Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 14.4.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
14.4.2016 14.00
Tiedote 158/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 14.4.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 59/2016 vp) eduskunnalle laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta. Lailla hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista säädettäisiin tukipalvelujen toiminnallisuuksista, palvelutuottajien vastuista ja tehtävistä sekä henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelystä tukipalvelujen tuottamiseksi. Lisäksi säädettäisiin velvollisuuksista ja oikeuksista käyttää yhteisiä tukipalveluja. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara 0295 530 023)

Hallituksen esitys (HE 60/2016 vp) eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä varhaiskasvatuslain 13 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Lailla varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Maksu määräytyisi perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyisivät ennallaan. Toisesta lapsesta maksu olisi aina 90 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu olisi edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu ehdotetaan porrastettavaksi siten, että jos varhaiskasvatus kestää keskimäärin korkeintaan 20 tuntia viikoittain, olisi maksu 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voitaisiin kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, voisi kunta periä maksun, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely säilyisi ennallaan. Kuntien 54 miljoonan euron maksutulojen lisäys ehdotetaan toteutettavaksi maksuja korottamalla. Korotukset ehdotetaan toteutettaviksi pääosin siten, että enimmäismaksua korotetaan. Enimmäismaksua pienempiä maksuja esitetään korotettavaksi hieman. Toisaalta maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja esitetään korotettavaksi siten, että pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenevät jonkin verran. Tämä parantaisi yksinhuoltajien edellytyksiä ottaa työtä vastaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ehdotetaan sidottavaksi opetustoimen hintaindeksiin. Maksujen määräämisen perusteena olevat tulorajat seuraisivat edelleen yleistä ansiotasoindeksiä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan elokuun alusta 2016. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 0295 330 079)

Hallituksen esitys (HE 61/2016 vp) eduskunnalle laiksi korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueesta ja samalla kumotaan nykyinen laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista. Ehdotetulla lailla säädetään korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella perunan kaupan pitämisestä ja tuotannosta, kasvinterveyden turvaamisesta, valvontaviranomaisesta, tarkastusoikeudesta sekä pakkokeinoista ja seuraamuksista. (MMM lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen 0295 162 197)

Hallituksen esitys (HE 62/2016 vp) eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättäisiin merialuesuunnittelua koskevat säännökset, jotka tulisivat samalla sovellettaviksi Suomen talousvyöhykkeellä. Esityksellä pantaisiin täytäntöön merten aluesuunnittelun puitteista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Merialuesuunnittelu olisi uusi suunnittelumuoto. Merialuesuunnitelmien laatimisesta vastaisivat ne maakuntien liitot, joiden alueeseen kuuluu aluevesiä. Merialuesuunnitelmien tarkoituksena olisi edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua sekä merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sovittamalla yhteen eri käyttömuotojen tarpeita. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2016. (YM hallitussihteeri Maija Neva 0295 250 193)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 14.4.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Moskovassa 8.4.2016 noottienvaihdolla tehty sopimus, jolla muutetaan Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista 11.3.1994 tehtyä sopimusta (SopS 66/1994). Muutossopimus on voimassa 10 päivästä huhtikuuta 2016. Asetus tulee voimaan 18.4.2016. (UM apulaisosastopäällikkö Vesa Vasara 0295 351 723)

Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973) 2 §:n 3 momenttia. Kunnan on järjestettävä säännöksen mukainen laajentuneen hoitotarpeen mukainen hoitopaikka välittömästi saatuaan tiedon tarpeen muutoksesta aina, kun lapsen hoitotarve ennakoimattomasti laajentuu varhaiskasvatuslain (36/1973) 11 a §:n 2 tai 3 momentissa säädetyllä tavalla. Asetus tulee voimaan 1.8.2016. (OKM hallitussihteeri Matti Sillanmäki 0295 330 193)

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annettua valtioneuvoston asetusta (594/2015), jossa säädetään metsätalouden tukien ehdoista, määrästä ja niiden määräytymisperusteista. Juurikäävän torjuntaa koskevat säännökset kumotaan. Tuen määrää koskevia säännöksiä muutetaan taimikon varhaishoidon tukea ja metsäluonnonhoitohankkeita lukuun ottamatta. Lisäksi nuoren metsän hoidon tukeen liittyvää poistettavan runkoluvun määrää nostetaan ja suometsän hoitokohdetta koskevaa säännöstä tarkistetaan. Asetus tulee voimaan 18.4.2016. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)

Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta. Asetuksessa tarkennetaan juurikäävän leviämisen riskialueita ja torjuntakohteita, määritellään hyväksyttävät torjuntamenetelmät sekä ne ajankohdat, jolloin lämpötila on liian alhainen juurikäävän torjunnan suorittamiselle. Asetus tulee voimaan 18.4.2016. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta. Asetuksella määrätään vuodelta 2016 maksettavan mehiläistalouden kansallisen pesäkohtaisen tuen jakoperusteet, tukitaso ja valvontaseuraamukset. Asetus tulee voimaan 20.4.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan teknisesti siten, että tukeen oikeuttavien peltohehtaarien määräytymispäivä on oikealla säädöstasolla. Kotieläintilaa koskevaa pykälää muutetaan niin, että maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) muutetun 10 e §:n tarkoittamat kotieläintilalta edellytettävät vastaavat vaatimukset täyttyvät, jos tukikelpoisten peltohehtaarien ala on hakijan hallinnassa viimeistään tukivuoden viimeisenä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 31 artiklassa tarkoitetun tuen hakupäivänä. Asetus tulee voimaan 20.4.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Komissio on 29.2.2016 antanut päätöksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 muuttamisesta siten, että maatilainvestointien enimmäistukiprosenttia nostetaan viidellä prosenttiyksiköllä salaojituksessa, energiantuotannossa ja ympäristön tilaa tai eläinten hyvinvointia edistävissä investoinneissa. Kehittämisohjelman muutoksen vuoksi asetuksella muutetaan maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitettä siten, että tuen enimmäismääriä korotetaan viidellä prosenttiyksiköllä edellä mainituissa tukikohteissa. Tarkoituksena on edistää näiden investointien toteutumista. Asetus tulee voimaan 20.4.2016. Asetusta sovelletaan myös asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan tukihakemukseen. (MMM vanhempi hallitussihteeri Mika Saari 0295 162 134)

Valtioneuvoston asetus asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2016-2019 myönnettävistä valtionavustuksista.  Kunnallistekniikka-avustusta jatketaan viidennellä avustuskierroksella siten, että avustuksen myöntäminen sidotaan entistä tiukemmin maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusten toteuttamiseen. Täydennysrakentaminen tulee avustettavaksi uusien asuntoalueiden lisäksi. Avustuksen tavoitteena on käynnistää ja aikaistaa täydennysrakentamista ja uusien asuntoalueiden rakentamista niin, että yhdyskuntarakenne eheytyy ja yhteisvastuullisen asuntopolitiikan tavoitteet toteutuvat. Tukea myönnetään katualueiden ja puistojen rakentamiseen sekä täydennysrakentamisen edellyttämiin muihin kunnan vastuulla oleviin rakentamistoimenpiteisiin. Avustuksen määrä on enintään 30 % hankkeen kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää MAL-sopijakunnille painopisteenä Helsingin seutu. Asetus tulee voimaan 1.5.2016. Hankkeisiin, joille on myönnetty avustusta tai annettu ehdollinen ennakkopäätös avustuksen myöntämisestä ennen asetuksen voimaantuloa, sovelletaan myöntämis- tai ennakkopäätöksen antamishetkellä voimassa olleita säännöksiä. (YM hallitussihteeri Anu Gentz 0295 250 067)

Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntavalmiudessa ja torjumisessa arktisella alueella tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan yhteistyöstä merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntavalmiudessa ja torjumisessa arktisella alueella tehty sopimus. Sopimus on voimassa 25 päivästä maaliskuuta 2016. Asetus tulee voimaan 18.4.2016. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 14.4.2016 seuraavat päätökset:

Päätös lainsäädännön arviointineuvoston asettamisesta toimikaudeksi 15.4.2016-14.4.2019. Neuvoston puheenjohtaja on oikeustieteen tohtori, dosentti Kalle Määttä ja jäsenet ovat vanhempi neuvonantaja Bo Harald, professori Ari Hyytinen, oikeustieteen kandidaatti Leila Kostiainen, professori Eva Liljeblom, professori Tuula Linna, varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, professori Jyrki Tala ja oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhanen. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020. Julkisen talouden suunnitelma sisältää mm. valtiontalouden kehyspäätöksen sekä kuntatalouden menorajoitteen. Julkisen talouden suunnitelma toimii samalla Suomen vakausohjelmana sekä vastaa EU:n vaatimukseen keskipitkän aikavälin budjettisuunnitelmasta. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)

Päätös antaa eduskunnalle valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)

Päätös hyväksyä Eurooppa 2020-strategian kevään 2016 kansallisen uudistusohjelma. Ohjelmassa kuvataan Euroopan unionille hallituksen toimenpiteitä ja suunnitelmia, joilla vuoden 2011 syksyllä vahvistetut Eurooppa 2020-strategian kansalliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Ohjelmassa huomioidaan myös Euroopan unionin neuvoston Suomelle vuonna 2015 antamat suositukset. Ohjelma noudattaa rakenteeltaan kevään 2015 ohjelmaa. Ohjelma perustuu Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2010 hyväksymään Eurooppa 2020-strategiaan. (VM finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo 0295 530 382)

Päätös vahvistaa Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt -konsernin tilinpäätös sekä voiton tulouttaminen vuodelta 2015. Senaatti-kiinteistöjen koko konsernin toteutunut liikevaihto oli kertomusvuonna 631,5 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 188,6 miljoonaa euroa. (VM neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen 0295 530 081)

