Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 11.6.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.6.2015 13.44
Tiedote 302/2015

Valtioneuvosto päätti lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän ja sen liitteenä olevat valtioneuvoston jäsenten ilmoitukset sidonnaisuuksista.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

 

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 11.6.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (375/2015) ja asetus tulevat voimaan 1.8.2015. (UM lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen 0295 351 171)

Valtioneuvoston asetus ilmatieteen laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta. Asetuksen 11 §:ää muutetaan siten, että siitä poistetaan ilmatieteen laitoksen pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.7.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetuksen 5 §:ää muutetaan siten, että siitä poistetaan ministeriön ylintä virkamiesjohtoa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Lisäksi asetuksen 5 §:ää muutetaan siten, että virkanimike yksikön päällikkö muutetaan yksikön johtajaksi. Asetus tulee voimaan 1.7.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Liikennevirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen 3 §:ää muutetaan siten, että siitä poistetaan Liikenneviraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.7.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen 3 §:ää muutetaan siten, että siitä poistetaan Liikenteen turvallisuusviraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.7.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Asetuksen 7 §:ää muutetaan siten, että siitä poistetaan Viestintäviraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.7.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Brunein kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa 1.5.2015 lukien, laki (595/2012) ja asetus tulevat voimaan 17.6.2015. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Botswanan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa 16.5.2015 lukien, laki (351/2013) ja asetus tulevat voimaan 17.6.2015. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta. Asetus yhtenäistää perusteet valtionavustuksen myöntämiseksi toimenpiteille, joilla edistetään vesien ja vesiympäristön monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, kalakantojen luontaista lisääntymistä ja vesiluonnon monimuotoisuutta sekä vähennetään sää- ja vesiolojen ääri-ilmiöistä aiheutuvia riskejä. Tuki kohdistetaan ensi sijassa useita vesien käytön ja tilan tavoitteita samanaikaisesti hyödyttäviin hankkeisiin, jolloin hankkeista saatava kokonaishyöty on mahdollisimman suuri. Tavoitteena on myös kannustaa paikallisia tahoja ottamaan enemmän vastuuta toteutettavista toimista ja niiden rahoituksesta. Asetus tulee voimaan 1.7.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen 0295 162 456)

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2015/2016 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta. Porojen eläinkohtaista tukea maksetaan tukialueilla C3 ja C4 poronhoitoa harjoittaville ruokakunnille. Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruokakuntaan kuuluvat henkilöt omistavat poronhoitovuoden päättyessä vähintään 80 eloporoa. Tuki on 28,50 euroa eloporoa kohti. Asetus tulee voimaan 17.6.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Ympäristökorvauksen toimenpidekohtaisia perustason vaatimuksia sekä ympäristösitoumuksen vähimmäisvaatimuksia täsmennetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 muutoksen mukaisesti. Asetuksen 49 §:ää täsmennetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 mukaisesti siten, että ympäristökorvausta ei makseta sellaisista pysyvistä nurmista, jotka eivät ole maankäyttömuodoltaan peltoa. Asetuksen 50 §:ää muutetaan kaksinkertaisen korvauksen estämiseksi siten, että ympäristökorvausta ei makseta suojavyöhykkeistä, jos viljelijä on vapautettu viherryttämistuen ekologisen alan vaatimuksesta. Asetuksessa säädetään myös fosforilannoitukseen liittyvistä siirtymäsäännöksistä. Lisäksi asetukseen tehdään teknisluonteisia muutoksia. Asetus tulee voimaan 16.6.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Luonnonmukaisen tuotannon korvausta koskevan sitoumuksen perustason vaatimuksia sekä vähimmäisvaatimuksia täsmennetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 muutoksen mukaisesti. Asetuksen 24 §:ää tarkennetaan siten, että lohkosta ei makseta luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvausta avomaan vihannestuotannosta maksettavan korvauksen lisäksi. Lisäksi asetukseen tehdään teknisluonteisia muutoksia. Asetus tulee voimaan 16.6.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpidekohtaisia vähimmäistason vaatimuksia täsmennetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 muutoksen mukaisesti. Muutoksella otetaan huomioon vähimmäistasojen määrittelyyn vaikuttavat Euroopan unionin asiaa koskevat ohjeet ja tulkinnat, joiden lopullinen sisältö on vahvistunut vasta keväällä 2015. Asetus tulee voimaan 16.6.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 10 §:n muuttamisesta. Asetuksen 4 §:ää muutetaan siten, että kosteikko ja tulva-alue voidaan perustaa luontaisesti sopiviin paikkoihin pellolle, pellon reuna-alueelle, metsä- tai joutomaalle. Asetuksen 10 §:ään lisätään viittaus 2007-2013 tehtyihin perinnebiotooppien hoitoa koskeviin maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksiin. Myös alueilla, joita koskee edellä mainittu sopimus, on mahdollista saada ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta petoaidoista. Asetus tulee voimaan 16.6.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 7 §:n 2 momentin, eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 15 §:n 3 momentin ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 22 §:n 6 momentin ja 23 §:n 4 momentin nojalla säädetään valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta. Asetuksella säädetään Euroopan unionin rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien tukiehtojen tarkastamisesta, valvonnan seuraamuksista ja joistakin pinta-alan määrittämiseen liittyvistä menettelyistä. Asetus tulee voimaan 15.6.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen ja eräiden sopimusten valvonnasta. Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 15 §:n 3 momentin ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 22 §:n 6 momentin ja 23 §:n 4 momentin nojalla säädetään valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen ja eräiden sopimusten valvonnasta. Asetuksessa säädetään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 17 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun ei-tuotannollisten investointien korvauksen sekä eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen maatalouden geenivarojen säilyttämiseen liittyvien sopimusten valvonnasta sekä korvauksen ehtojen ja sopimusehtojen laiminlyönnin seuraamuksista. Asetus tulee voimaan 15.6.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta. Asetuksella tarkennetaan pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain säännöksiä. Säännökset perustuvat pyroteknisiä tuotteita koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin ja pyroteknisten tuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän perustamista koskevaan komission täytäntöönpanodirektiiviin. Asetuksella täydennetään näiden direktiivien täytäntöönpanoa. Asetus tulee voimaan 1.7.2015. Asetuksen 7 ja 8 § tulevat voimaan 17.10.2016. (TEM teollisuusneuvos Tapani Koivumäki 0295 063 722)

Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta. Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki kumoaa nykyisen tapaturmavakuutuslain ja sen nojalla annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta. Asetus sisältää säännökset tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun vamman tai sairauden aiheuttaman haitan suuruuden määrittämiseksi ja haittaluokan määräämiseksi. Haittaluokitus annetaan uudelleen työtapaturma- ja ammattitautilain voimaantulosta johtuen. Työtapaturma- ja ammattitautilain 85 §:n valtuutussäännöksen mukaan tarkemmat säännökset vammojen ja sairauksien haitan arvioinnista ja haittaluokista annetaan haittaluokituksessa, josta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 0295 163 185)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus ammattitautiluettelosta. Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki kumoaa nykyisen tapaturmavakuutuslain ja sen nojalla annetun ammattitautiasetuksen. Ammattitautiasetus pitää sisällään ammattitautiluettelon. Ammattitautiluettelo annetaan uudelleen työtapaturma- ja ammattitautilain voimaantulosta johtuen. Työtapaturma- ja ammattitautilain 27 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään ammattitautiluettelosta, joka sisältää sellaiset lain 26 §:ssä tarkoitetut sairaudet, joilla katsotaan olevan lääketieteellisin tutkimuksen osoitettu todennäköinen syy-yhteys asetuksessa yksilöitäviin fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin tekijöihin. Nämä sairaudet korvataan ammattitautina, kun työntekijän osoitetaan altistuneen asetuksessa mainitulle tekijälle 26 §:ssä tarkoitetuissa olosuhteissa siinä määrin, että se on voinut pääasiallisesti aiheuttaa sairauden eikä syynä sairauteen ole selvästi muu syy. Ammattitaudilla tarkoitetaan työtapaturma- ja ammattitautilain 26 §:n mukaan sairautta, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut työntekijälle altistumisesta fysikaaliselle, kemialliselle tai biologiselle tekijälle 21 §:ssä tarkoitetussa työssä, 22 §:ssä tarkoitetulla työpaikan alueella tai 24 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa koulutuksessa. Jos kysymyksessä on 25 §:ssä tarkoitettu työntekijä, joka tekee työtään asunnossaan tai muualla kuin työnantajan järjestämissä työtiloissa, edellytetään, että altistus johtuu hänen työtehtävistään. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 0295 163 185)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 11.6.2015 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaa koskevan tiedonannon johdosta pöytäkirjaan. Eduskunta on päättänyt, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä olevat valtioneuvoston jäsenten ilmoitukset sidonnaisuuksista. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Ministereiden sidonnaisuudet

