Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
17.3.2016 13.37
Tiedote 115/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 17.3.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 26/2016 vp) eduskunnalle laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä. Lailla toteutettaisiin valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus siten, että muutoksen jälkeen Suomessa olisi kuusi virastoina toimivaa oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä sijaitsisi tietty määrä oikeusaputoimistoja ja edunvalvontatoimistoja, joilla olisi tietty määrä toimipaikkoja. Oikeusaputoiminta ja edunvalvontapalvelut muodostettaisiin rinnakkaisiksi toiminnoiksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2016. (OM hallitussihteeri Kirta Heine 0295 150 214)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 27/2016 vp) eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioesityksen (HE 9/2016 vp) täydentämisestä. Määrärahoja ehdotetaan korotettavaksi 38 miljoonalla eurolla, mikä vastaavasti lisää valtion nettolainanoton tarvetta. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2016 arvioidaan noin 5,4 miljardia euroa. (VM apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen 0295 530 247)

Hallituksen esitys (HE 28/2016 vp) eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta ja kumottavaksi voimassa oleva samanniminen laki. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettaviksi osakeyhtiölakia, osuuskuntalakia, Finanssivalvonnasta annettua lakia sekä eräitä niihin liittyviä lakeja. Esityksen tarkoituksena on tehdä Euroopan unionin niin sanotun arvopaperikeskusasetuksen voimaantulosta johtuvat välttämättömät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2016. (VM neuvotteleva virkamies Annina Tanhuanpää 0295 530 485)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 29/2016 vp) eduskunnalle verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä sekä uusi veronkantolaki. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta sekä apteekkiverolaki, joilla korvattaisiin nykyiset työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettu laki sekä apteekkimaksusta annettu laki. Verotililaki ehdotetaan kumottavaksi. Verohallinnon kantamia oma-aloitteisia veroja koskevan menettelyn yhtenäistämiseksi ja sääntelyn selkeyttämiseksi oma-aloitteisten verojen yleiset menettelysäännökset koottaisiin uuteen oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylakiin. Oma-aloitteisten verojen ilmoittamisessa otettaisiin käyttöön pakollinen sähköinen ilmoittaminen. Pidennettyjen verokausien soveltamisalaa laajennettaisiin ja niiden soveltamisedellytyksiä muutettaisiin nykyistä joustavimmiksi. Oma-aloitteisten verojen seuraamusjärjestelmää uudistettaisiin ja yhtenäistettäisiin. Samalla otettaisiin käyttöön veroilmoituksessa olevan virheen korjaamista koskevat kevennetyt menettelyt. Kaikkien Verohallinnon kantamien verojen verotuksen muuttamista, veron määräämistä ja muutoksenhakua koskevat säännökset yhtenäistettäisiin. Määräaika viranomaisaloitteiselle verotuksen muuttamiselle ja verovelvollisen muutoksenhaulle olisi pääsääntöisesti kolme vuotta. Verotukseen haettaisiin muutosta kaikissa Verohallinnon tehtäväalaan kuuluvissa veroissa aina ensiasteena verotuksen oikaisulautakunnalta. Ennakkopäätösvalitus laajenisi koskemaan kaikkia verolajeja. Uudessa veronkantolaissa säädettäisiin kaikkien Verohallinnolle suoritettavien verojen ja maksujen kannossa, maksamisessa ja perinnässä sovellettavasta menettelystä. Samalla verojen kanto- ja perintämenettelyjä uudistettaisiin. Apteekkiveroon liittyvät tehtävät siirrettäisiin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta ja aluehallintovirastoilta Verohallinnolle. Elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia muutettaisiin siten, että apteekkivero säädettäisiin elinkeinotulosta vähennyskelpoiseksi menoksi. Lisäksi lääkelaissa huomioitaisiin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tiedonsaantioikeudet. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi menettelysäännösten yhdenmukaistamisesta ja sääntelyrakenteen uudistamisesta johtuvat muutokset useisiin muihin lakeihin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 30/2016 vp) eduskunnalle laiksi mittauslaitelain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittauslaitelakia. Lailla pantaisiin täytäntöön kaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston mittauslaitteita koskevaa direktiiviä. Esitys on suurelta osin lainsäädäntötekninen eikä siinä ole merkittäviä muutoksia mittauslaitteiden ja tiettyjen vaakojen teknisiin ja luotettavuutta koskeviin vaatimuksiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 20.4.2016. (TEM ylitarkastaja Veli Viitala 0295 063 725)

