Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 2.3.2017 13.28
Tiedote 94/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 2.3.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 11/2017 vp) eduskunnalle laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettua lakia. Lailla on pantu täytäntöön Euroopan unionin neuvoston 13.6.2002 antama puitepäätös eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä. Lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että kiinniottamis- ja luovuttamispyynnön vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten tekisi syyttäjä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön esityksestä. Lisäksi ehdotetaan, että vain syyttäjä voisi pyytää toiselta jäsenvaltiolta lupaa panna täytäntöön tuomittu vankeusrangaistus, joka koskee muuta rikosta kuin sitä, jonka johdosta henkilö on luovutettu Suomeen. (OM lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen 0295 150 338)

Hallituksen esitys (HE 12/2017 vp) eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen tarkoituksena on muuttaa lainsäädäntö yhteensopivaksi Euroopan unionin uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen kanssa. Asetusta sovelletaan sekä konkurssiin, yrityssaneeraukseen että yksityishenkilön velkajärjestelyyn, minkä johdosta näitä menettelyjä koskevaa lainsäädäntöä ehdotetaan muutettavaksi. Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tietosisältöä laajennettaisiin ja rekisteriin merkityt tiedot siirrettäisiin saataville yleisen tietoverkon kautta maksutta. Kuuluttamisesta konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa pääsääntönä luovuttaisiin. Velkajärjestelyrekisteriä koskevat säännökset nostettaisiin lain tasolle. Velkajärjestelyä koskevat tiedot olisivat saatavilla yleisessä tietoverkossa vain silloin, kun velkajärjestelyssä järjestellään elinkeinon- tai ammatinharjoittajana toimivan velallisen elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa. Muilta osin velkajärjestelyrekisterin tietoja pyydettäisiin nykyiseen tapaan Oikeusrekisterikeskukselta. Osa ehdotetuista laeista on tarkoitettu tulemaan voimaan 26.6.2017 ja osa 26.6.2018. (OM lainsäädäntöneuvos Mari Aalto 0295 150 502)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 13/2017 vp) eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta. Esityksellä tarkennetaan Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävänantoa siten, että Yleisradion tulee tarjota julkisen palvelun sisältöpalveluja yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Ehdotettu muotoilu korvaa nykyisen muotoilun, jonka mukaan Yleisradio voi tarjota julkisen palvelun sisältöpalveluja yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Julkisen palvelun tehtävänantoa ehdotetaan tarkennettavaksi myös siten, että Yleisradion tehtävänä olisi tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta. Kyseinen tehtävä korvaisi nykyisen tehtävän, jonka mukaan Yleisradion tulee tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta. Esityksellä täydennetään Yleisradion tehtäviä siten, että niihin kuuluisi myös sananvapauden, korkeatasoisen journalismin ja median monimuotoisuuden edistäminen siltä osin kuin se on kilpailuoikeuden, valtiontukisääntelyn ja tekijänoikeuksien näkökulmasta mahdollista. Esityksellä vahvistetaan Yleisradion hallintoneuvoston asemaa siten, että hallintoneuvosto päättäisi jatkossa yhtiön strategiasta. Lisäksi säädettäisiin pysyvästä asiantuntijakuulemismenettelystä. (LVM neuvotteleva virkamies Tanja Müller 0295 342 071)
Uutinen

Hallituksen esitys (HE 14/2017 vp) eduskunnalle laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaupparekisterilakia. Lakiehdotuksen mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen olisi poistettava rekisteristä ulkomaisten elinkeinonharjoittajien Suomeen rekisteröityjä sivuliikkeitä, kun yhtiö on purettu tai poistettu rekisteristä sen rekisteröintivaltiossa. Lisäksi lailla velvoitettaisiin Patentti- ja rekisterihallitus osallistumaan direktiivin mukaiseen tiedonvaihtoon. (TEM hallitussihteeri Mika Kotala 0295 047 033)

