Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 12.1.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
12.1.2017 13.32
Tiedote 12/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 12.1.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Finavia Oyj siirrettiin valtioneuvoston kanslian toimialaan 1.1.2017 alkaen valtioneuvoston asetuksella 1520/2016. Finavia Oyj:n omistajaohjaus siirtyy kuitenkin myöhemmin keväällä liikenne- ja viestintäministeriöstä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta annettu valtioneuvoston asetus kumotaan ennenaikaisena. Asetus tulee voimaan 20.1.2017. (VNK hallitussihteeri Marja-Leena Härkönen 0295 161 420)

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetusta (393/2007) muutetaan siten, että valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluviin yhtiöihin lisätään Finavia Oyj. Asetus tulee voimaan 1.4.2017. (VNK hallitussihteeri Marja-Leena Härkönen 0295 161 420)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella nostetaan tilalta ja alkutuotannosta suoraan luovutettavien lehtivihannesten ja muiden kasvikunnan alkutuotantotuotteiden ja sienten sekä hunajan määriä. Lisäksi nostetaan vähittäiskauppaan ilman omavalvontavelvoitteita toimitettavien lehtivihannesten ja muiden kasvikunnan alkutuotannon tuotteiden ja sienten määriä sekä hunajan ja muiden linnunmunien määriä. Suoraan luovutettavien itujen määrää ja ilman omavalvontavelvoitteita vähittäiskauppaan toimitettavien itujen määrää lasketaan, mikä johtuu EU:n tarkastuksen yhteydessä tehdystä huomautuksesta. Asetus tulee voimaan 1.2.2017. (MMM eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio 0295 162 102)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta. Avustusta voidaan myöntää hevosjalostus- ja raviurheilujärjestöjen keskusjärjestölle sekä ratsastusurheilujärjestöjen keskusjärjestölle ja näiden jäsenyhteisöille sekä tiettyihin tarkoituksiin myös kunnalle. Euroopan komissio on 3.1.2017 hyväksynyt SA.46556 (2016/N) -valtiontuen suoraan SEUT 107 artiklan perusteella hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen Suomen valtiontuki-ilmoituksen mukaisesti ja siten kuin siitä säädetään arpajaislain muutoksen ja valtionavustuslain nojalla. Avustukset on pääosin tarkoitus myöntää komission hyväksymän valtiontuen sallimalla tavalla, osittain vähämerkityksisenä tukena ja eräiltä osin avustuksena, jota ei ole katsottu valtiontueksi. Asetus tulee voimaan 18.1.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen 13.5.2016 mukaan Finavia Oyj:n omistajaohjaus siirretään liikenne- ja viestintäministeriöstä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston vastuulle. Asetus ja toimivallan siirto tulevat voimaan 1.4.2017. (LVM hallitusneuvos Rita Linna 0295 342 559)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta ja valtioneuvoston asetus merilain muuttamisesta annetun lain ja alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Voimaansaattamisasetuksella saatetaan voimaan hylkyjen poistamisesta koskeva kansainvälinen yleissopimus (Nairobin yleissopimus), joka tulee Suomen osalta voimaan 27.1.2017. Yleissopimuksella varmistetaan Suomen alueella tai talousvyöhykkeellä sijaitsevan vaarallisen hylyn nopea ja tehokas poistaminen merenkulkuonnettomuuden jälkeen sekä siitä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen. Yleissopimuksella vahvistetaan aluksen omistajaa koskevaa vastuujärjestelmää. Yleissopimuksen mukaan aluksen rekisteröidyllä omistajalla on ensisijainen ja ankara vastuu vaarallisen hylyn poistamisesta sekä poistotoimenpiteiden aiheuttamista kustannuksista tiettyyn vastuun enimmäismäärään saakka. Hänen on katettava yleissopimuksen mukainen vastuunsa vakuutuksella silloin, kun aluksen bruttovetoisuus on vähintään 300. Merilakia ja alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia koskevalla asetuksella säädetään mainittuihin lakeihin tehdyt, Nairobin yleissopimuksen täytäntöönpanon edellyttämät muutokset tulemaan voimaan 27.1.2017 samanaikaisesti kuin yleissopimus tulee voimaan Suomen osalta. Asetukset tulevat voimaan 27.1.2017. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