Hallituksen esitys (HE 31/2016 vp) eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia, merimieseläkelakia, eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia. Työeläkevakuutusyhtiöiltä, eläkesäätiöiltä, eläkekassoilta sekä Merimieseläkekassalta edellytettäisiin jatkossa riski- ja vakavaraisuusarvion tekemistä. Riski- ja vakavaraisuusarviossa eläkelaitoksen tulisi arvioida osana strategista päätöksentekoa oleellisten riskien vaikutusta yhtiön toimintaan sekä niitä toimenpiteitä, jotka ovat aiheellisia arvioinnissa esiin nousseiden riskien hallitsemiseksi. Esityksessä ehdotetaan lisäksi jatkettavaksi määräaikaista lakia, jolla on sallittu työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhteisönä olevalle asunto-osakeyhtiöille vieraan pääoman käyttö tietyin edellytyksin. Nykyistä lain voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi kahdella vuodella siten, että laki olisi voimassa vuoden 2019 loppuun. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (STM ylimatemaatikko Mikko Kuusela 0295 163 182)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 17.3.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus oikeustulkkirekisteristä. Laki oikeustulkkirekisteristä (1590/2015) tulee voimaan 1.4.2016. Lailla pannaan täytäntöön oikeutta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU siltä osin kuin se koskee direktiivissä tarkoitettujen tarvittavan pätevyyden omaavien itsenäisten tulkkien rekisterin perustamista. Oikeustulkkirekisteristä annetun lain nojalla säädetään valtioneuvoston asetus oikeustulkkirekisteristä. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin oikeustulkkirekisterilautakunnan päätöksenteosta ja asioiden käsittelystä oikeustulkkirekisterilautakunnassa, oikeustulkkirekisteriin merkitsemisen edellytyksenä olevan kirjallisen vakuutuksen sisällöstä, oikeustulkkaustaidon ylläpitämisen osoittamisesta sekä rekisteriin merkitsemisen edellytyksenä olevista oikeustulkkauksen opinnoista ja tulkille rekisteriin merkitsemisestä annettavan todistuksen sisällöstä. Asetus tulee voimaan 1.4.2016. (OKM hallitusneuvos Aino Still 0295 330 396)

Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2016 noudatettavasta menettelystä. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä hakemuksen siirtämisessä noudatettavasta menettelystä siten, että hakemus voidaan siirtää kokonaan tai osittain maatilan uudelle haltijalle kuten aiemmin asiasta voimassa olleissa säädöksissä on säädetty. Asetus tulee voimaan 23.3.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään Euroopan komission 29.2.2016 hyväksymiä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 muutoksia vastaavat muutokset, joilla rajoitetaan ympäristökorvauksen lohkokohtaisia toimenpiteitä ja uusien toimenpiteiden valitsemista hallitusohjelman velvoitteiden ja rahoituksen riittävyyden takaamiseksi. Lisäksi asetuksen 17 §:ää muutetaan siten, että peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä koskevasta lohkokohtaisesta toimenpiteestä on mahdollista luopua tietyissä tilanteissa. Asetusta myös täsmennetään niin, että lohkokohtaisia toimenpiteitä voi toteuttaa vain ympäristösitoumuksen kohteena olevalla korvauskelpoisella alalla. Asetuksen 25 §:ää muutetaan siten, että ympäristökorvausta saneerauskasveista voidaan myöntää viljelykierrossa perunaa, sokerijuurikasta tai avomaan puutarhakasveja vähintään yhden hehtaarin peltoalalla viljeleville maatiloille. Asetus tulee voimaan 22.3.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 8 ja 39 artikloihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Yleissopimukseen (SopS 30/1986) tehdyt muutokset ja asetus tulevat voimaan 23.3.2016. (LVM liikenneneuvos Kimmo Kiiski 0295 342 304)

