Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
12.10.2017 13.25
Tiedote 464/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 12.10.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 137/2017 vp) eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lakia ehdotetaan muutettavaksi lisäämällä siihen säännökset rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävästä yhdestä viiteen prosentin suuruisesta lisäpääomavaatimuksesta. Ehdotus perustuu Euroopan unionin luottolaitoksia koskevaan direktiiviin sisältyvään kansalliseen sääntelyoptioon. Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksellä käyttöönotettavalla lisäpääomavaatimuksella katettaisiin pitkäaikaisten ja suhdanteista riippumattomien rahoitusjärjestelmää tai kokonaistaloutta uhkaavien tekijöiden muodostamaa riskiä. Lisäpääomavaatimuksia koskevia säännöksiä sovellettaisiin myös sijoituspalveluyrityksiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (VM neuvotteleva virkamies Miki Kuusinen 0295 530 339)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 138/2017 vp) eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta. Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen verotaulukkoa sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen verotaulukkoa 1 ja 2 muutettaisiin siten, että lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veron sekä energia- että hiilidioksidiosuutta korotettaisiin. Korotusta painotettaisiin hiilidioksidiveron suuntaan. Kevyen ja raskaan polttoöljyn, kivihiilen ja maakaasun hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nostettaisiin nykyisestä 58 eurosta 62 euroon. Tällöin lämmityspolttoaineiden hiilidioksiditonnin arvo olisi sama 62 euroa hiilidioksiditonnilta kuin liikennepolttoaineilla. Lisäksi lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden energiasisältöveroa korotettaisiin 0,45 eurolla megawattitunnilta. Hiilidioksidi- ja energiasisältöveron korotus merkitsisi keskimäärin noin seitsemän prosentin suuruista korotusta verotasoihin. Kiinteä ja kaasumainen biomassa säilyisi edelleen verottomana eikä polttoturpeen verotukseen ehdoteta muutoksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (VM neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo 0295 530 248)

Hallituksen esitys (HE 139/2017 vp) eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lasta huoltavien opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi ehdotetaan opintorahaan 75 euron huoltajakorotusta opintorahaa saavalle alaikäisen lapsen huoltajalle. Huoltajakorotusta ei otettaisi tulona huomioon asumistuessa, sotilasavustuksessa eikä määrättäessä varhaiskasvatuksen maksuja tai kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen hoitolisää. Esityksessä ehdotetaan myös ajankohtaisten koulutustarpeiden muutosten sekä oppilaitoskohtaisten erityispiirteiden huomioonottamista opintotukioikeuden, päätoimisen opiskelun, opintotukiajan pidennyksen ja lukuvuoden tukikuukausien ehdoissa. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1.1.2018. (OKM neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen 0295 330 110)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 140/2017 vp) eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että kansanopiston, opintokeskuksen, kansalaisopiston tai kesäyliopiston ylläpitäjälle myönnettäisiin sadan prosentin valtionosuus sellaiseen oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämään koulutukseen, joka on hyväksytty opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaisi vuosittain valtion talousarvion rajoissa niiden opiskelijaviikkojen ja opetustuntien määrän, joihin myönnetään sadan prosentin valtionosuus. Opiskelijoilta ei voitaisi periä opetuksesta maksuja siltä osin, kuin opetus on hyväksytty opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan. Lisäksi ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö voisi hakemuksesta päättää, että kansanopiston ylläpitäjälle, jonka pääasiallinen koulutustehtävä on vaikeasti vammaisille järjestettävä koulutus, myönnetään valtionosuutta enemmän kuin 57 prosenttia. Valtionosuuden määrä voisi olla enintään 80 prosenttia. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (OKM hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi 0295 330 408)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 141/2017 vp) eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 ja 37 §:n sekä maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että niiden yrittäjien, joilla on työkyvyttömyyden alkaessa voimassa yrittäjän eläkelaissa tarkoitettua eläketurvaa koskeva vakuutus, sairausvakuutuslain mukainen omavastuuaika lyhennettäisiin nykyisestä sairastumispäivästä ja sitä seuraavista kolmesta arkipäivästä sairastumispäivään. Sairausvakuutuslain mukaisten vähimmäispäivärahojen määrää ehdotetaan korotettavaksi, jotta niiden nettomäärä olisi toimeentulotuen perusosaa suurempi ja niitä saavat henkilöt olisivat lähtökohtaisesti oikean etuusjärjestelmän piirissä. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen viittaussäännökseen perustuen korotus koskisi myös vähimmäismääräistä kuntoutusrahaa. Esityksessä ehdotetaan myös, että molemmille vanhemmille voidaan samalta ajalta maksaa ansionmenetyskorvauksena erityishoitorahaa lapsen kotona tapahtuvan saattohoidon ajalta, sekä että työterveyshuollon kustannuksista voidaan myöntää korvausta, vaikka yrittäjällä tai maatalousyrittäjällä ei ole YEL tai MYEL -vakuutus voimassa hänen ollessaan kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että jos henkilö tulee työkyvyttömäksi työskennellessään samanaikaisesti kahdessa tai useammassa työsuhteessa taikka omassa työssä ja on työkyvytön vain johonkin työhönsä, sairauspäiväraha määräytyy sen ansionmenetyksen mukaan, jonka voidaan katsoa aiheutuvan työkyvyttömyydestä. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (STM hallitusneuvos Pekka Humalto 0295 163 193)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 12.10.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen säännökset muutetaan vastaamaan ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia (531/2017). Terminologisten muutosten lisäksi asetuksessa säädetään urheilijoille suunnattuun ammatilliseen perustutkintokoulutukseen hakeutumisen siirtämisestä jatkuvaan hakuun. Lisähaut säädetään koskemaan lukiolaissa tarkoitettua opiskelupaikkoja sekä perusopetuslaissa tarkoitettuja lisäopetuksen paikkoja. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (OKM hallitussihteeri Saara Luukkonen 0295 330 366)

