Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Hallitus antoi eduskunnalle esityksensä vuoden 2017 talousarvioesityksen täydentämisestä

Valtiovarainministeriö
18.11.2016 11.31
Tiedote

Talousarvioesityksen täydentävässä ehdotuksessa määrärahatarve kasvaa 219 miljoonalla eurolla. Suurin menolisäys on Terrafame Group Oy:n pääomankorotus.

Poliisin määrärahoja lisätään

Suojelupoliisille, keskusrikospoliisille ja paikallispoliisille ehdotetaan yhteensä 10 miljoonalla euroa lisäystä väkivaltaisten ääriliikkeiden laittoman toiminnan torjumiseksi sekä torjuntaan tarvittaviin varustehankintoihin.

Terrafamen pääomaa korotetaan

Terrafame Group Oy:n oman pääoman korottamiseen ehdotetaan 100 miljoonan euron lisämäärärahaa. Tällä arvioidaan katettavan toiminnan kustannukset loppukesään 2017 saakka ja sen turvin voidaan jatkaa neuvotteluja kaivostoiminnan omistuspohjan laajentamiseksi.

Sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoja lisätään  

Sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoihin ehdotetaan yhteensä 16,8 miljoonan euron lisäystä, josta valtaosa aiheutuu Libanonin UNIFIL-operaation laajentamisesta. Sotilastapaturmalain muutosten aiheuttamiin korvausmenojen lisäyksiin ehdotetaan 0,8 miljoonan euron lisäystä.

Liikennehankkeet

Raide-Jokeri pikaraitiotien rakentamisen avustamiseen välillä Helsingin Itäkeskus–Espoon Keilaniemi ehdotetaan enintään 84 miljoonan euron valtuutta ja Tampereen raitiotien rakentamisen avustamiseen (1. ja 2. vaihe) esitetään enintään 71 miljoonan euron valtuutta. Valtionavustusten myöntöpäätösten edellytyksenä on, että kaupungit sitoutuvat MAL-sopimuksen 2016–2019 tavoitteisiin tonttitarjonnan ja asuntotuotannon lisäämiseksi.

Pori–Mäntyluoto rataosan sähköistykseen ehdotetaan 5,7 miljoonan euron valtuutta. Hankkeen tavoitteena on parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, metalliteollisuuden kilpailukykyä ja vähentää kuljetusten aiheuttamia haitallisia päästöjä.

Muita muutoksia

Oikeusrekisterikeskukselle ehdotetaan 210 000 euron lisämääräraha WinCapita-asioiden korvausvaatimusten käsittelyyn.

Hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi tähtäävän laatusuosituksen uudistamisen sisältöä on tarkennettu. Hoitotyöntekijöiden mitoituksen suositusperusteita tarkistetaan kaikilla tasoilla poistaen mitoitusvaatimuksiin sisältyviä jäykkyyksiä. Uudistus astuu voimaan 1.1.2017. Uudistuksen ei arvioida tuottavan säästöä vielä vuonna 2017, jonka takia kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan 6,31 miljoonan euron lisäystä. Tämän kompensoimiseksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkihankkeesta vähennetään 6,31 miljoonaa euroa.

Tenojoen vesistön kalastussopimuksen toimeenpanoon liittyvään, Tenojokeen nousevien lohien kaikuluotainseurannan toteuttamiseen ehdotetaan 0,49 miljoonan euron lisäystä.

Maahanmuuttajien perusopetukseen ehdotetaan yhteensä 8,8 miljoonan euron määräaikaista ylimääräistä avustusta valmistavan opetuksen rahoitusjärjestelmän muutoksen johdosta. Avustuksella kompensoidaan opetuksen järjestäjän aloitetuista koulutuksista vuonna 2017 muutoin saamatta jäävää rahoitusta.

Hallitus ehdottaa, että valtion osuutta sairausvakuutuslaista johtuvista menoista lisätään 33 miljoonalla eurolla. Määrärahan tarve selittyy kilpailukykysopimukseen liittyvällä pienituloisten maksukevennyksen laajentamisella.

Eläketukilain voimaantulo vasta 1.6.2017 alkaen aiheuttaa eräitä muutoksia määrärahoihin. Esimerkiksi kansaneläkelaista aiheutuviin menoihin tulee 23,8 miljoonan euron vähennys ja vastaavasti työmarkkinatukimenoihin 3,2 miljoonan euron lisäys.

Valtionvelan arvioidaan kasvavan 5,5 miljardilla eurolla vuonna 2017

Tuloarvioita nostetaan täydentävässä ehdotuksessa 157 miljoonalla eurolla. Arviota veroista ja veronluonteisista tuloista ehdotetaan korotettavaksi 99 miljoonalla eurolla johtuen etenkin ansio- ja pääomatuloverojen ennakoitua myönteisimmistä kertymätiedoista. Sekalaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi 58 miljoonalla eurolla.

Valtion nettolainanotoksi arvioidaan 5,55 miljardia euroa vuonna 2017 ja 5,96 miljardia euroa vuonna 2016. Valtionvelan määrän arvioidaan olevan vuoden 2017 lopussa noin 111 miljardia euroa.

Vuoden 2017 täydentävä talousarvioesitys

Lisätietoja:

pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Markus Lahtinen, puh. 0295 160 404,
oikeus- ja työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, puh. 050 574 0236,
valtiovarainministerin erityisavustaja Ville Valkonen puh. 044 567 2201
valtiovarainministerin erityisavustaja Mikko Kortelainen puh. 050 301 8334

Sivun alkuun