Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 11.8.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.8.2016 13.26
Tiedote 321/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 11.8.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmas lisäpöytäkirja ja laki mainitun lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäpöytäkirjan 17 artikla mahdollistaa sopimukseen liittymisen. Määräyksen mukaan liittyminen tulee voimaan liittymiskirjan tallettamispäivänä. Suomi talletti liittymiskirjan 4.8.2016, jolloin lisäpöytäkirja tuli voimaan Suomen osalta. Laki ja asetus tulevat voimaan 16.8.2016. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Valtioneuvoston asetus maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välinen satelliittinavigointia koskeva yhteistyösopimus. Neuvosto valtuutti 18.7.2005 komission neuvottelemaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisestä satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevasta yhteistyösopimuksesta. Sopimuksen tarkoituksena on edistää, helpottaa ja lisätä osapuolten yhteistyötä maailmanlaajuisen siviilisatelliittinavigoinnin alalla. Yhteistyön piiriin kuuluu radiotaajuuskysymykset, tieteellinen tutkimus ja koulutus, teollisuusyhteistyö, kaupan ja markkinoiden kehittäminen, standardit, sertifiointi ja sääntelytoimenpiteet, tukijärjestelmät, turvallisuus, vastuu sekä kustannusten kattaminen. Sopimukseen sisältyvät myös määräykset yhteistyömenettelyistä ja tietojenvaihdosta, rahoituksesta sekä neuvotteluista ja erimielisyyksien ratkaisemisesta. Sopimuksen 4.2 artiklassa mainitut turvallisuuskriittiset asiat edellyttävät osapuolten tekemää erillistä sopimusta. Sopimus tuli voimaan 1.7.2016. Asetus tulee voimaan 15.8.2016. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 0295 342 563)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annettua valtioneuvoston asetusta (1394/2014) muutetaan siten, että asetukseen tehdään maantielakiin ja ratalakiin 15.8.2016 voimaan tulevista muutoksista johtuvat päivitykset. Lisäksi asetusta muutetaan vastaamaan 25.5.2016 annettua ja voimaan tullutta valtioneuvoston asetusta biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016-2018 myönnettävästä valtionavustuksesta. Tämän lisäksi kehittämis- ja hallintokeskuksen virkamiehen toimivaltaan tehdään tekninen tarkistus. Asetus tulee voimaan 15.8.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 0295 063 719)

Valtioneuvoston asetus tiettyihin jätevirtoihin kuuluvien jätteiden siirrosta maiden raja-alueilla Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.  Asetuksella saatetaan voimaan Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välinen sopimus tiettyihin jätevirtoihin kuuluvien jätteiden siirrosta maiden raja-alueilla. Sopimus on voimassa 31.7.2016. Asetus tulee voimaan 15.8.2016. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 11.8.2016 seuraavat päätökset:

Päätös oikeuttaa valtioneuvoston kanslia perustamaan uuden valtion kokonaan omistaman Valtion kehitysyhtiö Vake Oy -nimisen osakeyhtiön sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimuksen ja muut yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat, merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 2 500 euron vähimmäispääomaa vastaavan määrän sekä muut perustamiskustannukset. (VNK hallitusneuvos Ilpo Nuutinen 0295 160 145)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 11.8.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 33/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta verkkovierailujen tukkumarkkinoiden sääntöjen osalta. Euroopan komissio on antanut 15.6.2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailujen tukkutason markkinoiden uudeksi sääntelyksi (COM(2016) 399). Ehdotuksen taustalla on uusi sähköisen viestinnän sisämarkkina-asetus, jonka mukaan käyttäjiltä perittävät verkkovierailujen vähittäistason lisämaksut poistetaan unionissa kesällä 2017. Nyt käsiteltävässä komission ehdotuksessa on kyse yksinomaan tukkuhintoja koskevasta lainsäädännöstä. Esitetyllä tukkuhintasääntelyn muutoksella on merkittävää vaikutusta verkkovierailupalvelujen vähittäishintojen uuden sääntelymallin taloudelliselle kestävyydelle. Asetus on sellaisenaan suoraan sovellettava, eikä se siten edellyttäisi muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. (LVM neuvotteleva virkamies Sini Wirén 0295 342 532)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta, laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta, laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki oikeusapulain muuttamisesta sekä laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 31 §:n muuttamisesta (HE 32/2016 vp). Kansainvälistä suojelua koskevat asiat käsitellään tuomioistuimissa kiireellisinä. Valitusajat hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen kansainvälistä suojelua koskevissa valitusasioissa lyhenevät. Korkeimman hallinto-oikeuden valitusluvan myöntämisperusteita ulkomaalaisasioissa tarkistetaan. Hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden kokoonpanoja tarkistetaan. Ulkomaalaiselle annettavaa oikeusapua rajoitetaan turvapaikkapuhuttelussa. Oikeusapua antavien avustajien kelpoisuusvaatimuksia tarkistetaan. Kansainvälistä suojelua koskeville asioille voidaan jatkossa säätää kiinteät asiakohtaiset palkkiot valtioneuvoston asetuksella. Ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia muutetaan ulkomaalaisasioiden käsittelyn tehostamiseksi ja sujuvoittamiseksi. Lait tulevat voimaan 1.9.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri 0295 150 280)

