Hyppää sisältöön

EU:n hiilirajamekanismia (CBAM) koskeva lakiluonnos lausunnolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2024 13.24
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja EU:n hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta. Ehdotetulla lailla annettaisiin välttämättömät kansalliset säännökset, jotka koskevat varsinaisen asetuksen mukaisten maksujen, eli toisin sanoen CBAM-todistusten keräämistä varten.

Ehdotuksen mukaan CBAM-todistusten myynti ja takaisinosto EU:n yhteisellä kauppapaikalla säädettäisiin mekanismin toimivaltaisena viranomaisena toimivan Tullin tehtäväksi. 

Ehdotuksessa säädettäisiin vakuuden antamisesta valtuutetun CBAM-ilmoittajan aseman saamiseksi sekä Tullin mahdollisuudesta antaa tarkempia määräyksiä hyväksytyistä vakuusmuodoista ja perusteista, jolloin vakuuden ei enää katsota turvaavan valtuutetun CBAM-ilmoittajan taloudellisia ja toiminnallisia valmiuksia. 

Lisäksi säädettäisiin CBAM-todistusten palauttamatta jättämistä koskevasta seuraamusmaksusta sekä valtuutushakemusta koskevan päätöksen maksuttomuudesta. Tiedonsaantioikeutta ehdotetaan muutettavaksi siten, että Tulli saisi välttämättömät tiedot maksutta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025.

Hiilirajamekanismi on EU:n uusi politiikkaväline, jonka avulla tietyille EU:n ulkopuolelta tuleville tuotteille asetetaan saman suuruinen maksu, kuin joka kohdistuu EU:ssa valmistettuihin vastaaviin tuotteisiin EU:n päästökaupan toimeenpanon seurauksena. 

Mekanismi otetaan käyttöön tietyillä sektoreilla hiilivuotona tunnetun ilmiön ehkäisemiseksi, sillä kansainväliset erot ilmastotoimissa jatkuvat samalla, kun EU nostaa omien toimiensa kunnianhimoa. Mekanismi otetaan käyttöön tarkemmin määritetyissä tuotteissa, jotka koskevat rautaa ja terästä, alumiinia, sementtiä ja lannoitteita ja vetyä sekä tuontisähköä. 

Hiilirajamekanismi pannaan toimeen EU:n päästökaupasta erillisenä, mutta sitä peilaavana CBAM-todistusten hankintaan perustuvana järjestelmänä. Järjestelmässä tuontia harjoittavat yritykset ja yksityishenkilöt velvoitetaan ilmoittamaan tuontinsa sekä raportoimaan niistä aiheutuneet päästöt komission hallinnoimaan CBAM-rekisteriin ja hankkimaan päästöjä vastaavan määrän todistuksia.

Mekanismi otetaan käyttöön kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa 31.12.2025 saakka tuotteiden tuojilla on velvollisuus vain raportoida tiedot tuotteen päästösisällöstä sekä suorien että epäsuorien päästöjen osalta.

Lausuntoja HE-luonnoksesta voi antaa 19.7.2024 saakka

Lausuntoja HE-luonnoksesta voi antaa Lausuntopalvelu.fi-sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen ministeriöihin sähköpostilla tai postitse. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan sivustolla. 

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa Lausuntopalvelussa, voidaan se toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnossa tulee mainita asianumero VN/14558/2024.

Lisätiedot: 
erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä, TEM, p. 0295 047 235 (7.6. ja 1.7. alkaen)
erityisasiantuntija Katja Tuokko, TEM, p.  0295 047 660 (10.6.- 20.6.)
teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, TEM, p. 0295 062 140 (24.6.- 28.6.)