Hyppää sisältöön

Yhteistoimintalain uudistamista valmisteleva työryhmä asetettu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2018 13.04
Tiedote

Yhteistoimintalailla pyritään edistämään yrityksen ja sen henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä sekä kehittämään yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin.

Voimassa oleva laki on kuitenkin pitkälti mielletty irtisanomislaiksi, eli laiksi, jonka mukaisia menettelytapoja sovelletaan toteutettaessa työvoiman vähentämisiä tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Yhteistoimintalain menettelytavat on joiltakin osin mielletty liian byrokraattisiksi.

Työministeri Jari Lindström asetti 21.12.2018 kolmikantaisen työryhmän selvittämään, vastaako voimassa oleva yhteistoimintalaki työelämän nykyisiä ja odotettavissa olevia tarpeita sekä tekemään ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi. Työssään työryhmän tulee arvioida keinoja, joilla voidaan saavuttaa tavoitteet aidosta, luottamukseen perustuvasta ja työyhteisön kaikkia osapuolia hyödyttävästä yhteistoiminnasta työpaikoilla. 

Työryhmän tulee laatia arvio voimassa olevan lainsäädännön tilasta ja uuden sääntelyn tavoitteista sekä tehdä ehdotus uuden lain suuntaviivoista 14.6.2019 mennessä. Tässä työssä on otettava huomioon EU:n yhteistoimintaa koskeva sääntely ja siihen liittyvä oikeuskäytäntö. Lisäksi nykytilaa koskevassa arviossa on otettava huomioon keskeisten työehtosopimusten yhteistoimintamenettelyä koskevat määräykset. Osana työtään työryhmän tulee arvioida selvityshenkilöiden johtaja Katarina Murron ja oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhasen selvityksessä olevia ehdotuksia tulevan lainsäädännön valmistelussa.

Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 31.3.2020 mennessä.

Työryhmän on työnsä aikana kuultava asiantuntijoina yhteistoiminta-asiamiestä, työnantaja- ja palkansaajaliittojen edustajia sekä muita tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita.

Työryhmän puheenjohtajana toimii vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner työ- ja elinkeinominis-teriöstä ja jäsenet ovat erityisasiantuntija Elli Nieminen, työ- ja elinkeinoministeriö, työehtoasiantuntija Ismo Kokko, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, lakimies Hannele Vettainen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, johtava asiantuntija Miia Kannisto, Akava, lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, neuvottelujohtaja Jarkko Ruohoniemi, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja asiantuntija Atte Rytkönen, Suomen Yrittäjät SY.

Lisätiedot:
vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner, TEM, p. 029 504 9001