Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.10.2017 13.30
Tiedote 450/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 5.10.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 131/2017 vp) eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta. Lakia muutettaisiin siten, että ulkoasiainministeriön nimi muutettaisiin ulkoministeriöksi. Nimen muutos koskisi vain ministeriön suomenkielistä nimeä. Esityksessä ehdotetaan myös selkeytettäväksi ja tarkennettavaksi valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriön nimitysvaltaa määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäessä erityisesti silloin, kun kyse on sellaisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisestä, joka säädetään muualla laissa tai asetuksessa valtioneuvoston ratkaistavaksi. Esityksessä ehdotetaan selkeytettäväksi voimassa oleva käytäntö, jossa ratkaisuvalta edellä mainituissa tapauksissa säädetään valtioneuvoston asetuksella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 132/2017 vp) eduskunnalle laiksi maksupalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Uudistuksilla pantaisiin täytäntöön uuden maksupalveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin III ja IV osaston säännökset siltä osin kuin ne poikkeavat vanhan direktiivin vastaavista säännöksistä. Maksupalvelulain soveltamisalaa laajennettaisiin siten, että soveltamisalaan kuuluvia maksupalveluita olisivat myös maksutoimeksiantopalvelu ja tilitietopalvelu. Lakiin lisättäisiin näiden palveluiden käyttöön liittyvät säännökset. Lain teleyrityksiä, rajattua verkkoa ja kauppaedustajia koskevia soveltamisalapoikkeuksia kavennettaisiin. Maksunsaajan oikeutta periä lisäkuluja eräiden maksutapojen käytöstä rajoitettaisiin siten, että lisäkuluja ei voitaisi periä esimerkiksi kuluttajien tällä hetkellä tavallisimpien maksukorttien käytöstä. Myös vastuusäännöksiä ehdotetaan tietyiltä osin muutettavaksi. Palveluntarjoajalla olisi ehdotuksen mukaan yleensä velvollisuus käyttää vahvaa tunnistamista sähköisissä maksutapahtumissa. Lisäksi kuluttajansuojalakiin ja tietoyhteiskuntakaareen ehdotetaan eräitä muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 13.1.2018, jolloin direktiivi on viimeistään pantava täytäntöön. Eräiden säännösten voimaantulosta säädettäisiin kuitenkin valtioneuvoston asetuksella. (OM apulaisosastopäällikkö Antti Leinonen 0295 150 264)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 133/2017 vp) eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta. Yleisen kiinteistöveroprosentin sekä muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin ala- ja ylärajaa korotettaisiin 0,93-1,80 prosentista 1,03-2,00 prosenttiin. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin ala- ja ylärajaa korotettaisiin 0,41-0,90 prosentista 0,45-1,00 prosenttiin. Yleisen kiinteistöveroprosentin sekä muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien korotuksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin korotusta sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295 530 254)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 134/2017 vp) eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Tulotietojärjestelmä olisi työnantajia ja muita suorituksen maksajia sekä tiedon käyttäjiä palveleva valtakunnallinen tietojärjestelmä. Sitä käytettäisiin työnantajien ja muiden suorituksen maksajien lakisääteisen ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tulotietojen ja muihin niihin liittyvien tietojen antamiseen. Tulotietojärjestelmän ytimen muodostaisi tulorekisteri, johon annetut tiedot talletettaisiin välitettäväksi edelleen lakiehdotuksessa nimetyille viranomaisille ja muille tahoille näiden muuhun lakiin perustuvien tiedonsaantioikeuksien mukaisesti käytettäväksi lakiehdotuksessa määritettyihin tarkoituksiin. Tulorekisterin tiedot olisivat muutoin salassa pidettäviä. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Laki tulotietojärjestelmästä ja laki Verohallinnosta annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018 ja muut lait 1.1.2019. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 135/2017 vp) eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta. Lakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että kuntoutuksen ohjaaja (AMK) sisällytetään lakiin laillistettavana ammattihenkilönä. Voimassa olevassa laissa säädettyä siirtymäaikaa ehdotetaan jatkettavaksi siten, että kuntoutuksen ohjaajilla on riittävästi aikaa hakea ammatinharjoittamisoikeutta Valviralta. Siirtymäajan jatkamista ehdotetaan myös muiden sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeutta tai nimikesuojausta hakevien henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi hakemusten käsittelyn mahdollisissa viivästystilanteissa. Lain voimaan tullessa 1.3.2016 terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkittyjen lähihoitajien nimikesuojaus ja rekisteröinti sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin ehdotetaan tehtäväksi viranomaisaloitteisesti ja maksutta. (STM neuvotteleva virkamies Riitta Burrell 0295 163 588)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 136/2017 vp) eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2018. Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen mukaisesti palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua ehdotetaan nostettavaksi 0,40 prosenttiyksikköä ja vastaavasti työnantajien keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua alennettavaksi 0,40 prosenttiyksikköä. Samalla työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää ehdotetaan vähennettäväksi 0,20 prosenttiyksikköä, josta palkansaajien työttömyysvakuutusmaksuun kohdentuu 0,10 prosenttiyksikköä ja työnantajien keskimääräiseen työttömyysvakuutusmaksuun niin ikään 0,10 prosenttiyksikköä. Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuksi vuonna 2018 ehdotetaan 0,92 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettavaksi työnantajan työttömyysvakuutusmaksuksi 0,65 prosenttia palkasta. Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksuksi vuonna 2018 ehdotetaan 0,65 prosenttia palkasta palkkasumman 2 083 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,54 prosenttia palkasta. Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2018 olisi 0,65 prosenttia palkasta palkkasumman 2 083 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,81 prosenttia palkasta. Omavastuumaksun palkkasummarajoja ehdotetaan muutettavaksi siten, että täysimääräinen omavastuumaksu perittäisiin yrityksiltä, joiden palkkasumma olisi vähintään 33 336 000 euroa. Jos palkkasumma on tätä pienempi, omavastuumaksu alenee lineaarisesti siten, että omavastuumaksua ei peritä, jos palkkasumma on enintään 2 083 500 euroa. Esitys liittyy vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 5.10.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavista kohteista. Asetuksella annettaan tarkemmat säännökset maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavien kohteiden määritelmästä, niihin pääsystä sekä niiden salassapidosta. Puolustushallinnolle on annettu yleisestä lainsäädännöstä poikkeuksia suorittaa maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavissa kohteissa viranomaistarkastukset puolustusvoimien sisäisesti. Asetuksessa määritellään maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavat kohteet, niissä sovellettavat menettelyt ja säädetään kohteiden salassapidosta. Asetus tulee voimaan 19.10.2017. (PLM hallitussihteeri Kosti Honkanen 0295 140 607)

Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa 10.2.2017 lukien niin kuin siitä on sovittu. Laki (1063/2016) ja asetus tulevat voimaan 13.10.2017. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Verohallinnon yksikkörakennetta muutetaan siten, että Verohallintoon perustetaan kaksi uutta yksikköä: Asiointiyksikkö ja Kehitys- ja tietohallintoyksikkö. Asiointiyksikkö vastaa Verohallinnon asiointi- ja neuvontapalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä. Yksikön toimialueena on koko maa. Asiointiyksikkö toimii suoraan pääjohtajan alaisuudessa. Yksikköön siirretään tarpeellisilta osin neuvonta- ja palvelutehtäviä hoitava henkilöstö, puhelinvälityksen tehtävät sekä asioinnin kehittämis- ja ohjaustehtävät. Yksikön henkilöstömäärä on noin 450 henkilötyövuotta. Kehitys- ja tietohallintoyksikkö vastaa Verohallinnon eri yksiköiden tarvitsemista yhteisistä kehitys- ja tietohallintopalveluista. Yksikköön keskitetään nykyisin kunkin eri toimintayksikön vastuulla olleet toiminnan ja verotussovellusten kehittämistehtävät. Yksikköön liitetään nykyinen Tietohallintoyksikkö soveltuvin osin. Yksikkö ennakoi Verohallinnon toiminta- ja asiakasympäristön muutoksia, tuottaa ratkaisuja liiketoiminnan tueksi ja huolehtii Verohallinnon tietoteknisestä toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta. Yksikön henkilöstömäärä on noin 205 henkilötyövuotta. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta. Asetuksessa säädetään tarkemmin muun muassa ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta ammatillisista ja yhteisistä tutkinnon osista, yhteisten tutkinnon osien laajuudesta osaamispisteinä, yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvista osa-alueista ja osa-alueiden pakollisuudesta ja valinnaisuudesta, valmentavien koulutusten muodostumisesta sekä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan hakemiseen liittyvistä menettelyistä, hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä sekä järjestämisluvan myöntämisen tarkemmista edellytyksistä. Asetuksessa säädetään myös opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan merkittävistä tiedoista, osaamisen tunnustamisen menettelytavoista, osaamisen arviointiasteikoista sekä todistusten sisällöstä ja liitteistä. Lisäksi asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä oppisopimuksessa, oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koskevassa sopimuksessa ja koulutussopimuksessa sovittavista asioista sekä koulutuskorvauksen määräytymisestä oppisopimuskoulutuksessa. Asetuksessa säädetään myös työelämätoimikuntien asettamisesta, kokoonpanosta, päätöksenteosta ja tehtävistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (OKM hallitussihteeri Antti Randell 0295 330 173)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Yhteenliittymän jäseniä ovat Luonnonvarakeskus, Elintarviketurvallisuusvirasto, Geologian tutkimuslaitos, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ilmatieteenlaitos, Maanmittauslaitos ja Suomen ympäristökeskus. Nämä virastot ja laitokset sekä VTT Oy perustavat yhdessä Säteilyturvakeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen kanssa Tutkimuslaitosten yhteenliittymän. Jälkimmäinen korvaa toiminnallisesti luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän sekä kaksi muuta tutkimuslaitosten välistä yhteenliittymää. Tutkimuslaitosten yhteenliittymä perustetaan toimijoiden välisellä sopimuksella ja se aloittaa toimintansa vuoden 2018 alusta. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (MMM lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola 0295 162 448)

Valtioneuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta. Uusien EU-asetusten vuoksi on tarpeen teknisesti päivittää kansallinen strategia, tuottajaorganisaatioista annettu valtioneuvoston asetus sekä hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta annettu valtioneuvoston asetus. Asetuksessa säädetään markkinajärjestelylain nojalla hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta. Asetus tulee voimaan 9.10.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295 162 488)

Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista. Uusien EU-asetusten vuoksi on tarpeen teknisesti päivittää kansallinen strategia, tuottajaorganisaatioista annettu valtioneuvoston asetus sekä hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta annettu valtioneuvoston asetus. Asetuksessa säädetään markkinajärjestelylain nojalla tuottajaorganisaatioista. Asetus tulee voimaan 9.10.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295 162 488)

Valtioneuvoston asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista. Pääosin asetuksen sisältö vastaa voimassa olevaa valtioneuvoston asetusta ja nykykäytäntöä. Asetuksessa säädetään markkinajärjestelylain nojalla eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista. Asetus tulee voimaan 9.10.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295 162 488)

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 2 ja 3 muuttamisesta. Asetuksen liitettä 2 kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja kasvien terveyttä koskevista lakisääteisistä hoitovaatimuksista muutetaan hoitovaatimuksen 4 ja 5 osalta. Hoitovaatimuksesta 4 ja 5 poistetaan osana norminpurkua osa elintarvikehygieniaan ja eläinten lääkitsemiseen liittyvistä kansallisista täytäntöönpanosäännöksistä, joita ei nykyisen tulkinnan mukaan ole välttämätöntä lukea osaksi lakisääteisiä hoitovaatimuksia. Muutosten avulla voidaan yksinkertaistaa täydentävien ehtojen vaatimuksia ja siten myös täydentävien ehtojen valvontaa. Asetuksen liitettä 3 eläinten hyvinvointia koskevista lakisääteisistä hoitovaatimuksista muutetaan poistamalla eläinten hyvinvointiin liittyvinä täydentävinä ehtoina noudatettavien kansallisten säännösten luettelosta eräitä vaatimuksia vastaavilla perusteilla kuin liitteestä 2. Lisäksi liitteessä 3 täsmennetään ne eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset, joiden rikkomuksia koskevassa seuraamusarvioinnissa otetaan huomioon kansallisen vaatimustason sijasta eläinten hyvinvointia koskevien direktiivien vähimmäistaso sanktiointikynnyksen laukaisijana ja täydentävien ehtojen seuraamuksen tason määrittämisessä. Asetus tulee voimaan 9.10.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Yhteenliittymän jäseniä ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Säteilyturvakeskus. Nämä virastot ja laitokset perustavat yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Elintarviketurvallisuusviraston, Geologian tutkimuslaitoksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n, Ilmatieteen laitoksen, Maanmittauslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa Tutkimuslaitosten yhteenliittymän. Jälkimmäinen korvaa toiminnallisesti sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymän. Tutkimuslaitosten yhteenliittymä perustetaan toimijoiden välisellä sopimuksella ja se aloittaa toimintansa vuoden 2018 alusta. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (STM neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen 0295 163 199)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 5.10.2017 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ulkoasiainministeriön kehityspolitiikan neuvonantaja Max von Bonsdorff, lakimies Minna-Kaisa Liukko ja lakimies Eeva Winter valtioneuvoston esittelijöiksi. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Periaatepäätös sisäisen turvallisuuden strategiasta. Strategiassa hallitus määrittelee keskeisimmät Suomen sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavat muutosvoimat lähitulevaisuudessa sekä toimenpiteet niihin vastaamiseksi. Strategian päätavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti, että Suomi on maailman turvallisin maa asua, elää, yrittää ja tehdä työtä. (SM strategiapäällikkö Ari Evwaraye 0295 488 373)
Tiedote