Valtioneuvoston asetus afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta. Asetuksella avataan uudelleen afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (401/2017) mukaisen aitaamisavustuksen hakuaika. Sikojen pitäminen ulkotarhoissa on kielletty 1.1.2018 alkaen varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (401/2017) mukaan, lukuun ottamatta muun muassa asetuksessa säädetyin tavoin aidattuja alueita. Nyt muutettavan asetuksen mukaista avustusta voi saada näiden ulkotarhojen aitaamiseen. Avustuksen hakuaika päättyi 30.9.2017. Avustushakemuksia on määräaikaan mennessä jätetty 44 kappaletta, kun sikoja ulkotarhoissa pitävien tilojen lukumäärä on noin 280. Tästä syystä avustuksen haku avataan uudelleen niin, että hakuaika päättyy 28.2.2018. Maa- ja metsätalousministeriö muuttaa edellä mainittua ministeriön asetusta siten, että sikojen ulkonapitoa koskevat rajoitukset tulevat voimaan 1.6.2018 lukien. Asetus tulee voimaan 18.10.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jarno Virta 0295 162 105)

Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksella säädetään, että työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä määrätään siviilipalvelusasiain neuvottelukuntaan uusi jäsen, jos neuvottelukunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken neuvottelukunnan toimikauden. Asetus tulee voimaan 20.10.2017. (TEM hallitussihteeri Sami Teräväinen 0295 060 088)

Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella tarkistetaan maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmään liittyvää laskennallista vahingon arvoa. Arvo perustuu kolmen edellisen poronhoitovuoden aikana maksettujen poronlihan myyntiteuraiden keskihintoihin. Asetuksessa laskennallista arvoa tarkistetaan vastaamaan vuosien 2013-2016 mukaisia tilastoja. Näin menetellen otetaan huomioon poronlihan hinnan vuotuinen vaihtelu. Voimassa olevassa asetuksessa laskennallinen arvo on 863 euroa. Uusi arvo on 953 euroa, mikä on ainoa pykälään tehtävä muutos. Asetus tulee voimaan 30.10.2017. (YM lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen 0295 250 135)

Valtioneuvoston asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta. Muutokset ja asetus tulevat voimaan 23.10.2017. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 12.10.2017 seuraavat päätökset:

Päätös valtuuttaa valtiosihteeri Peter Stenlund tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Nina Vaskunlahti tekemään noottienvaihdolla sopimus diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välillä. Noottienvaihdon jälkeen sopimus saatetaan voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM kansalaispalvelupäällikkö Pasi Tuominen 0295 351 202)

Periaatepäätös valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi 2017-2019. Ohjelma on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelmassa hallitus määrittelee nuorisopoliittiset tavoitteensa hallituskauden ajaksi. (OKM johtaja Georg Henrik Wrede 0295 330 345)
Tiedote

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa, erityisasiantuntija Tarja Sinivuori-Boldt ja erityisasiantuntija Elli Nieminen valtioneuvoston esittelijöiksi. (TEM hallitusneuvos Kari Klemm 0295 063 523)

Päätös myöntää kansanedustaja Antti Kaikkoselle ero Alko Oy:n hallintoneuvoston jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen kansanedustaja Juha Rehula 16.10.2017 lukien hallintoneuvoston 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (STM johtaja Kari Paaso 0295 163 340)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 12.10.2017 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainsihteerit Laura Lindgren sekä Tuuli-Maaria Aalto lähetystöneuvoksen virkohin 1.11.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Risto Lerssi valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 6.11.2017 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja Janne Metsämäki sovittelijaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 15.10.2017-14.10.2020 ja sovittelija, varatuomari Jukka Ahtela valtakunnansovittelijan sijaiseksi Ahtelan jäljellä olevaksi kolmivuotiskaudeksi 15.10.2017-31.3.2018. (TEM hallitusneuvos Kari Klemm 0295 063 523)

Valtiotieteen maisteri Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön virkaan viiden vuoden määräajaksi 1.12.2017-30.11.2022. (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295 163 356)
Tiedote

Oikeustieteen maisteri Inka Hassinen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.11.2017 lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

Sivun alkuun