Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.6.2016 13.38
Tiedote 262/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 16.6.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 99/2016 vp) eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön avustajadirektiivi (2013/48/EU). Avustajan käyttöä koskevia esitutkintalain säännöksiä täydennettäisiin. Säännöksiä vapaudenmenetyksestä ilmoittamisesta pidätetyn tai kiinni otetun läheiselle täydennettäisiin. Direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien ehdotusten lisäksi esitykseen sisältyy ehdotus oikeusapulain muuttamisesta. Oikeusapulakiin lisättäisiin säännös avustajan palkkion korvaamatta jättämisestä avustajan työn heikon laadun perusteella. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 27.11.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Kirsi M. Pulkkinen 0295 150 438)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 100/2016 vp) eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi pelastuslakia ja hätäkeskustoiminnasta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on selkiyttää ja parantaa viranomaisten tiedonsaantioikeuksia. Pelastusviranomaisten tiedonsaantioikeuksia lisättäisiin tiettyjen pelastustoimen toteuttamisen kannalta tärkeiden tietojen osalta. Lisäksi pelastustoimen rekistereissä olevien tietojen luovuttamista ja tallentamista koskevia säännöksiä muutettaisiin. Rajavartiolaitoksen asemaa viranomaisten yhteistyötahona selkeytettäisiin ja sille annettaisiin oikeus käyttää valtakunnallista hätäkeskustietojärjestelmää. Hätäkeskuslaitoksen ja hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten operatiivisen toiminnan toteuttamisen kannalta tarpeellisia tiedonsaantioikeuksia lisättäisiin. Lisäksi hätäkeskustietojärjestelmän käyttöön liittyviä käyttäjätietoja ja lokitietoja luovutettaisiin vastuuviranomaisille valvontaa varten. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (SM tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas 0295 488 450)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 101/2016 vp) eduskunnalle laeiksi järjestyslain 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi järjestyslain ja vuoden 2017 alussa voimaantulevan uuden yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain järjestyksenvalvojia koskevia säännöksiä. Ehdotetuilla muutoksilla mahdollistettaisiin järjestyksenvalvojien asettaminen hakemuksesta poliisin myöntämällä luvalla vastaanotto- ja järjestelykeskuksiin. Järjestyslakiin ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annettuun lakiin ehdotetut muutokset ovat samansisältöisiä. Järjestyslakiin ehdotetut muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja ne olisivat voimassa vuoden loppuun. Yksityisistä turvallisuuspalveluista annettuun lakiin ehdotetut muutokset tulisivat voimaan samaan aikaan kuin laki tulee voimaan eli vuoden 2017 alusta lukien. (SM lainsäädäntöneuvos Timo Kerttula 0295 488 589)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 102/2016 vp) eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 19 ja 19 a §:n muuttamisesta. Esityksen mukaan tekijöille teoskappaleiden lainaamisesta yleisölle maksettavan korvauksen piiriin otettaisiin yleisten kirjastojen lisäksi tutkimusta ja opetustoimintaa palvelevista korkeakoulukirjastoista tapahtuva lainaaminen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (OKM johtaja Jorma Waldén 0295 330 338)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 103/2016 vp) eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta sekä yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta, jolla kumottaisiin nykyinen Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annettu laki. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain kalastuksen säätelyä koskevat pykälät. Uusi laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta antaisi puitteet Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan tehokkaalle kansalliselle täytäntöönpanolle ja se sisältäisi säännökset kalavarojen käytön ohjauksen, markkinajärjestelyiden, sisävesillä kaupalliseen kalastukseen käytettävien kalastusalusten rekisteröinnin ja Euroopan unionin kalatalousalan tietojen keruun järjestämiseksi mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kaupallisen kalastuksen järjestämiseksi taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla lailla luotaisiin uusi kalastuskiintiöiden hallinnointijärjestelmä. Suomen kalastuskiintiöiden omistus ja kalastusoikeus yleisillä vesialueilla säilyisivät valtiolla, mutta Suomen silakan, kilohailin ja lohen kalastuskiintiöt Itämerellä jaettaisiin kaupallisille kalastajille saalishistorian perusteella määräaikaisiksi siirrettäviksi käyttöoikeuksiksi. Suomen vuosittaiset silakka-, kilohaili-, ja lohikiintiöt jaettaisiin siirrettävien käyttöoikeuksien osoittamien promilleosuuksien perusteella kaupallisille kalastajille toimijakohtaisiksi kalastuskiintiöiksi. Laki sisältäisi myös erityiset järjestelyt aloittavien yrittäjien alalle tulon kannustamiseksi ja toimintaedellytysten turvaamiseksi niissä kalastusmuodoissa, joissa uutta järjestelmää ei otettaisi käyttöön. Lakiin sisällytettäisiin myös nykyistä toimivammat ja tarkkarajaisemmat asetuksenantovaltuudet sekä mahdollisimman yksinkertaiset ja kustannustehokkaat hallinnolliset menettelyt. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2016. (MMM kalatalousneuvos Risto Lampinen 0295 162 458)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 104/2016 vp) eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elintarvikelakia. Valvontasuunnitelmien ja -ohjelmien laatimiseen liittyviä vaatimuksia vähennettäisiin. Elintarviketurvallisuusvirastolle säädettäisiin toimivalta arvioida Euroopan unionin rahoittamissa maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistoimissa käytettyjen terveysväitteiden lainmukaisuutta. Lisäksi täydennettäisiin luetteloa Euroopan unionin lainsäädännöstä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Hannu Miettinen 0295 162 478)

