Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 27.4.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
27.4.2017 13.24
Tiedote 190/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 27.4.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 40/2017 vp) eduskunnalle laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia niin, että Rajavartiolaitoksen virkojen eroamisikäsäännökset muutettaisiin vastaamaan julkisten alojen eläkelaissa säädettyä eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä. Rajavartiolaitoksen palvelussitoumuksia koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin virasta eroamisen määrittelyn ja lentävältä henkilöstöltä vaadittavan palvelussitoumuksen osalta. Rajavartiolakiin, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettuun lakiin ja ampuma-aselakiin tehtäisiin Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta johtuvat lakitekniset muutokset.  Rajavartiolakiin lisättäisiin säännökset valtioneuvoston yleisistunnon päätöksenteosta ja Euroopan unionin nopeisiin rajainterventioryhmiin kuuluvien virkamiesten toimivaltuuksista tilanteessa, jossa Suomi on velvoitettu ottamaan Euroopan raja- ja merivartioviraston koordinoimaa tukea alueelleen ilman omaa pyyntöään. Poliisilakiin lisättäisiin säännökset poliisin osallistumisesta Euroopan raja- ja merivartioviraston palautustoimenpiteisiin, operaatioihin ja muuhun toimintaan. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 0295 421 603)

Hallituksen esitys (HE 41/2017 vp) eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa. Lakiin siirrettäisiin nykyisin rajavartiolaissa olevat rikostorjuntaa koskevat säännökset. Rajavartiolaitoksen tutkittaviksi kuuluviin rikoksiin lisättäisiin merilain ja meriteiden sääntöjen sekä sisävesisääntöjen rikkominen. Lisäksi Rajavartiolaitoksen toimivaltuutta valvoa tieliikennelain säännösten noudattamista laajennettaisiin rajanylityspaikoilla. Lakiin otettaisiin salaisten tiedonhankintakeinojen määritelmät ja niiden käyttöedellytykset Rajavartiolaitoksessa. Salaisten tiedonhankintakeinojen käyttö ja käytön rajoitukset säilyisivät Rajavartiolaitoksessa ennallaan. Rajavartiolaitoksen käytössä oleviin salaisiin pakkokeinoihin lisättäisiin televalvonta myös törkeän kätkemisrikoksen, ammattimaisen kätkemisrikoksen ja törkeän väärennyksen selvittämiseksi. Rajavartiolakia, rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettua lakia sovellettaisiin Rajavartiolaitoksen rikostorjuntaan, jollei Rajavartiolaitoksen rikostorjunnasta annettavassa laissa toisin säädettäisi. Rajavartiolaista kumottaisiin rikostorjuntaa koskevat säännökset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 0295 421 603)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 42/2017 vp) eduskunnalle laiksi lukiolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukiolakia siten, että sellaisella lukiokoulutuksen järjestäjällä, jolla on lupa järjestää International Baccalaureate-tutkintoon johtavaa koulutusta, olisi oikeus järjestää tätä koulutusta tilauskoulutuksena Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisten valtioiden kansalaisille. Muutos ei mahdollistaisi lukukausimaksujen perimistä opiskelijoilta, vaan koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista vastaisi tilaaja. Toiminnasta saatava taloudellinen tuotto tulisi kohdentaa koulutuksen järjestäjän omaan koulutustoimintaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2017. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 0295 330 079)

Hallituksen esitys (HE 43/2017 vp) eduskunnalle eräiden ympäristöä koskevien hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi. Esityksessä ehdotetaan eräiden ympäristöasioiden muutoksenhakua koskevaa sääntelyä uudistettavaksi siten että muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Valituslupajärjestelmä otettaisiin käyttöön ympäristönsuojelulain, maa-aineslain ja vesilain mukaisissa asioissa. Maankäyttö- ja rakennuslain valituslupajärjestelmä uudistettaisiin vastaamaan hallintolainkäyttölain säännöksiä ja samalla valituslupajärjestelmää laajennettaisiin lähes kaikkiin lain asiaryhmiin. Myös luonnonsuojelulain valituslupajärjestelmää ehdotetaan laajennettavaksi. Lisäksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun lakiin lisättäisiin säännös ratkaisukokoonpanosta ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa valituslupa-asioissa. Lisäksi lakeihin tehtäisiin eräitä muita menettelyjä koskevia muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (YM lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn 0295 250 255)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 27.4.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista ja valtioneuvoston asetus Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta. Asetuksella lohenkalastuksen rajoituksista asetetaan lohenkalastuksen yleisrajoituksia Itämeren pääaltaalle ja Pohjanlahdelle. Yleisrajoituksilla kielletään lohenkalastus ajosiimoilla ja verkoilla Itämeren pääaltaalla ja säädellään lohenkalastuksen alkamispäivämääriä Pohjanlahden neljällä eri vyöhykkeellä. Lohenkalastus alkaa sitä myöhemmin mitä pohjoisempana vyöhyke on. Lohenkalastuksen yleisrajoitukset Pohjanlahdella pysyvät nykyisen kaltaisina. Rajoituksilla pyritään edelleen varmistamaan, että luonnonlohet voivat vaeltaa Pohjanlahdella oleviin kutujokiinsa ja että lohenkalastus on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää. Asetusta Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä muutetaan siten, että myös tällä alueella mahdollistetaan isorysillä tapahtuva lohenkalastus nykyistä aikaisemmin ja enintään 25 prosentin edestä lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä. Suomalaiset kalastajat voivat tällä alueella ensimmäisen kerran aloittaa lohenkalastuksen samanaikaisesti ruotsalaisten lohenkalastajien kanssa, joiden saaliit myös tulevat Suomen markkinoille. Asetukset tulevat voimaan 29.4.2017. (MMM kalatalousneuvos Risto Lampinen 0295 162 458)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 27.4.2017 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle hallituksen vuosikertomus vuodelta 2016 hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt. Vuosikertomus koostuu varsinaisesta kertomuksesta ja sitä täydentävistä kolmesta liitteestä: ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset, tilinpäätöslaskelmat ja toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Tiedote