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 42/2016 vp). Vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymistä koskevia säännöksiä muutetaan siten, että hyväksymisviranomaisena voi hakijan kotikunnan poliisilaitoksen sijasta olla mikä tahansa poliisilaitos. Hyväksymisen voi myös peruuttaa mikä tahansa poliisilaitos. Myös vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymisen hakemista koskevia menettelysäännöksiä muutetaan. Hakemus jätetään poliisilaitokselle, mutta se voidaan panna vireille myös sähköisesti. Poliisilaitos voi kuitenkin erityisestä syystä velvoittaa hakijan saapumaan poliisilaitokselle henkilökohtaisesti. Lakiin tehdään myös eräitä lähinnä teknisinä pidettäviä muutoksia sekä vähäisiä asiasisältöä koskevia täsmennyksiä. Laki tulee voimaan 1.1.2017 (SM ylitarkastaja Sini Lahdenperä 0295 488 312)

Laki tilintarkastuslain muuttamisesta, laki osakeyhtiölain muuttamisesta, laki osuuskuntalain muuttamisesta, laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta, laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 10 §:n muuttamisesta, laki säätiölain muuttamisesta, laki yhdistyslain 39 §:n muuttamisesta, laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 60 §:n muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 39 a §:n muuttamisesta, laki vakuutuskassalain muuttamisesta, laki eläkesäätiölain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain 128 ja 129 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain 191 ja 194 §:n muuttamisesta, laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvun 5 §:n ja 12 luvun 13 §:n muuttamisesta, laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 25 §:n muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain 135 §:n muuttamisesta, laki sijoituspalvelulain 8 luvun 2 §:n ja 16 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 6 luvun 6 §:n ja 22 luvun 8 §:n muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 35 §:n muuttamisesta, laki yliopistolain 67 §:n muuttamisesta sekä laki Kansallisgalleriasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta (HE 70/2016 vp). Muutoksilla pannaan täytäntöön tilintarkastusta koskevaan direktiiviin tehdyt muutokset sekä asiaa koskeva asetus. Tilintarkastuslakiin lisätään säännökset muun muassa tilintarkastukseen liittyvistä lausumista ja lisätiedoista, riippumattomuudesta ja esteellisyydestä, asiakasrekisteristä ja tilintarkastuskansiosta, tilintarkastajan siirtymisestä tarkastetun yhteisön palvelukseen sekä uusista seuraamuksista. Lisäksi lakiin lisätään säännökset toimikausien enimmäiskestosta sekä mahdollisuudesta tarjota jäsenvaltio-option mukaisia arvonmääritys- ja veropalveluita. Osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin lisätään säännökset erityisestä tarkastusvaliokunnasta. Lait tulevat voimaan 19.8.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy välittömästi valmistelemaan kirjanpitolain muutoksia oikean ja riittävän kuvan käsitteen yhdenmukaistamiseksi tilintarkastuslain säännösten kanssa. (TEM hallitussihteeri Paula Laine-Nordström 0295 047 110)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti hyväksyisi Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön (SopS 55 ja 56/2002) 124 artiklan muutoksen. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Tasavallan presidentti myöntäisi yrittäjä, kauppatieteen maisteri Lenita Toivakalle eron Suomen ja Venäjän hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission puheenjohtajan tehtävästä ja määräisi hänen tilalleen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Tasavallan presidentti päättäisi Suomen osallistumisen EUNAVFOR Atalanta -operaatiossa lakkaavaksi 31.12.2016 mennessä. Suomi on osallistunut EU:n Somalian rannikolla toimivaan EUNAVFOR Atalanta -kriisinhallintaoperaatioon vuodesta 2008 lähtien enintään kymmenen sotilaan vahvuudella. Suomi on lisäksi asettanut operaatioon määräaikaisesti aluksen vuonna 2011 ja alussuojausosaston vuonna 2013. Tällä hetkellä operaation osallistuu kuusi suomalaista sotilasta. (UM lähetystöneuvos Leena Pylvänäinen 0295 351 323)