Päätös määrätä ministereiden sijaiset. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös asettaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta toimikaudeksi 12.6.2015-11.6.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: valtioneuvoston apulaiscontroller Pasi Ovaska valtiovarain controller -toiminto; varapuheenjohtaja: erityisasiantuntija Mikko Helkiö valtiovarain controller –toiminto; jäsenet: neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Jukka Nummikoski valtioneuvoston kanslia, hallintojohtaja Ari Rouhe (talousjohtaja Risto Hakoila) ulkoasiainministeriö, hallintojohtaja Olli Muttilainen (tarkastusjohtaja Kaisa Sistonen) oikeusministeriö, laskentapäällikkö Kati Korpi (kehittämisneuvos Harri Martikainen) sisäministeriö, talousjohtaja Kristiina Olsson (vanhempi osastoesiupseeri Tapio Palmunen) puolustusministeriö, neuvotteleva virkamies Juha Halonen (talouspäällikkö Jan Holmberg) valtiovarainministeriö, taloussuunnittelupäällikkö Pasi Rentola (talouspäällikkö Tiina Heikkinen) opetus- ja kulttuuriministeriö, talousylitarkastaja Ritva Tolonen (talousjohtaja Hannele Laihonen) maa- ja metsätalousministeriö, controller Marja Heikkinen-Jarnola (sisäinen tarkastaja Arja Karjunen) liikenne- ja viestintäministeriö, talouspäällikkö Taina Vähimaa (hallitusneuvos Lippe Koivuneva) työ- ja elinkeinoministeriö, talousjohtaja Mikko Staff (tarkastuspäällikkö Niina Sipiläinen) sosiaali- ja terveysministeriö, hallintojohtaja Oili Hintsala (tarkastusneuvos Jorma Partanen) ympäristöministeriö, ylijohtaja Marjatta Kimmonen (tilintarkastusjohtaja Väinö Viherkoski) valtiontalouden tarkastusvirasto, apulaisjohtaja Maileena Tervaportti (palvelupäällikkö Olli Ahonen) Valtiokonttori ja hallintojohtaja Juhani Rantamäki (suunnittelupäällikkö Heli Korhola) Kela. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)

Päätös Säkylän ja Köyliön kuntien yhdistymisestä. Päätös perustuu kuntien kunnanvaltuustojen 20.4.2015 hyväksymään yhdistymissopimukseen. Koska Köyliön kunta yhdistyy Säkylän kuntaan, kuuluu uusi Säkylän kunta valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin alueisiin kuin nykyinen Säkylän kunta. Kuntien yhteenlaskettu asukasmäärä 31.12.2014 oli 7 186 asukasta. Laskennallinen yhdistymisavustus on täten 2 000 000 euroa. Päätös tulee voimaan 1.1.2016. (VM neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa 0295 530 027)
Tiedote

Päätös Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan lakkauttamisesta ja yhdistämisestä perustamalla uusi Lahden kaupunki. Päätös perustuu Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan valtuustojen 26.1.2015 hyväksymään yhdistymissopimukseen. Valtioneuvosto määrää uuden Lahden kaupungin kuuluvaksi valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin alueisiin kuin nykyinen Lahden kaupunki. Lahden ja Nastolan yhteenlaskettu asukasmäärä 31.12.2014 oli 118 644 asukasta. Laskennallinen yhdistymisavustus on täten 4 000 000 euroa. Päätös tulee voimaan 1.1.2016. (VM neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa 0295 530 027)
Tiedote

Päätös asettaa kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta toimikaudeksi 11.6.2015-14.1.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen; varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Suomen kuntaliitto; jäsenet: valtiovarainministeriö: kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (finanssineuvos Sami Yläoutinen), ylijohtaja Päivi Laajala (hallitusneuvos Auli Valli-Lintu), budjettipäällikkö Hannu Mäkinen (apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen), budjettineuvos Jouko Narikka (finanssisihteeri Marja Paavonen); sosiaali- ja terveysministeriö: osastopäällikkö Veli-Mikko Niemi (talousjohtaja Mikko Staff); opetus- ja kulttuuriministeriö: osastopäällikkö Eeva-Riitta Pirhonen (finanssisihteeri Timo Ertola). (VM neuvotteleva virkamies Katja Palonen 0295 530 322)
Tiedote