Valtioneuvoston asetus Liikenneturvasta annetun valtioneuvoston asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta. Asetuksella yhdenmukaistetaan Liikenneturvasta annettu valtioneuvoston asetus (973/2003) 1.1.2017 voimaantulleen Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta annetun lain kanssa kumoamalla tietyt asetuksen säännökset. Asetus tulee voimaan 16.1.2017. (LVM yli-insinööri Marcus Merin 0295 342 374)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 12.1.2017 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2017 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2017 talousarvioesityksen täydentämisestä pöytäkirjaan (HE 134 2016 vp ja HE 249/2016 vp). Eduskunta on päättänyt, että vuotta 2017 koskevaa talousarviota sovelletaan 1.1.2017 alkaen. Eduskunnan lausumat; 1) Luku 29.20: Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa ammatillisen koulutuksen rahoituksen vähenemisestä aiheutuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia alueellisesti, toimialoittain ja oppilaitoksittain ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin koulutuspaikkojen riittävyyden ja saavutettavuuden varmistamiseksi 2) Momentti 30.40.44: Eduskunta edellyttää, että vuoden 2017 lisätalousarvioesityksessä momentille 30.40.44 lisätään vastaava määräraha kuin mitä vuodelle 2016 osoitetusta tuesta puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen jää käyttämättä. 3) Momentti 33.50.56: Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin osoitettujen määrärahojen riittävyyttä sekä palvelujen toimivuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta kaikilla veteraaneilla on mahdollisuus päästä heille tarkoitettujen palveluiden piiriin. 4) Momentti 33.60.32: Eduskunta edellyttää, että sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä huolehditaan siitä, että sosiaalialan tutkimuksen ja ylipoistotasoisen terveyden tutkimuksen, mukaan lukien hoitotyön tutkimuksen, voimavarat turvataan. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)

Päätös ratkaista Pentti Olavi Anttilan jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset. (VM neuvotteleva virkamies Anna Hyvärinen 0295 16001)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) 140. hallintoneuvoston kokoukseen 23.1.-1.2.2017 Genevessä ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on pysyvä edustaja, suurlähettiläs Terhi Hakala Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä ja jäsenet ovat ministeri Renne Klinge Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä, johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, kansainvälisten asioiden neuvos Outi Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä ja erityisasiantuntija Eero Lahtinen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. (STM kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen 0295 163 649)

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien sosiaalisen kehityksen toimikunnan 55. istuntoon 1.-10.2.2017 New Yorkissa ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on suurlähettiläs, pysyvä edustaja Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa ja jäsenet ovat suurlähettiläs Jouni Laaksonen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, ministerineuvos Pasi Pöysäri Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, johtava asiantuntija Ronald Wiman Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, hallitussihteeri Susanna Rahkonen sosiaali- ja terveysministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Helena Vuokko Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, ylitarkastaja Anni Kaukoranta sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvonantaja Eeva-Maria Mikkonen-Jeanneret ulkoasiainministeriöstä ja neuvonantaja Verna Adkins Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa. (STM kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen 0295 163 649)