Päätös myöntää vientilupa Boomeranger Boats Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä Intiaan seuraavat tuotteet: C-1100 B RIB-vene varusteineen seitsemän kappaletta, aseteline seitsemän kappaletta, ilmapudotusjärjestelmä yksi kappale ja HF-radio kuusi kappaletta. Tuotteiden loppukäyttäjä on Intian merivoimat. (PLM erityisasiantuntija Riikka Pitkänen 0295 140 421)

Päätös myöntää vientilupa Marine Alutech Oy:lle. Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 17.12.2015 myöntänyt Marine Alutech Oy:lle luvan viedä Watercat K13 -veneitä 14 kappaletta Omaniin. Tuotteiden loppukäyttäjä on Omanin poliisivoimien rajavartiosto. Marine Alutech Oy on hakenut myönnettyyn vientilupaan voimassaoloajan pidennystä seitsemän kappaleen osalta. Voimassaoloaikaa pidennetään 31.12.2018 saakka. (PLM erityisasiantuntija Riikka Pitkänen 0295 140 421)

Päätös hyväksyä vuoden 2018 alustava talousarviosuunnitelma. Euroalueen jäsenvaltiot toimittavat 15. lokakuuta mennessä tulevaa vuotta koskevat alustavat talousarviosuunnitelmansa komissiolle. Alustavat talousarviosuunnitelmat kuuluvat syksyisin toteutettavaan koordinoituun valvontamenettelyyn. Alustavan talousarviosuunnitelman perusteella pitäisi pystyä toteamaan mahdolliset poikkeamat viimeisimmässä vakausohjelmassa esitetystä julkisen talouden strategiasta. Alustava talousarviosuunnitelma pitää sisällään tiedot makrotalouden ennusteista ja oletuksista, julkisen talouden tavoitteista, tulo- ja menoennusteista politiikan pysyessä muuttumattomana, tulo- ja menotavoitteista, talousarvioesitykseen sisältyvistä päätösperäisistä toimenpiteistä, unionin kasvu- ja työllisyysstrategian tavoitteista ja maakohtaisista suosituksista ja viimeisimmän vakausohjelman ja alustavan talousarviosuunnitelman vertailusta sekä menetelmiä koskevan liitteen. Vuoden 2018 alustavan talousarviosuunnitelman pohjana toimii hallituksen 19.9.2017 eduskunnalle antama vuoden 2018 talousarvioesitys, joka perustuu pitkälti kevään 2017 kehyspäätökseen, vuoden 2017 lisätalousarvioon sekä kuntatalousohjelmaan vuodelle 2018. (VM neuvotteleva virkamies Päivi Puonti 0295 530 348)
Uutinen