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt myymään Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa oleva Tampereen kaupungissa sijaitseva kiinteistö 837-599-2-3 rakennuksineen, noin 13 003 m2:n ja noin 6 961 m2:n suuruiset määräalat Tampereen kaupungissa sijaitsevasta kiinteistöstä 837-599-2-1 rakennuksineen sekä noin 7 849 m2:n kokoinen määräala kiinteistöstä 837-599-2-9 rakennuksineen. Luovutettava alue on Liikennevirastolta Senaatti-kiinteistöille siirtynyttä käytöstä poistunutta rata-aluetta ja rautatiealueisiin liittyviä vanhoja, osin suojeltavaksi tulevia rakennuksia. Aluetta ollaan kaavoittamassa uuteen käyttötarkoitukseen. Alueelle tai tyhjillään oleville rakennuksille ei ole valtiokäyttöä eikä niitä ei ole perusteltua pitää valtion omistuksessa. Omaisuus luovutetaan Tampereen kaupungille 5,8 miljoonan euron kauppahinnasta. Kauppahinnasta kuitataan maankäyttökorvauksena Tampereen kaupungille asemakaavan muutoksesta aiheutuvat yhteiskuntarakentamisen kustannukset noin 5,4 miljoonaa euroa. (VM neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen 0295 530 081)

Päätös määrätä valtiovarainministeri Alexander Stubb Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka varajäseneksi Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvostoon 11.6.2015 lukien toistaiseksi. (VM neuvotteleva virkamies Anne af Ursin 0295 530 058)

Päätös määrätä valtiovarainministeri Alexander Stubb Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi Pohjoismaiden Investointipankin neuvostoon 11.6.2015 lukien toistaiseksi. (VM neuvotteleva virkamies Anne af Ursin 0295 530 058)

Päätös määrätä valtiovarainministeri Alexander Stubb Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi Euroopan investointipankin valtuustoon 11.6.2015 lukien toistaiseksi. (VM neuvotteleva virkamies Anne af Ursin 0295 530 058)

Päätös määrätä valtiovarainministeri Alexander Stubb Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvostoon 11.6.2015 lukien toistaiseksi. (VM neuvotteleva virkamies Anne af Ursin 0295 530 058)

Päätös määrätä valtiovarainministeri Alexander Stubb Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi Kansainvälisen investointitakauslaitoksen neuvostoon 11.6.2015 lukien toistaiseksi. (VM neuvotteleva virkamies Anne af Ursin 0295 530 058)

Päätös peruuttaa Antti Rinteelle annettu määräys toimia Euroopan vakausmekanismin (EVM) hallintoneuvostossa Suomea edustavana jäsenenä ja määrätä tehtävään valtiovarainministeri Alexander Stubb. (VM vanhempi finanssisihteeri Jussi Lindgren 0295 530 019)

Päätös kunnan osan siirtämisestä Vihdin kunnasta Espoon kaupunkiin. Vihdin kunnasta siirretään Espoon kaupunkiin kiinteistö 927-430-1-83. Päätös perustuu kiinteistön omistajan esitykseen. Kuntajaon muutos parantaa esityksen tekijän ja hänen perheensä palveluja ja elinolosuhteita. Kiinteistön alueelta on tieyhteys ainoastaan Espoon kaupungin puolelle ja palvelut ovat helpommin saatavissa sieltä. Molemmat kunnat vastustavat kuntajaon muutosta. Koska muutos on kummankin kannalta vähäinen (0,0019 % Vihdin kunnan maapinta-alasta ja 0,0069 % asukasmäärästä sekä 0,0032 % Espoon kaupungin maapinta-alasta ja 0,00075 % asukasmäärästä), voidaan se hyväksyä vastustuksesta huolimatta. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 0295 530 122)
Tiedote

Päätös kunnan osan siirtämisestä Kuopion kaupungista Rautavaaran kuntaan. Päätös perustuu kahden asukkaan esitykseen heidän kiinteistönsä ja muutamien muiden kiinteistöjen siirtämisestä Kuopion kunnasta Rautavaaran kuntaan. Esityksen tekijät ovat perustelleet esitystään palveluihin, asiointiin, etäisyyksiin ja identiteettiin liittyvillä seikoilla. Siirrettäväksi esitetyn alueen pinta-ala on noin 2,5 ha ja siellä asuu seitsemän henkilöä. Rautavaaran kunta puoltaa kuntajaon muutosta ja Kuopion kaupunki vastustaa sitä. Koska muutos on vähäinen Kuopion kaupungin kannalta (0,001 % pinta-alasta ja 0,0066 % asukasmäärästä), voidaan se hyväksyä vastustuksesta huolimatta. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 0295 530 122)
Tiedote

