Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 26.5.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 26.5.2016 13.48
Tiedote 228/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 26.5.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 87/2016 vp) eduskunnalle laiksi yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa. Laki mahdollistaisi yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaoston perustamisen Suomeen. Paikallisjaosto sijaitsisi Helsingissä ja toimisi samoissa tiloissa kuin markkinaoikeus. Paikallisjaostossa käytettävät oikeudenkäyntikielet olisivat suomi, ruotsi ja englanti. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella erikseen säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehty sopimus, tai, jos tämä ei ole mahdollista, niin pian kuin mahdollista sen jälkeen. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150 276)

Hallituksen esitys (HE 88/2016 vp) eduskunnalle vuoden 2016 toiseksi lisätalousarvioksi. Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan tuloarviota korotettavaksi 222 miljoonaa eurolla ja määrärahoja korotettavaksi 455 miljoonalla eurolla. Lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 233 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2016 arvioidaan noin 5,6 miljardia euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää loppuvuodeksi 94 miljoonaa euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Tiedote 19.5.

Hallituksen esitys (HE 89/2016 vp) eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia siten, että kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia korotettaisiin 1.7.2016 lukien. Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti olisi 25,61 prosenttia ja kuntien omarahoitusosuus olisi 74,39 prosenttia. Valtionosuusprosentin muutoksessa on otettu lisäyksenä huomioon 0,14 prosenttiyksikköä liittyen omais- ja perhehoidon kehittämiseen siten, että uusien ja laajentuvien tehtävien valtionosuusprosentti on 100. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen 0295 530 820)

Hallituksen esitys (HE 90/2016 vp) eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion virkamieslakia siten, että valtion virkamies voitaisiin siirtää määräajaksi työskentelemään myös osittain toisen viraston toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä tai muun työnantajan kuin valtion palveluksessa. Lisäksi valtion virkamieslakiin lisättäisiin säännös karenssisopimuksesta ja palvelussuhteen jälkeiseen aikaan sijoittuvasta erityisestä rajoitusajasta sekä sen ajalta maksettavasta korvauksesta. Myös valtion virkamiehen muutoksenhakua koskeviin säännöksiin tehtäisiin muutoksia. Muutoksenhakua koskeva sääntely yhdenmukaistettaisiin hallintolainkäyttölain kanssa. Valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi jatkossa valituslupaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (VM neuvotteleva virkamies Miska Lautiainen 0295 530 212)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 91/2016 vp) eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait tuloverolain 33 c §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Lainkohdissa olevaa viittausta direktiiviin muutettaisiin siten, että siihen lisättäisiin viittaus direktiiviin 2014/86/EU, jolla on muutettu direktiivin 2011/96/EU liitteessä 1 olevaan A osaan sisältyvää luetteloa yhtiötyypeistä, joihin direktiiviä sovelletaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Niitä sovellettaisiin taannehtivasti 1.1.2016 lukien. (VM erityisasiantuntija Anu Rajamäki 0295 530 398)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 26.5.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta ja valtioneuvoston asetus eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Ensimmäisellä asetuksella saatetaan voimaan vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja sekä yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki. Yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja tulevat Suomen osalta voimaan 10.6.2016. Laki (373/2015) ja asetus tulevat voimaan yleissopimuksen ja pöytäkirjan voimaantulopäivänä 10.6.2016. Toisella asetuksella saatetaan voimaan eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta annettu laki. Eduskunnan oikeusasiamiehestä annettuun lakiin on lisätty uusi 19 f §, jossa säädetään, että vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 33 artiklan 2 kohdan mukaisista tehtävistä huolehtivat eduskunnan oikeusasiamies, Ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta. Koska säännös liittyy yleissopimuksen määräysten voimaansaattamiseen, laki (374/2015) ja asetus tulevat voimaan samana päivänä kuin yleissopimus tulee voimaan eli 10.6.2016. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella tarkennetaan lypsylehmä- ja nautapalkkioiden sekä peltokasvipalkkion yksikkökohtaista määrää toisessa maksuerässä vuoden 2015 tukihaun ja valvonnan tulosten perusteella palkkioihin käytettävissä oleva määräraha huomioon ottaen. Lisäksi tarkennetaan vuodelta 2015 maksettavan uuhi- ja vuohipalkkion yksikkökohtaista määrää. Palkkiot on tarkoitus maksaa kesäkuussa 2016. Asetus tulee voimaan 31.5.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus tasapainoisesta lähestymistavasta lentoaseman melun hallinnassa. Asetuksella annetaan ne täydentävät säännökset, joita tarvitaan EU:n melunhallinta-asetuksen soveltamista varten. Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset lentoaseman meluntorjuntatavoitteesta, yhteistyöryhmästä ja sen tehtävistä lentomelun hallinnassa sekä toimintarajoitusten arvioinnista ja sitä koskevasta päätöksestä. Asetus tulee voimaan 13.6.2016. (LVM liikenneneuvos Risto Saari 0295 342 311)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 26.5.2016 seuraavat päätökset:

