Hyppää sisältöön

Näkökulma
Toimenpiteet luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen tueksi yksiin kansiin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 10.1.2024 14.58
Kolumni

Kulttuurialalla on merkittävä rooli niin kestävyysmurroksen vauhdittajana kuin yhteiskunnallisena vaikuttajanakin. Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelmaan on koottu keskeisin tieto alojen kestävyyshankkeista, kestävyystyön haasteista sekä suosituksia jatkotoimenpiteiksi kestävyysmurroksen vauhdittamiseksi. Merkittävä rooli tässä työssä on muun muassa kunnilla sekä kulttuurialan rahoittajilla, kirjoittaa erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen.

Luo jo luotosi, 
luo, luo,
luo lumet kiveltäsi
jotta arat orvokit rohkenevat kasvaa

luo jo luotosi, 
luo, luo,
heitä aaltosi kallion yli
niin soutaja on saapuva
lämmittämään varpaansa kylkeäsi vasten  

luo luotosi, luo
koski on jo sinussa
kohina kohtuin korvissasi
vapauta vetesi virtaamaan
virtaamaan voima veden

Näillä virkamiehelle epätyypillisillä sanoilla avasin luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma –hankkeen hiilijalanjälkilaskentatyöpajan. Työpajassa hahmotettiin hiilijalanjälkilaskennan kokonaiskuvaa ja mahdollisuuksia laskennan käyttöön luovilla aloilla. 

Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma viitoittaa siirtymää tulevaisuuteen, jossa toiminta sovitetaan planetaarisiin rajoihin ilmastonmuutoksen ja luontokadon hidastamiseksi. Toimenpideohjelma sisältää konkreettisia suosituksia ekologisen kestävyysmurroksen vauhdittamiseksi luovilla aloilla. Ekologisen kestävyysmurroksen tarvetta ja sitä edistäviä ratkaisuja on sanoitettu yhdeksän luovan alan yhteistyönä työpajoissa Sitran, ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa LuoTo –hankkeessa. Rohkean, avoimen ja monipuolisen keskustelun tuloksena julkaistu toimenpideohjelma on Uudenmaan liiton, Aalto-yliopiston, Taideyliopiston, MyStashin ja Creasus ry:n valmistelema. Toimenpidesuositukset koskevat niin ilmastotoimia, kiertotaloutta kuin luonnon monimuotoisuuden edistämistä ja niitä on kohdennettu yhteisesti luoville aloille, alakohtaisesti sekä yhteistyötahoille. 

Kunnat mahdollistamassa ekologisesti kestävämpää tulevaisuutta 

Luovien alojen ekologinen kestävyysmurros vaatii tuekseen laajapohjaista osaamista ja yhteistyötä. Työpajoissa tunnistettiin kattavasti eri toimijoita ja niiden rooleja työssä kestävyysmurroksen eteen. Esimerkiksi kuntien rooli kestävyystyön toimintaympäristöjen rakentajana on keskeinen. Kunnat määrittävät ekologisesti kestävän toiminnan reunaehdot, paikallisen toimintakulttuurin kehityssuunnan sekä toimintojen edellytykset edettäessä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Kunnat voivat toiminnallaan vaikuttaa laaja-alaisesti luovien alojen kestävyyteen muun muassa saavutettavuuden ja liikenteen ratkaisujen, tilaratkaisujen ja taide- ja kulttuurikasvatuksen keinoin sekä rahoitus- ja tukikriteerien kautta. 

Vuoropuhelu rahoittajien ja luovien alojen toimijoiden välillä keskeistä

LuoTo-työpajoissa nousi voimakkaasti esiin rahoitusinstrumenttien ohjauksen ja tilaajien vaatimusten ohjaava rooli käytännön kestävyystyön kannalta. Rahoittajilta toivotaan kestävyystyötä tukevia rahoitusmalleja, ehtoja ja kriteereitä. LuoTo-hankkeen suositukset rahoittajille sisältävät ajatuksen kohdennetun rahoituksen tarjoamisesta vihreän siirtymän toteuttamiseen sekä tietyn rahoitusosuuden kohdentamisesta uusien toimintamallien käyttöönottoon. Lisäksi toimenpideohjelma suosittaa rahoitushakemusten arvioitsijoille koulutusta kestävyysnäkökulmien ymmärtämiseen sekä rahoitusta saaville työkaluja ilmasto- ja monimuotoisuusosaamisensa vahvistamiseen. 

LuoTo-hankkeelle jatkoa luovien alojen kestävyysosaamisen kehittämiseksi

Keväällä 2023 järjestetyissä LuoTo-työpajoissa nousi vahvasti esiin, että ekologisen kestävyysmurroksen vauhdittamiseen kaivataan tukea joko asiantuntijapalveluna kestävyysalan ammattilaisilta tai lisäresursseina oman kestävyysosaamisen kehittämiseen. Olen erittäin iloinen siitä, että LuoTo-jatkohanke tulee vastaamaan osaltaan tähän tarpeeseen järjestämällä räätälöityä täydennyskoulutusta luovien alojen ammattilaisille vuosina 2024–2025.  

Yhteistyö jatkukoon ekologisen kestävyysmurroksen edistämiseksi!

Monimuotoiset luovat alat kestävyyttä rakentamassa – Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma | Uudenmaan liitto

Kirjoittaja

 

Heta-Elena Heiskanen
erityisasiantuntija
ympäristöministeriö

Erityisasiantuntija Heiskanen työskentelee ympäristöministeriön ilmasto- ja ympäristönsuojeluosastolla ja toimii Suomen ilmastopaneelin pääsihteerinä.

Näkökulma – ympäristöministeriön asiantuntijoiden kirjoituksia