Päätös hyväksyä esitys Euroopan naapuruusvälineen rajayhteistyön (ENI CBC) EU:n ulkorajat ylittävän yhteistyön Karelia -ohjelmaksi kaudella 2014-2020. Ohjelmaan osallistuu alueita Suomesta ja Venäjältä. Suomesta varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvat Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Ohjelmaesitys on valmisteltu yhteistyössä ohjelmaan osallistuvien alueiden ja maiden kesken. Rahoitettavien toimien kohteina ovat liike-elämän ja pk-yritysten kehittäminen, ympäristönsuojelu, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, koulutuksen ja paikallisen kulttuurin edistäminen ja historiallisen perinnön säilyttäminen sekä rajojen hallinnan ja turvallisuuden edistäminen. (TEM neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen 0295 064 922)
Tiedote

Päätös hyväksyä esitys Euroopan naapuruusvälineen rajayhteistyön (ENI CBC) EU:n ulkorajat ylittävän yhteistyön Kaakkois-Suomi-Venäjä -ohjelmaksi kaudelle 2014-2020. Ohjelmaan osallistuu alueita Suomesta ja Venäjältä. Suomesta varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakunnat. Ohjelmaesitys on valmisteltu yhteistyössä ohjelmaan osallistuvien alueiden ja maiden kesken. Rahoitettavien toimien kohteina ovat liike-elämän ja pk-yritysten kehittäminen, ympäristönsuojelu, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, koulutuksen, tutkimuksen ja teknologisen kehityksen ja innovaatioiden tukeminen sekä rajojen hallinnan ja turvallisuuden edistäminen. (TEM neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen 0295 064 922)
Tiedote

Päätös hyväksyä esitys Euroopan naapuruusvälineen rajayhteistyön (ENI CBC) EU:n ulkorajat ylittävän yhteistyön Kolarctic -ohjelmaksi kaudelle 2014-2020. Ohjelmaan osallistuu alueita Suomesta, Ruotsista, Venäjältä ja Norjasta. Suomesta varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluu Lapin maakunta. Ohjelmaesitys on valmisteltu yhteistyössä ohjelmaan osallistuvien alueiden ja maiden kesken. Rahoitettavien toimien kohteina ovat liike-elämän ja pk-yritysten kehittäminen, ympäristönsuojelu, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, alueiden saavutettavuuden kehittäminen sekä rajojen hallinnan ja turvallisuuden edistäminen. (TEM neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen 0295 064 922)
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 11.6.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 3/2015 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan (muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käytön rajoittaminen tai kieltäminen). Euroopan komissio on 22.4.2015 antanut asetusehdotuksen muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta niin, että asetuksen mukaisesti arvioitujen ja hyväksyttyjen muuntogeenisten elintarvikkeiden ja -rehujen käyttöä voitaisiin kansallisesti rajoittaa tai niiden käyttö kieltää. Asetusta ei muutettaisi muilta osin, jolloin ehdotus ei vaikuttaisi muuntogeenisten tuotteiden riskinarviointiin, lupamenettelyihin tai merkintävelvoitteisiin. Kansallisten toimenpiteiden tulisi olla perusteltuja pakottavilla syillä, suhteellisia ja niiden tulisi olla sopusoinnussa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen sisämarkkinoita koskevien artiklojen kanssa. Komissio perustelee ehdotustaan vaikeuksilla saada jäsenvaltioiden tuki lupapäätöksilleen ja arvioi ehdotuksen auttavan päätöksentekoa silloin, kun huoli ei ole tieteelliseen riskinarviointiin liittyvä. (MMM kaupallinen neuvos Leena Mannonen 0295 162 177)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 11.6.2015 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteiden maisteri Jukka Aalto sisäministeriön osastopäällikön virkaan 1.7.2015-30.6.2020. (SM kansliapäällikkö Päivi Nerg 0295 418 803)
Tiedote

Valtiotieteiden maisteri Mika Mäkinen sisäministeriön viestintäjohtajan virkaan 1.8.2015-31.5.2020. (SM kansliapäällikkö Päivi Nerg 0295 418 803)
Tiedote