Valtioneuvoston asetus bensiinihöyryjen talteenotosta jakeluasemilla annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan säännöksiä, jotka koskevat bensiinihöyryn toisen vaiheen talteenottojärjestelmän käytönaikaisen talteenottotehokkuuden testausta vuosittain sekä näiden järjestelmien bensiinihöyryn talteenottotehokkuuden varmentamista. Säännöksissä täsmennetään, että määräaikaistarkastukset ja talteenottotehokkuuden varmentaminen on tehtävä tiettyjen eurooppalaisten standardien mukaisesti. Asetus tulee voimaan 13.5.2016. (YM neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 0295 250 117)

Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n luetteloa muutetaan siten, että luettelo sisältää kaikki tällä hetkellä tiedossa olevat lakiin tai asetukseen perustuvat viranomaisten suunnitelmat ja ohjelmat, joiden katsotaan täyttävän SOVA-lain 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa esiin tuodut ympäristöarvioinnin soveltamiskriteerit. Asetus tulee voimaan 1.4.2016. (YM ylitarkastaja Markus Tarasti 0295 250 291)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 17.3.2016 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Soini 24.3. ja 6.5., ministeri Vehviläinen 18.-24.3., ministeri Rehula 24.3., ministeri Toivakka 24.3., ministeri Niinistö 4.4., 11.4., 25.4. ja 6.5., ministeri Lindström 23.-24.3. ja ministeri Mäntylä 22.-24.3. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös asettaa kieliasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.4.2016-31.3.2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: professori Pirjo Hiidenmaa Helsingin yliopisto; varapuheenjohtaja: professori Markku Suksi Åbo Akademi; jäsenet: johtaja Kaisa Alanne Kuurojen liitto ry (kielenhuolto-osaston johtaja Salli Kankaanpää Kotimaisten kielten keskus), johtaja Göran Honga Vaasan sairaanhoitopiiri (lääkintöneuvos Timo Keistinen sosiaali- ja terveysministeriö), erikoistutkija Pasi Saukkonen Helsingin kaupunki, Tietokeskus (kehittämispäällikkö Annika Forsander työ- ja elinkeinoministeriö), opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen Helsingin kaupunki (puheenjohtaja Satu Pessi Suomen ruotsinopettajat ry) ja yliopisto-opettaja Linnéa Henriksson Åbo Akademi (kaupunginjohtaja Christoffer Masar Kauniaisten kaupunki). (OM kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa 0295 150 181)
Tiedote

Päätös nimittää arviointikriteerilautakunnan ulkoasiainministeriötä edustavaksi jäseneksi ylitarkastaja Markku Meriluoto ja hänen varajäsenekseen tarkastaja Jere Peltonen ja valtioneuvoston kansliaa edustavaksi jäseneksi turvallisuuspäällikkö Erkki Väätäinen ja hänen varajäsenekseen turvallisuuspäällikkö Marko Lavikkala 17.3.2016 lukien. (OM hallitussihteeri Anne Rautiainen 0295 150 299)

Päätös oikeuttaa puolustusvoimat myymään Suomen valtion omistama miinalaiva Pohjanmaa Meritaito Oy:lle 100 000 euron kauppahinnalla ja sopimaan kaupan tarkemmat yksityiskohdat. Alus myydään käytettäväksi merenmittaus- ja muissa Meritaito Oy:n toimialaan kuuluvissa tehtävissä. (PLM osastopäällikkö Raimo Jyväsjärvi 0295 140 400)

Päätös määrätä opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Riina Vuorento valtioneuvoston esittelijäksi. (OKM hallitussihteeri Leo Liukkonen 0295 330 196)

