Hyppää sisältöön

Terveydensuojelulain muutos vahvistettiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2021 14.44
Tiedote

Tasavallan presidentti on vahvistanut lain terveydensuojelulain muuttamisesta. Muutos koskee terveydensuojelulain valvonnan maksullisuutta. Laki tulee voimaan 1.1.2022 samaan aikaan kuin elintarvikelain säännöstä valvonnan perusmaksusta aletaan soveltaa.

Toiminnanharjoittajilta peritään jatkossa veroluonteinen vuotuinen valvonnan perusmaksu niistä toimipaikoista ja toiminnoista, joiden käyttöönotosta tai aloittamisesta toiminnanharjoittajalla on velvollisuus ilmoittaa tai jotka edellyttävät hyväksyntää.

Terveydensuojelulain (763/1994) tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen. Lain tavoitteena on myös ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa terveyshaittaa. Terveydensuojeluviranomaisen tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö.

Terveydensuojelulain mukaista valvontaa toteutetaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen tekemällä suunnitelmallisella ja terveyshaittaepäilyihin perustuvalla valvonnalla. Terveydensuojeluviranomainen valvoo suunnitelmallisella ennakkovalvonnalla laissa säädettyjä ilmoitusvelvollisia kohteita.

Terveydensuojeluvalvontaan liittyvät maksut peritään kunnissa nykyisin suoriteperusteisesti. Tarkastaja käy kohteessa, minkä jälkeen kunta perii maksun tarkastuksesta hyväksymänsä taksan mukaisesti.

Jatkossa valvonnasta peritään vuotuinen maksu 

Terveydensuojelulain suunnitelmallisesta valvonnasta peritään jatkossa kunnan määrittelemien valvontamaksujen lisäksi vuosittainen valvonnan perusmaksu. Kiinteän perusmaksun on 150 euroa ja se maksetaan kerran vuodessa. 

Sellaiset pienimuotoiset toimijat, joille vuosittainen valvonnan perusmaksu on kohtuuton suhteessa toiminnasta syntyvään valvonta- ja ohjaustarpeeseen jäävät maksuvelvollisuuden ulkopuolelle.

Lisäksi täsmennetään, mitkä toiminnanharjoittajat ovat velvollisia ilmoittamaan toimipaikkojen ja toimintojen käyttöönotosta. Laki muutoksenhakusäännöstä päivitetään vastamaan nykyistä yleislainsäädännön muutoksenhakusäännöstä.

Maksullisuutta koskevan sääntelyn uudistamisella pyritään lisäämään kuntien terveydensuojelulain valvonnan resursseja ja edistämään kuntien toimintavapautta palvelujen järjestämisessä.

Perusmaksulla katetaan suunnitelmallisen valvonnan kuluja

Vuosittainen valvonnan perusmaksu kattaa sellaisen suunnitelmallisen valvonnan kuluja, jonka taksoittamista on vaikea määrittää suoriteperusteisesti tai johon ei voida soveltaa suoriteperusteista maksua.

Muun kuin suunnitelmallisen valvonnan maksut peritään nykyisen lainsäädännön mukaisella tavalla. Maksut määritellään kunnan taksassa ja maksut vastaavat enintään valvonnasta aiheutuneita kuluja.

Lisätietoja:

Vesa Pekkola, neuvotteleva virkamies, STM, [email protected]