Hallituksen esitys (HE 105/2016 vp) eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työsopimuslakia, merityösopimuslakia sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia. Esityksen mukaan pitkäaikaistyöttömän saisi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustellun syyn vaatimusta. Lisäksi koeajan enimmäispituutta pidennettäisiin kuuteen kuukauteen, ja työnantajalla olisi oikeus jatkaa koeaikaa, jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä. Esityksessä ehdotetaan myös työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoajan lyhentämistä neljään kuukauteen. Työsuhteen kestettyä 12 vuotta takaisinottoaika olisi kuitenkin kuusi kuukautta. Lisäksi ehdotetaan eräitä teknisluonteisia korjauksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 106/2016 vp) eduskunnalle Korean tasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksessa määrätään työskentelyyn perustuvien eläkkeiden maksamisesta toisessa sopimusvaltiossa asuville henkilöille sekä eläke- ja työttömyysvakuutukseen sovellettavasta lainsäädännöstä. Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi sosiaaliturvasta Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin sopimus. (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta 0295 163 170)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 16.6.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä järjestöissä toimivien pysyvien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (368/2016) ja asetus tulevat voimaan 22.6.2016. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 0295 351 158)

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella tarkennetaan vuodelta 2015 maksettavien viherryttämistuen ja nuoren viljelijän hehtaarikohtaisen tuen määrä sekä perustuen tukioikeuksien arvo toisessa maksuerässä. Arvioituja yksikkökohtaisia tukitasoja tarkennetaan vuoden 2015 tukihaun ja valvonnan tulosten perusteella ennen tukien maksamista, jotta tukeen käytettävissä oleva määräraha tulee käytetyksi enimmäismäärän mukaisesti. Perustuen tukioikeuksien arvoa korotetaan 35 sentillä hehtaarilta tukialueella AB ja alennetaan 27 sentillä hehtaarilta tukialueella C. Vuodelta 2015 maksettavaa viherryttämistuen hehtaarikohtaista määrää korotetaan neljällä sentillä hehtaarilta tukialueella AB ja alennetaan 19 sentillä hehtaarilta tukialueella C. Vuodelta 2015 maksettavaa nuoren viljelijän tuen hehtaarikohtaista määrää korotetaan 38 sentillä hehtaarilta. Asetuksella täsmennetään myös perustuen ja viherryttämistuen tukialuekohtaisia enimmäismääriä. Tuet on tarkoitus maksaa kesäkuussa 2016. Asetus tulee voimaan 17.6.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista. Asetuksella annetaan panostajalakia (423/2016) tarkentavia säännöksiä. Asetuksessa säädetään panostajan pätevyyskirjan hakemisesta, panostajien työkokemusvaatimuksista ja koulutuksesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoituksista. Asetus tulee voimaan 1.9.2016. (STM hallitussihteeri Marianne Kivistö 0295 163 284)

Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa säädetään räjäytys- ja louhintatyötä koskevista turvallisuusvaatimuksista. Asetuksella on liittymäkohtia panostajalain (423/2016) voimaantuloon. Asetusta ajantasaistetaan räjäytystyön tekijän ja johtajan sekä tehosteräjäytysten osalta. Asetus tulee voimaan 1.9.2016. (STM hallitussihteeri Marianne Kivistö 0295 163 284)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 16.6.2016 seuraavat päätökset:

Päätös nimetä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ehdokkaaksi jäsenyydestä eroavan Marianne Muonan tilalle Taina Vallander 20.9.2020 päättyväksi toimikaudeksi. (VNK osastopäällikkö Kare Halonen 0295 160 319)

Päätös valtuuttaa suurlähettiläs Marianne Huusko tai hänen estyneenä ollessaan erityisasiantuntija Lotta Nymann-Lindegren allekirjoittamaan yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehty pöytäkirja. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 0295 351 158)

Päätös määrätä Vaasan hallinto-oikeuden sivutoimiseksi asiantuntijajäseneksi psykiatrian erikoislääkäri Maarit Helena Jekunen käsittelemään asioita, joissa on kysymys tartuntalaissa (583/1986) tarkoitetuista asioista, lastensuojelulaissa (417/2007) tarkoitetuista lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua koskevista asioista ja adoptiolaissa (22/2012) tarkoitetuista adoptioneuvonnan keskeyttämistä, kansainvälisen adoptiopalvelun antamisesta kieltäytymistä tai palvelun keskeyttämistä, adoptiolupaa taikka oikeutta tietojen saamiseen adoptioasiakirjoista koskevista asioista 17.6.2016 lukien 31.10.2017 päättyväksi toimikaudeksi. (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari 0295 150 546)

Päätös määrätä sisäministeriö johtava asiantuntija Tiina Ranta-Lassila, ylitarkastaja Tuuli Kainulainen, ylitarkastaja Berit Kiuru, poliisitarkastaja Ari Evwaraye, ylitarkastaja Sini Lahdenperä, poliisitarkastaja Jari Pajunen ja poliisitarkastaja Seppo Sivula valtioneuvoston esittelijöiksi. (SM hallitusneuvos Johanna Hakala 0295 488 452)

Päätös myöntää maastavientilupa Sako Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä State Enterprise Uzmakhsusimpex -nimiselle yritykselle Uzbekistaniin seuraavan puolustusmateriaalin: 150 kappaletta tarkkuuskivääri Sako TRG M10 .338 LM (sis. suujarru), 150 kappaletta kaliiperinvaihtosarja Sako TRG M10 .308 Win (sis. piippu, suujarru, lukko ja 1 x lipas), 600 kappaletta irtolipas TRG M10 .338 LM, 600 kappaletta irtolipas TRG M10 .308 Win, 150 kappaletta äänenvaimennin AU SL7BL, 150 kappaletta kiikaritähtäin 5-25x56 / 6-24x56, 150 kappaletta kiikaritähtäin 3-12x56/3-15x56, 150 kappaletta takatuki koottu Sako TRG (monopod), 150 kappaletta pistoolikahva taka, 300 kappaletta lukon osat (Deployment Kit) ja 150 kappaletta lukonkehyksen osat (Deployment Kit). Materiaalin loppukäyttäjä on Uzbekistanin puolustusministeriö. (PLM kaupallinen neuvos Olli Ruutu 0295 140 410)

Päätös Juankosken ja Kuopion kaupunkien yhdistymisestä. Juankosken kaupunki lakkaa ja yhdistyy Kuopion kaupunkiin. Päätös perustuu Kuopion kaupunginvaltuuston ja Juankosken kaupunginvaltuuston hyväksymään yhdistymissopimukseen. Juankosken kaupunki oli vuonna 2013 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 63 a §:n mukaisessa erityisen vaikeassa asemassa olevien kuntien arviointimenettelyssä vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätöstietojen perusteella. Koska Juankosken kaupunki yhdistyy Kuopion kaupunkiin, kuuluu uusi Kuopion kaupunki valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin alueisiin kuin nykyinen Kuopion kaupunki. Päätös tulee voimaan 1.1.2017. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 0295 530 122)
Tiedote

