Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 19.10.2017 13.35
Tiedote 475/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 19.10.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 142/2017 vp) eduskunnalle vuoden 2017 kolmanneksi lisätalousarvioksi. Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan määrärahoihin 109 miljoonaa euroa ja varsinaisiin tuloihin 3 miljoonaa euroa lisäystä. Esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 106 miljoonalla eurolla, jolloin valtion nettolainanotoksi vuonna 2017 arvioidaan 4,5 miljardia euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää loppuvuodeksi 45 miljoonaa euroa, joka voidaan siirtää vuodelle 2018 käytettäväksi kertaluonteisiin menoihin, ellei se tule lisätalousarvioissa käytetyksi vuonna 2017. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Tiedote 17.10.
Tiedote
VNK OM tiedote
OKM tiedote
OKM tiedote
YM tiedote

Hallituksen esitys (HE 143/2017 vp) eduskunnalle laiksi maksulaitoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Ehdotetuilla laeilla pannaan täytäntöön niin sanotun toisen maksupalveludirektiivin (2015/2366) säännöksiä. Toinen maksupalveludirektiivi on pääosin maksimiharmonisaatiodirektiivi, joten kansallinen liikkumavara sen toimeenpanossa on hyvin rajoitettu. Tavoitteena on ollut tehdä kansalliseen lainsäädäntöön vain direktiivipäivityksestä johtuvat minimimuutokset. Esityksen mukaan lainsäädäntöön lisättäisiin direktiivin mukaisesti kahta uutta maksupalvelua koskevat säännökset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 13.1.2018, jolloin direktiivi on viimeistään pantava täytäntöön. (VM finanssineuvos Risto Koponen 0295 530 355)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 144/2017 vp) eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksellä laajennettaisiin julkisen liikenteen toimivaltaisena viranomaisen toimivan Helsingin seudun liikennekuntayhtymän määrittelyä, koska sen toimivalta-alue on laajentumassa Siuntion ja Tuusulan kuntien alueelle. Esityksellä muutettaisiin lisäksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain siirtymäsäännöstä liikenteen palveluista annetun lain muutosehdotusten johdosta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)

Hallituksen esitys (HE 145/2017 vp) laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että siihen koottaisiin tieliikenteen lisäksi lento-, meri- ja raideliikenteen markkinoille pääsyä koskevat säännöt. Lakiin sisällytettäisiin myös kuljetustoimintaa harjoittavien henkilöiden pätevyysvaatimukset ja heitä koskevat koulutusvaatimukset kaikkien liikennemuotojen osalta. Esityksellä muutettaisiin nykytilaa, jossa liikenteen markkinasääntely on jakautunut useaan eri säädökseen. Kokoamalla sääntely yhteen lakiin voitaisiin liikenteen palvelumarkkinoita helpommin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Lain tavoitteiden toteuttamista varten tarvitaan tietojen avaamista ja avointen rajapintojen kautta tapahtuvaa asiointia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2018. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 146/2017 vp) eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan kuljettajaopetuksen määrämuotoisuutta kevennettäväksi muiden kuin raskaan kaluston kuljettajien kohdalla. Kuljettajantutkintojen vaativuutta lisättäisiin opetusvaatimuksia samalla keventäen. B-luokassa luovuttaisiin ajokortin suorittamisesta vaiheittain ja ajokortin vähimmäisiästä voitaisiin eräissä tapauksissa poiketa. Traktoreiden ajokorttiluokitusta muutettaisiin ja ulkomailta tulevien oikeutta täällä ajamiseen helpotettaisiin. Ajoterveysvaatimusten täyttymisen osoittamiseen ehdotetaan muutoksia muissa kuin raskaissa luokissa ja eräille terveydenhuollon toimijoille ehdotetaan oikeutta ilmoituksen tekemiseen, jos terveysvaatimukset eivät täyty päihteiden jatkuvan väärinkäytön takia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2018. Lain 61 § on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.2.2018. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 0295 342 571)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 147/2017 vp) eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Yksityisteitä koskeva lainsäädäntöä selkeytettäisiin ja modernisoitaisiin niin kirjoitustavaltaan kuin sisällöltään. Tarpeettomat, vanhentuneet ja muun lainsäädännön kanssa päällekkäiset säännökset poistettaisiin. Osana kuntien tehtävien vähentämistä kuntien tielautakunnat lakkautettaisiin ja niiden tehtävät siirrettäisiin käsiteltäväksi muissa viranomaisissa. Samalla kevennettäisiin viranomaismenettelyiden tarvetta eräissä tapauksissa ja mahdollistettaisiin tiekunnan sisäinen oikaisumenettely. Yksityisteiden valtionavustustehtävä siirrettäisiin vuonna 2020 toimintansa aloittavien maakuntien tehtäväksi. Valtionavustuksen avustuskriteereitä karsittaisiin maakuntien valinnanvapauden mahdollistamiseksi. Valtionavustuksia koskevat avustuskriteerit koskisivat jatkossa myös kuntien myöntämiä avustuksia yksityisteille. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. (LVM ylitarkastaja Kaisa Kuukasjärvi 0295 342 030)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 148/2017 vp) eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle. Laissa säädettäisiin edellytyksistä, joilla maakunta voi sopimuksella siirtää eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun kunnalle tai kunnille. Esityksen mukaan järjestämisvastuun siirtoa koskeva sopimus koskisi terveydensuojelulaissa, tupakkalaissa, elintarvikelaissa, maataloustuotteiden markkinajärjestelyistä annetun lain 58 c §:ssä sekä lääkelain 54 a–54 e §:ssä maakunnalle säädettyjä tehtäviä. Sopimuksen tulisi kattaa edellä mainitut tehtävät kokonaisuutena. Lisäksi sopimus voisi koskea eläinlääkintähuoltolaissa säädettyä eläinlääkäripalvelujen järjestämisvastuuta sekä eläinsuojelulaissa tarkoitettuja, irrallaan tavattujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten talteenottoon ja tilapäisen hoidon järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. (STM johtaja Jari Keinänen 0295 163 311)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 19.10.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuonna 2018 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista. Ennakkoäänestys järjestetään 89 eri valtiossa yhteensä 242 edustustossa tai edustuston toimipaikassa. Ennakkoäänestyspaikkana olevassa edustustossa saa vaalilain mukaan äänestää ennakolta jokainen äänioikeutettu. Asetus tulee voimaan 1.11.2017 ja on voimassa 28.2.2018 saakka. (UM neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen 0295 150 127)