Valtioneuvosto myönsi valtiotieteen tohtori Juha Marteliukselle virkavapautta puolustusministeriön tutkimusjohtajan virasta 1.7.2015 lukien siksi ajaksi, jonka hän toimii puolustusministeri Niinistön erityisavustajana valtioneuvoston kanslian virkasuhteessa. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki rikoslain 2 a luvun muuttamisesta (HE 291/2014 vp). Lain mukaan rangaistusmääräyksellä tai sakkomääräyksellä ei voida enää käsitellä rikosasiaa, jos sakotettavan aikaisemmat sakkorikokset osoittavat niiden toistuvuuden ja samankaltaisuuden perusteella ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä. Jos henkilölle on vuoden aikana tehtyjen rikkomusten perusteella määrätty vähintään kolme sakkorangaistusta, seuraava rikkomus käsitellään tuomioistuimessa. Tuomioistuin voi muuntaa sakon vankeudeksi, jos sakkoa ei saada perityksi. Samalla sakon muuntosuhdetta muutetaan vankiluvun kasvun hillitsemiseksi siten, että kolmen päiväsakon sijasta neljää maksamatonta sakkoa vastaa yhden päivän vankeus. Muuntorangaistuksen vähimmäispituus korotetaan neljästä päivästä viiteen päivään vankeutta ja enimmäispituus alennetaan 60 päivästä 40 päivään vankeutta. Lait tulevat voimaan samana päivänä kuin sakon ja rikesakon määräämisestä annettu laki (754/2010). Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus viipymättä selvittää mahdollisuudet keventää ja yksinkertaistaa sakon muuntorangaistusmenettelyä ja sitä edeltäviä vaiheita ja valmistelee tarvittavat ehdotukset annettavaksi samanaikaisesti eduskunnalle sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain voimaanpanoa koskevan lakiehdotuksen kanssa. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 0295 150 508)

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta, laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta, laki oikeustoimen ja toimituksen todistajan esteellisyydestä, laki rikoslain 2 c ja 15 luvun muuttamisesta, laki esitutkintalain muuttamisesta, laki pakkokeinolain muuttamisesta, laki syyttäjälaitoksesta annetun lain 25 a §:n muuttamisesta, laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 21 §:n muuttamisesta, laki vankeuslain 19 luvun 10 §:n muuttamisesta, laki turvallisuustutkintalain 40 §:n muuttamisesta, laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta, laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta, laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta tehdyn yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta, laki mielenterveyslain muuttamisesta, laki kaupanvahvistajista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki välimiesmenettelystä annetun lain 27 ja 29 §:n muuttamisesta, laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta, laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja laki tietoyhteiskuntakaaren 151 ja 316 §:n muuttamisesta (HE 46/2014 vp). Oikeudenkäymiskaaren todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevat säännökset uudistetaan ja todistelua koskevia säännöksiä siirretään mainittuun lakiin oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetusta laista. Säännöksiä sovelletaan käräjä- ja hovioikeuksissa sekä korkeimmassa oikeudessa niiden käsitellessä riita- tai rikosasiaa. Lisäksi muutetaan useita muita lakeja. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta tehdyn yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta tulee voimaan samana päivänä kuin Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta tehdyn yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (778/2008). (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 0295 150 500)
Tiedote

Laki vakuutusoikeuslain muuttamisesta (HE 104/2014 vp). Määrätyissä asioissa vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoja kevennetään luomalla kolmi- ja viisijäsenisten kokoonpanojen rinnalle yhden tuomarin kokoonpano sekä yhden tuomarin ja lääkärijäsenen muodostama kokoonpano. Lisäksi säädetään, että lainkäyttöasioita ei ole välttämätöntä ratkaista muodollisessa istunnossa, jossa kaikki ratkaisuun osallistuvat jäsenet ovat samanaikaisesti läsnä, mikäli kaikki ratkaisukokoonpanon jäsenet ovat ratkaisusta yksimielisiä. Lisäksi lakiin tehdään lukuisia muita muutoksia ja vähäisiä tarkistuksia. Laki tulee voimaan 1.1.2016. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että oikeusministeriö seuraa yksimielisten asioiden ratkaisemista ilman muodollisen istunnon pitämistä koskevan sääntelyn toimivuutta ja vaikutuksia sekä antaa lakivaliokunnalle vuoden 2018 loppuun mennessä selvityksen siitä, millaisissa ja kuinka suuressa osassa eri kokoonpanoissa ratkaistavia asioita menettelyä on sovellettu, miten se on toiminut ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut vakuutusoikeuden toimintaan ja asianosaisten oikeusturvaan. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi mahdollisuudet muuttaa vakuutusoikeuden työoloja, yritystoimintaa sekä sotilasvamma-asioita tuntevien jäsenten nimitysmenettelyä nykyistä avoimemmaksi sekä kelpoisuusvaatimusten asettamista tällaisille jäsenille. (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari 0295 150 546)
Tiedote