Hallituksen esitys (HE 15/2017 vp) eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi. Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ja niiden voimaanpanolaki. Lisäksi esityksessä on maakuntien rahoitusta, maakuntajakoa, kuntien peruspalvelujen valtionosuutta, verotusta, henkilöstön asemaa, vaaleja koskevia lakeja sekä eräiden yleishallintolakien muutoslakeja. Esityksessä on myös ehdotus Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi. Ehdotuksen mukaisilla laeilla perustetaan Manner-Suomeen 18 maakuntaa. Ehdotettu maakuntajako perustuu pääosin voimassa olevaan maakuntajakoon. Maakunnat ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan itsehallinto. Maakunnille valitaan suorilla vaaleilla maakuntavaltuustot. Maakunnat ovat monitoimialaisia viranomaisia ja niiden tehtäväaloista säädetään maakuntalaissa. Samalla uudistetaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, tuottamista, hallintoa, suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset siten, että järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille. Uudistuksella kootaan nykyisin lähes 200 eri kunnalliselle organisaatiolle kuuluvien palvelujen kattava järjestämisvastuu mainituille 18 maakunnalle. Maakuntien alueellista yhteistyötä varten on lisäksi viisi yhteistyöaluetta. Maakuntien on omassa toiminnassaan erotettava hallinnollisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Palvelujen tuottamisesta vastaa maakunnan liikelaitos, joka voi toteuttaa palvelut omana tuotantona. Sen lisäksi ne täydentävät omaa palvelutuotantoa yksityisiltä palvelujen tuottajilta hankittavilla palveluilla palvelustrategiassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Maakuntavaalien toteuttamiseen liittyen vaalilainsäädäntöön tehdään tarvittavat muutokset. Lait ovat tarkoitettu tulemaan voimaan vaiheittain siten, että maakunnat voidaan perustaa 1.7.2017 lukien. Tämän jälkeen jokaiseen maakuntaan asetetaan väliaikainen valmistelutoimielin huolehtimaan maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta. Maakunnat aloittavat varsinaisen toimintansa vaiheittain 1.3.2018 lukien maakuntavaltuustojen toimikauden alettua. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden maakunnille säädettävien tehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtion viranomaisilta maakunnille 1.1.2019 lukien. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 0295 163 367)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 2.3.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta. Maidon pohjoista tukea korotetaan koko vuoden 2016 tuotannon osalta. Maidon tukitaso on eri kuukausille tukialueittain porrastettuna enintään 8,2-34,1 senttiä litralta. Pohjoista tukea korotetaan 0,3-0,7 senttiä litralta koko vuoden maksetun tuen osalta. Asetus tulee voimaan 8.3.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan kilien ja karitsojen ikävaatimukset Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta myönnettävää tukea varten esitetyn Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman muuttamisen hyväksymisestä annetun Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen C(2017)1262 mukaisiksi. Asetus tulee voimaan 8.3.2017. Sitä sovelletaan kuitenkin tukivuodesta 2017 alkaen määräytyviin maatalouden tukiin alkaen komission päätöksen voimaantulosta 11.1.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 2.3.2017 seuraavat päätökset:

Päätös nimetä ehdokkaaksi alueiden komitean varajäseneksi Tornion kaupunginvaltuutetun Katri Kulmunin tilalle Jämsän kaupunginvaltuutettu Merja Lahtinen komitean jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 0295 064 909)

Päätös jakaa vuoden 2017 talousarvion valtion rahoitusosuuden varat ohjelmien hallintoviranomaisina toimivien maakuntien liittojen käytettäväksi Euroopan naapuruusvälineen rajayhteistyöosiota (ENI CBC) toteuttavien rajat ylittävän yhteistyön toimenpideohjelmien toimeenpanoon seuraavasti: Kolarctic ENI CBC -ohjelma: Lapin liitto 2 850 000 euroa, Karelia ENI CBC -ohjelma: Pohjois-Pohjanmaan liitto 2 900 000 euroa ja Kaakkois-Suomi - Venäjä ENI CBC –ohjelma: Etelä-Karjalan liitto 4 000 000 euroa eli yhteensä 9 750 000 euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen 0295 064 922)