Päätös oikeuttaa valtioneuvoston kanslia perustamaan uusi valtion kokonaan omistama FRV Evo Oy -niminen osakeyhtiö sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimus ja muut yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat, merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 500 000 euroa sekä muut perustamiskustannukset. (VNK hallitusneuvos Ilpo Nuutinen 0295 160 145)

Päätös vahvistaa organisaatiomuutoksen aiheuttama muutos työnjakoon työ- ja elinkeinoministeriössä. Elinkeinoministeri Rehnin ja oikeus- ja työministeri Lindströmin välinen työnjako työ- ja elinkeinoministeriössä: oikeus- ja työministeri Lindström käsittelee työllisyys- ja yrittäjyysosastolle sekä työelämä- ja markkinaosastolle kuuluvat asiat. Elinkeinoministeri Rehn käsittelee muut työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)
Ministerien työnjako

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteon Suomen kehityspolitiikka johdosta. Eduskunta on hyväksynyt selonteon johdosta seuraavan ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton: 1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto laatii kerran vaalikaudessa selonteon Suomen kehityspolitiikasta antamaan poliittista, strategisen tason ohjausta kehitysyhteistyöhön sekä vahvistamaan kehityspoliittista johdonmukaisuutta. 2. Valtioneuvosto toimeenpannessaan kehityspoliittista ohjelmaa ottaa huomioon tässä mietinnössä esitetyt havainnot ja raportoi niistä osana vuonna 2018 valmisteltavaa selvitystä selonteon toteutumisesta ja kehitysyhteistyön tuloksista. (UM alivaltiosihteeri Elina Kalkku 0295 350 556)

Päätös asettaa valtuuskunta Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerikokoukseen ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka, varapuheenjohtajat ovat valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ja alivaltiosihteeri Matti Anttonen sekä jäsenet suurlähettiläs Okko-Pekka Salmimies, apulaisosastopäällikkö Ilkka Saarinen, erityisasiantuntija Markku Stenborg ja diplomaattiavustaja Marja Koskela. (UM lähetystöneuvos Kari Puurunen 0295 351 199)

Päätös määrätä oikeustieteen tohtori ja Eurooppaoikeuden dosentti Päivi Leino-Sandberg Ahvenanmaan valtuuskuntaan Olli Mäenpään henkilökohtaiseksi varajäseneksi 1.6.2016 lukien ja myöntää samalla hallinto-oikeustuomari Terttu Villikalle ero 1.6.2016 lukien Ahvenanmaan valtuuskunnan jäsenen henkilökohtaisen varamiehen tehtävästä. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Päätös määrätä Pohjoismaiden investointipankin hallituksen Suomen valtiota edustavaksi varsinaiseksi jäseneksi yksikön päällikkö, finanssineuvos Pekka Morén sekä Pohjoismaiden investointipankin hallituksen Suomen valtiota edustavaksi varajäseneksi alivaltiosihteeri Petri Peltonen 1.6.2016 alkavalle nelivuotiskaudelle. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 0295 530 055)

Päätös Vimpelin kunnan ja Alajärven kaupungin yhdistymistä koskevan esityksen hylkäämisestä. Valtioneuvosto hylkää kuntajakoselvittäjän erityisen kuntajakoselvityksen perusteella tekemän esityksen Vimpelin kunnan ja Alajärven kaupungin yhdistymisestä. Vimpelin kunnan ja Alajärven kaupungin yhdistymistä koskeva esitys perustuu erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan Vimpelin kunnan talouden arviointimenettelyyn sekä sitä seuranneeseen erityiseen kuntajakoselvitykseen. Kuntajakoselvittäjä esitti Vimpelin kunnan ja Alajärven kaupungin yhdistymistä vuoden 2017 alusta lukien. Vimpelin kunta vastustaa yhdistymistä. Vimpelin kunta on ryhtynyt vuoden 2015 aikana talouden tasapainottamistoimenpiteisiin ja onnistunut vähentämään toimintakatettaan noin 1,63 miljoonaa euroa. Toimintakatteen voimakas väheneminen sai aikaan vuosikatteen paranemisen noin 2,22 miljoonaan euroon, jolloin tilikauden tulos kääntyi positiiviseksi lähes 1,4 miljoonaan euroon. Tämä johti siihen, että taseen kertynyt alijäämä väheni noin 2,2 miljoonaan euroon eli noin 700 euroa/asukas. Kunnan toimenpiteillä on pystytty poistamaan akuutit kriisikunnan tunnusmerkit. (VM neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa 0295 530 027)
Tiedote