Päätös vahvistaa korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2017. Vuonna 2017 valtion tukemasta tuotannosta pääosa suunnataan edelleen tarpeiden mukaisesti suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Korkotukiasuntolainojen hyväksymisvaltuus on yhteensä 1 410 miljoonaa euroa. Jakoehdotusta tehtäessä on painotettu vuokra-asuntotuotantoa, jonka osuus korkotukilainoista on 72 prosenttia. Ns. normaaleihin vuokra-asuntoihin osoitetaan 37 prosenttia valtuudesta. Erityisryhmille (vanhukset, opiskelijat, muut erityisryhmät) tarkoitettuihin asuntoihin kohdennetaan 28 prosentin osuus valtuudesta. Ns. lyhyiden vuokra-asuntolainojen osuus on 7 prosenttia kokonaisvaltuudesta. Asumisoikeusasuntoihin kohdennetaan 28 prosenttia valtuudesta. Ns. välimallin lainoille on talousarviossa osoitettu 285 miljoonan euron takausvaltuus. Vuoden 2015 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta annetun lain mukaisille lainoille on osoitettu 100 miljoonan euron takausvaltuus. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0295 250 228)
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 12.1.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 72/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksista neuvoston direktiiveiksi ja asetuksiksi (arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa). Ehdotusten tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta ja EU:n yritysten kilpailukykyä sekä varmistaa sähköisen kaupan tehokas verotus. Komission arvion mukaan ehdotukset vähentäisivät toteutuessaan yritysten hallinnollisia kustannuksia 2,3 miljardilla eurolla vuodessa. Jäsenvaltioiden vuotuiset verotulot kasvaisivat seitsemällä miljardilla eurolla. (VM neuvotteleva virkamies Risto Sakki 0295 530 294)
Uutinen

Valtioneuvoston kirjelmä (U 73/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (sähköisten julkaisujen arvonlisäverokanta). Direktiiviehdotuksessa säädettäisiin siitä, että kaikilla jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus soveltaa alennettuja verokantoja sähköisiin julkaisuihin. (VM neuvotteleva virkamies Risto Sakki 0295 530 294)
Uutinen

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 12.1.2017 seuraavat nimitysasiat:

Diplomi-insinööri Pauli Kartano valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.2.2017 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Filosofian maisteri Tanja Auvinen sosiaali- ja terveysministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.2.2017-31.8.2019, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Ville Korhoselle virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 16.1.2017-15.1.2022. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

Valtioneuvosto myönsi Jukka Uosukaiselle virkavapautta ympäristöministeriön hallinto- ja kansainvälisten asiain johtajan virasta 14.2.2017-14.2.2019. (YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)

Kansainvälisten asiain neuvos, diplomi-insinööri Ismo Tiainen ympäristöministeriön hallinto- ja kansainvälisten asiain johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 14.2.2017-14.2.2019, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Jukka Uosukaisen virkavapauden ajaksi. (YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki ulkomaalaislain 193 §:n ja 197 §:n 2 momentin muuttamisesta (HE 234/2016 vp). Kansainvälistä suojelua koskevien valitusasioiden käsittely hajautetaan Helsingin hallinto-oikeuden lisäksi Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeuteen. Laki tulee voimaan 1.2.2017. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että turvapaikkaa ja muuta kansainvälistä suojelua koskevien valitusasioiden käsittelyn hajauttamisen vaikutuksia seurataan ja arvioidaan paitsi yleisesti myös siitä näkökulmasta, onko esityksen myötä kansainvälistä suojelua koskevia valitusasioita käsitteleviin hallinto-oikeuksiin saatu rekrytoitua riittävästi asiantuntevaa henkilökuntaa ja että lakivaliokunnalle annetaan asiasta selvitys elokuun 2018 loppuun mennessä. (OM lainsäädäntöneuvos Arja Manner 0295 150 450)
Tiedote

Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä (HE 109/2016 vp). Lailla eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä annetaan täydentävät kansalliset säännökset mainittua menettelyä koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen. Toimivalta turvaamismääräyksen antamiseen keskitetään Helsingin käräjäoikeuteen. Ulosottomies vastaa turvaamismääräyksen täytäntöönpanosta, jos turvaamisen kohteena oleva pankkitili sijaitsee Suomessa. Täytäntöönpanossa tarvittavat asiakirjat voidaan Suomessa toimittaa myös Valtakunnanvoudinvirastolle, joka toimittaa asiakirjat edelleen ulosottomiehelle. Asetuksen mukainen menettely muistuttaa Suomessa mahdollisimman pitkälti oikeudenkäymiskaaren mukaisia turvaamistoimia ja niiden täytäntöönpanoa. Laki tulee voimaan 18.1.2017. (OM lainsäädäntöneuvos Mari Aalto 0295 150 502)
Tiedote

Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta (HE 121/2016 vp). Ylimmän poliisijohdon virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja virkoihin nimittämisestä säädetään lakitasolla. Poliisihallituksen poliisiylijohtajan, suojelupoliisin päällikön, keskusrikospoliisin päällikön ja paikallispoliisin päällikön virkojen kelpoisuusvaatimuksia muutetaan vastaamaan paremmin valtionhallinnon ylimmän johdon virkojen säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia ottaen huomioon kuitenkin poliisihallinnon erityispiirteet. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin poliisin organisaatiosta ja sen tehtävistä.  Laki tulee voimaan 1.4.2017. (SM hallitusneuvos Riitta Aulanko 0295 488 569)
Tiedote

Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 236/2016 vp). Lailla varmistetaan talousunionin vahvistamista koskevan sopimuksen asianmukainen täytäntöönpano. Laista poistetaan valtioneuvoston harkintavalta selonteon antamiseen. Selonteon antaminen on aina valtioneuvoston velvollisuus, jos neuvosto toteaa merkittävän poikkeaman keskipitkän aikavälin rakenteellista rahoitusasemaa koskevasta tavoitteesta tai siihen johtavasta sopeuttamisurasta ja antaa suosituksen tarvittaviksi toimiksi. Lakia muutetaan lisäksi siten, että valtioneuvostolla on velvollisuus antaa julkinen kannanotto, jos Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan finanssipoliittista lakia ei ole noudatettu ja jos valtioneuvosto ei yhdy tähän johtopäätökseen. Laki tulee voimaan 20.1.2017. (VM neuvotteleva virkamies Anna Hyvärinen 0295 16001)
Tiedote

Laki opintotukilain muuttamisesta ja laki tuloverolain 127 d §:n muuttamisesta (HE 229/2016 vp). Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan tasot yhtenäistetään toisen asteen opintorahan tasojen kanssa siten, että opintoraha on enintään 250,28 euroa kuukaudessa. Opintolainan valtiontakauksen määrä nousee 650 euroon kuukaudessa Suomessa opiskelevalla ja 800 euroon kuukaudessa ulkomailla opiskelevalla opiskelijalla. Muussa kuin korkeakoulussa opiskelevien alle 18-vuotiaiden takauksen määrä nousee 300 euroon. Eri koulutusasteiden opiskelijoiden yhdenvertaisuuden parantamiseksi luovutaan vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta opintorahaan itsenäisesti asuvien 18- ja 19-vuotiaiden muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden osalta. Kaikkiin korkeakouluopintoihin tarkoitettu tukiaika lyhenee kymmenellä kuukaudella 54 tukikuukauteen. Tämän lisäksi tutkintokohtainen tukiaika lyhenee kahdella kuukaudella. Yhteensä 360 opintopisteen laajuisen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tukiaika on kuitenkin 57 tukikuukautta. Opiskelijan omat tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin ja niitä tarkistetaan kahden vuoden määräajoin vain, jos tulorajat nousevat. Opiskelijan omien tulojen perusteella takaisinperittäväksi määrätyn opintorahan ja asumislisän määrän korotus lasketaan 7,5 prosenttiin. Opintolainavähennyksessä ja opintolainahyvityksessä huomioon otettava lainan määrä säilyy ennallaan. Asumislisän piirissä olevat opiskelijat siirtyvät pääsääntöisesti yleisen asumistuen piiriin. Ulkomailla vuokralla asuvat opiskelijat sekä Suomessa kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa taikka Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevat oppilaitoksen asuntolassa asuvat opiskelijat jäävät edelleen asumislisän piiriin. Lait tulevat voimaan 1.8.2017. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto harkitsee opintotukeen huoltajakorotusta. (OKM neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen 0295 330 110)