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdystä sopimuksesta. Sopimus, laki (632/2017) ja asetus tulevat voimaan 1.11.2017. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Ensinnä YK:n huumausainetoimikunnan yleisistunnon 16.3.2017 päätöksen mukaisesti siirretään 5 ainetta huumausaineasetuksen sisäisesti seuraavasti: U-47700 ja butyyrifentanyyli vuoden 1961 yleissopimuksen listalle I sekä etyylifenidaatti, metiopropamiini (MPA) ja MDMB-CHMICA vuoden 1971 yleissopimuksen listalle II. Toiseksi siirretään saman YK:n päätöksen mukaisesti valtioneuvoston asetuksesta kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista huumausaineasetukseen 5 ainetta 4-metyylietkatinoni (4-MEC), etyloni, pentedroni, 5F-AKB-48 (5F-APINACA) ja 5FUR-144 (XLR-11) vuoden 1971 yleissopimuksen listalle II. Nämä YK:n päätöksen alaiset aineet ovat olleet jo aiemmin kansallisella tasolla valvonnassa joko huumausaineina tai kuluttajamarkkinoilta kiellettyinä psykoaktiivisina aineina. Aineet siirretään kansallisesti kiellettyjen huumausaineiden liitteestä IV sekä kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteestä huumausaineasetuksen liitteisiin I ja II. Kansainvälisesti valvontaan otettujen aineiden haitallisuuden on arvioinut Maailman terveysjärjestö WHO. U-47700 ja butyyrifentanyyli ovat synteettisiä opioideja, jotka muistuttavat huumausaineeksi luokiteltua morfiinia. Yliannosteltuna opioidit voivat aiheuttaa kuolemaan johtavan hengityslaman. Etyylifenidaatti ja metiopropamiini (MPA) ovat amfetamiinin kaltaisia aineita. Etyloni, pentedroni ja 4-MEC ovat synteettisiä katinoneja. Katinonit ovat sukua kat-huumeen (catha edulis) vaikuttavalle aineelle. Tunnetuimpia muuntohuumekatinoneja Suomessa on huumausaineeksi luokiteltu MDPV. MDMB-CHMICA, 5F-AKB-48 ja 5FUR-144 ovat synteettisiä kannabinoideja, jotka vaikuttavat kannabiksen tavoin. Verrattuna kasviperäiseen kannabikseen synteettisiin kannabinoideihin liittyy merkittäviä lisäriskejä. Nyt luokiteltavat synteettiset kannabinoidit ovat merkittävästi kannabista voimakkaampia ja niiden tarkka annostelu voi olla vaikeaa. Kolmanneksi siirretään aiemmin kansallisesti huumausaineeksi luokiteltu akryloyylifentanyyli asetuksen liitteestä IV liitteeseen III, koska Euroopan unionin neuvosto on tehnyt 25.9.2017 päätöksen aineen valvontaan ottamisesta uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta tehdyn päätöksen 2005/387/YOS mukaisesti. Neljänneksi asetuksella lisätään huumausaineluetteloon (liite IV) kansallisesti 12 uutta ainetta: 2-fluorifentanyyli, 3-fluorifentanyyli, 4-kloori-isobutyyrifentanyyli (4Cl-iBF), 4-fluori-isobutyyrifentanyyli (4F-iBF), 3-fenyylipropanoyylifentanyyli, bentsodioksolifentanyyli, bentsoyylifentanyyli, karfentaniili, syklopentyylifentanyyli, syklopropyylifentanyyli, metoksiasetyylifentanyyli ja tetrametyylisyklopropaanifentanyyli. Huumausainelain mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan määritellä huumausaineeksi sellaisia huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita, jotka ovat terveydelle vaarallisia ja joista on tehty ilmoitus valvontaan ottamista varten EU:n neuvoston päätöksen mukaisesti tai jotka ovat tällaisen aineen paikkaisomeereja. Asetus tulee voimaan 13.11.2017. (STM neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta 0295 163 713)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Asetuksen liitteestä poistetaan viisi ainetta, jotka YK:n huumausainetoimikunta päätti 16.3.2017 luokitella huumausaineiksi. Kyseisten aineiden: 4-metyylietkatinoni (4-MEC), etyloni, pentedroni, 5F-AKB-48 (5F-APINACA) ja 5FUR-144 (XLR-11) listaamista valtioneuvoston asetukseen huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista päätetään samassa esittelyssä. Asetus tulee voimaan 13.11.2017. (STM neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta 0295 163 713)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 19.10.2017 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n 39. yleiskokoukseen 30.10.-14.11.2017 Pariisissa ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, varapuheenjohtajat ovat suurlähettiläs, Suomen pysyvä edustaja OECD:ssä ja UNESCO:ssa Pekka Puustinen ja kulttuuriasiainneuvos Zabrina Holmström opetus- ja kulttuuriministeriöstä, jäsenet ovat kansainvälisten asiain johtaja Jaana Palojärvi opetus- ja kulttuuriministeriöstä, yksikön päällikkö Erik af Hällström ulkoasiainministeriöstä ja varajäsenet ovat pääjohtaja Jussi Nuorteva Arkistolaitoksesta ja Suomen UNESCO-toimikunnasta, kansanedustaja Jutta Urpilainen Suomen UNESCO-toimikunnasta, Suomen pysyvän UNESCO-edustajan sijainen, erityisasiantuntija Piia Immonen-Seuguenot, erityisasiantuntija Hannu Vainonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä johtava asiantuntija Outi Hakanen ulkoasiainministeriöstä. (UM lähetystöneuvos Erik af Hällström 0295 350 542)

