Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 30.4.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
30.4.2015 13.21
Tiedote 225/2015

Valtioneuvosto antoi asetuksen yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain nojalla säädetään valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoon liittyvistä eräistä, lähinnä menettelytapoja koskevista seikoista.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 30.4.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vankeudesta ja valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta. Vankeuslain ja tutkintavankeuslain muutokset tulevat voimaan 1.5.2015. Lainmuutosten vuoksi on tarpeen antaa uudet asetukset. Asetuksella vankeudesta säädetään vankeuslakia tarkempia säännöksiä muun muassa täytäntöönpanoasiakirjoista, täytäntöönpanon aloittamisesta, rangaistusajan suunnitelman sisällöstä, vankien työ- ja toiminta-ajasta, toiminta- ja käyttörahan sekä palkan määräytymisestä, tapaamisjärjestelyistä, vankilan ulkopuolella tapahtuvan toiminnan ehdoista, tarkastusten kirjaamisesta, voimankäyttövälineistä, turvaamistoimenpiteiden täytäntöönpanosta, muutoksenhakumenettelystä ja vapauttamisesta. Asetuksella tutkintavankeudesta säädetään pääosin vastaavia säännöksiä tutkintavankeuden toimeenpanosta. Asetuksessa säädetään muun muassa toimeenpanokirjasta, toiminta- ja käyttörahan määräytymisestä, tarkastusten kirjaamisesta, voimankäyttövälineistä ja turvaamistoimenpiteiden täytäntöönpanosta. Asetukset tulevat voimaan 1.5.2015. (OM hallitusneuvos Ulla Mohell 0295 150 576)

Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain nojalla säädetään valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoon liittyvistä eräistä, lähinnä menettelytapoja koskevista seikoista. Säännökset liittyvät muun muassa apuvalvojan määräämiseen, seuraamusselvityksen ja rangaistusajan suunnitelman laatimiseen, täytäntöönpanoasiakirjojen lähettämiseen Rikosseuraamuslaitoksen sisällä ja viranomaisten välillä, ehtojen rikkomisen selvittämiseen ja kirjaamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan järjestämän hoidon valmisteluun ja toteutukseen. Asetus tulee voimaan 1.5.2015. (OM hallitusneuvos Anne Hartoneva 0295 150 344)

Valtioneuvoston asetus säätiörekisteristä. Asetus liittyy uuden säätiölain täytäntöönpanoon. Se vastaa pääosin sisällöltään voimassa olevaa säätiöasetusta ja nykyistä säätiörekisterikäytäntöä. Asetus tulee voimaan 1.12.2015. (OM lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 0295 150 220)

Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä. Uusi liikuntalaki tulee voimaan 1.5.2015. Uuden liikuntalain mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään liikunnan aluehallinnon tehtävistä, valtion liikuntaneuvoston ja alueellisen liikuntaneuvoston tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta, uusien avustettavien järjestöjen hyväksymisen edellytyksistä ja hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä, järjestöille myönnettävien valtionavustusten myöntämisen edellytyksistä, toimivallasta valtionapuviranomaisten välillä sekä järjestöjen valtionapukelpoisuuden arvioinnista ja sitä koskevasta menettelystä. Asetus tulee voimaan 1.5.2015. (OKM ylijohtaja Esko Ranto 0295 330 115)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että komission pohjoista tukea koskeva muutospäätös otetaan huomioon. Valtioneuvosto on 13.3.2014 hyväksynyt komissiolle toimitetun muutosehdotuksen, jonka perusteella komissio tekee mahdollisesti lähiaikoina päätöksen. Lisäksi huomioidaan maidon suoramyynnin määritelmäkohdassa ja samalla maidon tuen määräytymisessä tilanne EU:n maitokiintiöjärjestelmän päätyttyä 1.4.2015 alkaen ja tehdään eräitä kasvinviljelyn tukia koskevia tarkennuksia. Komission päätöksen aiheuttama pääasiallinen muutos asetukseen on uuhien eläinyksikkökerroinmuutoksesta johtuva tuen myöntämisen edellytysten muutos niin, että uuhista kertyy vähintään 2,0 tukeen oikeuttavaa eläinyksikköä (10 uuhta). Lisäksi muutetaan liitteen yksi märehtijät-ryhmän rajoitteita. Asetus tulee voimaan 5.5.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain  ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain  perusteella maksettavien eläinmääriin perustuvien tukimuotojen myöntämisperusteiden määräytymisessä käytettävistä eläinyksikkökertoimista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta siten kuin Euroopan komission pohjoista tukea koskevaa päätöstä K(2009)3067 muuttava Euroopan komission päätös edellyttää. Valtioneuvosto on 13.3.2014 hyväksynyt komissiolle toimitetun muutosehdotuksen, jonka perusteella komissio tekee mahdollisesti lähiaikoina uuden muutospäätöksen. Lisäksi asetukseen lisätään uusi 5 a §, jossa huomioidaan luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisessa kotieläintuotantoa koskevassa luomusitoumuksessa käytettävä poikkeuksellinen laskenta-ajanjakso sekä tehdään eräitä muita tarpeelliseksi osoittautuneita tarkennuksia liitetaulukkoon. Asetus tulee voimaan 5.5.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Asetuksen kumoaminen on perusteltua oikeustilan selvyyden vuoksi. Maatalousyrittäjien opintorahan käyttötarve on jäänyt vuodesta 2008 lähtien noin 250 000 euroon vuodessa. Vuosittain opintorahaa on saanut vajaa 500 yrittäjää. Tukijärjestelmä uudistettiin vuonna 2010, mutta tuen hyödyntäminen ei lisääntynyt. Asetus tulee voimaan 5.5.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus maatilan asunto-olojen parantamisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Kyse on säädösteknisestä muutoksesta. Asetuksen 4 §:ssä viitataan maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008) 3 §:ään. Asetus 299/2008 on korvattu valtioneuvoston asetuksella maatalouden rakennetuesta (240/2015), minkä vuoksi asetuksen 4 §:n viittaus korvataan viittauksella asetuksen 240/2015 3 §:ään. Asetus tulee voimaan 5.5.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Mika Saari 0295 162 134)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 30.4.2015 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen kahdeksanteen istuntoon 9.-11.6.2015 New Yorkissa ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on pysyvä edustaja Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, varapuheenjohtaja on pysyvän edustajan sijainen Janne Taalas Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa ja jäsenet ovat ministerineuvos Lasse Keisalo Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, sosiaalineuvos Viveca Arrhenius sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Eero Lahtinen sosiaali- ja terveysministeriöstä, lähetystöneuvos Pasi Pöysäri Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, yksikönpäällikön sijainen Janina Hasenson ulkoasiainministeriöstä, neuvonantaja Katariina Sario ulkoasiainministeriöstä, lainsäädäntösihteeri Satu Sistonen ulkoasiainministeriöstä, avustaja Marjo Pekkanen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, jäsen Kristiina Kartano Valtakunnallisesta vammaisneuvostosta ja varapuheenjohtaja Kalle Könkkölä Vammaisfoorumi ry:stä. (UM lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen 0295 351 171)

Päätös valtuuttaa osastopäällikkö Pekka Puustinen tai hänen estyneenä ollessaan yksikön päällikkö Sari Lehtiranta allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Euroopan investointipankin välinen sopimus Euroopan investointipankin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille sekä merentakaisille maille ja alueille myöntämien lainojen rästisaatavien hallinnoinnista ja hyväksyä sanottu sopimus. (UM lähetystöneuvos Sari Lehtiranta 0295 352 139)

Päätös myöntää maastavientilupa Robonic Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä miehittämättömien ilma-alusten lähetysalustoja: Ohto (tyyppimerkintä MC1555LLR) 8 kappaletta, Prototyypin 1 kappale, Kontio (tyyppimerkintä MC2555LLR) 4 kappaletta sekä niihin liittyvää koulutusta, adaptereita, varaosia ja tukitoimintoja Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Päätös asettaa satovahinkoneuvottelukunta toimikaudeksi 1.5.2015-30.4.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi (neuvotteleva virkamies Martti Patjas) maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: lainsäädäntöneuvos Jyri Inha (neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo) valtiovarainministeriö, maatalousylitarkastaja Anne Vainio (ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola) maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja Susanna Jansson (yksikön johtaja Vesa Perätalo) Maaseutuvirasto, vilja-asiamies Max Schulman (kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen (asiantuntija Leena Ala-Arvola) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja toiminnanjohtaja Johan Åberg (asiamies Rikard Korkman) Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo 0295 162 468)

Päätös merkitä eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta ja laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n ja opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta pöytäkirjaan (HE 310/2014 vp). Eduskunta on hylännyt lakiehdotukset. (OKM hallitusneuvos Toni Tuomainen 0295 330 360)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 30.4.2015 seuraavat nimitysasiat:

Eläinlääketieteen lisensiaatti Taina Aaltonen maa- ja metsätalousministeriön apulaisosastopäällikön virkaan 1.6.2015 lukien. (MMM neuvotteleva virkamies Päivi Marttila 0295 162 205)
Tiedote

Eläinlääketieteen tohtori Sebastian Hielm maa- ja metsätalousministeriön elintarviketurvallisuusjohtajan virkaan 1.1.2016 lukien. (MMM neuvotteleva virkamies Päivi Marttila 0295 162 205)
Tiedote

Sivun alkuun