Hyppää sisältöön

Ministeriö pyrkii edistämään alan hyviä käytäntöjä ja kirjeiden saajien asemaa
Tekijänoikeuden valvontakirjeet puhututtavat

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2017 8.33
Uutinen

Keskustelu tekijänoikeuden valvontakirjeiden ympärillä käy vilkkaana. Erityisesti tilanteet, joissa internet-liittymän haltija on saanut mielestään aiheettomasti kirjeen tekijänoikeuksia valvovalta yritykseltä, ovat alkuvuoden aikana keränneet huomiota lehdistössä ja sosiaalisissa medioissa.

Monille viranomaisille ja myös opetus- ja kulttuuriministeriöön on tullut asiasta runsaasti yhteydenottoja: Mikä on kirjeiden saajien oikeusturva? Onko lainsäädäntö ajan tasalla?
 
Tekijänoikeuksien verkkovalvonta on yleistynyt kaikkialla Euroopassa, ja suomalaiset liittymänhaltijat ovat saattaneet saada valvontakirjeitä myös muista maista, esimerkiksi Tanskasta.
 
Suomessa tekijällä tai hänen edustajallaan on tekijänoikeuslakiin perustuva oikeus saada markkinaoikeudelta hakemuksesta ”yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta”. Yhteystiedot saatuaan tekijä voi halutessaan ottaa yhteyttä liittymänhaltijaan tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin.
 
Oikeudenhaltijoiden ja heidän valtuuttamiensa edustajien keskuudessa kirjeiden lähettäminen yksityishenkilöille on lisääntynyt voimakkaasti viime vuoden aikana. Kirjeiden sävy vaihtelee. Yleensä kirje sisältää kehotuksen ottaa yhteyttä asian selvittämiseksi, mutta kirje saattaa muistuttaa myös laskua tai tarjota sovittelua asiassa. Erityisesti laskunkaltaiset muotoilut ovat herättäneet suurta hämmennystä. Verkossa on saatavilla hyvin ristiriitaista tietoa siitä, miten kirjeen saatuaan tulisi toimia.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön 6.2.2017 järjestämässä viranomaistapaamisessa käynnistettiin kartoitus keinoista tilanteen selkeyttämiseksi ja kirjeistä aiheutuneiden epäkohtien minimoimiseksi mahdollisimman nopealla aikataululla.
 
Ministeriö on tavannut myös kirjeitä lähettäneitä oikeudenhaltijoiden edustajia ja oikeudenhaltijoiden toimialajärjestöjä sekä järjestöjä, jotka ovat olleet huolissaan kirjeiden vastaanottajien oikeusturvan toteutumisesta.
 
Keskeinen kysymys on ollut selvittää, miten voidaan varmistaa, että tekijänoikeuslakia ja henkilötietolakia noudatetaan niin, että myös kirjeiden vastaanottajien oikeussuoja toteutuu.
 
Ensivaiheessa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuille lisätään osio, jossa annetaan tietoa oikeudenhaltijoiden ja kirjeiden saajien oikeuksista, vastuista ja velvoitteista, jotka koskevat kirjeiden muodossa yksityishenkilöihin kohdistuvaa tekijänoikeusvalvontaa.
 
Lisäksi ministeriö asettaa työryhmän selvittämään, miten tekijänoikeuksien valvontaan olisi mahdollista kehittää alan hyviä käytäntöjä turvaamaan kirjeiden vastaanottajien asemaa. Hyviin käytäntöihin voisivat sisältyä esimerkiksi yhdenmukaiset käytännöt henkilötietolain soveltamisessa sekä valvontatoimenpiteiden ripeä suorittaminen.
 
Ministeriön asettama työryhmä pohtisi myös, olisiko lainsäädäntöä joltain osin muutettava, jollei muilla toimilla riittävästi pystytä selkiyttämään tilannetta ja vaikuttamaan alan käytäntöihin. Myös EU:n täytäntöönpanon varmistamista koskeva direktiivi tulee käsittelyyn kesällä.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Anna Vuopala, p. 02953 30331

Tietoa ja neuvoja (UKK) ns. tekijänoikeuskirjeistä opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla

Tekijänoikeus