Hyppää sisältöön

Päätöksen yleistiedoksianto: ympäristöministeriön lupa malminetsintään Martimoaavan – Lumiaavan -Penikoiden soidensuojelualueella malminetsintäalueella Ala-Penikka, Simon kunta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2024 15.54
Uutinen

Ympäristöministeriö on 5.6.2024 tehdyllä päätöksellään myöntänyt Kingsrose Exploration Oy:lle luvan malminetsintätutkimuksiin Martimoaavan – Lumiaavan – Penikoiden soidensuojelualueella Simon kunnassa malminetsintälupahakemusalueella ML2021:0132 Ala-Penikka. Lupa on voimassa kaksi vuotta 5.6.2024-5.6.2026. Lupa-alueen kokonaispinta-ala soidensuojelualueella on noin 199 hehtaaria.

Martimoaavan – Lumiaavan – Penikoiden soidensuojelualue on perustettu lailla eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta soidensuojelualueiksi (676/1981). Alueen rauhoitussäännökset on annettu asetuksessa eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista (933/1981). Asetuksen 3 §:n 1 momentin 12 kohdan mukaan soidensuojelualueen toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä geologista tutkimusta tai malminetsintää varten, tarvitaan maa- ja metsätalousministeriön lupa. Nykypäivänä toimivaltainen ministeriö luonnonsuojelualuetta koskevassa lupa-asiassa on valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 23 §:n nojalla ympäristöministeriö. 

Malminetsinnän harjoittamiseksi soidensuojelualueella yhtiöllä tulee ympäristöministeriön luvan lisäksi olla lainvoimainen kaivoslain (621/2011) mukainen malminetsintälupa. Kaivoslain mukainen lupaviranomainen on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). 

Päätösaineisto nähtävillä

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu ympäristöministeriön verkkosivuilla 5.6.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Päätöksestä voi valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän ajan päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa tarkemmin esitetyllä tavalla. 

Päätöksessä on salassa pidettäviä osia (julkisuuslaki (621/1999) 24 § 1 mom. 14 kohta). Päätöksen julkinen versio liiteaineistoineen pidetään nähtävillä 5.6.–12.7.2024 välisenä aikana ympäristöministeriön verkkosivuilla osoitteessa https://ym.fi/-/paatoksen-yleistiedoksianto-ymparistoministerion-lupa-malminetsintaan-martimoaavan-lumiaavan-penikoiden-soidensuojelualueella-malminetsintaalueella-ala-penikka-simon-kunta . Päätösaineiston voi myös pyytää toimitettavaksi ympäristöministeriön kirjaamosta (sähköpostiosoite: [email protected]). Asianosaisella on oikeus saada päätöksen täydellinen versio ympäristöministeriön kirjaamosta (julkisuuslaki 11 §). 

Lisätietoja

Ilona Latsa
erityisasiantuntija
[email protected]
p. 0295 250 388