Päätös jakaa vuoden 2017 talousarvion valtion rahoitusosuuden varat rahoitusta myöntävien maakuntien liittojen käytettäväksi Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta toteuttavien rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien toimeenpanoon seuraavasti: Pohjoisen ohjelma: Lapin liitto 1 500 000 euroa, Botnia-Atlantica -ohjelma: Pohjanmaan liitto 1 200 000 euroa ja Keskisen Itämeren ohjelma: Varsinais-Suomen liitto 2 700 000 euroa eli yhteensä 5 400 000 euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen 0295 064 922)

Päätös myöntää ero alivaltiosihteeri Matti Anttoselle sekä Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohjalle Huoltovarmuusneuvoston jäsenyydestä ja nimittää alivaltiosihteeri Markku Keinänen sekä johtokunnan jäsen Marja Nykänen Huoltovarmuusneuvoston jäseniksi 30.6.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM neuvotteleva virkamies Olli Hyvärinen 0295 047 006)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 2.3.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 23/2017 vp) eduskunnalle neuvotteluista kattaviksi lentoliikennesopimuksiksi Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden sekä Kaakkois-Aasian valtioiden liiton (ASEAN), Qatarin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien, yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta Turkin kanssa, lentoturvallisuussopimuksiksi Euroopan unionin ja Kiinan sekä Japanin kanssa sekä Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välisen lentoturvallisuussopimuksen muuttamisesta. Euroopan unionin neuvosto valtuutti keväällä 2016 komission neuvottelemaan kattavat lentoliikennesopimukset Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden sekä Kaakkois-Aasian valtioiden liiton (ASEAN), Qatarin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien sekä yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta Turkin kanssa. Neuvottelut EU:n ja kyseisten maiden välillä ovat käynnistyneet. Neuvoteltavat sopimukset korvaavat jäsenvaltioiden kyseisten maiden kanssa tekemät kahdenväliset lentoliikennesopimukset kokonaan tai osittain. Euroopan unionin neuvosto valtuutti keväällä 2016 komission neuvottelemaan myös lentoturvallisuussopimuksista Kiinan ja Japanin kanssa. Lentoturvallisuussopimusten tarkoitus on mahdollistaa ilma-alusten ja niiden osien hyväksyntöjen ja tarkastusten vastavuoroinen hyväksyminen EU:n ja kyseisten maiden välillä. Lisäksi komissio antoi syksyllä 2016 ehdotuksen neuvoston päätökseksi EU:n ja Amerikan Yhdysvaltojen (USA) väliseen lentoturvallisuussopimukseen tehtävää muutosta koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta. (LVM yksikön johtaja Sabina Lindström 0295 342 576)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 24/2017 vp) eduskunnalle lentoliikenneasetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta ja neuvottelumandaatista komissiolle Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen ilma-alusten vuokraamista miehistöineen koskevan sopimuksen neuvottelemiseksi. Euroopan unionin komissio antoi 22.12.2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta. Euroopan unionin komissio antoi lisäksi suosituksen neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvotteluiden aloittamiselle ilma-alusten vuokraamista miehistöineen koskevasta Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta 10.1.2017. EU:n ja Yhdysvaltojen välisen ilma-alusten vuokraustoiminnan miehistöineen vapauttaminen edellyttää kansainvälistä sopimusta EU:n ja USA:n välillä ja EU-lainsäädännön muuttamista vastaavasti. (LVM yksikön johtaja Sabina Lindström 0295 342 576)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 2.3.2017 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi Janne Timo Juhani Peltolalle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 13.3.2017-12.3.2020. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 0295 063 523)

Sivun alkuun