Ampumaratalaki, laki ampuma-aselain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, laki rikoslain 41 luvun muuttamisesta ja laki järjestyslain 10 §:n muuttamisesta (HE 20/2014 vp). Ampumaradan ja ampumaurheilukeskuksen perustaminen ja ylläpitäminen ovat luvanvaraisia toimintoja. Vähäisen ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen edellyttää viranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Aseturvallisuutta lisätään siten, että tehokkaat ilma-aseet tulevat ampuma-aselain soveltamisalaan. Ampuma-aseiden säilytystä koskevia säännöksiä tiukennetaan ja täsmennetään. Lääkärin velvollisuutta ilmoittaa ampuma-aseen haltijaksi sopimattomasta henkilöstä täsmennetään koskemaan kahta laissa mainittua tilannetta. Kaasusumuttimien hyväksyttäviä käyttötarkoituksia tarkennetaan ja ampuma-aselakiin lisätään sumuttimen käyttöturvallisuutta koskeva säännös. Lisäksi ampuma-aselakiin, rikoslakiin, järjestyslakiin ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin tehdään eräitä muita muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.12.2015. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 0295 488 569)
Tiedote

Laki edellytyksistä osallistua tietyissä Ahvenanmaan maakuntaan rakennettavissa tuulivoimaloissa tuotetun sähkön tuotantotuen kustannuksiin (HE 274/2014 vp). Laissa säädetään niistä edellytyksistä, joilla valtio voi osallistua Ahvenanmaan maakuntaan rakennettavissa, lain liitteessä mainituissa tuulivoimaloissa tuotetun sähkön tuotantotuen kustannuksiin. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti antaisi seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, sotilas- ja palvelusarvoista sekä tunnuskuvasta, ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta. Rajavartiolaitoksessa käytössä olevat sotilasarvot muutetaan vastaamaan puolustusvoimissa käytössä olevia sotilasarvoja. Jatkossa Rajavartiolaitoksen päällikkö määrää erikoisupseerin sotilasarvon yhteydessä käytettävästä toimialaa osoittavasta etuliitteestä. Rajavartijan ja merivartijan palvelusarvojen edellytykset nostetaan muuttamattomina määräystasolta asetustasolle. Raja- ja merivartiokoulussa rajavartijan peruskurssilla opiskelevan palvelusarvoksi vahvistetaan rajavartijaoppilas. Rajavartiolaitoksessa järjestettävän varusmieskoulutuksen apukouluttajana määräaikaisessa rajavartijan virassa toimivan rajavartijan palvelusarvoksi vahvistetaan kersantti, vänrikki, aliluutnantti tai kadetti. Asetus tulee voimaan 1.7.2015. (SM rajavartioylitarkastaja Reijo Lahtinen 0295 421 604)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Petri Salon tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Anu Saxénin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen puolesta Suomen tasavallan hallituksen ja Etelä-Afrikan tasavallan hallituksen välinen sopimus niiden diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä. Etelä-Afrikan kanssa tehty sopimus noudattaa pääpiirteissään aiempia Suomen tekemiä kahdenvälisiä perhe- ja puolisosopimuksia. Puolisosopimuksen tekemisen myötä työtä tekevillä perheenjäsenillä on mahdollisuus säilyttää diplomaattistatus ja osittainen immuniteetti. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, joten sen hyväksyminen tulee edellyttämään eduskunnan suostumusta. (UM lainsäädäntöneuvos Katja Suvanto 0295 351 159)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) XXXII istuntokaudella tehdyt päätökset XXXII-44 - XXXII-49. (SM poliisijohtaja Sanna Heikinheimo 0295 488 553)