Päätös asettaa palkkaturva-asiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.4.2016-31.3.2019. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallitusneuvos Tarja Kröger työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: asiantuntija Simopekka Koivu Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Miia Kannisto Elinkeinoelämän keskusliitto EK, johtaja Tapio Kari Rakennusteollisuus RT ry, lakimies Anu-Tuija Lehto Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, lakimies Inka Douglas Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja lakimies Jaana Meklin Akava ry. (TEM hallitusneuvos Jan Hjelt 0295 048 940)

Päätös asettaa avaruusasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.4.2016-31.3.2019. Kokoonpano: puheenjohtaja: alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: viestintäneuvos Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriö; jäsenet: apulaisosastopäällikkö Timo Kantola ulkoasiainministeriö, kansainvälisten asioiden johtaja Tiina Peltola-Lampi sisäministeriö, osastopäällikkö Raimo Jyväsjärvi puolustusministeriö, opetusneuvos Petteri Kauppinen opetus- ja kulttuuriministeriö, ylitarkastaja Petri Liljaniemi ympäristöministeriö, tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen Ilmatieteen laitos, tutkimusjohtaja Tiina Sarjakoski Maanmittauslaitos, yksikön päällikkö Susan Linko Suomen Akatemia, johtaja Ilona Lundström Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja toimitusjohtaja Harri Lähti Ruag Space Finland Oy Ab/Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys ry. (TEM kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka 0295 062 122)
Tiedote

Päätös myöntää EPV Alueverkko Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Vaasan kaupungissa sekä Mustasaaren ja Laihian kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Tuovila-Höysälä). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Päätös asettaa säteilyturvaneuvottelukunta toimikaudeksi 17.3.2016-16.3.2019. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: lääkintöneuvos Mikko Paunio sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Sirkku Saarikoski sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: erityisasiantuntija Linda Kumpula (neuvotteleva virkamies Pia Nordberg) työ- ja elinkeinoministeriö, erityisasiantuntija Miliza Malmelin (erityisasiantuntija Magnus Nyström) ympäristöministeriö, johtaja Tommi Alanko (tutkija Maria Tiikkaja) Työterveyslaitos, lääkintäkomentajakapteeni Pertti Patinen Sotilaslääketieteen keskus (insinööriyliluutnantti Mika Kiiskinen Pääesikunta), fyysikko Minna Husso Kuopion yliopistollinen sairaala (ylifyysikko Miika Nieminen Oulun yliopistollinen sairaala), apulaisylilääkäri Irina Rinta-Kiikka (ylifyysikko Simo Hyödynmaa) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja ylifyysikko Mika Teräs (apulaisylifyysikko Jani Keyriläinen) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 0295 163 317)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 17.3.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 13/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja ECRIS). Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on muuttaa neuvoston puitepäätöstä 2009/315/YOS, joka koskee Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä rikosrekisteritietojen vaihtoa. Puitepäätökseen on tarkoitus lisätä kolmansien maiden kansalaisia koskevat säännökset tietojenvaihdosta. Direktiiviehdotuksella on tarkoitus lisäksi korvata neuvoston päätös 2009/316/YOS, jotka koskee eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustamista. (OM lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen 0295 150 338)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 14/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta. Euroopan komissio antoi 27.1.2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta. Asetus korvaisi puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY. Ehdotus sisältää tyyppihyväksynnän, yksittäishyväksynnän ja markkinavalvonnan menettelyt. Ehdotuksen tarkoituksena on tarkistaa moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntään sovellettavaa lainsäädäntökehystä. Asetuksella lisättäisiin jäsenmaiden keskinäistä valvontaa sekä komission mahdollisuuksia puuttua toimintaan. Tavoitteena on ajoneuvojen ja komponenttien riippumaton markkinoille saattaminen. (LVM ylitarkastaja Suvi Nevalainen 0295 342 017)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 136/2015 vp). Lakia muutetaan siten, että Suomessa hyväksytään myös Norjan ja Tanskan tuomioistuimen sekä muun hallintoviranomaisen kuin oikeusministeriön antama todistus siitä, että velkakirja, vekseli tai shekki, joka kelpaa täytäntöönpanon perusteeksi ilman oikeudenkäyntiä, on kyseisessä valtiossa täytäntöönpanokelpoinen. Laki tulee voimaan 1.4.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150 276)