Päätös määrätä asiantuntijat Pohjoismaiden neuvoston 69. istuntoon Helsingissä 30.10.-2.11.2017 seuraavasti: valtioneuvoston kanslia: valtiosihteeri Paula Lehtomäki, erityisavustaja Jani Raappana, EU-asioiden erityisavustaja Riikka Pakarinen, viestintäpäällikkö Päivi Paasikoski, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm ja verkkoviestintäpäällikkö Elena Uskola; ulkoasiainministeriö: kabinettipäällikkö Raili Lahnalampi, osastopäällikkö Jukka Salovaara, osastopäällikkö Liisa Talonpoika, osastopäällikkö Satu Santala, erityisavustaja Pasi Rajala, diplomaattiavustaja Tuuli-Maaria Aalto, apulaisosastopäällikkö Juha Ottman, ulkoasiainneuvos Johan Schalin, suurlähettiläs Harri Mäki-Reinikka, lähetystöneuvos Kalle Kankaanpää, lähetystöneuvos Katja Luopajärvi, lähetystöneuvos Christina Lehtinen ja ulkoasiainsihteeri Maria Forslund; oikeusministeriö: ylitarkastaja Vava Lunabba ja lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen; opetus- ja kulttuuriministeriö: ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetusneuvos Eeva Kaunismaa, erityisavustaja Toni Kokko, neuvotteleva virkamies Anne Mattero, johtaja Georg Henrik Wrede, ylitarkastaja Mirva Mattila ja kulttuuriasiainneuvos Sini Keinonen; liikenneministeriö: ylijohtaja Mikael Nyberg, viestintäneuvos Päivi Antikainen ja johtaja Sabina Lindström; työ- ja elinkeinoministeriö: neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen, neuvotteleva virkamies Petra Tarjanne ja erikoistutkija Hannu Lipponen; sosiaali- ja terveysministeriö: erityisavustaja Kari Synberg, erityisavustaja Niina Perälä, erityisavustaja Riikka Pirkkalainen, erityisavustaja Hanna-Maija Kause, osastopäällikkö Liisa-Maria Voipio-Pulkki, kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen, ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, ylitarkastaja Annamari Asikainen, lääkintöneuvos Timo Keistinen, finanssineuvos Timo A. Tanninen, sosiaalineuvos Viveca Arrhenius, neuvotteleva virkamies Päivi Yli-Pietilä, neuvotteleva virkamies Maria Waltari, projektisuunnittelija Mia Mäkinen, projektipäällikkö Kirsi-Marja Lehtelä ja kansainvälinen asiantuntija Carita Peltonen; ympäristöministeriö: erityisavustaja Taru Savolainen, hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja Ismo Tiainen, kansainvälisten asiain neuvos Tita Korvenoja ja kansainvälisten asiain neuvos Ann-Britt Ylinen. (UM lähetystöneuvos Tuomas Tapio 0295 351 343)