Suurlähettiläs Jari Gustafssonin tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Leo Svahnbäckin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen puolesta Aasian infrastruktuuri-investointipankin (AIIB) perustamista koskeva sopimus. AIIB on kansainvälinen rahoituslaitos ja sen tehtävänä on tukea taloudellista kehitystä, luoda vaurautta ja parantaa infrastruktuurien yhteyttä Aasiassa investoimalla infrastruktuuriin ja muihin tuottaviin sektoreihin sekä edistää alueellista yhteistyötä. AIIB:n jäsenyys on avoin kaikille maille ja talouksille. Pankin toimintaan pyritään kytkemään myös yksityinen sektori. Suomi osallistui 27.-28.4.2015 Pekingissä pidettyyn ja 20.-22.5.2015 Singaporessa pidettyyn sopimusartikloja koskevaan pääneuvotteluun. Singaporessa saavutettiin yhteisymmärrys sopimuksen sisällöstä ja sopimus on tarkoitus allekirjoittaa 29.6.2015 alkavalla viikolla Pekingissä. Sopimus sisältää määräyksiä mm. pankin tarkoituksesta, tehtävistä ja jäsenyydestä, pääomasta, rahoituslähteistä, toiminnasta sekä hallintorakenteesta. Lisäksi sopimus sisältää määräyksiä mm. jäsenyydestä eroamisesta ja toiminnan lopettamisesta. Pankin oikeusasemasta, koskemattomuudesta, erioikeuksista ja vapauksista on myös määrätty sopimusartikloissa samoin kuin sopimuksen voimaantulosta. Sopimus sisältää määräyksiä jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, joten sopimuksen hyväksyminen tulee edellyttämään eduskunnan suostumusta. (VM osastopäällikkö Pentti Pikkarainen 0295 530 269)

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat asiat:

Päätös hyväksyä lain vahvistamista koskevan päätöksen liitteen korjaaminen eduskunnan vastauksen mukaiseksi. Tasavallan presidentille esiteltiin 24.4.2015 eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työtapaturma- ja ammattitautilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 277/2014 vp). Tasavallan presidentti vahvisti eduskunnan hyväksymät lait. Esittelyssä tapahtuneen virheen vuoksi esittelylistan ja sittemmin pöytäkirjan liitteenä olleet työtapaturma- ja ammattitautilain sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen lakiteksti eivät olleet eduskunnan vastauksen mukaisia. (STM hallitusneuvos Mika Mänttäri 0295 163 125)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Hovioikeudenneuvos Jaakko Kullervo Petteri Korhonen Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2015 lukien, hovioikeudenneuvos Elina Marjaana Paasivirta Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2015 lukien ja hovioikeudenneuvos Lea Rosa Kaarina Pohjola Turun hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2015 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, asessori Anu Maria Mäki Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.8.2015 lukien ja käräjätuomari Kimmo Heikki Suorsa Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.9.2015 lukien. Määräaikainen erityisasiantuntija, hallinto-oikeussihteeri Tuula Satu Anneli Karjalainen Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.7.2015 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Elena Inkeri Feldman Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.7.2015 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Minna Pauliina Martikainen Helsingin hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.7.2015 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Taina Hilkka Hillevi Hakkarainen Helsingin hallinto-oikeuden neljänneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.7.2015 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Anne Maria Moilanen Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2015 lukien, käräjätuomari Vilho Juhani Niiranen Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2015 lukien, käräjätuomari Heli Anneli Pöntinen Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2015 lukien, määräaikainen markkinaoikeustuomari, markkinaoikeussihteeri Pasi Jaakko Yli-Ikkelä markkinaoikeuden ensiksi täytettävään markkinaoikeustuomarin virkaan 1.7.2015 lukien ja määräaikainen markkinaoikeustuomari Sanna Kaarina Holkeri markkinaoikeuden toiseksi täytettävään markkinaoikeustuomarin virkaan 1.7.2015 lukien. Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Mari Kyllikki Jääskeläinen Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.7.2015 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Komentajakapteeni Jukka-Pekka Antero Mustosen määrääminen apulaispuolustusasiamieheksi Venäjälle 1.8.2015 lukien asemapaikkana Moskova. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)

Toimitusjohtaja, valtiotieteen lisensiaatti Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kansaneläkelaitoksen johtajan virkaan 1.8.2015 lukien. (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295 163 356)
Tiedote

Johtaja Mikael Forss Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan sijaiseksi 1.8.2015 lukien. (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295 163 356)

 
Sivun alkuun