Hyppää sisältöön

Toimialojen tiekartat kirkastavat energiasiirtymän vaihetta ja yritysten suunnitelmia kohti vähähiilisyyttä – päivitykset valmiita kesään mennessä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2024 15.33
Tiedote

Toimialojen vähähiilisyystiekarttojen päivittäminen on vauhdissa. Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti 1.2.2024 tiekarttatyön väliseminaarin, jossa toimialat ja sidosryhmät kuulivat päivitystyön etenemisestä ja saivat tietoa hallituksen ilmastotyöstä ja tiekarttojen roolista hallitusohjelman toteutuksessa. Seminaarin paneeli keskusteli tulevaisuuden teknologiaratkaisuista ilmastotyön vauhdittajina.

”Puhdas siirtymä syntyy investointien kautta. Vähähiilitiekartat ovat keskeinen yhteistyön väline siihen, miten Suomessa saadaan vauhditettua uusien innovaatioiden kehitystä ja käyttöönottoa, ja sitä kautta etenemään vähähiilisyyspolulla”, totesi ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen seminaarin avauspuheessaan. 

Vuonna 2020 valmistuneet alkuperäiset tiekartat päivitetään kesään 2024 mennessä vastaamaan yritysten toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia teknologista kehitystä. Myös uusia tietotarpeita on tunnistettu; erityisesti huoltovarmuuden, osaamistarpeiden, sektoreiden välisten kytkentöjen ja hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen osalta. Tiekartat valmistuvat touko-kesäkuun aikana.

Vähähiilisyystiekarttojen laatiminen perustuu toimialojen ja yritysten vapaaehtoisuuteen. Työ nojaa periaatteeseen, että kunkin toimiala tuntee parhaiten oman alansa ja yrityksensä. Päivitystyö edistää toimialan sisäistä vuoropuhelua ja vauhdittaa toimialojen välistä yhteistyötä.

Tiekartat auttavat toimialoja suunnittelemaan pitkän aikavälin toimia ja investointeja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Niissä tunnistetaan myös konkreettisia keinoja, joilla yritykset voivat vähentää hiilidioksidipäästöjään. Päivitystyö on tarpeen, sillä toimintaympäristössä on tapahtunut suuria muutoksia ja kehitys on monella toimialalla kulkenut nopeammin kohti vähähiilisyyttä kuin mitä vuoden 2020 tiekartoissa arvioitiin.

Tiekartat tukevat strategiatyötä ja rakentavat pohjaa energiasiirtymän suurille investoinneille

”Energiasiirtymä ja geopoliittiset muutokset muokkaavat yritysten toimintaympäristöä nyt ennennäkemättömällä vauhdilla. Päivitetyt tiekartat rakentavat pohjaa Suomen energia- ja ilmastostrategialle sekä niille suurille investoinneille, joita siirtymä edellyttää, totesi seminaarin juontanut ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Valtiohallinnolle tiekartat tarjoavat arvioita toimialojen odotettavasta kehityksestä. Ne auttavat osaltaan ilmasto- ja energiapolitiikan skenaarioiden laadinnassa ja etsittäessä politiikkakeinoja päästöjen vähentämiseksi. Ne ovat myös keino saada tarkempi käsitys tarvittavien toimenpiteiden mittakaavasta, kustannuksista ja edellytyksistä. Tiekartat lisäävät myös tietoa hiilineutraaliustavoitteen luomista mahdollisuuksista, esimerkiksi osoittamalla vähähiiliratkaisujen tarjoaman viennin ja kansainvälisen kasvun potentiaalin.

Tälläkin kertaa 13 toimialaa valmistelevat tiekarttojen päivityksiä. Mukana ovat: teknologiateollisuus, kemianteollisuus, metsäteollisuus, energiateollisuus, rakennusteollisuus, sahateollisuus, elintarviketeollisuus, liikenne- ja logistiikka, kaupan ala, matkailu- ja ravintolapalvelut (MaRa), tekstiiliala, bioenergia-ala, maatalous (MTK) ja työntekijät (SAK).

Kukin toimiala vastaa itsenäisesti tiekarttansa valmistelusta ja toteutuksesta. Työ- ja elinkeinoministeriö hoitaa kokonaisuuden kevytkoordinaation. Toimialalähtöinen toteutus auttaa varmistamaan, että tiekartat ovat sellaisia, jotka alan yritykset kokevat omikseen ja joihin ne voivat aidosti sitoutua.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, TEM, p. 0295 06 2140
teollisuusneuvos Antti Valle, TEM, p. 0295 06 0140