Päätös myöntää ero 14.4.2016 arviointineuvoston jäsenen tehtävästä Aleksej Fedotoville ja Piia Kuosmaselle ja määrätä 15.4.2016 lukien 31.5.2016 asti jäseniksi Antti Seitamaa ja Tapio Heiskari sekä määrätä 1.6.2016 lukien jäseniksi Annakaisa Tikkinen ja Anni Vesa neuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (OKM johtaja Kirsi Kangaspunta 0295 330 136)

Päätös opintotuen muutoksenhakulautakunnan sivutoimisten jäsenten ja varajäsenten asettamisesta toimikaudeksi 1.5.2016–30.4.2019. Lautakunnan kokoonpano (varajäsenet suluissa); varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Merja Leinonen (hallitusneuvos Virpi Korhonen); jäsenet: hallitussihteeri Laura Hansén (opintoasiainpäällikkö Mikko Vanhanen), opetusneuvos Juhani Pirttiniemi (opetusneuvos Satu Elo), asiantuntija Antti Hallia 31.10.2017 asti; sosiaalipoliittinen sihteeri Silja Silvasti 1.11.2017 lukien (Silja Silvasti 31.10.2017 asti; Antti Hallia 1.11.2017 lukien) sekä sosiaalipoliittinen asiantuntija Laura Kyntölä (sosiaalipoliittinen asiantuntija Otso Salvi). (OKM neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen 0295 330 110)

Päätös Metsähallituksen toiminnan aloitusvaiheen omaisuusjärjestelyistä.  Valtioneuvosto päättää eduskunnan vuoden 2016 LTA:ssa antaman valtuutuksen nojalla Metsähallituksesta säädetyllä lailla (234/2016 ) perustetun valtion liikelaitoksen, Metsähallituksen, hallintaan 15.4.2016 lukien siirrettävästä valtion omaisuudesta sekä siitä, mikä osa omaisuudesta merkitään liikelaitoksen peruspääomaksi ja mikä muuksi omaksi pääomaksi.  Vuoden 2016 valtion lisätalousarvio tulee voimaan 15.4.2016 ja vasta tämän jälkeen voidaan ryhtyä toimiin päätöksen täytäntöön panemiseksi. (MMM neuvotteleva virkamies Ville Schildt 0295 162 190)

Päätös oikeuttaa Metsähallituksen luovuttamaan valtion puolesta Metsähallituksen metsätalous-tulosalueen käytössä olevat immateriaaliset oikeudet ja muu irtain omaisuus sekä metsätalousliiketoiminta perustetulle valtion kokonaan omistamalle valtion metsätalousosakeyhtiöstä annetussa laissa (235/2016) tarkoitetulle osakeyhtiölle liiketoimintasiirtona sekä Metsähallituksen oikeuttaminen korottamaan luovutettavaa omaisuutta vastaan edellä mainitun yhtiön osakepääomaa. (MMM neuvotteleva virkamies Ville Schildt 0295 162 190)

Päätös vahvistaa Metsähallituksen ja Metsähallituksen konsernin vuoden 2015 tilinpäätös ja päättää liikelaitoksen voiton tuloutuksesta. Valtioneuvosto vahvistaa Metsähallituksen ja Metsähallituksen konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2015. Metsähallitus tulouttaa liikelaitoksen voittovaroista 106 569 037,01 euroa neljässä erässä vuonna 2016 ja päättää, ettei Metsähallituksen toiminta ja talous aiheuta muita toimenpiteitä. (MMM ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen 0295 162 408)

Päätös valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriö merkitsemään valtion puolesta Terrafame Group Oy:n osakkeita ja korottamaan Terrafame Group Oy:n omaa pääomaa 38 500 000 eurolla. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)

Päätös vahvistaa Huoltovarmuuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2015. Huoltovarmuuden tavoitteista annettu valtioneuvoston päätös (857/2013) sisältää öljyvarastojen osalta laskentatavan muutoksen sekä viljojen osalta tavoitteen alentamisen. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti varmuusvarastoja on tähän mennessä pienennetty niin, että huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) 12 §:n nojalla valtion talousarvioon tuloutetaan 65 miljoonaa euroa. (TEM hallitusneuvos Eeva Vahtera 0295 049 009)

Päätös valtioneuvoston lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Savon Voima Verkko Oy:lle. Savon Voima Verkko Oy:lle myönnetään lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Iisalmen ja Kiuruveden kaupungeissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Peltomäki-Kiuruvesi). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fingrid Oyj:lle. Fingrid Oyj:lle myönnetään lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Valkeakosken kaupungissa sekä Lempäälän ja Kangasalan kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Lavianvuori-Multisilta ja Kangasala-Lavianvuori). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 14.4.2016 seuraavat nimitysasiat:

OTL, VT Asko Välimaa oikeusministeriön kansliapäällikön virkaan 1.5.2016 lukien 30.4.2021 päättyväksi määräajaksi. (OM hallitussihteeri Ulla Westermarck 0295 150 460)

Filosofian maisteri Tanja Auvinen neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 25.4.2016 - 1.8.2017, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

Finanssineuvos, valtiotieteen lisensiaatti Outi Honkatukia ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen virkaan 1.5.2016 lukien. (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm 0295 250 113)

 
Sivun alkuun