7.2017 14.35
Tiedote 340/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 10.7.2017 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää Robonic Oy:lle vientilupa. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin miehittämättömien ilma-alusten lähetysalustoja Kontio (MC2555LLR) yhden kappaleen ja Ohto (MC1550LLR) yhden kappaleen. Samalla viedään lähetysalustoihin liittyvät adapterit, varaosat, dokumentit, koulutusta ja konsultointia. Ohto-lähetysalustoja voidaan viedä Yhdysvaltojen kautta ja molemman malliset lähetysalustat viedään loppukäyttöä varten Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 10.7.2017 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Sanna Helopuro valtioneuvoston kanslian lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.9.2017 lukien. (VNK hallitusneuvos Aino Jalonen 0295 160 389)

Valtiotieteiden maisteri Jussi Lindgren valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan määräajaksi 7.8.2017–6.8.2022. (VNK hallitusneuvos Aino Jalonen 0295 160 389)

Lähetysneuvos Johanna Kotkajärvi ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2017 lukien ja ulkoasiainministeriön viestintäosaston apulaisosastopäällikön tehtävään määräajaksi 1.9.2017-31.8.2021. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki aluevalvontalain muuttamisesta ja laki rikoslain 17 luvun 7 b §:n muuttamisesta (HE 56/2017 vp). Aluevalvontalakiin sisällytetään säännökset, joiden perusteella alueloukkaustilanteessa voidaan käyttää voimakeinoja myös alkuperältään tunnistamattomaan sotilaalliseen valtiolliseen toimijaan. Lisäksi muutetaan rikoslain alueloukkausta koskevaa rangaistussäännöstä niin, että se vastaa aluevalvontalain muutosta tunnuksettoman sotilaallisen ryhmän jäsenen osalta. Lait tulevat voimaan 15.7.2017. (PLM hallitussihteeri Teija Pellikainen 0295 140 606)
Tiedote

Laki metsästyslain muuttamisesta (HE 28/2017 vp). Lakia muutetaan siten, että jousiaseella metsästävän henkilön tulee suorittaa ampumakoe, jos se on metsästettävän riistaeläinlajin vuoksi tarpeen. Metsästyksenjohtajaa, hirvieläinten pyyntilupaa ja pyyntilupamenettelyä koskevia säännöksiä täsmennetään. Metsästysaseen kuljettamista koskevaa säännöstä täydennetään metsästysjousen ja sallitun kuljettamisen osalta. Metsästyksen rajoittamista ja saalisilmoitusvelvollisuutta koskevaa asetuksenantovaltuutta laajennetaan. Poikkeuslupamenettelyjä koskevaa sääntelyä täsmennetään. Rauhoituksesta poikkeaminen mahdollistetaan tietyissä tilanteissa ilmoitusmenettelyä käyttäen. Lakiin tehdään myös joitain teknisiä muutoksia. Laki tulee voimaan 1.8.2017. Lain 26 §:n 2 ja 3 momentti, 27 §:n 1—2 ja 4 momentti, 30 a §, 34 a § sekä 41 b §:n 3—6 momentti tulevat kuitenkin voimaan 1.1.2018. Lain 27 §:n 3 momentti tulee voimaan 1.2.2019. Lisäksi 30 §:ssä säädetty velvollisuus metsästyksen johtajasta karhun, suden, ahman ja ilveksen metsästyksessä tulee voimaan 1.1.2018.  (MMM neuvotteleva virkamies Sami Niemi 0295 162 391)
Tiedote

Laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta (HE 51/2017 vp). Lailla laajennetaan kuntien toimivaltaa julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisessa. Kokeilussa mukana olevat kunnat vastaavat kokeilualueilla julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta kokeilun asiakaskohderyhmälle työ- ja elinkeinotoimiston sijaan. Kuntien toimivallan laajentamista koskeva kokeilu toteutetaan viidellä kokeilualueella, jotka ovat Satakunnassa Pori, Varsinais-Suomessa Naantalin, Paimion, Raision ja Turun kunnat, Pirkanmaalla Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Punkalaitumen, Sastamalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kunnat, Pohjois-Savossa Kuopion, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat ja Lapissa Kemin, Kemijärven, Rovaniemen, Sodankylän ja Tornion kunnat. Työelämäkokeilua kokeilevat Pori, Kuopio, Siilinjärvi ja Tuusniemi. Laki tulee voimaan 1.8.2017 ja se on voimassa vuoden 2018 loppuun. (TEM erityisasiantuntija Hanna Liski-Wallentowitz 0295 047 131)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti ratifioisi Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 62/2017 vp). Sopimuksella on perustettu hallitustenvälinen kansainvälinen säätiö, jonka tehtävänä on lujittaa kahden alueen välistä kumppanuutta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön välillä. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Liisa Maunula 0295 351 760)

 

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Eduskunnan kirjelmän Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toiminnasta vuonna 2016 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön määrääminen merkittäväksi pöytäkirjaan. Eduskunta on hyväksynyt ulkoasiainvaliokunnan ehdottaman kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. (UM ulkoasiainneuvos Kari Kahiluoto 0295 351 556)

Ulkoasiainneuvos Anu Laamasen tai hänen estyneenä ollessaan lakimies Jesse Järvenpään valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Itävallan liittohallituksen välillä. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

 

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Jarno Syrjälä Pekingissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2017 lukien. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

 
Sivun alkuun