Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Valtioneuvoston yleisistunto 23.2.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 23.2.2017 13.40
Tiedote 83/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 23.2.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 9/2017 vp) eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta. Lakeihin lisättäisiin Euroopan unionin uusien katsastusta, tienvarsitarkastuksia ja rekisteröintitodistuksia koskevien direktiivien täytäntöönpanon edellyttämät säännökset. Esitys liittyy hallitusohjelman säädösten sujuvoittamista koskevaan kärkihankkeeseen. Ajoneuvolaista muutettaisiin ajoneuvon hyväksymiseen ja hylkäämiseen, vikojen ja puutteellisuuksien arvosteluun sekä katsastustodistukseen liittyviä säännöksiä. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä määräaikaiskatsastuksessa havaittujen vikojen ja puutteellisuuksien luokittelusta. Jatkossa Liikenteen turvallisuusvirasto voisi antaa määräyksiä määräaikaiskatsastuksen tarkastuskohteista ja menetelmistä, vikojen ja puutteellisuuksien luokittelusta, katsastustodistuksesta sekä katsastuksessa tarvittavista ajoneuvon teknisistä tiedoista ja niiden toimittamisesta. Nykyisin näistä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Ajoneuvojen katsastustoiminnasta annettua lakia ja yksittäishyväksynnän järjestämisestä annettua lakia muutettaisiin siten, että niistä kumottaisiin riippumattomuusvaatimukset. Näin toimijat voisivat suorittaa kyseisiä katsastuksia myös muun ajoneuvoihin liittyvän liiketoiminnan ohessa. Laki ajoneuvolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 20.5.2018. Muut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 20.5.2017. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)

Hallituksen esitys (HE 10/2017 vp) eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta. Lakia ehdotetaan muutettavaksi eräiden malminetsintää ja kaivostoimintaa koskevien säännösten osalta. Muutoksia ehdotetaan kaivosturvallisuuslupaan liittyviin säädöksiin, malminetsintä- ja kullanhuuhdontalupien raukeamismenettelyyn ja lakisääteiseen vuosittain toimitettavan kaivoskartan toimitusvelvollisuuteen. Varaukseen liittyvästä suojavyöhykkeestä ehdotetaan luovuttavan, ja ajallisia luvanmyöntämisen esteitä, niin sanottuja karenssiaikoja, esitetään muutettavaksi. Hakemukseen liittyvien ympäristöselvitysten, ns. Natura 2000 -arvioinnin ja YVA-selostuksen, toimittaminen ei enää sisältyisi kaivoslain mukaiseen täydelliseen hakemukseen, vaan ne voitaisiin toimittaa myös myöhemmin hakemuksen täydennyksenä, mutta kuitenkin ennen kuulemisvaihetta. Kaivosviranomaiselle esitetään nykyistä laajempia valtuuksia tarveharkintaan tietyissä kaivoslain mukaisissa menettelyissä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2017. (TEM kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen 0295 064 216)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 23.2.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 8 ja 10 §:n muuttamisesta. Lukutaitovaiheen kurssimääräksi säädetään 27, alkuvaiheen vähimmäiskurssimääräksi ilman lukutaitovaihetta 38 kurssia ja perusopetuksen päättövaiheen laajuudeksi 46 kurssia. Kurssimäärät vastaavat hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä esitettyä. Opiskelijakohtaisen kokonaisrahoitustarpeen ei arvioida kasvavan esitettyjen muutosten johdosta, vaan pitkällä aikavälillä opiskelijakohtainen kokonaisrahoitus voi alentua koulutuspolun tehostumisen johdosta. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2018. (OKM hallitusneuvos Janne Öberg 0295 330 348)

Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä. Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetussa laissa (93/2017) tarkoitetut tutkinnot ja oppimäärät sekä muut laajat osaamiskokonaisuudet jaotellaan niiden edellyttämän osaamisen perusteella kahdeksaan vaativuustasoon asetuksen liitteen mukaisesti. Asetus tulee voimaan 1.3.2017. (OKM hallitusneuvos Laura Hansén 0295 330 098)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta. Asetuksen 6 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että sekä koneellisesti jäähdytettyjen varastojen että muiden varastojen tukitasoja alennetaan. Samalla muutetaan asetuksen liitettä siten, että tuen maksu mahdollisimman tarkasti Euroopan komission päätöksen K(2014) 510 enimmäismäärän mukaisesti tulee mahdolliseksi. Asetus tulee voimaan 1.3.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 12 §:ää muutetaan siten, että laidunnukseen liittyviä täydentävien ehtojen vaatimuksia hieman lievennetään niin, että laidunnuksen aiheuttama vähäinen maaperän eroosio sallitaan. Lisäksi tarkennetaan täydentävien ehtojen mukaista maatalousmaan hoitovaatimusta sellaisessa tapauksessa, jossa maatalousmaalta ei korjata satoa. Myös tällaisessa tapauksessa maatalousmaan tuottamasta kasvustosta on huolehdittava niin, että maatalousmaalle on seuraavana vuonna mahdollista perustaa kasvusto tai tuottaa korjuu- ja markkinakelpoinen sato. Asetuksen 14 §:ää muutetaan siten, että siinä määritellään Euroopan komission edellyttämällä tavalla tarkemmin lintujen pesimäaika, jolloin maisemapiirteeksi katsottavia puita ei saa leikata. Mainittuja puita ei saa leikata 1.5.-30.6. Asetuksen 3 ja 10 §:ään tehdään myös vähäisiä säännösten sanamuotoa täsmentäviä muutoksia. Asetus tulee voimaan 28.2.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 20 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan kaksiakselisen telin teknisiä vaatimuksia 20 tonnin enimmäispainoisille autoille. Asetus tulee voimaan 1.3.2017. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342 503)

Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten ja ohjeiston muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Muutokset ja laki (1114/2016) tulevat voimaan 27.7.2017. Asetus tulee voimaan 1.3.2017. (TEM hallitusneuvos Liisa Heinonen 0295 064 131)

Valtioneuvoston asetus pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirja ja laki (980/2016) tulevat voimaan 27.1.2018. Asetus tulee voimaan 1.3.2017. (TEM hallitusneuvos Liisa Heinonen 0295 064 131)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 23.2.2017 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Risikko 22.2. ja 3.3.2017 ja ministeri Orpo 23.-24.2.2017. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös vapauttaa Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Kansainvälisen valuuttarahaston hallintoneuvoston varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen Suomen Pankin johtokunnan jäsen, filosofian tohtori Olli Rehn. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 0295 530 224)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt myymään Jyväskylän kaupungissa sijaitseva noin 5 669 m2 suuruinen määräala tontista 179-5-140-3 Rakennusliike Lapti Oy:lle tai sille perustettavan yhtiön lukuun noin 5,39 miljoonan euron kauppahinnasta. Kauppaan sisältyy Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa oleva osto-optio, joka oikeuttaa ostamaan 596 m2 suuruisen määräalan noin 420 000 euron kauppahinnalla sen nykyisenä omistajana olevalta Jyväskylän kaupungilta. (VM neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen 0295 530 081)

Päätös määrätä lakiasioiden päällikkö Markku Kuoppamäen tilalle keskusverolautakunnan varajäseneksi lakimies Anu-Tuija Lehto sekä määrätä veroasiantuntija Kristiina Virtasen tilalle keskusverolautakunnan varajäseneksi veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää 1.3.2017 lukien lautakunnan 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)

Päätös myöntää työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Taina Susiluodolle ero Innovaatiorahoituskeskus Tekesin johtokunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Elise Pekkala johtokunnan 30.6.2017 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 0295 063 532)

Päätös asettaa valtuuskunta YK:n huumausainetoimikunnan 60. istuntoon 13.-17.3.2017 Wienissä ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on suurlähettiläs Hannu Kyröläinen Wienin suurlähetystöstä ja jäsenet ovat johtaja Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylitarkastaja Katja Pihlainen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta, poliisiylitarkastaja Jaakko Sonck Poliisihallituksesta, ulkoasiainsihteeri Emilia Autio Wienin suurlähetystöstä ja erikoissuunnittelija Anne Arponen Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksesta. (STM kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen 0295 163 649)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 23.2.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 20/2017 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja Myanmarin välisen investointisuojasopimuksen neuvottelemisesta (Myanmarin kanssa tehtävä investointisuojasopimus). Sopimuksen tavoitteena on parantaa investointien markkinoillepääsyä EU:n ja Myanmarin välillä. Lisäksi halutaan suojata investointeja sekä tukea ympäristö- ja työvoimakysymyksiin liittyvien kansainvälisten normien toimeenpanoa. (UM kaupallinen neuvos Maria Pohjanpalo 0295 351 277)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 21/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksista Schengenin tietojärjestelmän (SIS) muuttamisesta. Ehdotusten tavoitteena on entisestään parantaa SIS:ä palvelemaan terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa, parantaa rajaturvallisuutta ja muuttoliikkeen hallintaa, varmistaa tehokas tietojenvaihto jäsenvaltioiden välillä ja edistää unionin kansalaisten turvallisuutta. (SM lainsäädäntöneuvos Hannele Taavila 0295 488 568)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 22/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksien muuttamisesta (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen). Komission ehdotus asetuksiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun perusasetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen muuttamisesta. Komissio ehdottaa muutoksia, jotka koskevat lähetettyyn työntekijän sovellettavaa lainsäädäntöä, työttömyysetuuksia, pitkäaikaishoitoetuuksia sekä työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden oikeutta saada sosiaalietuuksia. (STM johtaja Essi Rentola 0295 163 155)
Tiedote

