Hyppää sisältöön

Metsäalan pyöreä pöytä etsii ratkaisuja hiilinielujen vahvistamiseksi

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 1.3.2023 13.22
Tiedote

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo ja maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen ovat kutsuneet koolle metsäalan pyöreän pöydän keskustelemaan metsäsektorin roolista ilmastopolitiikassa. Pyöreä pöytä kokoontuu torstaina 2. maaliskuuta. 

Maankäyttösektori kokonaisuutena oli vuonna 2021 kasvihuonekaasuinventaarion mukaan ensimmäistä kertaa hiilinielun sijaan päästölähde. Luonnonvarakeskuksen mukaan keskeisiä syitä ovat muun muassa metsien kasvun hidastuminen, kasvaneet hakkuut sekä laskentatavan muutokset. Nielujen pienentyminen vaikeuttaa hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista, ja sillä voi olla myös merkittäviä valtiontaloudellisia vaikutuksia.

Pyöreässä pöydässä keskustellaan alan toimijoiden kanssa siitä, mitä metsätaloudessa ja -teollisuudessa voidaan tehdä maankäyttösektorin nielujen vahvistamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Keskustelua käydään muun muassa liian voimakkaista harvennushakkuista, jotka vaikuttavat merkittävästi nielujen pitkän aikavälin kehitykseen.

”Metsien liialliset hakkuut ovat johtaneet siihen, että hiilinielujen ja metsäluonnon lisäksi jopa puuntuotannollinen kestävyys on uhattuna. Metsäalan tulevaisuuden kilpailukyvyn ja menestyksen takaa se, että puun jalostusarvo kasvaa ja metsien käyttö asettuu kestävälle tasolle. Luonnon ja ilmaston kannalta kestävästi tuotetuille puutuotteille on jatkossa maailmalla kasvava kysyntä esimerkiksi tekstiilien valmistuksessa”, painottaa ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.

”Nieluongelmaan on esitetty Suomen metsien hakkuiden rajoittamista. Se ei olisi ilmastohaasteen tai kestävän kehityksen kannalta perusteltua. Metsiä hyödynnetään globaalin kysynnän tyydyttämiseksi, ja jos Suomessa vähennettäisiin metsien hakkuita, hakkuut siirtyisivät ainakin osittain muihin maihin. Samalla heikkenisi mahdollisuus korvata fossiilista energiaa ja uusiutumattomia raaka-aineita uusiutuvilla. Maankäyttösektoria voidaan perustellusti pitää ilmasto-ongelman sijaan ratkaisuna, ja siihen liittyvä ilmastotoimien kokonaisuus tarjoaa eri toimijoille mahdollisuuden osallistua omien tarpeidensa ja mahdollisuuksiensa mukaan ilmastohaasteeseen vastaamiseen. Lisäksi metsien kestävällä käytöllä on tärkeä rooli omavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaamisessa”, korostaa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Lisätietoja

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]

Lasse Kontiola
Maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja
p. 0400 694 233
[email protected]

Tuomo Kalliokoski
Neuvotteleva virkamies
Ympäristöministeriö
p. 0295 250 053
[email protected]

Erno Järvinen
Metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö
Maa- ja metsätalousministeriö
p. 029 516 2150
[email protected]