Tasavallan presidentti päättäisi Suomen osallistumisen UNMOGIP-operaatiossa lakkaavaksi 1.3.2017 mennessä. Suomi on osallistunut vuodesta 1961 alkaen YK:n UNMOGIP-operaatioon (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan, UNMOGIP). Suomalaiset tarkkailijat ovat sijoittuneet operaation esikuntaan sekä tulitaukolinjan tuntumassa sijaitseviin kenttäasemiin. Tällä hetkellä operaatioon osallistuu kuusi suomalaista sotilastarkkailijaa. (UM lähetystöneuvos Leena Pylvänäinen 0295 351 323)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Ankaran suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Nina Vaskunlahti New Delhissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien sekä ulkoasiainneuvos Arja Makkonen ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään 1.9.2016 lukien toimialueenaan Armenia. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Laamanni Tatu Aki Tapani Leppänen korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.9.2016 lukien. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 0295 150 138)

Määräaikainen hallintoneuvos Timo Tuomas Kuokkanen korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaiseksi hallintoneuvokseksi ajalle 2.12.2016 − 31.12.2016. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 0295 150 138)

Käräjätuomari Johanna Marketta Venemies-Hokkanen Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2016 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja Tanja Elisa Arpiainen Kymenlaakson käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Kimmo Tuomas Lähtinen Kymenlaakson käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2016 lukien. Määräaikainen hovioikeudenneuvos, vanhempi oikeussihteeri Caritha Beatrice Aspelin Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2016 lukien. Käräjätuomari Suvi-Marja Kaarina Lahtinen Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.10.2016 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Lauri Aleksi Länsman Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Henrik Anssi Johannes Härkönen Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Hovioikeudenneuvos Ulla Maija Hakomäki Vaasan hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.9.2016 lukien, hovioikeudenneuvos Pasi Antero Vihla Vaasan hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.10.2016 lukien ja hovioikeudenneuvos Ulla-Maj Leppäkorpi Vaasan hovioikeuden kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.10.2016 lukien. Hallinto-oikeustuomari Petri Erkki Olavi Forma Vaasan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2016 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, esittelijäneuvos Arto Elias Hietaniemi Vaasan hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2016 lukien ja hallinto-oikeustuomari Outi Kristiina Kerttula Vaasan hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2016 lukien. Markkinaoikeustuomari Markus Matias Mattila markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan 1.9.2016 lukien ja määräaikainen vakuutusoikeustuomari, asessori Helena Orvokki Karlsson vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.9.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Everstiluutnantti Aki Kalervo Alhon määrääminen puolustusasiamieheksi Valko-Venäjälle 13.8.2016 lukien asemapaikkana Moskova sekä majuri Jukka Lauri Viitaniemen määrääminen apulaispuolustusasiamieheksi Valko-Venäjälle 13.8.2016 lukien asemapaikkana Moskova. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

 
Sivun alkuun