Päätös Rääkkylän kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymisestä. Rääkkylän kunta lakkaa ja yhdistyy Kiteen kaupunkiin. Kuntien yhdistyminen perustuu erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan Rääkkylän kunnan talouden arviointimenettelyyn sekä sitä seuranneen erityisen kuntajakoselvityksen perusteella tehtyyn yhdistymisesitykseen. Rääkkylän kunnalla on pitkäaikaisia ja vakavia talousongelmia ja se on joutunut arviointimenettelyyn jo kaksi kertaa. Vuoden 2015 tilinpäätösennakoiden mukaan Rääkkylän kunnan taloudellinen tilanne on heikentynyt edelleen. Rääkkylän kunnalla ei ole edellytyksiä järjestää palveluitaan itsenäisenä kuntana tulevaisuudessa ja kunnan yhdistyminen toiseen kuntaan on välttämätöntä. Rääkkylän kunta vastustaa yhdistymisesitystä. Päätös tulee voimaan 1.1.2017. (VM neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa 0295 530 027)
Tiedote

Päätös asettaa Metsähallituksen hallitus toimikaudeksi 1.6.2016-31.3.2019. Kokoonpano: puheenjohtaja: pääjohtaja Timo Laitinen Valtiokonttori; varapuheenjohtaja: vesihallintojohtaja Kai Kaatra maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: ylijohtaja Helena Säteri ympäristöministeriö, metsänhoitaja Pertti Itkonen Metsähallituksen henkilöstön edustaja (Akavalaisten yhteistyöryhmä), kunnanvaltuuston puheenjohtaja Simo Rundgren Kolari, alueiden edustaja, hallituksen jäsen Tuija Soanjärvi Affecto, hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo Lappset Group Oy ja tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen Luonnonvarakeskus. (MMM metsäneuvos Marja Kokkonen 0295 162 444)
Tiedote

Päätös asettaa työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta toimikaudeksi 1.6.2016-31.5.2021. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: hovioikeuden presidentti Tapani Vasama Vaasan hovioikeus (käräjätuomari Jaana Niemitalo Helsingin käräjäoikeus); jäsenet: yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala työ- ja elinkeinoministeriö (oikeustieteen tohtori Jari Murto Turun yliopisto) ja professori Ulla Liukkunen Helsingin yliopisto (käräjätuomari Nina Hotti Vantaan käräjäoikeus). (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295 163 356)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 26.5.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 24/2016 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (Japanin kanssa tehtävä vapaakauppasopimus). Sopimuksen tavoitteena on parantaa tavaroiden, palveluiden ja investointien markkinoillepääsyä EU:n ja Japanin välillä. Erityistä huomiota kiinnitetään erilaisten tullien ulkopuolisten kaupanesteiden ratkaisemiseen. Sopimuksen avulla halutaan myös edistää ympäristö- ja työelämän kysymyksiin liittyvien kansainvälisten normien toimeenpanoa. (UM kaupallinen neuvos Heli Honkapää 0295 351 836)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 25/2016 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta (tilinpäätösdirektiivin muuttaminen). Euroopan komissio on 12.4.2016 antanut direktiiviehdotuksen koskien yritysten maakohtaisten tuloverotietojen julkistamista osana laajempaa Euroopan unionin oikeudenmukaista ja tehokasta yhtiöverojärjestelmää koskevaa strategiaa. Direktiiviluonnoksessa ehdotetaan otettavaksi käyttöön jäsenvaltioiden yrityksille, joiden nettoliikevaihto ylittää 750 miljoonaa euroa, velvoite ilmoittaa Euroopan unionin alueella maakohtaisesti tuloverotiedoistaan. Ehdotus sisältää myös velvoitteen EU:n ulkopuolella oleville samankokoisille konserneille, jos niillä on suuria tai keskisuuria tytäryhtiöitä jäsenvaltioissa, ilmoittaa tuloverotietonsa konsernitasolla. (TEM neuvotteleva virkamies Marja Hanski 0295 047 025)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 26/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (kalastusalan työ). Direktiiviehdotuksella pyritään parantamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilla aluksilla työskentelevien kalastajien työ- ja elinoloja vahvistamalla yhtenäinen säädöskehys merikalastusalan työoloja varten. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 26.5.2016 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Satu-Leena Santala ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston osastopäällikön tehtävään ja ulkoasiainneuvos Outi Holopainen ulkoasiainhallinnon tarkastajan tehtävään 1.9.2016-31.8.2020. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Diplomi-insinööri Anna-Maija Karjalainen valtiovarainministeriön ICT-johtajan virkaan 1.7.2016-30.6.2021. (VM valtiosihteeri Martti Hetemäki 0295 530 292)
Tiedote

Lääketieteen ja kirurgian tohtori Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virkaan 1.11.2016 lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

Palaa sivun alkuun