Laki sairausvakuutuslain 1 ja 9 luvun muuttamisesta, laki elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta, laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain 1 luvun 7 §:n muuttamisesta, laki kansaneläkelain 5 §:n muuttamisesta, laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki yleisestä asumistuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja laki toimeentulotuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 232/2016 vp). Sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahasäännöksiä muutetaan siten, että lapsen äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla on oikeus vanhempain- ja isyysrahaan samoin perustein kuin lapsen äidin miespuolisella avio- tai avopuolisolla. Rekisteröidyssä parisuhteessa eläviin puolisoihin sovelletaan samoja vanhempainpäivärahasäännöksiä kuin aviopuolisoihin. Samaa sukupuolta olevalle avioparille, joka adoptoi lapsen yhdessä, säädetään oikeus yhteen isyysrahakauteen. Lapsen isällä on lapsen hoidosta vastatessaan oikeus vanhempain- ja isyysrahaan, vaikka lapsen äiti ja isä eivät elä yhteisessä taloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa. Elatustukilakia muutetaan siten, että elatustuen esteenä on myös tilanne, jossa lapsi on syntynyt naisen ja miehen välisen avioliiton ulkopuolella eikä lapsen isyyttä ole lainvoimaisesti vahvistettu, mutta hänellä on kaksi elatusvelvollista vanhempaa. Sosiaaliturvalainsäädännön avoliittoa ja avopuolisoita koskevat säännökset muutetaan sukupuolineutraaleiksi. Lait tulevat voimaan 1.3.2017. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkaa sosiaali- ja terveysministeriössä tehdyn selvitystyön pohjalta erilaisten perheiden perhevapaajärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämistä, jotta perheiden erilaiset elämäntilanteet huomioitaisiin yhdenvertaisella tavalla. (STM hallitussihteeri Milja Tiainen 0295 163 579)
Tiedote

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 128/2016 vp). Haja-asutuksen talousjätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevaa sääntelyä kohtuullistetaan ja selkeytetään eräiltä osin. Muutokset koskevat ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuvia jätevesien käsittelyjärjestelmiä koskevaa sääntelyä. Pohjavesialueella tai enintään 100 metriä vesistön tai meren rannasta sijaitsevien kiinteistöjen tulee täyttää perustason puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Myös poikkeamisen myöntämisedellytyksiä lievennetään. Muilla kuin pohjavesialueella tai rannan läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen osalta perustason puhdistusvaatimuksen täyttäminen määräytyy kiinteistökohtaisesti. Vaatimus tulee täyttää, jos tehdään joko talousjätevesijärjestelmän korjaus- ja muutostyö tai uuden rakennuksen rakentamiseen rinnastettava korjaus- ja muutostyö. Kunta voi edelleen antaa perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi. Laki tulee voimaan 3.4.2017. (YM lainsäädäntöneuvos Erja Werdi 0295 250 312)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Filosofian tohtori, maa- ja metsätieteiden lisensiaatti, maa- ja metsätieteiden kandidaatti, professori, johtaja Mikael Philip Hildén, maa- ja metsätieteiden tohtori, maa- ja metsätieteiden kandidaatti, johtaja Seppo Juhani Rekolainen sekä tekniikan tohtori, diplomi-insinööri, ryhmäpäällikkö Olli Ilmari Malve korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksiksi 1.2.2017-31.1.2021. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Tekniikan tohtori, tekniikan lisensiaatti, diplomi-insinööri, professori Petri Olavi Kuosmanen 1.2.2017-31.1.2021 ja tekniikan tohtori, tekniikan lisensiaatti, diplomi-insinööri, professori Raimo Erik Sepponen 1.2.2017-30.4.2018 korkeimman hallinto-oikeuden yli-insinöörineuvoksiksi. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Käräjätuomari Kari Torsten Tapio Tuuli Espoon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan ja käräjätuomari Mia-Maija Vuorinen Espoon käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan sekä kihlakunnansyyttäjä Timo Tapani Partanen Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2017 lukien, määräaikaisen käräjätuomarin, viskaali Ville Tapio Vuorialho Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja kihlakunnansyyttäjä Tuija Tellervo Forss Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2017 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Hallinto-oikeustuomari Maria Anna Helena Salminen Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan, hallinto-oikeustuomari Pia Kristiina Repo Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Satu Susanna Aspelund Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Kaija Elisabet Sarasma Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään virkaan ja vakuutusoikeustuomari Tuula Anneli Hirsto vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.2.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

 
Sivun alkuun