Laki ampuma-aselain muuttamisesta (HE 11/2016 vp). Ampuma-aselakiin lisätään viittaus Euroopan komission antamaan ampuma-aseiden deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevaan asetukseen. Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase ja pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa on mahdollista esittää myös Poliisihallitukselle tai muulle kuin luvan haltijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitokselle. Laki tulee voimaan 8.4.2016. (SM ylitarkastaja Elina Hirttiö 0295 488 611)

Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta, laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n kumoamisesta ja laki valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta (HE 138/2015 vp). Kunnallisen viranhaltijan ja valtion virkamiehen eroamisikää nostetaan asteittain vastaavasti kuin työeläkelainsäädännössä nostetaan ikää, johon asti eläkettä karttuu. Kunnallisen virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevan viranhaltijan valitusmahdollisuutta laajennetaan. Kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin lisätään säännös, jonka perusteella kunnalliseen virkasuhteeseen perustuvan saatavan viivästyessä sovelletaan korkolain viivästyskorkoa koskevia säännöksiä. Lait tulevat voimaan 1.4.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 139/2015 vp). Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:ään sisältyvää polttoaineen laadun perusteella veronalennukseen oikeutetun parafiinisen dieselöljyn määritelmää laajennetaan ja tehdään sääntelyn muuttumisesta johtuva parafiinisen dieselöljyn määritelmän tekninen täsmennys. Laki tulee voimaan 1.4.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen 0295 530 372)

Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta ja laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 3/2016 vp). Sijoitusrahastolakiin lisätään säännökset rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikasta ja muutetaan säilytysyhteisöä ja säilytystoimintaa koskevia säännöksiä. Lisäksi muutetaan sijoitusrahastolain ja Finanssivalvonnasta annetun lain säännöksiä hallinnollisista seuraamuksista. Hallinnollisen seuraamusmaksun käyttöalaa laajennetaan nykyistä useampaan sijoitusrahastolain vastaiseen tekoon ja Finanssivalvonnasta annetussa laissa säädetään nykyistä huomattavasti korkeammasta seuraamusmaksun enimmäismäärästä. Lait tulevat voimaan 21.3.2016. (VM neuvotteleva virkamies Irmeli Vuori 0295 530 054)

Laki ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (HE 121/2015 vp). Ylimääräisiä taiteilijaeläkkeitä koskeva päätöksenteko siirretään opetus- ja kulttuuriministeriöltä Taiteen edistämiskeskukselle. Eläkejärjestelmän perusluonne ei muutu, mutta siihen lisätään täsmentäviä menettelysäännöksiä. Laki tulee voimaan 1.4.2016. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Laki vuosilomalain muuttamisesta, laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ja laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 145/2015 vp). Vuosilomalain työssäolon veroista aikaa ja merimiesten vuosilomalain työssäolopäivien veroisia päiviä koskevia säännöksiä muutetaan siten, että äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Sairausvakuutuslain säännöstä työnantajien oikeudesta vuosilomakustannuskorvauksiin muutetaan siten, että oikeus korvauksiin on vain lakisääteisen vuosiloman ajalta. Lisäksi vuosilomalakia muutetaan siten, että työntekijän, virkamiehen tai viranhaltijan tullessa sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvyttömäksi vuosilomansa aikana kuusi ensimmäistä työkyvyttömyyspäivää ovat omavastuupäiviä, jotka eivät oikeuta lomapäivien siirtoon. Työntekijälle, virkamiehelle tai viranhaltijalle, joka on lomanmääräytymisvuoden aikana ansainnut vähintään neljän viikon vuosiloman, turvataan omavastuupäiväsääntelystä huolimatta kuitenkin aina oikeus vähintään neljän viikon vuotuiseen vuosilomaan. Lait tulevat voimaan 1.4.2016. (TEM hallitusneuvos Tarja Kröger 0295 048 937)
Tiedote

Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta (HE 146/2015 vp). Luonnonsuojelulakiin tehdään muutoksia, joilla sopeutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtäviä vastaamaan niiden voimavaroja ja kevennetään sääntelyä. Velvollisuutta merkitä luonnonsuojelualueet maastoon kevennetään nykyisestä siten, että osa muista luonnonsuojelualueista voidaan jatkossa jättää maastossa merkitsemättä. Tähän liittyen muutetaan myös lain rangaistussäännöstä. Metsänkäyttöön liittyvästä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan rajausmenettelystä luovutaan. Lisäksi lakiin lisätään säännös poikkeamisesta yksityistä luonnonsuojelualuetta koskevasta rauhoitusmääräyksestä. Laki tulee voimaan 1.4.2016. (YM ympäristöneuvos Esko Hyvärinen 0295 250 094)

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta (HE 148/2015 vp). Maankäyttö- ja rakennuslakia muutetaan sekä kumotaan kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain poikkeamisvaltaa koskeva säännös. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille kuuluva poikkeamistoimivalta siirretään kokonaan kunnille. Lisäksi alueellisen poikkeamisen soveltamisalaa laajennetaan koskemaan myös asemakaava-alueella olemassa olevan liike- tai toimistorakennuksen tilojen muuttamista asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyttöön. Lait tulevat voimaan 1.4.2016. (YM hallitussihteeri Mirkka Saarela 0295 250 365)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen (HE 140/2015 vp). Sopimusta on muutettu siten, että se on voimassa vuoden 2018 loppuun. Sopimus on allekirjoitettu Kööpenhaminassa 2.11.2015. Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet Suomen ulkoasiainministeriölle muutossopimuksen hyväksymisestä. (OKM hallitussihteeri Laura Hansén 0295 330 098)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi Länsipohjolan pohjoismaisen kehittämisrahaston perustamisesta Tanskan hallituksen yhdessä Färsaarten ja Grönlannin maakuntahallitusten sekä Islannin, Norjan, Ruotsin ja Suomen hallitusten välillä 19. elokuuta 1986 tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen. (TEM neuvotteleva virkamies Leif Ehrstén 0295 064 920)

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat asiat:

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti määräisi eduskunnan kirjelmän Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toiminnasta vuonna 2014 antaman kertomuksen johdosta ja siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM ulkoasiainneuvos Kari Kahiluoto 0295 351 556)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti määräisi eduskunnan kirjelmän Eurooppa neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2014 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos Nina Nordström 0295 350 104)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Canberran suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pasi Patokallion edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016 sekä Sofian suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Harri Salmen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Ulkoasiainneuvos Lars Backström Canberrassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien ja ulkoasiainneuvos Päivi Blinnikka Sofiassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Käräjätuomari Saara Vuokko Leinonen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Laura Katariina Karjalainen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2016 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, asessori Marjut Anneli Koivisto Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Ville Aapo Toppila Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Marjut Tellervo Oksanen Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Hallinto-oikeustuomari Heikki Juhani Toivanen Turun hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.4.2016 lukien ja hallinto-oikeustuomari Tiina Eeva-Kaisa Saari Turun hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.4.2016 lukien. Hallinto-oikeustuomari Johanna Maria Virmavirta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2016 lukien, käräjätuomari Anu Katariina Juho Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien ja käräjätuomari Marko Antero Lepistö Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien. Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Riitta Sirkku Hannele Laato Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.4.2016 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Virpi Marita Juujärvi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Everstiluutnantti Kari Tauno Antero Kaakisen suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Libanonissa (Commander Finnish-Irish Battalion, UNIFIL) annetun määräyksen peruuttaminen 23.5.2016 lukien ja everstiluutnantti Vesa Antero Vainion määrääminen tähän tehtävään 23.5.2016 lukien. (PLM ylitarkastaja Janne Torvinen 0295 140 433)

Sivun alkuun