Päätös aloittaa Turussa 18.8.2017 tapahtunutta puukotusiskua koskevan poikkeuksellisen tapahtuman tutkinta ja asettaa tutkintaryhmä tapahtuman tutkintaa varten. Tutkintaryhmän kokoonpano: johtaja: johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskus; jäsenet: psykologian tohtori Mika Hatakka itsenäinen ammatinharjoittaja, ensihoidon vastuulääkäri Vesa Lund Satakunnan sairaanhoitopiiri, vanhempi tutkija Olli Ruohomäki Ulkopoliittinen instituutti, vastuualueen johtaja Tarja Wiikinkoski Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, filosofian maisteri Kari Ylönen, itsenäinen ammatinharjoittaja sekä maahanmuuttajatyön pääkoordinaattori Marja Nyrhinen Tampereen kaupunki. (OM hallitussihteeri Johanna Nyberg 0295 150 068)
Tiedote

Päätös hyväksyä esitys Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston ohjelmakauden 2014-2020 Suomen kansallisen ohjelman muuttamisesta ja päätös sen toimittamisesta Euroopan komissiolle. Sisäisen turvallisuuden rahasto jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen. Rahastolle on laadittu ohjelmakauden 2014-2020 kattava, rahaston perustamisasetuksen edellyttämä kansallinen ohjelma. Sisäisen turvallisuuden rahaston kansallisen ohjelman muutostarve johtuu syyskuussa 2017 Euroopan komission Suomen ohjelmaan myöntämästä 8,1 miljoonan euron rahoituksesta ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevan rahoitusvälineen erityistoimeen kolmen meriveneen hankkimiseksi. Komission myöntämä rahoitus tulee sisällyttää kansalliseen ohjelmaan ohjelman muutoksena. Euroopan turvallisuustilanteen heikkenemisen johdosta kansallista ohjelmaa samalla tarkennetaan siten, että ohjelma mahdollistaa aiempaa laajemmin terrorismin ja radikalisoitumisen torjuntaan liittyvät toimet. Lisäksi ohjelman rakennetta selkeytetään yhdistämällä tiettyjä toimia. (SM neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola 0295 488 263)
Tiedote

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2017 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 127/2017 vp) pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa riittävät määrärahat veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin ja arvioi jatkossa määrärahojen tason todellisen tarpeen mukaan. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen syysistuntokaudelle 6.11.-9.11.2017 opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen varaedustajinaan ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja hallitusneuvos Joni Hiitola. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Päätös valtuuttaa kansliapäällikkö Anita Lehikoinen tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Tapio Kosunen allekirjoittamaan kirje, jolla Suomi liittyy jäseneksi eurooppalaisen sosiaalitutkimuksen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ESS ERIC). (OKM opetusneuvos Petteri Kauppinen 0295 330 147)