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 23.2.2017 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Juha Pyykkö ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.4.2017 lukien. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Oikeustieteen maisteri Johanna Tuohino liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 6.3.2017 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Oikeustieteen maisteri Nina Carita Santaharju työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin virkaan 1.3.2017 lukien. (TEM henkilöstöpäällikkö Mari Anttikoski 0295 064 916)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta (HE 1/2017 vp). Elintarvikelakiin lisätään uusi torjunta-aineen jäämän kansallista väliaikaista enimmäismäärää koskeva kohta. Elintarviketurvallisuusvirasto asettaa torjunta-ainejäämien enimmäismääriä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 4 kohdan mukaisen kansallisen väliaikaisen enimmäismäärän. Enimmäismäärän asettaminen mahdollistaa väliaikaisen luvan hakemisen kasvinsuojeluaineelle, jolloin kasvukauden aikainen kasvinviljely voidaan turvata. Laki tulee voimaan 1.3.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Hannu Miettinen 0295 162 478)

Laki päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta (HE 147/2016 vp). Laissa säädetään tuesta, jolla kompensoidaan päästökaupasta johtuvaa sähkön hinnan nousua sellaisille toimialoille, jotka ovat alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille. Laissa määritellyt toimialat voivat saada valtiolta tukea, jonka suuruus riippuu muun muassa päästöoikeuden hinnasta sekä tuen saajan sähkönkulutuksesta tai tuotannon määrästä. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (TEM vanhempi hallitussihteeri Karoliina Anttonen 0295 064 114)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi sopimuksen Suomen tasavallan ja Belgian kuningaskunnan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vahvistaisi lain turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Belgian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 186/2016 vp). Sopimuksella varmistetaan sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan tai tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- tai tiede-, elinkeino- ja teknologia-asioiden alalla. Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi. Sopimus ei velvoita turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamiseen. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 118/2016 vp). Tehostetulla kumppanuus- ja yhteistyösopimuksella edistetään osapuolten välistä poliittista vuoropuhelua sekä kehitetään poliittisen, taloudellisen ja sektorikohtaisen yhteistyön mahdollisuuksia. Sopimuksessa osapuolet myös sitoutuvat yhteisiin demokratiaa ja ihmisoikeuksia edistäviin periaatteisiin sekä Euroopan unionin ulkopolitiikan kannalta keskeisiin velvoitteisiin, kuten joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen ja terrorismin torjuntaan. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Päivi Peltokoski 0295 351 523)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehdyn puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 253/2016 vp). Uudistettu sopimus luo poliittiset ja oikeudelliset puitteet osapuolten puolustusmateriaalialan yhteistyön laajentamiselle ja syventämiselle normaaliolojen sekä mahdollisten kriisien aikana. Sopimuksen 4 artiklan mukaisesti sen erottamattomaksi osaksi tehdään alasopimuksia, jotka vahvistavat pohjoismaisen puolustus- ja turvallisuusalojen teollisuuden toimintaedellytyksiä sekä parantaa puolustushallinnon viranomaisten puolustusmateriaaliin liittyvää yhteistyötä puolustusmateriaalin koko elinkaaren ajan. Ensiksi mainitun lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Toiseksi mainittu laki tulee voimaan 30.3.2017. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti antaisi seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta. Yangonissa Myanmarissa sijaitseva ja Bogotassa Kolumbiassa sijaitseva yhteystoimisto muutetaan suurlähetystöksi sekä perustetaan konsulaatti São Pauloon Brasiliaan. Asetus tulee voimaan 1.9.2017. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Juha Pyykkö Ateenassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.4.2017 lukien. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

New Delhin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Nina Vaskunlahden sivuakkreditointi Bangladeshiin. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Timo Jaakko Saranpää Vaasan hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, asianajaja Mika Pekka Kinnunen Vaasan hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.3.2017 lukien sekä käräjätuomari Anne Maria Moilanen Vaasan hovioikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan 1.8.2017 lukien, käräjätuomari Tapani Kalervo Ojala Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Mikko Juhani Koli Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2017 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Määräaikainen esittelijäneuvos, markkinaoikeustuomari Pasi Jaakko Yli-Ikkelä markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Linda Michaela Strömman Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan ja vanhempi insinööri Anu Susanna Airiola Vaasan hallinto-oikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.4.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Palaa sivun alkuun