Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 18.8.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.8.2016 13.23
Tiedote 328/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 18.8.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 119/2016 vp) eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla. Lakiin sisältyisivät muun muassa säännökset oikeudenhaltijoiden ja jäsenten oikeuksista ja päätösvallasta sekä heidän etujensa valvonnasta yhteishallinnointiorganisaatiossa, tekijänoikeuskorvausten ja oikeuksien hallinnoinnista, yhteishallinnointiorganisaation suhteesta käyttäjiin, yhteishallinnoinnissa noudatettavasta avoimuudesta ja tiedonantovelvollisuudesta sekä sävellysteosten verkko-oikeuksien usean valtion alueen kattavasta lisensioinnista. Lakiin perustuvat riita-asiat käsiteltäisiin pääasiallisesti markkinaoikeudessa. Direktiivin mukaisena valvovana viranomaisena toimisi Patentti- ja rekisterihallitus. (OKM tekijänoikeusneuvos Viveca Still 0295 330 297)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 120/2016 vp) eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Työeläkelakeja ehdotetaan muutettaviksi siten, että Kansaneläkelaitoksen maksama kuntoutusraha ei estäisi takautuvan työkyvyttömyyseläkkeen maksamista. Myös säännöksiä eläkkeestä vähennettävistä ensisijaisista etuuksista ehdotetaan täsmennettäviksi. Lisäksi työeläkelakeihin ehdotetaan tehtäväksi uuden tartuntatautilain säätämisestä aiheutuvia muutoksia. Työeläkelakien voimaanpanolaeissa olevia lisäeläkkeisiin liittyviä suojasäännöksiä ehdotetaan täydennettäviksi. Eri etuuslakeihin ehdotetaan lisättäväksi säännös etuudensaajan kuoleman jälkeen aiheettomasti maksetun etuuden palauttamisesta etuuden maksajalle ilman takaisinperintämenettelyä. Työeläkelakien tietojen luovutusta koskevia säännöksiä ehdotetaan täsmennettäviksi. Eläketurvakeskuksesta annetun lain säännöksiä Eläketurvakeskuksen tehtävistä ja hallituksen jäsenestä ja toimitusjohtajasta ehdotetaan täsmennettäviksi. Työeläkevakuutusmaksun vanhentumisaikaa koskevia säännöksiä ehdotetaan yhdenmukaistettaviksi siten, että työeläkevakuutusmaksun määräämistä ja aiheettomasti maksetun työeläkevakuutusmaksun palauttamista koskeva vanhentumisaika olisivat samanlaiset. Vastaavat muutokset koskisivat myös julkisten alojen eläkejärjestelmää. Jo lakkautettua TEL-lisäeläkejärjestelmää koskevien rekisteritietojen takautuva korjaaminen ehdotetaan lopetettavaksi 31.12.2020. Tämän jälkeen korjattaisiin vain eläkelaitoksen virheestä johtuvat rekisterivirheet. Rikoslain työeläkevakuutusmaksupetosta koskevan pykälän tunnusmerkistöä ehdotetaan yksinkertaistettavaksi ja pykälä laajennettaisiin koskemaan myös merimieseläkelain mukaista vakuuttamista. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi eräitä muita toimeenpanoa selkeyttäviä tarkistuksia ja teknisluonteisia korjauksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 18.8.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annettu laki (987/2011) sekä porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki (86/2014). Lait ja asetus tulevat voimaan 1.9.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)

Valtioneuvoston asetus porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta. Porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain nojalla säädetään muun muassa vahinkoja aiheuttavista tuhoista ja niiden toteamisesta, korvattavista vahingoista ja korvauksen saajista sekä menettelystä korvauksen hakemisessa. Tuhon aiheuttajana voivat olla luonnonolosuhteissa tapahtuneet poikkeukselliset ja olennaiset muutokset ja tuhon tulee koskea laajaa aluetta. Korvattavia vahinkoja ovat muun muassa porojen kuolemat ja sairastumiset, tuoton alenemiset sekä lisääntyneet ruokinta- ja lääkintäkustannukset sekä porolaidunten heikentymiset. Korvausta voivat saada vähintään 50 eloporoa omistavat ruokakunnat ja paliskunnat. Asetus tulee voimaan 1.9.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta maa- ja puutarhatalouden väliaikaisesta kansallisesta lisätuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta. Asetuksessa vahvistetaan maa- ja puutarhatalouden väliaikaisen kansallisen lisätuen lopulliset tukitasot vuodelta 2015. Väliaikaista tukea voidaan myöntää komission asetuksessa (EU) N:o 1408/2013 tarkoitettuna tukena 15 000 euroa yritystä kohti kolmen verovuoden aikana. Väliaikaista kansallista lisätukea myönnetään enintään 0,39 prosenttia hakijan maa- ja puutarhataloustuotantoon 31.12.2014 kohdistuvan vieraan pääoman määrästä, josta on vähennetty osto- ja siirtovelat. Tuen korotusta myönnetään enintään 1,01 prosenttia investointikustannusten määrästä. Asetus tulee voimaan 24.8.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2016 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Asetuksen (1731/2015) liitteenä olevaa maksutaulukkoa muutetaan. Teknisesti liite annetaan uudestaan. Asetuksen tekstiä ei muuteta. Muutostarve johtuu maantielain muutoksesta. Maantielain muutoksella sähkö- ja telekaapeleiden sijoittaminen tiealueelle muuttui eräissä tilanteissa luvanvaraisesta ilmoituksenvaraiseksi toiminnaksi. Lisäksi tienvarsimainosten ja -ilmoitusten asettaminen muuttui luvanvaraisesta ilmoituksenvaraiseksi. Velvollisuus hakea lupa tilapäiselle opastukselle poistuu. Vastaavasti maksuasetuksen liitteeseen lisätään ilmoitusmaksu sähkö- ja telekaapeleiden sijoittamista koskevasta ilmoituksesta. Tienvarsimainoksen ja -ilmoituksen asettamisesta tehtyä ilmoitusta koskien maksuasetuksen liitteeseen lisätään uudet ja poistuvaa lupamaksua edullisemmat ilmoitusmaksut. Asetus tulee voimaan 22.8.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 0295 063 719)

Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetus sisältää tarpeelliset muutokset 16.4.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/56/EU tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta sekä 16.4.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 537/2014 yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta täytäntöön panemiseksi. Asetus tulee voimaan 19.8.2016. (TEM hallitussihteeri Paula Laine-Nordström 0295 047 110)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 18.8.2016 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää ero filosofian tohtori, kansanedustaja Alexander Stubbille talousneuvoston varapuheenjohtajan ja yrittäjä, kauppatieteiden maisteri, kansanedustaja Lenita Toivakalle talousneuvoston jäsenen tehtävästä sekä määrätä valtiovarainministeri Petteri Orpo talousneuvoston varapuheenjohtajaksi ja talousneuvoston jäseniksi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen. Lisäksi myönnetään puheenjohtaja Lauri Lylylle ero talousneuvoston jäsenen tehtävästä ja määrätään puheenjohtaja Jarkko Eloranta talousneuvoston jäseneksi. (VNK lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295 160 030)

Päätös myöntää maastavientilupa Sako Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä Beretta Australia Ltd nimiselle yritykselle Australiaan seuraavan puolustusmateriaalin: tarkkuuskivääri TRG 22 cal. 308Win 100 kappaletta, cal. 260Rem 100 kappaletta ja cal. 6,5mm Creedmoor 100 kappaletta; tarkkuuskivääri TRG 42 cal. 300WM 100 kappaletta ja cal. 338LM 100 kappaletta; tarkkuuskivääri TRG M10 cal. 300WM 100 kappaletta, cal. 308Win 100 kappaletta ja cal. 338LM 100 kappaletta; varaosapiippu TRG 22/42 cal. 300WM / .308Win / .338LM / .260Rem / Creedmoor 6.5mm 50 kappaletta; varaosalukko TRG22/42 cal. 300WM / .308Win / .338LM / .260Rem / Creedmoor 6.5mm 50 kappaletta; varaosapiippu TRG M10 cal. 300WM / .308Win / .338LM 50 kappaletta; varaosalukko TRG M10 cal. 300WM / .308Win / .338LM 50 kappaletta; kaliiberinvaihtosarja (sis. lukko, piippu ja lipas) cal. 300WM 50 kappaletta; kaliiberinvaihtosarja (sis. lukko, piippu ja lipas) cal. 308Win 50 kappaletta; kaliiberinvaihtosarja (sis. lukko, piippu ja lipas) cal. 338LM 50 kappaletta. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Päätös jakaa vuoden 2016 toisen lisätalousarvion momentin 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut) määrärahaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavasti: Uusimaa 5 110 000 euroa, Varsinais-Suomi 1 800 000 euroa, Satakunta 600 000 euroa, Häme 1 000 000 euroa, Pirkanmaa 500 000 euroa, Kaakkois-Suomi 1 000 000 euroa, Etelä-Savo 100 000 euroa, Pohjois-Savo 540 000 euroa, Pohjois-Karjala 300 000 euroa, Etelä-Pohjanmaa 550 000 euroa, Pohjois-Pohjanmaa 1 200 000 euroa ja Lappi 400 000 euroa eli ELY-keskukset yhteensä 13 100 000. (TEM työmarkkinaneuvos Raija Saastamoinen 0295 048 942)
Tiedote

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 18.8.2016 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen maisteri Sanna Helopuro valtioneuvoston kanslian lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2016-31.8.2017, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 0295 160 288)

Valtiotieteen maisteri Jussi Aarnio ulkoasiainministeriön turvallisuusjohtajan virkaan 13.9.2016-12.9.2021. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)

Valtioneuvosto myönsi Risto Ruohoselle virkavapautta opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2016-31.8.2021. (OKM ylijohtaja Riitta Kaivosoja 0295 330 129)

Valtioneuvosto myönsi Sanna Helopurolle virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön viestintäneuvoksen virasta 1.9.2016-31.8.2017. (LVM osastopäällikkö Juhapekka Ristola 0295 342 348)

Valtioneuvosto myönsi hallitussihteeri Christina Snellmanille eron Valtion ydinjätehuoltorahaston toimitusjohtajan tehtävästä 1.9.2016 lukien. (TEM teollisuusneuvos Herkko Plit 0295 063 636)

Neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti Valtion ydinjätehuoltorahaston toimitusjohtajan tehtävään 1.9.2016 lukien. (TEM teollisuusneuvos Herkko Plit 0295 063 636)
Tiedote

Valtioneuvosto myönsi Pasi-Pekka Mustoselle virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.10.2016-30.9.2019 ja samalla peruu hänelle aiemmin myöntämänsä virkavapauden 1.10.2016-31.7.2017. (STM ylitarkastaja Marjo Puputti 0295 163 524)

Hallitussihteeri, oikeustieteen maisteri Mirkka Saarela ympäristöministeriön hallitussihteerin virkaan 1.9.2016 lukien. (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm 0295 250 113)

 
Sivun alkuun