Päätös valtuuttaa kansliapäällikkö Anita Lehikoinen tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Tapio Kosunen allekirjoittamaan kirje, jolla Suomi liittyy jäseneksi eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (CESSDA ERIC). (OKM opetusneuvos Petteri Kauppinen 0295 330 147)

Päätös valtuuttaa kansliapäällikkö Anita Lehikoinen tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Tapio Kosunen allekirjoittamaan kirje, jolla Suomi liittyy jäseneksi eurooppalaisten kemiallisbiologisten seulontakeskusten tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (EU-OPENSCREEN ERIC). Suomen liittymisen ehdoksi asetetaan, että Suomen jäsenmaksuosuus ensimmäisen viiden vuoden aikana on korkeintaan 100 000 euroa vuodessa. (OKM opetusneuvos Petteri Kauppinen 0295 330 147)

Päätös asettaa Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä toimikaudeksi 1.11.2017-30.9.2019. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansanedustaja Anne Kalmari Suomen Keskusta; varapuheenjohtaja: Vaalan kunnanjohtaja, Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Tytti Määttä; jäsenet: Suomen Keskusta: kansanedustaja Mikko Kärnä; Kansallinen Kokoomus: kansanedustaja Susanna Koski ja kansanedustaja Markku Eestilä; Suomen Sosialidemokraattinen Puolue: kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä ja puoluehallituksen jäsen Raimo Piirainen; Sininen eduskuntaryhmä: kansanedustaja Kari Kulmala ja kansanedustaja Lea Mäkipää; Perussuomalaiset: erikoistutkija, filosofian tohtori Lauri Heikkilä (maatalouslomittaja, kunnanvaltuutettu Eliisa Panttila); Vihreä liitto: kansanedustaja Hanna Halmeenpää (kansanedustaja Johanna Karimäki); Vasemmistoliitto: kansanedustaja Katja Hänninen (puoluehallituksen varajäsen Kaisa Korhonen); Suomen ruotsalainen kansanpuolue: kansanedustaja Stefan Wallin (kansanedustaja Mikaela Nylander); Suomen Kristillisdemokraatit: kansanedustaja Sari Tanus (metsätalousyrittäjä, luomuviljelijä Olavi Kietäväinen); pysyvät asiantuntijat: maa- ja metsätalousministeriö: metsäneuvos Marja Kokkonen (maaseutuylitarkastaja Laura Jänis); työ- ja elinkeinoministeriö: aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä (neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen) ja valtiovarainministeriö: finanssineuvos Anne-Marie Välikangas (lainsäädäntöneuvos Jyri Inha). (MMM hallitussihteeri Laura North 0295 162 334)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 19.10.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 56/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (maksuvälinerikokset). Ehdotettu direktiivi sisältää vähimmäissäännökset maksuvälineisiin liittyvien petosten ja väärennysten säätämisestä rangaistavaksi ja näiden rikosten rangaistuksista. Direktiivillä korvattaisiin neuvoston puitepäätös 2001/413/YOS muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta (puitepäätös). Ehdotetulla direktiivillä jäsenvaltioita velvoitettaisiin säätämään rangaistavaksi mainittua puitepäätöstä laajemmin muun muassa tietoverkoissa käytettäviin maksuvälineisiin liittyviä tekoja ja valmistelutyyppisiä tekoja. (OM apulaisosastopäällikkö Lena Andersson 0295 150 244)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 57/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (kansalaisaloiteasetus). Ehdotetussa asetuksessa säädettäisiin eurooppalaisen kansalaisaloitteen esittämistä varten vaadittavista menettelyistä ja edellytyksistä. Asetuksella korvattaisiin nykyinen kansalaisaloitetta koskeva asetus. Ehdotus rakentuu monilta osin nykyisen asetuksen pohjalle mutta sisältää kuitenkin parannuksia siihen nähden. Parannuksia esitetään muun muassa kansalaisaloitteen rekisteröintiä ja tuenilmausten keräämistä koskevaan menettelyyn sekä aloitteeseen liittyvään kuulemismenettelyyn. Lisäksi täsmennetään kansalaisaloitteen esittämistä koskevia edellytyksiä. Komissio myös lisäisi tiedotustaan ja avunantoaan kansalaisaloitteeseen liittyvissä kysymyksissä. (OM lainsäädäntöneuvos Sina Uotila 0295 150 536)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 58/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (”kyberturvallisuusasetus”). Asetusehdotuksella säädettäisiin Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto ENISA:lle pysyvä mandaatti. ENISA muuttuisi Euroopan kyberturvallisuusvirastoksi. Asetuksella säädettäisiin viraston tavoitteista, tehtävistä ja organisaatiosta. Lisäksi asetuksella luotaisiin puitteet tieto- ja viestintäteknologian tuotteiden ja palveluiden tietoturvasertifioinnille EU:ssa. Sertifiointi olisi vapaaehtoista, mutta ehdotus jättäisi mahdollisuuden myöhemmin säätää unionin tai kansallisessa lainsäädännössä myös pakollisista sertifiointivaatimuksista. Ehdotuksen mukaan jokaisen jäsenvaltion tulisi nimittä kansallinen sertifiointivalvontaviranomainen. (LVM neuvotteleva virkamies Piia Nyström 0295 342 969)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 59/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (datan vapaa liikkuvuus). Asetusehdotuksella luotaisiin puitteet datan vapaalle liikkuvuudelle Euroopan unionissa. Datalla tarkoitetaan muita sähköisessä muodossa olevia tietoja kuin henkilötietoja. Ehdotus on uutta sääntelyä, ja se kuuluu komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan. (LVM ylitarkastaja Tuomas Kaivola 0295 342 366)
Tiedote