Päätös asettaa valtuuskunta ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 23. konferenssiin, Kioton pöytäkirjan osapuolten 13. kokoukseen ja Pariisin sopimuksen ensimmäisen osapuolikokouksen toiseen osaan 6.-17.11.2017 Bonnissa sekä oikeuttaa ympäristöministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, varapuheenjohtaja ympäristöneuvos Outi Honkatukia, jäsenet ovat suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronde, lähetystöneuvos Hanna-Leena Lampi, metsäneuvos Heikki Granholm, neuvotteleva virkamies Paula Perälä, erityisasiantuntija Ilari Valjus, ylitarkastaja Laura Sarlin ja ylitarkastaja Mikko Paloneva sekä asiantuntijat ovat lähetystöneuvos Aleksi Vakkuri, ympäristöneuvonantaja Matti Nummelin, tarkastaja Johanna Pietikäinen, energianeuvonantaja Henri Horn, lainsäädäntösihteeri Laura Peuraniemi, ylitarkastaja Milja Keskinen, yksikön päällikkö Tita Korvenoja, ympäristöneuvos Elina Rautalahti, neuvotteleva virkamies Marjo Nummelin, erityisasiantuntija Karoliina Anttonen, erityisavustaja Taru Savolainen, ylitarkastaja Outi Leskelä, viestintäasiantuntija Riikka Lamminmäki, assistentti Katariina Kovalainen, kehittämispäällikkö Riitta Pipatti, kansanedustaja Satu Hassi, kansanedustaja Hanna Kosonen, kansanedustaja Hanna Sarkkinen, puheenjohtajan avustaja Inka Saara Arttijeff, professori Markku Ollikainen, vanhempi tutkija Antto Vihma, johtava asiantuntija Mikael Ohlström, energia-asiantuntija Anssi Kainulainen, johtaja Hanna Ekman, johtaja Tapio Wallenius, kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka, asiantuntija Tuuli Hietaniemi, hallituksen jäsen Tina Nyfors, ilmastodelegaatti Emmi Venäläinen ja vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 5.10.2017 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian maisteri Marja Anna Elina Kuosmanen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan 16.10.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Kasvatustieteen maisteri, filosofian maisteri Anne Onnela opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 9.10.2017-31.10.2018, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan opetusneuvos Najat Ouakrim-Soivion virkavapauden ajaksi. (OKM hallitusneuvos Leo Liukkonen 0295 330 196)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Jukka Pietikäisen valtuuttaminen allekirjoittamaan pöytäkirja Suomen tasavallan ja Bahaman yhteisön välillä veroasioita koskevista tiedoista 10.3.2010 tehdyn sopimuksen muuttamisesta. Sopimuksen muutospöytäkirja on tarkoitus allekirjoittaa Bahamalla Suomen kiertävän suurlähettilään 16.10.2017 alkavan vierailun yhteydessä. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295 530 105)

Arktisen tiedeyhteistyön edistämistä koskevan sopimuksen hyväksyminen. Sopimuksen tarkoituksena on edistää kansainvälistä arktista tiedeyhteistyötä. Sopimusta toimeenpantaessa Suomen valtio edistää parhaansa mukaan toimenpiteiden toteuttamista. Sopimus on oikeudellisesti sitova, mutta siihen ei liity sanktioita. Tullakseen voimaan sopimus edellyttää jokaisen sopimuspuolen hyväksymistä tai ratifiointia. (OKM opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen 0295 330 247)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Hovioikeudenneuvos Juha Einari Nieminen Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.3.2018-28.2.2025, käräjätuomari Tanja Elisa Arpiainen Kymenlaakson käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2018 lukien, käräjätuomari Kimmo Tuomas Lähtinen Kymenlaakson käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.4.2018 lukien, käräjätuomari Heli Marita Leinonen Kymenlaakson käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan ja käräjätuomari Mikko Juhani Koli Kymenlaakson käräjäoikeuden neljänneksi täytettävään virkaan 1.5.2018 lukien sekä yliopistonlehtori Reima Juha Antero Kukkonen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Päivi Pauliina Ratilainen Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Anneli Pirkko-Liisa Järvenpää Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2018 lukien. (OM ylitarkastaja Taru Alanaatu 0295 150 350)
Tiedote

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja, kenraalimajuri Timo Tapani Rotonen puolustusvoimien sotatalouspäälliköksi ja pääesikunnan logistiikkapäällikkö, prikaatikenraali Timo Tapio Kakkola puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajaksi 1.1.2018 lukien, eversti Janne Alpertti Jaakkola kenraalin virkaan 1.1.2018-31.12.2022 ja pääesikunnan logistiikkapäälliköksi 1.1.2018 lukien ja Kainuun prikaatin komentaja, eversti Tuomo Väinö Petter Repo kenraalin virkaan 1.1.2018-31.12.2022. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)
Tiedote 6.10.

Sivun alkuun