Päätös vahvistaa ministeri Grahn-Laasosen vuosilomaan rinnastettava vapaa 28.4.2017. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)

Päätös asettaa valtuuskunta Arktisen neuvoston 10. ulkoministerikokoukseen 11.5.2017 Fairbanksissa Yhdysvalloissa. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkoasiainministeri Timo Soini ja varapuheenjohtaja Suomen edustaja Arktisen neuvoston virkamieskomiteassa, suurlähettiläs Aleksi Härkönen ulkoasiainministeriöstä sekä jäsenet ovat suurlähettiläs Kirsti Kauppi Suomen Washingtonin suurlähetystöstä, kansanedustaja Katri Kulmuni eduskunnasta, puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio Saamelaiskäräjiltä, lähetystöneuvos Jussi Tanner ulkoasiainministeriöstä, kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä, kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemeltä, pääjohtaja Juhani Damski Ilmatieteen laitokselta, toimitusjohtaja Tero Vauraste Arctia Oy:stä, lähetystöneuvos René Söderman ulkoasiainministeriöstä ja johtaja Timo Koivurova Arktisesta keskuksesta. (UM osastopäällikkö Liisa Talonpoika 0295 351 805)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt myymään Kuopion kaupungin Savilahden kaupunginosan korttelissa 21 sijaitseva tontti 4 (297–13-21-4) rakennuksineen Savonia ammattikorkeakoulu Oy:lle yksin tai yhdessä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa taikka näille yksin tai yhdessä perustettavan yhtiön lukuun 5 700 000 euron kauppahinnasta ja muutoin määräämillään ehdoilla. (VM neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen 0295 530 081)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt myymään Helsingin kaupungin omistamalla kiinteistöllä 91-2-40-2 sijaitseva toimistorakennus Taaleri tonttirahasto Ky:lle tai sille perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun noin 7,42 miljoonan euron kauppahinnasta ja muuten määräämillään ehdoilla. Voimassaolevan asemakaavan mukainen käyttötarkoitus kiinteistölle on yleisten rakennusten korttelialue, kaavamerkintä Y. Meneillään on kaavamuutosprosessi, joka mahdollistaa toimisto- tai hotellikäytön tontilla. Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt ovat allekirjoittaneet kohteesta yhteismyyntisopimuksen. (VM neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen 0295 530 081)

Päätös hyväksyä Eurooppa 2020 -strategian kevään 2017 kansallinen uudistusohjelma. Ohjelmassa kuvataan Euroopan unionille hallituksen toimenpiteitä ja suunnitelmia, joilla vuoden 2011 syksyllä vahvistetut Eurooppa 2020 -strategian kansalliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Lisäksi ohjelmassa huomioidaan Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston Suomelle vuonna 2016 antamat suositukset ja kuvataan toimia, joilla hallitus vastaa julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä, työmarkkinoita ja kilpailua koskeviin suosituksiin. Ohjelma noudattaa rakenteeltaan aiempien vuosien ohjelmaa. (VM neuvotteleva virkamies Jenni Pääkkönen 0295 530 804)

Päätös myöntää Anni Vesalle ero arviointineuvoston jäsenen tehtävästä 27.4.2017 ja määrätä hänen tilalleen Anniina Sippola 28.4.2017 lukien neuvoston 31.5.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM johtaja Kirsi Kangaspunta 0295 330 136)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 27.4.2017 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, Master of Business Administration Maarit Nikkola ulkoasiainministeriön kaupallisen neuvoksen virkaan 8.5.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Kauppatieteiden maisteri Jani Pitkäniemi valtiovarainministeriön osastopäällikön virkaan 1.6.2017-31.5.2022. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)
Tiedote

Yhteiskuntatieteiden maisteri Henriikka Ahtiainen maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 9.5.2017-31.12.2017, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 0295 162 383)

Sivun alkuun