Päätös vahvistaa Metsähallituksen tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016-14.4.2016. Metsähallitus tulouttaa liikelaitoksen 36 347 252,96 euron tuloksesta valtiolle 10 000 000 euroa ja siirtää loput 26 347 252,96 euroa kertyneiden voittovarojen tilille. Metsähallituksen toiminta ja talous ei aiheuta muita toimenpiteitä. (MMM ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen 0295 162 408)

Päätös myöntää toimitusjohtaja Pertti Huuskolle ero Huoltovarmuusneuvoston jäsenyydestä ja nimittää toimitusjohtaja Henry Nieminen Huoltovarmuusneuvoston jäseneksi 30.6.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM kaupallinen neuvos Tomi Lounema 0295 062 697)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 16.6.2016 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Sami Manninen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston osastopäällikön virkaan 1.8.2016-31.7.2021. (OM hallitussihteeri Ulla Westermarck 0295 150 460)
Tiedote

Oikeustieteen kandidaatti Yrsa Nyman oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.8.2016 lukien. (OM hallitussihteeri Ulla Westermarck 0295 150 460)

Oikeustieteen kandidaatti Laura Vilkkonen liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston osastopäällikön virkaan 1.9.2016-31.8.2021. Samalla valtioneuvosto myöntää Vilkkoselle virkavapautta vastaavaksi ajaksi lainsäädäntöneuvoksen virasta liikenne- ja viestintäministeriössä. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)
Tiedote

Hallintotieteiden tohtori Marja Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osaston osastopäällikön virkaan 1.8.2016-31.7.2021. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela 0295 047 988)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (HE 26/2016 vp). Lailla valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä toteutetaan valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus siten, että Suomessa on kuusi virastoina toimivaa oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä sijaitsee tietty määrä oikeusaputoimistoja ja edunvalvontatoimistoja. Oikeusaputoiminta ja edunvalvontapalvelut muodostetaan rinnakkaisiksi toiminnoiksi. Laki tulee voimaan 1.10.2016. (OM hallitussihteeri Kirta Heine 0295 150 214)
Tiedote

Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta (HE 67/2016 vp). Laki sisältää radiolaitedirektiivin ja verkkoneutraliteettiasetuksen täytäntöönpanon, PRS-sääntelyä koskevat säännökset sekä radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä. Lisäksi tehdään muutamia muita pienempiä tietoyhteiskuntakaaren voimaantulon jälkeen havaittuja tarkennuksia Viestintäviraston monitori-palveluun, estoluokkasääntelyyn sekä radio- ja tv-toimintaan. Lisäksi muutetaan työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitettuja laitoksia koskevaa lakia, jotta kyseisen lain soveltamisalaan lisättäisiin myös tietoyhteiskuntakaari. Lait tulevat voimaan 20.6.2016. (LVM neuvotteleva virkamies Sini Wirén 0295 342 532)

Laki työntekijöiden lähettämisestä, laki työsopimuslain 11 luvun muuttamisesta, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 a ja 5 §:n muuttamisesta, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, laki työturvallisuuslain 52 b §:n muuttamisesta ja laki ulkomaalaislain 86 b §:n muuttamisesta (HE 39/2016 vp). Laki työntekijöiden lähettämisestä sisältää säännökset Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäistyöehdoista, lähettävän yrityksen velvollisuuksista, tilaajan velvollisuuksista, työsuojeluviranomaisten yhteistyöstä ja toimivaltuuksista sekä taloudellisten hallinnollisten seuraamusten ja sakkojen valtioiden rajat ylittävästä täytäntöönpanosta. Lailla pannaan täytäntöön palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevan direktiivin täytäntöönpanodirektiivi. Muihin lakeihin tehdään tarvittavat muutokset. Lait tulevat voimaan 18.6.2016. (TEM hallitusneuvos Jan Hjelt 0295 048 940)
Tiedote

Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, laki valmisteverotuslain muuttamisesta, laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 56/2016 vp). Valtiontukea myöntävän tahon on Euroopan unionin valtiontukisäännösten mukaisesti ilmoitettava julkaistaviksi yksilöidyt vakiomuotoiset tiedot yli 500 000 euron yksittäisen tuen myöntämisestä. Maatalouden alkutuotannossa vastaava velvoite koskee yli 60 000 euron tukea ja kalastus- ja vesiviljelyn alalla yli 30 000 euron tukea. Tiedot ilmoitetaan Euroopan komission jäsenvaltioita varten ylläpitämään tietojärjestelmään, josta ne julkaistaan Suomea koskevalla verkkosivustolla. Valmisteverotuslakiin lisätään säännökset tukea saavan yrityksen velvollisuudesta ilmoittaa tukiviranomaiselle tietyt yritystä koskevat tiedot valtiontukisääntelyssä edellytetyn valtion julkaisuvelvoitteen toteuttamiseksi. Ilmoitusvelvollisuus koskee käytännössä kaikkia energiaverotukia saavia yrityksiä. Kun yritykselle maksetaan tukea veronpalautuksena, yritys ilmoittaa vaadittavat tiedot veronpalautushakemuksessa. Muiden kuin veronpalautuksena maksettavien tukien osalta, yrityksen on rekisteröidyttävä tuensaajaksi ja ilmoitettava tiedot tukiviranomaiselle. Valtiota koskevan julkaisuvelvoitteen toteuttamiseksi myös sähköverkonhaltijaa ja sähköntuottajaa koskee eräiltä osin tietojenantovelvollisuus sähköveroluokan II mukaisista sähkön luovutuksista. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin tehdään lisäksi valtiontuen julkaisuvelvoitteen johdosta tarvittavat muutokset koskien elokuvatuottajien tuotantotuen verovapautta ja eräiden maataloudessa käytettyjen energiatuotteiden valmisteveron palautuksia. Lait tulevat voimaan 1.7.2016. (TEM hallitusneuvos Elise Pekkala 0295 063 731)

Liikennevakuutuslaki, laki Liikennevakuutuskeskuksesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 3 §:n ja 3 luvun 8 §:n muuttamisesta, laki liikennevahinkolautakunnasta annetun lain muuttamisesta, laki raideliikennevastuulain 16 §:n muuttamisesta, laki ajoneuvolain 52 §:n muuttamisesta, laki vakuutussopimuslain muuttamisesta, laki tuotevastuulain 13 a §:n muuttamisesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 13 a ja 13 b §:n kumoamisesta ja laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 13 ja 15 §:n muuttamisesta (HE 123/2015 vp). Liikennevakuutuslain rakenne uudistetaan kokonaisuudessaan. Liikennevakuutuksen perusperiaatteisiin ei tehdä muutoksia. Lailla Liikennevakuutuskeskuksesta säädetään velvollisuudesta kuulua keskukseen sekä keskuksen toiminnan rahoittamisesta ja hallinnosta. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. Liikennevakuutuslain 4 luku tulee kuitenkin voimaan 1.8.2016. (STM johtaja Hannu Ijäs 0295 163 248)
Tiedote

Laki liikenneturvallisuusmaksusta (HE 125/2015 vp). Liikenneturvallisuusmaksun maksuvelvollisia ovat Suomessa liikennevakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt. Maksun määrä on 1 prosentti maksuvelvollisen vakuutusyhtiön liikennevakuutuksen maksutulosta. Liikenneturvallisuusmaksun kannosta huolehtii Liikenteen turvallisuusvirasto. Liikenneturvallisuusmaksua tuloutetaan talousarvioon ja tieliikenteen turvallisuuden edistämiseksi otetaan tarvittava määräraha talousarvion yhteydessä. Laki tulee voimaan 1.1.2017. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että uudella liikenneturvallisuusmaksujärjestelmällä ja avustusten jakamisella mahdollisesti nykyistä laajemmalle hakijaryhmälle ei vaaranneta nykyisen vakiintuneen, arvostetun ja hyvin toimivan liikenneturvallisuustyön toimintaa ja jatkuvuutta. 2) Eduskunta edellyttää, että liikenneturvallisuusmaksuun liittyvien hakemusten käsittelyn ja avustusten myöntämisen järjestämisessä tulee huolehtia siitä, että mahdolliset esteellisyyskysymykset otetaan asianmukaisesti huomioon ja toiminta järjestetään kaikilta osin siten, ettei liikenteen turvallisuustyön riippumattomuudesta synny jatkossakaan mitään epäilyksiä. (STM hallitussihteeri Milla Mustamäki 0295 163 457)
Tiedote

