Hyppää sisältöön

Vuoden 2021 ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Ammattiopisto Luoville

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2021 12.55
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2021 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon Ammattiopisto Luoville. Lisäksi Suomen Diakoniaopisto SDO Oy:lle myönnettiin kunniamaininta. Palkinnot jakoi Hämeenlinnassa ammatillisen koulutuksen seminaarissa opetusministeri Li Anderssonin valtiosihteeri Dan Koivulaakso.

Laatupalkintokilpailun teemoina olivat tänä vuonna tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen ja oppimiserojen kaventaminen.

Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun arviointiin ja parantamiseen. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi ja edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta.

- Ammatillisen koulutuksen keskeisiin tehtäviin kuuluu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet tukevat jokaisen edellytyksiä kehittyä täyteen potentiaaliinsa ja tuntea itsensä täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Palkitut koulutuksen järjestäjät ovat tehneet korkeatasoista työtä laadukkaan koulutuksen, tasa-arvon ja opiskelijoiden osallisuuden eteen, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun arviointiin ja parantamiseen. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi ja edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta.

Lisätietoja: opetusneuvos Jukka Lehtinen (OKM), puh. 02953 30183

Palkintoperustelut: 

Hengitysliitto ry/Ammattiopisto Luovi

Ammattiopisto Luovi on Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos, joka toimii yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Luovin toiminnan perustana ovat eettiset periaatteet: ammatillisuus, arvostaminen, oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja yhdenvertaisuus. Toimintaa ohjaavat arvot ovat luovuus, uudistajuus, osaaminen, välittäminen ja ilo. Luovissa opiskelee kaikkiaan n. 1 900 opiskelijaa ja henkilöstön kokonaisvahvuus on n. 700 henkilöä. 

Luovi järjestää koulutusta vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma tai sairaus, jonka vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista tukea opinnoissaan ja opintojen jälkeisessä työllistymisessä tai muussa jatkosijoittumisessa. Luovi tarjoaa VALMA ja TELMA-koulutusta sekä koulutusta 16:sta ammatilliseen perustutkintoon. Lisäksi Luovi järjestää erikoisammattitutkintokoulutusta vaativaa erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskenteleville.

Luovin perustehtävä Oma väylä työhön ja hyvään elämään sekä valitut arvot näkyvät kaikessa toiminnassa.

Luovissa muutoksia mahdollistetaan ja toteutetaan epäonnistumisia pelkäämättömällä kokeilukulttuurilla. Sparraava johtaminen tukee innovatiivista organisaatiokulttuuria, ja kehittämistoimien juurruttamiselle on tehty selkeä rakenne. Luovissa on erinomainen opiskelu- ja työilmapiiri. Luovi on panostanut viestinnässään saavutettavuuteen ja sisältöihin tavalla, joka osaltaan edistää tasa¬arvoa ja yhdenvertaisuutta. Luovin hanketoiminta on laajaa ja kehitystoiminnassaan Luovi on panostanut tulevaisuuden oppimista tukeviin digitaalisiin järjestelmiin.

Luovin tehokas johtamis- ja laatujärjestelmä mahdollistavat organisaation hyvän suoritus-, kehittämis- ja uudistumiskyvyn. Luovi kerää tuloksistaan laajasti tietoa ja palautetta ulkoisilta ja sisäisiltä sidosryhmiltään. Saavutetut tulokset ylittävät Luovin sidosryhmien odotukset. Samalla tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kuvaavat tulokset ovat erinomaisia. Tulokset osoittavat, että Luovilla on toimiva strategia ja että se on kyvykäs perustehtävänsä toteuttamisessa ja kestävän arvon luomisessa.

Luovi vahvistaa toiminnallaan täsmätyökykyisten yhdenvertaista asemaa työelämässä ja yhteiskunnassa. Luovin HOKS-prosessi mahdollistaa moninaisten opiskelijoiden yksilölliset ja vahvasti tuetut opintopolut. Yhteistyö HOKSin suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa toimii hyvin asiakaslähtöisesti työelämän kanssa. Luovi on kehittänyt pitkäjänteisesti kestävää ja vuorovaikutteista työelämä- ja sidosryhmäyhteistyötä, jolla edistetään esimerkillisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta myös yhteistyökumppaneiden asenteissa ja toiminnassa.

Suomen Diakoniaopisto SDO Oy

Suomen Diakoniaopisto Oy (SDO) on yksityinen monialainen koulutuksen järjestäjä, joka toimii Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa. SDO toimii vahvalla arvopohjalla, joka perustuu jokaisen ihmisen arvokkaaseen ihmisarvoon, jokaisen kohtaamisen merkityksellisyyteen ja rohkeuteen tarttua mahdollisuuksiin jokaisen kohdalla. SDO järjestää koulutusta terveys- ja hyvinvointialoille sekä palvelualoille 14 eri tutkintoon, ja lisäksi valmentavaa koulutusta, vapaan sivistystyön koulutusta, maahanmuuttajien kotouttamispalveluja ja muita koulutuspalveluja. SDO kouluttaa myös vaativaan erityiseen tukeen oikeutettuja sekä erilaisista kulttuureista ja taustoista tulevia jokaisen henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioiden. SDO:ssa opiskelee vuosittain noin 4 000 opiskelijaa. Henkilöstöä on noin 220.

SDO:n missiona ja strategisena menestystekijänä on muuttaa maailmaa kohtaaminen kohtaamiselta. Kohtaamisen toteutuminen arjen teoissa on toimintakulttuuri, joka näkyy organisaation kaikilla tasoilla ja on sisäistetty osaksi jokaisen työtä. SDO elää arvojaan vahvasti todeksi.

SDO tuottaa kestävää arvoa opiskelijoille, työelämälle ja yhteiskunnalle tarjoamalla jokaiselle opiskelijalle hänen taustastaan ja lähtövalmiuksistaan riippumatta oman mielekkään polun opintojen kautta työelämään, henkilökohtaiseen elämään ja aktiiviseen toimijuuteen yhteiskunnassa. Inklusiivinen toiminta ja yksilöllisistä tarpeista lähtevä ohjaus mahdollistavat opiskelijoiden yksilölliset opintopolut ja henkilökohtaisten uratavoitteiden yhdenvertaisen edistämisen. SDO on edelläkävijä opiskelijoiden holistisen ohjausmallin toteuttamisessa.
SDO:n johtamisjärjestelmä ja johtamiskulttuuri ohjaavat perustehtävän toteuttamista. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään matalalla organisaatiolla, valmentavalla johtamisella, henkilöstön itseohjautuvuudella sekä tiimijohtamisella pedagogisen toiminnan perusteena. Merkityksellistä on myös opiskelijoiden omaopettajien ja esihenkilöiden työajan riittäväksi koettu resursointi ohjaustyöhön. SDO:sta on luotu oppimisyhteisö, johon henkilöstö on sitoutunut ja jossa opiskelijat haluavat opiskella. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kuvaavat tulokset ovat hyviä. Työ- ja opiskeluilmapiiri SDO:lla on erinomainen.

SDO:ssa on positiivisen kehittämisen henki. Organisaatiolla on kyky reagoida proaktiivisesti, nopeasti ja asiakaslähtöisesti toimintaympäristön muutoksiin ja kysyntään. Hanketoiminta on laajaa ja hankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä on onnistuneesti siirretty osaksi arjen prosesseja. Organisaation operatiivinen suorituskyky on vahva.

Ammatillinen koulutus Koulutus Li Andersson