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 19.10.2017 seuraavat nimitysasiat:

Varatuomari, hallitusneuvos Merja Muilu oikeusministeriön oikeushallinto-osaston hallitusneuvoksen, apulaisosastopäällikön virkaan 1.11.2017-31.12.2019. (OM hallintojohtaja Olli Muttilainen 0295 150 258)

Agronomi Jyri Ollila maa- ja metsätalousministeriön kansainvälisten asioiden johtajan virkasuhteeseen 1.11.2017-30.6.2020, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (MMM neuvotteleva virkamies Henriikka Ahtiainen 0295 162 056)

Oikeustieteen kandidaatti Kari Wihlman Liikenneviraston pääjohtajan virkaan 1.1.2018-31.12.2022. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)
Tiedote

Oikeustieteen maisteri Meri Pensamo työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin virkasuhteeseen 1.11.2017-31.12.2019. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela 0295 047 988)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 95/2017 vp). Lakia muutetaan siten, että kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan toimikausi alkaa kuntavaalien jälkeisen vuoden tammikuun alusta, kun se nykyisin alkaa vaalien jälkeisen vuoden lokakuun alusta. Samalla nykyisen valtuuskunnan toimikautta jatketaan vuoden 2017 loppuun. Laki tulee voimaan 25.10.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)

Laki Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta (HE 79/2017 vp). Viivästyskorko muutetaan väliaikaisesti neljän prosentin suuruiseksi. Tarkoituksena on helpottaa maatalouden toimintaympäristön muutoksista aiheutuneita väliaikaisia maksuvaikeuksia maatiloilla. Laki tulee voimaan 1.11.2017 ja on voimassa 31.12.2018 saakka. Lakia sovelletaan 1 §:ssä tarkoitettujen maksujen viivästymiseen 1.7.2017 lukien. (STM hallitussihteeri Hanna Tossavainen 0295 163 005)
Tiedote

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Jarmo Kuuttilan tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Sanna Milanon valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen puolesta Suomen tasavallan hallituksen ja Kolumbian tasavallan hallituksen välinen sopimus diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä. (UM oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta 0295 351 144)

Pääministeri Juha Sipilän sekä ministerien Timo Soini, Kai Mykkänen, Sampo Terho, Anne Berner, Pirkko Mattila, Annika Saarikko ja Kimmo Tiilikainen määrääminen hallituksen edustajiksi Pohjoismaiden neuvoston 69. istuntoon Helsingissä 30.10.-2.11.2017. (UM apulaisosastopäällikkö Juha Ottman 0295 351 705)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Pekingin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Jarno Syrjälän sivuakkreditointi Mongoliaan ja Addis Abeban suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Helena Airaksisen sivuakkreditointi Djiboutiin. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Sivun alkuun