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 62/2016 vp). Maankäyttö- ja rakennuslakiin lisätään merialuesuunnittelua koskevat säännökset, jotka tulevat samalla sovellettaviksi Suomen talousvyöhykkeellä. Laeilla pannaan täytäntöön merten aluesuunnittelun puitteista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Merialuesuunnittelu on uusi suunnittelumuoto. Merialuesuunnitelmien laatimisesta vastaavat ne maakuntien liitot, joiden alueeseen kuuluu aluevesiä. Lait tulevat voimaan 1.10.2016. (YM hallitussihteeri Maija Neva 0295 250 193)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ja päättäisi selityksen antamisesta sekä vahvistaisi lain alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja lain aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta (HE 122/2015 vp). Kansainvälisen merenkulkujärjestö (IMO) hyväksyi vuonna 2004 kansainvälisessä liikenteessä purjehtivien alusten painolastivesien käsittelyä ja valvontaa koskevan yleissopimuksen. Sen tarkoituksena on ehkäistä haitallisten vieraslajien leviäminen merialueilta toisille, mistä voi aiheutua merkittävää vahinkoa meriympäristölle, ihmisten terveydelle, omaisuudelle ja luonnonvaroille. Yleissopimus sisältää määräyksiä painolastivesien käsittelystä aluksilla, sallituista käsittelymenetelmistä, poikkeuksista ja vapautuksista painolasivesien päästökiellosta, velvollisuudesta hankkia painolastivesitodistuskirja sekä sääntöjen noudattamisen valvonnasta. Merenkulun ympäristönsuojelulakiin ja alusturvallisuuslakiin tehdään yleissopimuksen edellyttämät muutokset. Alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä annettu selitys: ”Alusten painolastivesien ja sedimenttien valvontaa ja käsittelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus, 2004, hyväksyttiin Lontoossa, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa 13. helmikuuta 2004. Suomen tasavallan hallitus on harkinnut ja hyväksynyt edellä mainitun yleissopimuksen ja näin virallisesti antaa hyväksyntänsä ja ilmoittaa seuraavan julkilausuman: Huolimatta painolastivesiyleissopimuksen soveltamisaikataulusta, joka ilmoitetaan yleissopimuksen B-3 säännössä, Suomen tasavalta ilmoittaa soveltavansa yleissopimuksen sääntöjen standardeja D-1 ja D-2, kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa 4. joulukuuta 2013 hyväksytyn päätöslauselman A.1088(28) mukaisesti ja ymmärtäen että päätöslauselman A.1088(28) aikomukset koskevat myös aluksia, jotka operoivat vesillä, joissa painolastiveden vaihto yleissopimuksen sääntöjen B-4.1 ja D-1 mukaan ei ole mahdollista.” Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM hallitusneuvos Lolan Eriksson 0295 342 493)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Aapo Pölhön tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa Seija Kinnin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välinen sopimus diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä. Perhe- ja puolisosopimuksilla sallitaan diplomaattisen edustuston ja konsuliedustuston henkilöstön perheenjäsenen työskentely vastaanottajavaltiossa ilman, että henkilö menettää diplomaattistatuksensa ja vapautuksen vastaanottajavaltion lainkäyttövallasta diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen (SopS 4/1970) asettamissa rajoissa. Perhe- ja puolisosopimusten tekeminen on tehokas tapa edistää puolisoiden työllistymismahdollisuuksia asemamaassa ja tukea heidän työuraansa. Perhe- ja puolisosopimuksilla ei vaikuteta esim. yleisiin ammattiin mahdollisesti liittyviin pätevyysvaatimuksiin. Ulkoasiainministeriö on vuoden 2013 jälkeen neuvotellut lukuisia uusia perhe- ja puolisosopimuksia. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, joten sen hyväksyminen tulee edellyttämään eduskunnan suostumusta. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 0295 351 158)

Valtuuskunnan asettaminen Varsovassa järjestettävään Naton huippukokoukseen 8.-9.7.2016. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Valtuuskunnan varapuheenjohtajina toimivat ulkoasiainministeri Timo Soini ja puolustusministeri Jussi Niinistö sekä jäseninä puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg, suurlähettiläs Piritta Asunmaa Suomen erityisedustustosta Natossa, kabinettipäällikkö Raili Lahnalampi ulkoasiainministeriöstä, alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen ulkoasiainministeriöstä, neuvonantaja Mikko Hautala tasavallan presidentin kansliasta, suurlähettiläs Hanna Lehtinen Suomen suurlähetystöstä Varsovassa, osastopäällikkö Jukka Salovaara ulkoasiainministeriöstä, osastopäällikkö Janne Kuusela puolustusministeriöstä, lehdistöpäällikkö Katri Makkonen tasavallan presidentin kansliasta, tasavallan presidentin 3. adjutantti Pasi Seppälä, yksikön päällikkö Mikko Kinnunen ulkoasiainministeriöstä ja yksikön johtaja Otto Saxén puolustusministeriöstä. Lisäksi ulkoasiainministeriö oikeutetaan määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. (UM lähetystöneuvos Minna Laajava 0295 351 194)

Valtiosihteeri Peter Stenlundin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Roy Erikssonin valtuuttaminen allekirjoittamaan Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehty sopimus. (UM lähetystöneuvos Liisa Maunula 0295 351 760)

Suomen osallistumisen jatkaminen EU:n sotilaallisessa kriisinhallintaoperaatiossa ”EUNAVFOR MED operaatio Sophia” Välimerellä. Suomi jatkaa 8.8.2016 alkaen osallistumistaan EU:n sotilaallisessa kriisinhallintaoperaatiossa ”EUNAVFOR MED operaatio Sophia” Välimerellä enintään kymmenellä esikuntaupseerilla vuoden 2017 loppuun saakka. (UM lähetystöneuvos Leena Pylvänäinen 0295 351 323)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Kihlakunnansyyttäjä Kalle Tapio Kulmala Satakunnan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.8.2016 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Samuli Juhani Nyblom Satakunnan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2016 lukien. Käräjätuomari Topi Harri Juhani Kilpeläinen Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2016 lukien, määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Timo Juhani Kokkomäki Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2016 lukien, käräjätuomari Yrjö Jaakonpoika Vannela Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2016 lukien ja käräjätuomari Tero Ilari Mikkola Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2016 lukien. Määräaikainen käräjätuomari Riku Henrikki Tuikkala Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2016 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Hovioikeudenneuvos Kaarlo Tapio Mikkola Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2016 lukien ja esittelijäneuvos Laura Katariina Sorvari Turun hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.9.2016 lukien. Ympäristöneuvos Lasse Kullervo Känsälä Vaasan hallinto-oikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.8.2016 lukien. Hovioikeudenneuvos Elina Annikki Setälä Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2016 lukien, hovioikeudenneuvos Juha Pekka Saarenvirta Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2016 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Pia Irmeli Sandvik Helsingin hovioikeuden kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2016 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Tarja Kaarina Ryhänen-Dahlman Helsingin hovioikeuden neljänneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2016 lukien. Määräaikainen vakuutusoikeustuomari, asessori Pekka Antti Kalevi Patrakka vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.7.2016 lukien ja hallinto-oikeustuomari Tero Tapio Leskinen Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.7.2016 lukien ja hallinto-oikeustuomari Marja-Liisa Viima Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.7.2016 lukien.(OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Prikaatikenraali Mauri Koskelan määrääminen apulaiskomentajaksi (Deputy Force Commander) UNDOF-operaatiossa (UNDOF/HQ) 18.6.2016 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Everstiluutnantti Heikki Olavi Brucen määrääminen puolustusasiamieheksi Puolaan 1.8.2016 lukien asemapaikkana Varsova ja komentaja Jussi Voutilaisen määrääminen puolustusasiamieheksi Georgiaan 1.8.2016 lukien asemapaikkana Tallinna. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)